Språk

DX 6

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Övriga symboler

Dessutom används följande övriga symboler:
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Påbudssymboler

Följande påbudsmärken används på produkten:
Image alternative Varning! Följ anvisningarna.
Image alternative Använd huvudskydd
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd

Displayindikering

Följande indikeringar kan visas:
Image alternative Symbolen visar batteriets laddningsstatus. När batteriet är tomt visas underhållssymbolen.
Image alternative Underhållssymbolen indikerar att det är dags för underhåll. Det visas efter 5 år, 30 000 infästningar eller om batteriet är tomt. Vår rekommendation: Vänd dig till Hilti -service.
Image alternative Infästningsräknaren visar när det är dags för nästa instrumentservice. Ett avsnitt betyder här 500 infästningar. Totalt finns det fem avsnitt, som tillsammans står för 2 500 infästningar.
Image alternative Symbolen anger att Bluetooth är påslaget. När symbolen inte visas är Bluetooth inte aktiverat.

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Infästningsverktyg
  DX 6
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsanvisningar för pulverdrivna verktyg för direktmontering

 • Gör inga manipulationer eller ändringar på bultpistolen.
 • Använd alltid bultpistoler, utrustning (stödplattor, bultstyrningar, magasin, kolvar och tillbehör) och förbrukningsvaror (fästelement och patroner) som passar ihop.
 • Kontrollera att det inte finns några skador på bultpistolen eller tillbehör.
 • Rörliga delar måste fungera perfekt och får inte kärva. Följ anvisningarna för rengöring och oljor i denna bruksanvisning.
 • Alla delar måste monteras på rätt sätt för att säkerställa att bultpistolen fungerar korrekt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Använd endast Hilti DX-patroner eller andra lämpliga patroner som motsvarar minimikraven på säkerhet.
 • Använd endast bultpistolen för de användningsområden som anges i avsnittet för avsedd användning.
 • Använd inte fästelement i olämpliga underlagsmaterial som t.ex. för tunt, hårt eller sprött material. Infästning i sådana material kan leda till fästelementbrott, urflisning eller genomskjutning. Exempel på olämpliga material är:
 • Svetsfogar i stål, gjutjärn, glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt (< 4 mm) och lättbetong.
 • Följ anvisningarna i Hilti ”Handbok för infästningsteknik” eller motsvarande lokala Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik”. Följ dessutom alltid bruksanvisningen för fästelementet som ska användas.
Användningsbetingelser
 • Endast behöriga användare som är införstådda med riskerna får arbeta med och utföra underhåll på bultpistolen.
 • Använd personlig skyddsutrustning när du använder verktyget.
 • Använd lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm.
 • Använd skyddshandskar. Bultpistolen kan bli het genom användning.
 • Använd hörselskydd. När en drivladdning tänds kan hörseln skadas.
 • Använd skor med halkfria sulor.
Säkerhet på arbetsplatsen
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Ett stökigt arbetsområde kan leda till olyckor.
 • Se till att arbetsplatsen är ordentligt upplyst och sörj för god ventilation i slutna utrymmen.
Personsäkerhet
 • Tryck aldrig infästningsverktyget mot handen eller någon annan kroppsdel! Rikta aldrig infästningsverktyget mot någon!
 • Tryck aldrig bultpistolen med magasinet, bultstyrningen, kolven eller kolvstyrningen mot handen. Tryck heller aldrig bultpistolen mot handen när ett fästelement har sats fast. Genom att trycka bultpistolen mot handen kan den bli redo för avfyrning även om ingen bultstyrning har monterats. Då uppstår risk för allvarliga personskador för både användaren och personer i omgivningen.
 • Alla personer i närheten måste använda hörselskydd, ögonskydd och skyddshjälm.
 • Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte bultpistolen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller illamående. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet när bultpistolen används kan leda till allvarliga personskador.
 • Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Håll armen böjd, inte sträckt när bultpistolen används.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
Omsorgsfull hantering och användning av monteringsverktyg
 • Använd endast bultpistolen för avsedda ändamål och i gott skick och aldrig för icke avsedda ändamål.
 • Använd inte bultpistolen på platser där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Kontrollera före infästning av fästelement att ingen befinner sig i infästningsriktningen bakom byggmaterialet som fästelementen ska infästas i. Risk för att fästelement slås igenom detaljen och orsakar skador!
 • Säkerställ att bultpistolens mynning aldrig riktas mot användaren eller andra personer.
 • Håll bultpistolen endast i de avsedda handtagen.
 • Se till att gripytorna är torra, rena och fria från olja och fett.
 • Tryck endast på avtryckaren när bultpistolen är helt och vinkelrätt tryckt mot underlaget.
 • Kontrollera den valda energiinställningen innan arbetet påbörjas.
 • Testa att sätta fästelementen mot underlaget.
 • Lägg alltid an bultpistolen mot släta, jämna och fria ytor som bärs upp helt av underlaget.
 • Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning. På så sätt minskas risken att ett fästelement studsar mot underlagsmaterialet.
 • Sätt inte fästelement i existerande hål såvida inte det rekommenderas av Hilti (t.ex. DX-Kwik).
 • Återanvänd aldrig fästelement – risk för personskada! Använd ett nytt fästelement.
 • Ett fästelement som inte satts tillräckligt djupt får inte efterjusteras. Fästelementet kan gå sönder.
 • Håll nödvändiga kantavstånd och avstånd mellan fästelement (se kapitel Minsta avstånd).
 • Lämna aldrig en laddad bultpistol oövervakad.
 • Töm alltid bultpistolen (patron och fästelement) före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring.
 • Transportera och förvara bultpistolen i den avsedda Hilti -väskan.
 • Bultpistoler som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.
 • Kontrollera före infästningen att det inte finns några dolda el-, vatten- eller gasledningar i underlaget.
 • För mer information, beställ Hilti ”Handbok för infästningsteknik” eller den motsvarande Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik” från din Hilti -återförsäljare.
Termiska säkerhetsåtgärder
 • Överskrid inte den maximala infästningshastigheten som rekommenderas i kapitel Teknisk information .
 • Om bultpistolen blir överhettad eller om patronbandet deformeras eller smälter, ta bort patronbandet och låt bultpistolen svalna.
 • Demontera inte bultpistolen när den är varm. Låt bultpistolen svalna.
Explosionsrisk med patroner
 • Använd endast patroner som är avsedda och godkända för bultpistolen.
 • Ta ut patronbandet vid pauser, när arbetet är färdigt eller när bultpistolen ska transporteras.
 • Försök inte ta bort fästelement och/eller patroner med våld ur magasinbandet eller bultpistolen.
 • Förvara oanvända patroner enligt förvaringsbestämmelserna för patroner för pulverdrivna bultpistoler (t.ex. torrt, temperatur mellan 5 °C och 25 °C) och i ett stängt utrymme.
 • Låt inte oanvända eller delvis förbrukade patronband bli liggande. Samla in de använda patronbanden och förvara dem på en lämplig plats.
 • Följ alla anvisningar för säkerhet, hantering och förvaring i patronernas säkerhetsdatablad.

Beskrivning

Produktöversikt (infästningsverktyg)

Image alternative
 1. Inställningsring för infästningsenergi
 2. Styrhylsa
 3. Avgaskolvretur
 4. Kolv
 5. Kolvring
 6. Upplåsningsknapp för ”inställningsring för infästningsenergi”
 7. Hölje
 8. Patronfack (utmatning)
 9. Manöverknapp på displayen
 10. Patronfack (ingång)
 11. Avtryckare
 12. Ventilationsspringor
 13. Monteringsgränssnitt för tillbehör
 14. Gripytor

Produktöversikt (bultstyrningar)

Image alternative
 1. Upplåsningsknapp (bultstyrning)
 2. Buffert
 3. Magasinslucka
 4. Upplåsningsknapp (magasinslucka)
 5. Spikidentifiering med efterladdningsindikator (röd)
 6. Utbytbart rör för bultstyrning

Manöverelement på bultpistolen

Följande manöverelement finns på bultpistolen:
Image alternative Upplåsningsknapp för ”inställningsring för infästningsenergi”
Knappen låser upp ”inställningsring för infästningsenergi” eller används för demontering av avgaskolvreturen.
Image alternative
Image alternative
Upplåsningsknapp för bultstyrning (A)
Knappen låser upp bultstyrningen (enkelinfästningsverktyg och magasin) vid byte av bultstyrning eller rengöring av bultpistolen.
Upplåsningsknapp för magasinslucka (B)
Knappen låser upp magasinsluckan så att det går att skjuta in fästelementen.

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en bultpistol för infästning av härdad spik, gängbultar och fästelement i betong, stål och kalksandsten.

Produkten får endast användas tillsammans med utrustning som passar till bultpistolen. Bultstyrningar, kolv och fästelement måste passa ihop.
Produkten får endast användas med reservdelar och tillbehör från Hilti samt med patroner och fästelement från Hilti eller andra lämpliga patroner och fästelement.

Bluetooth®

Bluetooth ®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av Hilti sker det under licens.
Bluetooth är en trådlös dataöverföring, med vilken två Bluetooth-kompatibla enheter kan kommunicera med varandra på ett kort avstånd.
Denna produkt är utrustad med en Bluetooth Low Energy-modul. Modulen möjliggör kommunikation och dataöverföring med mobiltelefoner och Hilti -gateways. Modulen används för statuskontroll av produkten och överföring av inställningar och data och kan skicka data såsom plats för den mottagande slutenheten, drifttid, totalt antal användningar, antal användningar inom intervallet och tidsstämpel för överföringen.
Information om tillgängliga funktioner finns i respektive Hilti -app.

Dataöverföring via Bluetooth

Överföringsintervallet kan variera beroende på vilka energikällor som finns tillgängliga för produkten. Räckvidden kan variera mycket beroende på externa förhållanden, inklusive den mottagande enhet som används. Bluetooth-räckvidden kan försämras avsevärt i slutna utrymmen och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, väskor). Beroende på omgivningen kan det krävas flera överföringsintervall innan produkten registreras.
Om produkten inte registreras, kontrollera följande:
Är avståndet till den mobila enheten för stort?
→ Minska avståndet mellan den mobila enheten och produkten.

Installera och ställa in appen

För att kunna använda anslutningsfunktionerna måste du först installera motsvarande Hilti -app.
(1.) Ladda ner appen i din appbutik (Apple App Store, Google Play Store).
Det krävs att du har ett användarkonto i din appbutik.
(2.) Om appen används för första gången, logga in på kontot eller registrera dig.
(3.) På den mobila enheten visas alla steg för anslutning av produkten till den mobila enheten.
Beakta användaranvisningarna i appen. På så sätt får du bättre överblick över anslutningsförloppet och funktionerna.

Information om appen

Ladda ner appen för att få mer information. Starta genom att skanna QR-koden i väskan.

Krav på patroner

VARNING
Risk för personskada på grund av oväntad explosion. Med patroner som inte uppfyller minimikraven på säkerhet kan det bildas avlagringar av oförbränt krut. Det kan resultera i en plötslig explosion och allvarliga personskador på användaren och personer i närheten.
 • Använd endast patroner som uppfyller kraven för lokala rättsliga föreskrifter.
 • Följ underhållsintervallen och låt bultpistolen rengöras regelbundet av Hilti-Service .
Använd endast Hilti -DX-patroner som anges i tabellen nedan eller andra lämpliga patroner som uppfyller minimikraven på säkerhet:
 • För EU- och EFTA-länder gäller att patronerna måste uppfylla CE-kraven och ha CE-märkning.
 • För Storbritannien gäller att patronerna måste uppfylla UKCA-kraven och ha UKCA-märkning.
 • För USA gäller att patronerna måste uppfylla kraven i ANSI A10.3-2020.
 • För utomeuropeiska C.I.P.-stater gäller att patronerna måste ha ett C.I.P.-godkännande för DX-bultpistolen.
 • För övriga länder gäller att patronerna har klarat test beträffande restprodukter enligt EN 16264 och har intyg på detta från tillverkaren.
Patroner
Beställningsbeteckning
Färg
Styrka
DX 6 patron
titangrå
stark
DX 6 patron
svart
extra stark

Minimiavstånd och kantavstånd

Vid infästning måste minimiavstånden hållas. De kan variera från en produkt till en annan.
Följ bruksanvisningarna för det fästelement som används i Hilti Handbok för infästningsteknik eller i den motsvarande lokala Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik”.
Infästning i betong eller stål
Beskrivning
Betong
Stål
minsta kantavstånd från underlagets kant till fästelementet
≥ 70 mm
≥ 15 mm
minsta axelavstånd mellan fästelementen
≥ 80 mm
≥ 20 mm
minsta underlagstjocklek
≥ 100 mm
Följ anvisningarna i bruksanvisningen till fästelementet!

Information om användningsområden

Se Hilti s produktsida för mer information om användningsområden.

Teknisk information


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Vikt
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Längd (bultpistol)
475 mm
475 mm
485 mm
Längd (fästelement)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Rekommenderad maximal infästningshastighet
700 Infästningar/h
700 Infästningar/h
700 Infästningar/h
Nödvändig anliggningskraft
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Slagrörelse
19 mm
19 mm
19 mm
Omgivningstemperatur (förvaring och användning)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Vikt
3,43 kg
3,48 kg
Längd (bultpistol)
547 mm
607 mm
Längd (fästelement)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Rekommenderad maximal infästningshastighet
700 Infästningar/h
700 Infästningar/h
Nödvändig anliggningskraft
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Slagrörelse
19 mm
19 mm
Omgivningstemperatur (förvaring och användning)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvens
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximalt utstrålad sändningseffekt
−27,2 dBm

Information om ljudnivåer och vibrationer

Bullervärdena har mätts upp givet följande ramvillkor:
Ramvillkor bullervärden
Patron
Kaliber 6,8/11 svart
Energiinställning
6
Användningsområden
Infästning av 24 mm trä mot betong (C40) med X-P47 P8
Bullerinformation enligt EN 15895
Ljudeffektnivå (LWA)
106 ±2 dB
Ljudtrycksnivå (LpA)
103 ±2 dB
Ljudtrycksnivåns högsta värde (LpCpeak)
134 ±2 dB
Vibrationsinformation enligt EN 2006/42/EG
Vibrationsemission
< 2,5 m/s²

Förberedelser för arbete

Montera infästningsverktyg

Image alternative
 1. Se till att inget patronband finns i infästningsverktyget.
 2. Låt pilmarkeringarna hamna mitt framför varandra och sätt in avgaskolvreturen i huset.
 3. Sätt in bultstyrningen eller magasinet centrerat i avgaskolvreturen.
 4. Sätt i kolven.
 5. Sätt bufferten på bultstyrningen eller magasinet.
 6. Sätt in bultstyrningen eller magasinet centrerat och inte snett i avgaskolvreturen.
 7. Vrid bultstyrningen eller magasinet medurs tills det hakar fast.
  • Bultstyrningen eller magasinet är låst.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti -verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina #2261971 som fallskydd för denna produkt.
  Image alternative
 • Fäst verktygslinan med öglan på produkten så som bilden visar. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
 • Fäst karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
  Följ bruksanvisningen till Hilti verktygslina.

Ställningshake (tillbehör)

Image alternative
Hilti s ställningshake (tillbehör) kan monteras för kortvarig upphängning på räcke eller verktygsbälte. Följ tillbehörets medföljande monteringsanvisning vid montering.
I slutet av denna bruksanvisning finns en kopia av monteringsanvisningen.
Bultpistolen måste också säkras med Hilti s verktygslina.

Användning

VARNING
Risk för personskada genom oavsiktlig avfyrning. En laddad bultpistol kan när som helst vara redo för avfyrning. Oavsiktligt avfyrade infästningar kan orsaka personskador på användaren och personer i omgivningen.
 • Ladda alltid ur bultpistolen (patroner och fästelement) när du är klar med eller avbryter arbetet med bultpistolen.
 • Kontrollera alltid att din inte finns några patroner eller fästelement i bultpistolen innan du påbörjar underhålls-och rengöringsarbeten eller konfigurationer.
VARNING
Fara het yta! Bultpistolen kan bli het under användning.
 • Använd skyddshandskar.
Om motståndet är onormalt högt när patronbandet sätts in, kontrollera om patronbandet är kompatibelt med denna bultpistol.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
Säkerhetsanvisningar
Exempelbild
Beskrivning
Image alternative Tryck inte bultpistolen mot någon kroppsdel!
Bultpistolen kan bli redo för avfyrning om den trycks mot en kroppsdel (t.ex. handen). Då finns det risk för infästning i en kroppsdel.
Image alternative Dra inte tillbaka magasinet eller andra bultstyrningar för hand!
Om magasinet dras tillbaka för hand kan bultpistolen bli redo för avfyrning. Då finns det risk för infästning i en kroppsdel.

Ladda med patronband

Image alternative
 • Skjut patronbandet med den smala änden först underifrån in i bultpistolens handtag tills patronbandet är helt inne i bultpistolen.
  För att använda ett delvis använt patronband:
  Dra ut det helt inskjutna patronbandet för hand uppåt ur bultpistolen tills en oanvänd patron hamnar i patronläget

Ladda enkelinfästningsverktyg

Image alternative
 • Skjut in fästelementet framifrån i bultstyrningen tills fästelementets bricka hålls fast i bultstyrningen.

Ladda magasinverktyg

Det går att fästa fästelement tills magasinet är helt tomt. När det inte finns några fler fästelement i magasinet går det inte längre att pressa magasinverktyget helt mot underlaget.
 • När det finns tre fästelement kvar i magasinet → Det går att sätta i ett nytt patronband.
 • När det finns två fästelement kvar i magasinet → Laddningsindikatorn (röd) visas på spikidentifieringen.
Image alternative
 1. Öppna magasinet genom att trycka på upplåsningsknappen (magasinsluckan).
 2. Sätt in patronbandet med spikar/bultar i magasinet.

Ställa in infästningsenergi

Välj energiinställning som passar för applikationen. Börja alltid med lägsta infästningsenergi om referensvärden saknas.
Image alternative
 1. Tryck på upplåsningsknappen för ”inställningsring för infästningsenergi” och håll den intryckt.
 2. Vrid på ”inställningsring för infästningsenergi” till önskad energinivå.
  Energinivåer:
  • 1 = lägst energi
  • 8 = högst energi
 3. Kontrollera att infästningen har utförts korrekt enligt bruksanvisningen till fästelementet.

Infästning av fästelement

Image alternative
 1. Positionera bultpistolen.
 2. Håll bultpistolen rakt mot arbetsytan och tryck ner den i rät vinkel.
 3. Tryck på avtryckaren för att fästa fästelementet.

Tömma enkelinfästningsverktyget

 1. Dra patronbandet uppåt ur infästningsverktyget.
 2. Dra ut fästelementet ur bultpistolen.

Tömma magasinverktyg

 1. Dra patronbandet uppåt ur infästningsverktyget.
 2. Dra ned magasinsluckan och ta ut spikremsan.

Återställa rengöringsindikator

Rengöringsindikatorn består av fem streck. Varje streck står för 500 infästningar.
Rengöringsindikatorn är avsedd att indikera korrekta rengöringsintervall vid användning av följande patroner:
 • DX 6-patron titangrå
 • DX 6 patron svart
 • Tryck på knappen på displayen i 10–12 sekunder.
  • Rengöringsindikatorn har nollställts.

Åtgärder vid störningar

VARNING
Explosionsrisk! Vid felaktig hantering av patroner kan de antändas.
 • Försök inte ta bort patroner ur bultpistolen eller patronbandet med våld.
VARNING
Fara het yta! Bultpistolen kan bli het under användning.
 • Använd skyddshandskar.

Bultpistolen fastnar och kan inte dras isär

FARA
Risk för personskada genom osäkrad bultpistol. Om bultpistolen har fastnat i sammanpressat läge kan bultpistolen vara laddad och osäkrad. Om bultpistolen avfyras oavsiktligt kan det leda till allvarliga personskador.
 • Kontrollera alltid att bultpistolen inte är riktad mot dig själv eller andra personer.
 1. Pressa an bultpistolen i minst 10 sekunder och avfyra bultpistolen på nytt.
 2. Ta bort bultpistolen från arbetsytan.
  • Image alternative Se till att du inte riktar verktyget mot dig själv eller andra personer!
 3. Försök att dra bultstyrningen för hand till utgångsläget.
  • Image alternative Ta handen från avtryckaren och håll inte handen framför mynningen!
 4. Dra omedelbart ut patronbandet ur bultpistolen.
  • Image alternative Om det inte går att ta bort patronbandet:
   • Låt bultpistolen svalna på en säker plats under uppsikt.
   • Kontrollera alltid att bultpistolen inte är riktad mot dig själv eller andra personer.
   • Kontakta Hilti -service.
 5. Utför underhåll på verktyget.

Patronen avfyras inte från bultpistoler som har en temperatur över drifttemperatur

Kontrollera alltid att bultpistolen inte är riktad mot dig själv eller andra personer.
 1. Pressa an bultpistolen i minst 10 sekunder och avfyra bultpistolen på nytt.
 2. Om patronen fortfarande inte avfyras, vänta 10 sekunder och ta bort bultpistolen från arbetsytan.
 3. Dra omedelbart ut patronbandet ur bultpistolen.
  • Om det inte går att ta bort patronbandet:
   • Låt bultpistolen svalna på en säker plats under uppsikt.
   • Kontakta Hilti -service.
 4. Utför underhåll på verktyget.
 5. Förvara patronen på ett säkert ställe.
 6. Avfallshantera patronerna som inte avfyrats.
  • Följ lokala bestämmelser för källsortering.
 7. Låt bultpistolen svalna och fortsätt med arbetet med ett nytt patronband.

Patronen avfyras inte när bultpistolen är driftvarm

 1. Avsluta omedelbart arbetet.
 2. Ladda ur bultpistolen (patroner och fästelement) och demontera bultpistolen.
 3. Kontrollera att rätt kombination av kolvstyrning, kolv, fästelement och patron har valts.
 4. Kontrollera bufferten, kolven och bultstyrningarna beträffande slitage och byt komponenterna vid behov.
 5. Rengör och olja in bultpistolen.
  • Kvarstår problemet fortfarande efter de ovannämnda åtgärderna får bultpistolen inte längre användas.
  • Låt Hilti -service undersöka bultpistolen och reparera vid behov.
  Även vid normal användning blir verktyget smutsigt och komponenter med betydelse för funktionen slits.
  Utför instrumentservice regelbundet. Kontrollera kolven och bufferten varje dag vid intensiv användning av bultpistolen, dock senast efter 2 500 till 3 000 infästningar. Intervallet motsvarar rekommenderat rengöringsintervall för bultpistolen. Underhålls- och rengöringsintervallen baseras på normal användning av verktyget.
  Infästningsräknaren visar antalet infästningar efter den senaste nollställningen av rengöringsindikatorn. Ett streck betyder 500 infästningar.
  Låt Hilti -service utföra underhåll på verktyget efter 30 000 infästningar.

Skötsel och underhåll

Underhåll av infästningsverktyget

Rengör endast med rengöringstillbehör som medföljer från Hilti eller med likvärdigt material. Använd aldrig spray, tryckluft, högtryckstvätt, lösningsmedel eller vatten för rengöring.
FÖRSIKTIGHET
Risk för skador på bultpistolen! Främmande föremål kan fastna i bultpistolen och skada den vid avfyrning.
 • Förhindra att främmande föremål kommer in i bultpistolen.
 • Rengör regelbundet utsidan av infästningsverktyget med en lätt fuktad rengöringstrasa.

Underhåll

VARNING
Skadliga ämnen Smuts i DX-verktyg innehåller ämnen som kan vara hälsofarliga.
 • Undvik att andas in damm eller smuts vid rengöringen.
 • Håll damm och smuts borta från livsmedel.
 • Tvätta händerna när du har rengjort bultpistolen.
 • Rengör bultpistolen och använd Hilti -sprej enligt specifikationerna i bruksanvisningen. Det förhindrar funktionsstörningar.
 1. Kontrollera regelbundet att infästningsverktygets yttre delar inte är skadade.
 2. Kontrollera regelbundet att alla reglage fungerar som de ska.
 3. Använd endast bultpistolen med lämpliga patroner och rekommenderad energiinställning.
  • Fel patroner eller för högt inställda energivärden kan leda till att bultpistolen slutar fungera i förtid.

Utför underhåll på verktyget

Utför underhåll på verktyget om någon av följande situationer uppstår:
 1. Energifluktuationer förekommer (känns igen på oregelbundet inträngningsdjup för fästelementet).
 2. Det sker feltändning av patronen (patronen avfyras inte).
 3. Användarkomforten försämras påtagligt.
  • Anpressningstrycket som krävs ökar märkbart.
  • Motståndet i avtryckaren ökar.
  • ”Inställningsring för infästningsenergi” är svår att ställa in.
  • Patronbandet går endast med svårighet att ta bort.
 4. Infästningsräknaren visar att det är dags för instrumentservice.

Demontera infästningsverktyg

VARNING
Risk för personskada genom oavsiktlig avfyrning. En laddad bultpistol kan när som helst vara redo för avfyrning. Oavsiktligt avfyrade infästningar kan orsaka personskador på användaren och personer i omgivningen.
 • Ladda alltid ur bultpistolen (patroner och fästelement) när du är klar med eller avbryter arbetet med bultpistolen.
 • Kontrollera alltid att din inte finns några patroner eller fästelement i bultpistolen innan du påbörjar underhålls-och rengöringsarbeten eller konfigurationer.
Image alternative
 1. Tryck ner och håll in upplåsningsknappen till bultstyrningen.
 2. Vrid bultstyrningen moturs till anslaget.
 3. Dra ur bultstyrningen och kolven.
 4. Dra ut kolven ur bultstyrningen.
 5. Separera bufferten från bultstyrningen genom att bryta av den.
 6. Tryck på upplåsningsknappen för ”inställningsring för infästningsenergi” och håll den intryckt.
 7. Vrid på ”inställningsring för infästningsenergi” moturs till demonteringsläget.
 8. Dra ut avgaskolvreturen ur huset.

Kontrollera kolven och bufferten

Image alternative
VARNING
Risk för personskada! På grund av en defekt buffert, kolv eller stödplatta uppstår risk för felfunktioner.
 • Kontrollera att inte bufferten eller kolven är sliten och byt ut dem om du upptäcker några skador.
 • Manipulera inte kolven.
 • Försök inte att reparera en defekt kolv på egen hand, t.ex. genom att slipa spetsen.
 1. I följande fall ska kolven bytas ut:
  • Kolven är skadad.
  • Kolven är mycket sliten (t.ex. urflisning på den ringformiga upphöjningen på kolvspetsen på mer än 90°)
  • Kolvringarna är spruckna eller fattas.
  • Kolven har böjts (kontrollera genom att rulla den på en plan yta).
 2. I följande fall ska bufferten bytas ut:
  • Buffertens metallring är skadad eller sitter löst.
  • Bufferten fäster inte längre på bultstyrningen.
  • Under metallringen märks en kraftig, punktformad nötning av gummit.

Rengör och olja in bultpistolen

Använd endast Hilti -sprej. Om andra smörjmedel används kan bultpistolen skadas eller driftstörningar inträffa.
Image alternative
 1. Ladda ur bultpistolen (patroner och fästelement) och demontera bultpistolen.
 2. Rengör kolvringarna med den medföljande platta borsten tills kolvringarna kan röra sig obehindrat.
 3. Rengör spärren till bultstyrningen med den platta borsten.
 4. Olja in spärren till bultstyrningen och torka av spärren lätt med en duk.
 5. Rengör avgaskolvreturen invändigt med den medföljande stora runda borsten.
 6. Olja in spärren till avgaskolvreturen invändigt.
 7. Rengör den bakre änden av avgaskolvreturen och stiften med den platta borsten.
 8. Olja in stiften och torka av dem lätt med en duk.
 9. Rengör det koniska patronläget med den medföljande koniska borsten.
 10. Rengör patronfacket med den medföljande rengöringsstaven.

Avslutande kontroll av bultpistolen

 1. Efter service- och underhållsarbeten ska du kontrollera att alla skyddsanordningar har satts på och fungerar väl.
 2. Återställ rengöringsindikatorn.

Problem med infästningsverktyg

Image alternative Säkerställ att inga patroner finns i bultpistolen innan åtgärder vid störning vidtas. Om patronerna inte går att ta ut, kontakta Hilti -service.
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Kolven fastnar i underlaget
För kort fästelement.
 • Använd längre fästelement.
Fästelement utan rondell
 • Använd fästelement med rondell för användning på trä.
För hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Allt starkare anpressningstryck behövs
Ansamling av förbränningsrester.
 • Utför underhåll på verktyget.
 • Rengör patronläget.
 • Sätt in nytt patronband.
Motståndet i avtryckaren tilltar
Ansamling av förbränningsrester.
 • Kontakta Hilti -service.
”Inställningsring för infästningsenergi” är svår att ställa in
Ansamling av förbränningsrester.
 • Utför underhåll på verktyget.
 • Rengör patronläget.
 • Sätt in nytt patronband.
Image alternative
Fästelementet skjuts inte in tillräckligt djupt
Felaktigt läge för kolven i för magasinverktyget (kolven är inte i utgångsläget vid avfyrning)
Infästningsenergin för låg
 • Öka infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
 • Använd extratjocka patroner.
Kolven studsar på grund av för hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Image alternative
Kolven kärvar i avgaskolvreturen
Skadad kolv.
 • Byt kolv.
Buffertnötning inuti avgaskolvreturen.
 • Kontrollera kolven och bufferten och byt vid behov ut dem.
 • Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Ansamling av förbränningsrester.
 • Utför underhåll på verktyget.
 • Rengör patronläget.
 • Sätt in nytt patronband.
Image alternative
Avgaskolvreturen har fastnat. Bultpistolen går inte isär.
Ansamling av förbränningsrester.
 • Utför underhåll på verktyget.
 • Rengör patronläget.
 • Sätt in nytt patronband.
Verktyget fastnar på grund av smuts eller betongflisor.
 • Kontakta Hilti -service om felet kvarstår.
Image alternative
Tom infästning: Infästningsverktyget har avfyrats, men utan infästningselement
Felaktigt läge för kolven i för magasinverktyget (kolven är inte i utgångsläget vid avfyrning)
Kolven studsar på grund av för hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Image alternative
Infästningsverktyget kan inte avfyras
Infästningsverktyget pressas inte fullt ut mot underlaget.
 • Pressa infästningsverktyget ordentligt mot underlaget.
Magasinet är inte laddat.
 • Ladda magasinet.
Plastrester i magasinet.
 • Öppna magasinet och ta bort spikremsan och plastresterna.
Felaktigt läge för kolven i för magasinverktyget (kolven är inte i utgångsläget vid avfyrning)
Spik i magasinet inte korrekt placerad.
 • Ladda om infästningsverktyget.
Bultstyrningen har inte hakat i som den ska.
Kolven studsar på grund av för hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Image alternative
Kolven fastnar i bultstyrningen
Kolven och/eller bufferten är skadad.
 • Skruva loss magasinet, kontrollera kolv och buffert och byt ut vid behov.
Plastrester i magasinet.
 • Öppna magasinet och ta bort spikremsan och plastresterna.
För hög infästningsenergi
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Kolven har böjts på grund av infästning utan fästelement
 • Undvik att fyra av utan fästelement.
 • Kontrollera att kolven är rak och byt vid behov.
Image alternative
Magasinets bultstyrning kärvar
Magasinet är skadat.
 • Byt magasinet.

Problem med fästelement

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Olika infästningsdjup
Felaktigt läge för kolven
 • Ta ut patronbandet och utför instrumentservice.
 • Kontrollera kolven och bufferten och byt vid behov ut dem.
Infästningsverktyget är för smutsigt.
 • Rengör infästningsverktyget.
 • Låt vid behov Hilti -service kontrollera infästningsverktyget.
Kolven studsar på grund av för hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Image alternative
Elementet böjer sig
Hårt underlag (stål och betong).
 • Öka infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
 • Använd kortare spik.
 • Använd spik med högre applikationsgräns.
 • Vid betong: Använd DX-Kwik (förborrning) → se ”Handbok i infästningsteknik”.
Hårda och/eller stora objekt i betong.
 • Använd DX-Kwik (förborrning).
Armeringsjärn alldeles under betongens yta.
 • Gör infästningen på ett annat ställe.
Image alternative
Elementen fästs inte in i jämnhöjd
Felaktigt fästelement.
 • Anpassa fästelementets längd till byggmaterialets tjocklek.
Felaktig energiinställning.
 • Ändra energiinställningen på bultpistolen.
Hårda och/eller stora objekt i betong.
 • Använd DX-Kwik (förborrning).
Armeringsjärn alldeles under betongens yta.
 • Gör infästningen på ett annat ställe.
Hårt underlag (stål och betong).
 • Öka infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
 • Använd kortare spik.
 • Använd spik med högre applikationsgräns.
 • Vid betong: Använd DX-Kwik (förborrning) → se ”Handbok i infästningsteknik”.
Image alternative
Betongavflagning
Hårda och/eller stora objekt i betong.
 • Använd DX-Kwik (förborrning).
Image alternative
Skadat elementhuvud
För hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Fel kolv har satts i.
 • Kontrollera att du har rätt kombination av kolv och fästelement.
Skadad kolv.
 • Byt kolv.
Image alternative
Spiken tränger inte tillräckligt djupt in i underlaget
Infästningsenergin för låg
 • Öka infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
 • Använd extratjocka patroner.
Användningsgränsen har överskridits (mycket hårt underlag).
 • Använd spik med högre applikationsgräns.
Olämpligt system.
 • Använd ett starkare system, t.ex. DX 76 (PTR).
Image alternative
Elementet fäster inte i underlaget
Tunt stålunderlag (4–5 mm)
 • Använd annan energiinställning.
 • Använd spik för tunna stålunderlag.
Image alternative
Elementbrott
(skjuvbrott)
Infästningsenergin för låg
 • Öka infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
 • Använd extratjocka patroner.
Användningsgränsen har överskridits (mycket hårt underlag).
 • Använd ett starkare system som t.ex. DX 76 (PTR) med tillhörande lämpliga fästelement.
Image alternative
Elementbrott
(med deformering)
Infästningsenergin för låg
 • Öka infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
 • Använd extratjocka patroner.
Användningsgränsen har överskridits (mycket hårt underlag).
 • Använd ett starkare system som t.ex. DX 76 (PTR) med tillhörande lämpliga fästelement.
För hög infästningsenergi.
 • Minska infästningsenergin med ”inställningsring för infästningsenergi”.
Image alternative
Spikhuvudet går igenom det fästade materialet
För hög infästningsenergi
 • Minska infästningsenergin med inställningsringen.
 • Använd svagare patroner (titangrå).

Problem med patronerna

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Ingen patronmatning
Skadat patronband.
 • Byt ut patronbandet.
Infästningsverktyget är för smutsigt.
 • Rengör infästningsverktyget.
 • Låt vid behov Hilti -service kontrollera infästningsverktyget.
Infästningsverktyget är skadat.
 • Kontakta Hilti -service.
Fel patronband används
 • Använd endast patronband som är avsedda för bultpistolen.
Image alternative
Patronbandet är svårt att ta ut.
Infästningsverktyget är överhettat.
 • Låt bultpistolen svalna under uppsikt.
 • Ta därefter ut patronbandet försiktigt ur infästningsverktyget.
Ansamling av förbränningsrester.
 • Utför underhåll på verktyget.
 • Rengör patronläget.
 • Sätt in nytt patronband.
Image alternative
Patronen går inte att fyra av
Dålig patron.
 • Dra fram patronbandet en patron.
Infästningsverktyget är smutsigt.
 • Utför underhåll på verktyget.
Image alternative
Patronbandet smälter
Infästningsverktyget pressas an för länge vid infästningen.
 • Ta ut patronbandet och sätt in ett nytt patronband.
 • Pressa inte infästningsverktyget för länge mot underlaget innan du avfyrar det.
För hög infästningshastighet (bultpistolen för varm).
 • Avbryt genast arbetet.
 • Avlägsna patronbandet och låt infästningsverktyget svalna.
 • Överskrid inte den rekommenderade högsta infästningshastigheten (se kapitlet Teknisk information).
Image alternative
Patronen lossnar från patronbandet
För hög infästningshastighet (bultpistolen för varm).
 • Avbryt genast arbetet.
 • Avlägsna patronbandet och låt infästningsverktyget svalna.
 • Överskrid inte den rekommenderade högsta infästningshastigheten (se kapitlet Teknisk information).

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Intyg om C.I.P.-godkännande

För länder utanför EU och EFTA som är medlemmar i C.I.P. gäller: Hilti DX 6 är typgodkänd och systemtestad. På grund av detta har verktyget försetts med kvadratiskt PTB-godkännandemärke med godkännandenummer S 1035. På så sätt garanterar Hilti att verktyget stämmer överens med typprovet.

Ytterligare information

RoHS, Kina (bestämmelser för begränsning av användning av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.
RoHS, Taiwan (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.
RoHS, Ryssland (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den ryska marknaden.