Språk

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Endast för användning inomhus
Image alternative Dubbelisolerad

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteriladdare
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd medan du använder elverktyget. Om du blir störd finns det risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till nätströmmen, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller verktyget läggs undan för förvaring. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Omsorgsfull hantering och användning av batteriladdare

 • Undvik skador genom att endast ladda godkända Hilti litiumjonbatterier med batteriladdaren.
 • Laddaren bör placeras på en torr och ren yta som är sval och fri från frost.
 • Laddaren måste kunna avge värme under laddningen. Se därför till att hålla ventilationsspringorna fria. Laddaren får inte placeras i en sluten behållare under laddningen.
 • Ta noga hand om produkten. Kontrollera att inga delar är trasiga eller skadade på ett sådant sätt att produkten inte längre fungerar som den ska. Om delar är trasiga eller skadade ska produkten repareras innan den tas i bruk igen.
 • Använd laddaren och tillhörande batteri enligt dessa anvisningar och enligt beskrivningen för respektive enhet. Om laddaren används för andra ändamål än det avsedda kan riskfyllda situationer uppstå.
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. En kortslutning av batteriets eller laddarens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Förvara inte batteriet i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Utlösningsknapp med extrafunktion för aktivering av laddningsindikeringen
 2. Batteri
 3. Laddningsindikering med lysdioder
 4. Indikeringslampa
 5. Gränssnitt för batteri

Avsedd användning

Image alternative

Den beskrivna produkten är en batteriladdare till Hilti s litiumjonbatterier med märkspänning från 7,2 till 36 volt. Den är avsedd för anslutning till eluttag med 100–127 V eller 220–240 V växelspänning (beroende på nätspänningen i det land där laddaren används).

Laddaren C4-36-DC kan anslutas till en bilkontakt med 12 volt resp. 24 volt likström.
Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.
Alla batterier finns inte tillgängliga på alla marknader.

Indikatorer

Indikatorer på laddaren och batteriet

Image alternative
Display
Betydelse, batteri
Betydelse, laddare
Fast sken
Indikering av laddningsstatus
Laddaren är ansluten och klar för drift.
Blinkar
Laddning pågår
Batteriet för varmt eller för kallt.
Släckt lampa
Grön lampa lyser med jämnt sken på laddaren, alla lampor på batteriet är släckta: fel på batteri.
Fel på batteriladdaren.

Laddningsindikering för litiumjonbatterier

Image alternative
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 100 %
3 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
2 lysdioder lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
1 lysdiod lyser med fast sken, 1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 25 %

Leveransinnehåll

Batteriladdare, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Teknisk information


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Vikt
0,6 kg
1,1 kg
0,6 kg
Utgångsspänning
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
Utgångseffekt
110 V
90 W
350 W
·/·
230 V
90 W
365 W
·/·
12 V
·/·
·/·
60 W
24 V
·/·
·/·
60 W

Användning

Sätta på laddare C 4/36-90 och C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Stick in kabeln i uttaget.
  • Den gröna lampan på laddaren lyser.

Sätta på laddare C 4/36-DC

C 4/36-DC
Vid laddning av Hilti -batterier med laddaren C 4/36-DC kan fordonets startbatteri laddas ur så mycket att det förlorar sin funktion.
Laddaren återfår dock sin funktion allt eftersom motorn arbetar resp. när tändningen har slagits på.
 • Stick in laddarens elkontakt i cigarettuttaget.
  • Vid korrekt ingångsspänning lyser den gröna lampan på laddaren med konstant sken.

Sätta i och ladda batterier

Batteriet skadas inte även om det sitter kvar en längre tid i batteriladdaren. Batteriladdaren måste dock stå i driftläge (den gröna lysdioden på laddaren lyser). Efter ett tag slocknar batteriets laddningsindikering trots att batteriet är fulladdat och kan inte tändas igen. Vi rekommenderar i alla fall att batteriet tas ut ur laddaren när det är fulladdat.
Litiumjonbatterier kan användas när som helst, även om de endast är delvis laddade. Pågående laddning visas av lysdioderna.
Image alternative
 1. Kontroller att kontakterna är rena och fria från fett innan du sätter i batteriet.
 2. Skjut in batteripaketet i därför avsett gränssnitt.
 3. Se till att batteriet passar in i batteriladdaren.
  • När batteriet kommer på plats i laddaren startar laddningen automatiskt.

Ta ut batteriet

Image alternative
 1. Tryck på batteriets upplåsningsmekanism.
 2. Dra ut batteriet ur laddaren.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Ljuset på batteriet är släckt, batteriet sitter i laddaren.
Batteriet eventuellt defekt.
 • Dra ut batteriet ur laddaren. Om lamporna inte tänds ens när du aktiverar laddningsindikeringen på batteriet är batteriet defekt. Låt Hilti -service kontrollera batteriet.
Lampor på laddaren blinkar.
Batteriet för varmt eller för kallt. Ingen laddning utförs.
 • När batteriet har uppnått rätt temperatur påbörjas laddningen automatiskt.
Släckt ljus på laddaren.
Fel på batteriladdaren.
 • Sätt in laddaren och ta ut den igen. Om ljuset fortfarande inte tänds ska laddaren lämnas in till Hilti s service.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska och elektroniska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Kasta inte elektrisk eller elektronisk utrustning i hushållssoporna!

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Använd länkarna nedan för att komma till tabellen över farliga ämnen:
 • För C 4/36-90, 230 V, Kina: qr.hilti.com/2034530
 • För C 4/36-90, 110 V, Taiwan: qr.hilti.com/2026281
 • För C 4/36-350, 230 V, Kina: qr.hilti.com/2028875
 • För C 4/36-350, 110 V, Taiwan: qr.hilti.com/2028992
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.