Språk

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Borrning med slag (hammarborrning)
Image alternative Mejsling
Image alternative Mejselpositionering
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Diameter
Image alternative Växelström
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Kombihammare
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generation
  03
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för borrmaskiner

Säkerhetsanvisningar för alla arbeten
 • Använd alltid hörselskydd vid borrning med slag. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd extrahandtaget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där insatsverktyget eller skruvarna riskerar att stöta på dolda strömkablar eller den egna anslutningskabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
Säkerhetsanvisningar vid användning av långa borr
 • Arbeta aldrig med högre varvtal än vad som är tillåtet för borret. Om borret tillåts rotera utan kontakt med arbetsstycket kan det vid högre varvtal lätt komma att böjas, med åtföljande risk för personskador.
 • Börja alltid att borra med lågt varvtal och med borrspetsen i kontakt med arbetsstycket. Om borret tillåts rotera utan kontakt med arbetsstycket kan det vid högre varvtal lätt komma att böjas, med åtföljande risk för personskador.
 • Använd inte för hårt tryck mot arbetsstycket och rikta trycket endast rakt i borrets längdriktning. Följden kan annars bli att borret böjs så att det går sönder, eller att du tappar kontrollen över verktyget med risk för personskador.
Säkerhetsanvisningar vid användning av omrörare
 • Se alltid till att omröraren är nedsänkt i materialet som ska blandas när du slår på eller stänger av elverktyget. I annat fall kan du förlora kontrollen så att det uppstår risk för personskada.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för borrhammare

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget.
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng genast av elverktyget om insticksverktyget blockeras. Elverktyget kan vridas i sidled.
 • Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger det ifrån dig.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Dammskydd
 2. Chuck
 3. Chuckhylsa
 4. Funktionsväljare
 5. Strömbrytarspärr
 6. Strömbrytare
 7. Handtag
 8. Serviceindikator
 9. indikering för halv effekt (endast ATC-variant)
 10. Knapp för halv effekt (endast ATC-variant)
 11. Kabel
 12. Sidohandtag

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en eldriven kombihammare med pneumatisk slagmekanism. Den är avsedd för borrning i betong, tegel, trä och metall. Produkten kan även användas för lätta till medellätta mejslingsarbeten i tegel och efterarbeten i betong.

Under vissa bestämda förhållanden kan produkten även användas för omrörning.
 • Använd bara maskinen ansluten till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på maskinens typskylt.

Tillvalsalternativ AVR

Produkten kan utrustas med tillvalssystemet Active Vibration Reduction (AVR) som minskar vibrationerna märkbart.

ATC

Verktyget är försett med elektronisk snabbavstängning ATC (Active Torque Control).
Om insatsverktyget blockeras eller kläms fast, vrider sig verktyget plötsligt okontrollerat i motsatt riktning. ATC-funktionen känner av den plötsliga vridrörelsen och stänger genast av verktyget.
För att fungera normalt måste verktyget kunna vrida sig obehindrat.
Efter en snabbavstängningspaus kan du koppla på verktyget igen genom att släppa strömbrytaren ett ögonblick och sedan åter trycka in den.

Serviceindikator

Produkten är utrustad med serviceindikering med ljussignal.

Serviceindikering

Status
Betydelse
Serviceindikatorn lyser rött.
Drifttiden för service har uppnåtts.
Serviceindikatorn blinkar rött.
Låt Hilti -service reparera kombihammaren.

Leveransinnehåll

Kombihammare, sidohandtag, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Teknisk information

Märkspänning, märkström, frekvens och/eller märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Vikt enligt EPTA-procedure 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Enkelslagsenergi enligt EPTA-direktivet 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø Hammarborr
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø Träborr
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø Metallborr
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Ljudeffektnivå (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Hammarborrning i betong (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Mejsling (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Användning

Montera sidohandtaget

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Förlust av kontroll över kombihammaren.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Se till att spännbandet ligger i det avsedda spåret på verktyget.
Image alternative
 • Montera sidohandtaget.

Skifta insatsverktyg

Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på verktyget. Använd endast originalfett från Hilti .
Kontrollera att verktyget inte uppvisar skador eller olikformigt slitage innan du använder det, och byt vid behov ut det.
Image alternative
 • Sätt in eller ta ur verktyget.

Borrning utan slag

Borrning utan slag kan utföras med verktyg som har en särskild insticksände. Sådana verktyg finns att beställa från Hilti s verktygsprogram.
Med snabbchucken kan till exempel träborr eller stålborr spännas fast med cylinderskaft och användas vid borrning utan slag.
Image alternative
 • Sätt funktionsväljaren i läget ”hammarborrning” Image alternative.

Omrörning

Använd bara omrörningsverktyget tillsammans med snabbchucken.
Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren i läge ”Hammarborrning” Image alternative och sätt omrörningsverktyget i snabbchucken.

Ställa in effekt

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Effekt kan bara ställas in medan verktyget används.
För att ställa in halv effekt trycker du på knappen "halv effekt". Den reducerade effekten visas genom att effektindikeringen tänds. Trycker du på knappen för ”halv effekt” igen, återgår verktyget till full effekt och effektindikeringen slocknar.
Likaså återställs full effekt om du stänger av kombihammaren och sedan sätter på den igen.
 • Ställ in effekten.

Borrning med slag (hammarborrning)

Image alternative
 • Sätt funktionsväljaren i läget ”hammarborrning” Image alternative.

Mejselpositionering

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Förlust av kontrollen över mejslingsriktningen.
 • Arbeta inte i läget för positionering av mejseln. Ställ funktionsväljaren i läget ”mejsling” så att den snäpper fast där.
Mejseln kan låsas fast i 24 olika lägen (ett steg per 15°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.
Image alternative
 • Sätt funktionsväljaren i läget ”mejselpositionering” Image alternative.

Mejsling

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren i läget ”mejsling” Image alternative.

Strömbrytarspärr

Medan mejslingen pågår kan du låsa fast strömbrytaren i intryckt läge.
 • Använd strömbrytarspärren.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring

 • Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
 • Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
 • Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Kombihammaren startar inte.
Strömförsörjningen är bruten.
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Generatorn i viloläge.
 • Belasta generatorn med ett andra belastningsobjekt (t.ex. en bygglampa). Stäng sedan av verktyget och sätt på det igen.
Den elektroniska startspärren efter strömavbrott har aktiverats.
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Kolborstarna är slitna.
 • Kontrolleras av behörig och byts vid behov.
Inget slag.
Verktyget är för kallt.
 • Placera kombihammaren mot underlaget och låt den gå på tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Kombihammaren har inte full effekt .
Förlängningskabeln är alltför lång och/eller har alltför liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillåten längd och med tillräcklig area.
Strömbrytaren är inte helt intryckt.
 • Tryck in strömbrytaren till anslaget.
Strömkällan har för låg spänning.
 • Anslut verktyget till en annan strömkälla.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Knappen för halv effekt har tryckts in.
 • Tryck på knappen för halv effekt.
Borren roterar inte.
Funktionsväljaren står inte fullt ut i sitt läge eller så står den i läget ”mejsling” Image alternative eller ”mejselpositionering” Image alternative.
 • Ställ funktionsväljaren i läget ”Hammarborrning” när verktyget är avstängt Image alternative.
Det går inte att ta ut borren ur chucken.
Chucken har inte skjutits tillbaka helt.
 • Dra tillbaka chuckhylsan så långt det går och ta ut insatsverktyget.
Sidohandtaget är ej korrekt monterat.
 • Lossa sidohandtaget och montera det på korrekt sätt så att spännbandet och sidohandtaget hakar i fördjupningen.
Serviceindikatorn blinkar rött.
Verktyget är skadat.
 • Låt Hilti -service reparera produkten.
Serviceindikatorn lyser rött.
Kolborstarna är slitna.
 • Kontrolleras av behörig och byts vid behov.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd länkarna nedan för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) och qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative