Språk

TE 6-A36

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Borrning utan slag
Image alternative Borrning med slag (hammarborrning)
Image alternative Mejsling
Image alternative Mejselpositionering
Image alternative Rotationsriktning
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Borrhammare
  TE 6‑A36
  Generation:
  04
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd elverktyg med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elprodukter
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elprodukter är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd produkten, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används produkten på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Kontakta läkare om vätskan kommer i kontakt med ögonen.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning . Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för borrhammare

Personsäkerhet
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med produkten. Tappar du kontrollen över produkten kan det leda till skador.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Håll alltid produkten i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Håll i produktens isolerade greppytor när du utför arbeten där insatsverktyget riskerar att stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och lämpligt andningsskydd när du använder produkten.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng genast av produkten om insatsverktyget blockeras. Produkten kan vridas i sidled.
 • Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.

Säkerhetsföreskrifter

 • Följ alltid alla säkerhetsanvisningar i den här dokumentationen och på verktyget.
 • Använd andningsskydd för att hålla ansikte och andningsvägar fria från dammrester som kan släppa från verktyget vid servicearbeten.
 • Använd alltid sidohandtaget på Hilti borrhammare, även när dammsugarmodulen sitter monterad.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Dammskydd
 2. Chuck
 3. Chuckhylsa
 4. Djupmått
 5. Funktionsväljare
 6. Omkopplare för höger- och vänstervarv med tillkopplingsspärr
 7. Strömbrytare
 8. Handtag
 9. Låsknapp för batteriet
 10. Laddningsstatus- och felindikering (litiumjonbatteri)
 11. Batteri
 12. Anslutning för dammsugarmodul TE DRS-6-A(02)
 13. Sidohandtag
 14. Belysning för arbetsområdet

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en batteridriven borrhammare. Den är avsedd för borrning i stål, trä och murverk, för hammarborrning i betong och tegel, och för skruvdragning. Produkten kan även användas för lättare mejslingsarbeten i tegel och efterarbeten i betong.

 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 36 med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Indikering för litiumjonbatteriet

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget signaleras via batteriets indikeringar. Tryck på en av litiumjonbatteriets låsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 LED blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren hålls intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om lysdioderna för batteriindikering börjar blinka.

Leveransinnehåll

Borrhammare, sidohandtag, djupmått, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Borrhammare


TE 6‑A36
Märkspänning
36 V
Vikt enligt EPTA‑metod 01/2003
3,7 kg
Nominellt varvtal, obelastat
1 050 varv/min
Enkelslagsenergi enligt EPTA-metod 05/2009
2,5 J
Borrhålsdiameter i betong/tegel (hammarborrning)
4 mm …28 mm
Borrhålsdiameter i trä (solitt borr)
3 mm …20 mm
Borrhålsdiameter i metall (solitt borr)
3 mm …13 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden
Ljudeffektnivå (L WA)
102 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (K WA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L pA)
91 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (K pA)
3 dB(A)
Vibrationsvärden
Hammarborrning i betong (a h, HD)
13 m/s²
Borrning i metall (a h, D)
2,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig start av borrhammare.
 • Kontrollera innan du sätter i batteriet att borrhammaren är frånkopplad och att omkopplaren för höger- och vänstervarv (tillkopplingsspärren) står i mittläge.
Image alternative
 1. Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
 2. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

Image alternative
 1. Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
 2. Dra batteriet bakåt och ut.

Montera sidohandtaget

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Tappad kontroll över produkten.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Se till att spännbandet ligger i det avsedda spåret på produkten.
Image alternative
 1. Vrid på handtaget för att lossa sidohandtagsfästet (spännbandet).
 2. Skjut in djupmåttet framifrån i de två genomföringshålen.
 3. Vrid på handtaget för att spänna fast sidohandtagsfästet (spännbandet).

Montera och ställa in djupmått

Image alternative
 • Montera djupanslaget och ställ in det vid behov.

Montera/demontera chuck

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Risk för att användaren blir skadad på grund av monterat men ej använt djupmått.
 • Ta bort djupmåttet från verktyget.
Image alternative
 • Montera/demontera chucken.

Sätta i insatsverktyg

Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
  • Använd endast originalfett från Hilti . En felaktigt fett kan orsaka skador på verktyget.
 2. Stick in insatsverktyget i chucken så att det går i lås.
 3. Dra i verktyget efter isättningen för att kontrollera att det sitter ordentligt fast.
  • Nu är produkten färdig att användas.

Ta ur insatsverktyg

Image alternative
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut insatsverktyget.

Arbete över huvudhöjd

Image alternative
 • Montera dammskyddsringen DCD för arbete över huvudhöjd.

Mejselpositionering

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren i läget Image alternative.

Arbeta

Funktionsväljare

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren i önskat arbetsläge.
  • Funktionsväljaren får inte användas under drift. Risk för skador!

Rotationsriktning

Image alternative
 • Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på önskad rotationsriktning.

Borrning utan slag

 • Ställ funktionsväljaren i läget Image alternative.

Hammarborrning

 • Ställ funktionsväljaren i läget Image alternative.

Mejsling

 • Ställ funktionsväljaren i läget Image alternative.
  • Välj högervarv (borrets rotationsriktning) för att få bästa motorkylning.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för damm eller smuts i onödan. Utsätt aldrig batteriet för hög fuktighet (t.ex. sänka ner det i vatten eller lämna det ute i regnet).
  Om ett batteri har blivit blött behandlar du det som ett skadat batteri. Isolera det i en icke brännbar behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet som har applicerats på kontakterna i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Rengöring av dammskyddskåpan

 • Rengör regelbundet dammskyddet på chucken med en ren, torr torkduk.
 • Torka försiktigt läpptätningen ren och fetta på nytt in den lätt med Hilti -fett.
 • Byt ut dammskyddet om läpptätningen har skadats.

Transport och förvaring

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Borrhammaren fungerar inte

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lamporna på batteriet visar inget.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Sätt in batteriet så att ett dubbelklick hörs.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet svalna eller värmas upp till rumstemperatur.
1 lampa blinkar på batteriet.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet svalna eller värmas upp till rumstemperatur.
4 lampor blinkar på batteriet.
Borrhammaren har överlastats under en kortare tid.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.

Borrhammaren fungerar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Inget slag.
Borrhammaren är för kall.
 • Sätt borrhammaren på underlaget och kör den i tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Funktionsväljaren på ”borrning utan slag” Image alternative.
 • Sätt funktionsväljaren på ”hammarborrning” Image alternative.
Strömbrytaren kan inte tryckas ner resp. är spärrad.
Omkopplaren för höger- och vänstervarv i mittenläge.
 • Tryck omkopplaren för höger- och vänstervarv åt höger eller vänster.
Verktygsspindeln roterar inte.
Tillåten drifttemperatur för borrhammarens elektronik har överskridits.
 • Låt verktyget svalna.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Funktionsväljaren står inte fullt ut i sitt läge eller så står den i läget ”mejsling” Image alternative eller ”mejselpositionering” Image alternative.
 • Ställ funktionsväljaren i läget ”Borrning utan slag” Image alternative eller ”hammarborrning” Image alternative.
Borrhammaren kopplas från automatiskt.
Överlastskyddet utlöses.
 • Släpp strömbrytaren. Låt borrhammaren svalna. Använd strömbrytaren igen. Minska verktygsbelastningen.
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart ”dubbelklick”.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Stark värmeutveckling i borrhammaren eller batteriet.
Elektriskt fel
 • Koppla genast från borrhammaren. Ta bort batteriet och granska det. Låt det svalna. Kontakta Hilti -service.
Borrhammaren har överlastats.
 • Välj en starkare maskin.
Det går inte att ta ut insatsverktyget ur chucken.
Chucken har inte dragits tillbaka helt.
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut verktyget.
Insatsverktyget tränger inte in i underlaget.
Borrhammaren har kopplats till vänstervarv.
 • Ställ omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
Funktionsväljaren på ”borrning utan slag” Image alternative.
 • Sätt funktionsväljaren på ”hammarborrning” Image alternative.

Valbara tillbehör

Dammskyddsring DCD

Dammskyddsringen DCD används som tillbehör till Hilti s borrhammare. Den samlar upp en hög procentandel av det damm som bildas vid arbete över huvudhöjd, och går snabbt och enkelt att fästa på borrhammaren.

Dammsugarmodul TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Dammsugarmodulen TE DRS‑6‑A används som tillbehör till Hilti borrhammare TE 6‑A36. Den samlar upp en hög procentandel av det damm som bildas och går snabbt och enkelt att fästa på borrhammaren. I dammsugarmodulen finns en inbyggd utsugsfläkt. Den drivs av en egen motor. När borrhammaren slås på hämtar modulen sin ström från borrhammarbatteriet.
Dammsugarmodulen är inte avsedd för arbeten i metall eller trä.
Villkor : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA uppfyller direktivet OSHA 1926.1153 Table 1. Produkten är utrustad med en filterrengöringsmekanism.

Montera dammsugarmodulen

Kontrollera före monteringen att fixeringspunkterna och elgränssnitten på borrhammaren och dammsugarmodulen är fria från damm och går att manövrera obehindrat.
Image alternative
 1. Kontrollera att inte dammsugarmodulen är skadad.
 2. Kontrollera att teleskopet inte kärvar.
 3. Ställ borrhammarens omkopplare för höger-/vänstergång i mittläget.
 4. Ta bort djupmåttet från sidohandtaget.
 5. Skjut in dammsugarmodulen framifrån på verktyget tills den hakar fast.
 6. Avsluta monteringen med att kontrollera att dammsugarmodulen har häktat fast ordentligt.

Borrning med dammsugarmodul

 1. Tryck på borrhammarens styrknapp för att starta dammsugarmodulen.
 2. Håll styrknappen nedtryckt tills full sugeffekt har uppnåtts.
 3. Placera sughuvudet lodrät mot underlaget.
 4. Borra hål och dra sedan långsamt upp produkten ur borrhålet för att fånga upp så mycket damm som möjligt.

Tömma dammbehållaren

Om dammbehållaren är full eller filtret är igensatt kan stora mängder damm samlas. Behållaren måste därför regelbundet tömmas.
Töm dammbehållaren efter 8–10 borrade hål (16 mm x 50 mm) (5/8 tum x 2 tum).
Förvara dammet i en sluten behållare för att minimera dammbildningen.
Image alternative
 1. Håll verktyget vågrätt och låt det gå en kort stund.
  • På så vis sugs de dammrester som satt sig i dammsugarmodulen in i dammbehållaren.
 2. Tryck ner dammbehållarens spärr och håll den nedtryckt.
 3. Dra dammbehållaren nedåt och av från dammsugarmodulen.
 4. Töm dammbehållaren.
  • Filtret är smutsigt.
   • Byt ut filtret.
  • Filtret är fritt från smuts.
 5. Skjut in den tomma dammbehållaren i dammsugarmodulen underifrån tills den hakar fast.

Rengöring av TE-DRS-OSHA-filter

Rengör filtret efter fem borrade hål (16 mm x 50 mm) (1/2 tum x 3 tum).
Image alternative
 • När sugeffekten börjar avta trycker du fram/bak rengöringsmekanismen tills du hör ett klick. Upprepa detta fem gånger bakåt och fem gånger framåt.

Demontera dammsugarmodulen

Image alternative
 1. Ställ borrhammarens omkopplare för höger-/vänstergång i mittläget.
 2. Tryck in (frigör) spärren för DRS och håll den intryckt.
 3. Ta loss dammsugarmodulen från verktyget genom att dra den framåt.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r4694033.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.