Språk

TE 1000-AVR

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Symboler på produkten

Symboler på produkten

Följande symboler används på produkten:
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Mejselhammare
  TE 1000‑AVR
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll i verktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa dolda elkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Delar kan lossna och falla ner och skada andra människor.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap.
 • Använd inte verktyget när barn finns i närheten.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
 • Använd om möjligt dammutsugning med en lämplig dammsugare. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Be om godkännande från byggledningen för arbeten som ska utföras. Arbete på byggnader och andra strukturer kan påverka statiken, framför allt vid kapning av armeringsjärn eller bärelement.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Låt Hilti -service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material. Om verktyget är täckt med damm från ledande material eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
 • Stäng av verktyget och dra ut elkontakten vid strömavbrott. Detta förhindrar att verktyget kopplas på av misstag när strömmen kommer tillbaka.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Chuck
 2. Ventilationsspringor
 3. Sidohandtag
 4. Knopp
 5. Strömbrytare
 6. Handtag
 7. Effektreglage
 8. Anslutning på elverktyg
 9. Nätkabel med kodad, avtagbar kontakt
 10. Serviceindikator
 11. Effektindikering

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en eldriven mejselhammare för krävande mejslingsarbete.

Den är avsedd för rivnings- och uppbrytningsarbeten i betong, tegel, sten och asfalt.
 • Använd bara verktyget anslutet till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på verktygets typskylt.

Möjlig felanvändning

Produkten är inte anpassad för bearbetning av hälsovådliga material.
Produkten är inte anpassad för drift i fuktiga miljöer.

Active Vibration Reduction (AVR)

Mejselhammaren är utrustad med ett Active Vibration Reduction (AVR)-system som minskar vibrationerna avsevärt.

Effektindikering

Mejselhammaren har effektindikering med ljussignal.
Genom att trycka på effektreglaget kan du minska mejslingseffekten till ca 70 %. Vid minskad effekt lyser effektindikeringen.

Serviceindikeringsläge

På mejselhammaren finns en serviceindikator med ljussignal.
Status
Betydelse
Serviceindikeringen lyser rött.
Drifttiden för service har uppnåtts.
Verktyget är skadat.
Serviceindikeringen blinkar rött.
Överhettningsskydd.
Strömförsörjningen har för hög spänning.
Se till att lämna in produkten till Hilti -service i tid. På så sätt vet du att produkten alltid är driftklar.

Leveransinnehåll

Mejselhammare, sidohandtag, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.group .

Teknisk information

Mejselhammare

Märkspänning, märkström, frekvens och/eller märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

TE 1000‑AVR
Vikt enligt EPTA-procedure 01
12,5 kg
Enkelslagsenergi enligt EPTA Procedure 05
26 J

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden
Ljudeffektnivå (LWA)
96 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
85 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Bullerinformation och vibrationsvärden
Mejsling (ah, Cheq)
5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Montera och justera sidohandtaget

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Förlust av kontroll över mejselhammaren.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt.
Image alternative
 • Montera eller justera sidohandtaget.
  Se även beskrivningen som medföljer sidohandtaget.

Nätkabel med stickkontakt

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av läckström vid smutsiga kontakter.
 • Se till att endast ansluta den löstagbara kontakten till elverktyget i rent, torrt och spänningslöst tillstånd.
 • Ansluta/koppla från nätkabel med stickkontakt.

Ansluta nätkabel med stickkontakt

 1. Stick in den kodade, avtagbara elkontakten i verktyget tills det tar stopp.
 2. Vrid kontakten moturs till du hör att spärren går i lås.
 3. Stick in elkontakten i uttaget.

Dra ut nätkabel ur elverktyg

 1. Dra ut elkontakten ur uttaget.
 2. Vrid den kodade, avtagbara elkontakten moturs tills det tar stopp.
 3. Dra ut nätkabeln ur verktyget.

Byta insatsverktyg

Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
 2. Sätt insatsverktyget i chucken och vrid det samtidigt som du trycker det lätt inåt tills det låser.
  • Nu är produkten färdig att användas.
  Använd endast originalfett från Hilti . Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på produkten.

Ta ur insatsverktyg

VARNING
Risk för personskada Verktyget blir varmt när det används och kan ha vassa kanter.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte.
FARA
Brandfara Fara vid kontakt mellan det heta verktyget och lättantändliga material.
 • Ställ inte det heta verktyget på lättantändligt material.
Image alternative
 1. Dra tillbaka chucken.
 2. Ta ur insatsverktyget.

Arbeta

FÖRSIKTIGHET
Risk för skador till följd av felaktig hantering!
 • Använd inte rotationsriktningsomställaren och/eller funktionsväljaren under drift.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Mejsling

Mejseln kan låsas fast i 6 olika lägen (i steg om 60°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.
Ett för lågt anpressningstryck gör att mejseln hoppar. Ett för högt anpressningstryck leder till försämrad mejslingseffekt.
Image alternative
 1. Stick in kabeln i uttaget.
 2. Påbörja mejslingen cirka 80–100 mm (3¹⁄₈"–4") från kanten.
 3. Påbörja mejslingen i en vinkel på mellan 70° och 80° mot betongytan och rikta spetsen mot kanten. Ändra sedan vinkeln till 90° och bryt loss materialet.
  • Vid armeringsjärn, för alltid mejseln mot kanten på materialet, inte mot armeringsjärnet.
 4. Vrid regelbundet på mejseln, eftersom ett jämnt slitage främjar självslipningen.

Ställ in mejslingseffekt

 • Tryck på effektreglaget.
  • Genom att trycka på effektreglaget kan du minska mejslingseffekten till ca 70 %.
  Mejslingseffekten kan bara ställas in medan verktyget används. Trycker du en gång till på effektreglaget körs verktyget med full mejslingseffekt igen. Likaså återställs full mejslingseffekt om du stänger av verktyget och sedan sätter på det igen.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Rengöring av dammskyddskåpan

 • Rengör regelbundet dammskyddet på chucken med en ren, torr torkduk.
 • Torka försiktigt läpptätningen ren och fetta på nytt in den lätt med Hilti -fett.
 • Byt ut dammskyddet om läpptätningen har skadats.

Transport och förvaring

 • Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
 • Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
 • Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget startar inte.
Elektroniken initieras (i ca 4 sekunder efter det att kontakten anslutits). Den elektroniska startspärren efter strömavbrott har aktiverats.
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Strömförsörjningen är bruten.
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Generator i viloläge.
 • Belasta generatorn med ett andra belastningsobjekt (t.ex. en bygglampa). Stäng sedan av verktyget och sätt på det igen.
Felaktigt ansluten nätkabel med stickkontakt.
 • Anslut nätkabeln korrekt till elverktyget.
Serviceindikeringen lyser rött.
Skador på verktyget eller drifttiden för service har uppnåtts.
 • Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
Serviceindikeringen blinkar rött.
Strömförsörjningen har för hög spänning.
 • Byt vägguttag. Kontrollera nätet.
Överhettningsskydd.
 • Låt verktyget svalna. Rengör ventilationsspringorna. Tomgångsdrift är fortfarande möjlig.
Inget slag.
Verktyget är för kallt.
 • Lägg mejselhammaren på underlaget och låt den gå på tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Verktyget har inte full effekt.
Effektminskning är aktiverad.
 • Tryck på effektreglaget (titta på effektindikeringen). Dra ut verktyget och stick in det igen.
Förlängningskabeln är alltför lång och/eller har alltför liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillåten längd och med tillräcklig area.
Strömkällan har för låg spänning.
 • Anslut verktyget till en annan strömkälla.
Det går inte att ta ut mejseln ur låset.
Chucken har inte skjutits tillbaka helt.
 • Dra tillbaka chuckhylsan så långt det går och ta ut insatsverktyget.
Verktyget stängs av under drift.
Överhettningsskydd.
 • Låt verktyget svalna. Rengör ventilationsspringorna. Tomgångsdrift är fortfarande möjlig.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Image alternative
Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r9672135.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.