Användarvillkor

 

1. Generell information
1.1 Hiltikoncernen och Hilti Svenska AB ("Hilti") har producerat och lanserat en hemsida med adress hilti.se. Hemsidan innehåller bland annat information om Hilti och beskrivningar av bolagets produkter. Hilti är intresserat av att bereda besökare av hemsidan tillgång till den information och de tjänster som presenteras och erbjuds på hemsidan.

1.2 Användaren har genom sitt besök på hemsidan uttryckt sin vilja av att ta del av den information och de tjänster som tillhandahålls på hemsidan. Användaren är införstådd med att viss information samt utnyttjandet av vissa tjänster kan erhållas endast genom registrering av personuppgifter av Hilti.

2. Giltighet
Detta avtal om åtkomst till hemsidan gäller mellan Hilti och användaren. Användaren har godkänt innehållet i detta avtal när användaren har svarat jakande på frågan om villkoren i avtalet accepteras i samband med registrering av personuppgifter.

3. Åtkomst och ändamål
3.1 Detta avtal ger användaren rätt att tillgodogöra sig information på hemsidan för de ändamål och på det sätt som framgår av detta avtal och instruktioner på hemsidan. Avtalet ger emellertid inte användaren rätt att tillgodogöra sig viss information på hemsidan utan bruk av användarnamn och lösenord, om åtkomsten till sådan information kräver registrering av personuppgifter enligt detta avtal eller instruktioner på hemsidan.

3.2 All information på hemsidan presenteras användaren i syfte att:

tillhandahålla användaren grundläggande information om Hilti och dess produkter

på basis av vad användaren uppgivit till Hilti, tillhandahålla användaren hjälpmedel för köp av Hiltis produkter. Med "hjälpmedel" skall dock inte förstås rådgivning, vägledning eller därmed likartad verksamhet

möjliggöra för användaren att beställa och köpa Hiltis produkter. Användaren är införstådd med att beställning och avtal om leverans och köp av Hiltis produkter regleras av särskilda villkor, vilka framgår av hemsidan eller av användarens särskilda avtal med Hilti

3.3 Hilti äger rätt att kontrollera användningen av och trafiken till och från hemsidan. Hilti har rätt att omedelbart vidta åtgärder för att avbryta eller begränsa användarens tillgång till hemsidan, om användaren har eller kan anses ha brukat hemsidan eller informationen på ett sätt som strider mot detta avtal eller instruktioner på hemsidan. Sådana åtgärder skall inte begränsa Hiltis rätt att göra gällande andra påföljder mot användaren till följd av överträdelsen. Hilti är inte skyldigt att informera användaren, om Hilti vidtar åtgärd enligt ovan.

4. Användarnamn och lösenord

4.1 Om användaren önskar tillgång till viss information, till vilken krävs bruk av användarnamn och lösenord, eller är intresserad av att beställa Hiltis produkter, skall användaren uppge fullständiga och korrekta uppgifter enligt instruktioner på hemsidan. Hilti förbehåller sig rätten att utföra bedömning om användarens lämplighet att få tillgång till den efterfrågade informationen eller möjligheten att kunna beställa Hiltis produkter och, i förekommande fall, neka registrering på hemsidan. Vidare förbehåller sig Hilti rätten att neka eller spärra stötande eller av annat skäl olämpliga användarnamn och lösenord.

4.2 Användaren skall förvara och behandla användarnamn och lösenord på ett sådant sätt att dessa förblir personliga för användaren och hemliga för tredje man. Användaren har inte rätt att överlåta användarnamn och lösenord till tredje man eller på annat sätt bereda tredje man tillgång till dessa för dennes bruk, utan Hiltis skriftliga samtycke.

4.3 Användaren skall omedelbart till Hilti anmäla spärrning av användarnamn och lösenord, om det kan antas att användarnamnet eller lösenordet har kommit till tredje mans kännedom.

4.4 Hilti tillämpar sk. cookies för registreringsändamål i kommunikationen med användare. En "cookie" är en textfil, som innehåller information om identiteten på användarens dator, som överförs från Hilti till hårddisken på användarens dator i samband med registreringen av personuppgifter. Tillämpningen av sådana filer har den fördelen att förfarandet vid inloggning på hemsidan förenklas.

Detta avtal ger Hilti rätt att tillämpa cookies, om användaren vid registreringen har valt alternativet med automatisk inlogging. Om tillämpningen av cookies är att anse som automatisk databehandling av personuppgifter omfattar användarens samtycke enligt punkten 1.2 Personlig data sådan tillämpning.


5. Användarens skyldigheter
Användaren skall vidta behövliga åtgärder för att avhjälpa eller förhindra förekomsten och effekterna av virus eller liknande i mjuk- och hårdvara som används i samband med bruk av hemsidan. Vid upptäckt av eller misstanke om att virus eller liknande kan ha spridits till sådan mjuk- och hårdvara eller hemsidan, skall användaren omedelbart underrätta Hilti.

6. Hiltis åtaganden
6.1 Hilti skall eftersträva att tillhandahålla användaren informationen på hemsidan under 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Hilti garanterar emellertid inte att tillgängligheten eller kommunikationen är fri från fel eller avbrott. Hilti har alltid rätt att helt eller delvis begränsa åtkomsten till hemsidan för utförande av service och uppgraderingar.

6.2 Hilti skall i skälig omfattning bistå användaren vid frågor eller problem avseende bruket eller förståelsen av hemsidan. Biståndet tillhandahålls på adress och telefonnummer som anges på hemsidan.

Dela