Språk

PLT 300

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Märkskyltar på PLT 300

Följande märkskyltar sitter på PLT 300:
Image alternative Laserstråle. Titta inte in i strålen. Laserklass 2.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Typ:
  PLT 300
  Generation:
  01
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. PLT 300 och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Använd aldrig PLT 300 eller PLC 300 utan att ha fått tillhörande instruktioner eller läst denna bruksanvisning.
 • Observera alltid driftsinstruktionerna och varningarna i den indikerade applikationen.
 • Säkerhetsanordningarna får inte inaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Det är inte tillåtet att manipulera eller utföra ändringar på PLT 300 eller PLC 300.
 • Använd endast originaltillbehör och extradelar från Hilti för att undvika risk för skador.
 • Rikta aldrig PLT 300 eller dess tillbehör mot dig själv eller någon annan person.
 • Se till att barn inte befinner sig nära laserinstrumentet.
 • Kontrollera precisionen hosPLT 300 innan det används till mätning.
 • Om andra manöver- och justeringsanordningar används än de som nämns här eller om andra procedurer utförs, kan det leda till farlig strålningseffekt.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Dit hör t.ex. närheten till verktyg som alstrar starka magnetiska eller elektromagnetiska fält, mätning mot olämpliga material och användning av dåligt lämpade reflektorer.
 • Mätning mot skumplaster som styropor eller styrodor, snö eller kraftigt reflekterande ytor etc. kan leda till felaktiga mätvärden.
 • Mätningar på dåligt reflekterande underlag och i högt reflekterande omgivningar kan leda till felaktiga mätvärden.
 • Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
 • Mätresultatet kan bli förvanskat om mätningsförhållandena snabbt ändras, t.ex. av personer som springer igenom mätstrålen.
 • Rikta aldrig PLT 300 eller dess tillbehör mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
 • Kontrollera PLT 300 före viktiga mätningar och efter stötar eller andra slags mekanisk påverkan.
 • Kontrollera vid omställning från avståndsmätning med prisma till reflektorlös mätning att ingen kan råka se in i objektivet på PLT 300.
 • PLT 300 får inte användas i närheten av medicinska instrument.
 • PLT 300 får inte användas i närheten av gravida eller personer med pacemaker.
 • PLT 300 får inte användas i närheten av militära anläggningar, flygplatser eller radioastronomiska anläggningar utan godkännande i förväg.
 • Håll alltid PLT 300 rent och torrt.

Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker

 • Säkra den plats där mätningen ska ske. När du ställer upp instrumentet, kontrollera att det inte finns risk för att strålen från PLT 300 träffar människor i närheten eller dig själv.
 • Se till att stativet står säkert och att PLT 300 skruvats fast stadigt på stativet.
 • Använd endast PLT 300 för mätning inom definierade driftområden, dvs. inte mot speglar, kromstål, polerade stenar etc.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om instrumentet uppfyller de högt ställda kraven i tillämpliga föreskrifter, kan Hilti inte utesluta följande:
 • Instrumentet kan störa andra instrument (t.ex. navigationsutrustning i flygplan).
 • Instrumentet kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat.
I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras.

Säkert arbete med laserinstrument

PLT 300 överensstämmer med laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2007, och med CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
 • Titta inte in i strålen och rikta den inte heller mot andra personer. Slut omedelbart ögonen och vrid bort huvudet från strålningsområdet om du råkat komma i direkt ögonkontakt med laserstrålen.
 • Instrument i laserklass 2/Class II bör endast användas av utbildad personal.
 • Laserstrålar bör inte riktas i ögonhöjd.
 • Säkerhetsåtgärder bör vidtas så att laserstrålen inte oavsiktligt träffar reflekterande ytor.
 • Vidta åtgärder som förhindrar att personer tittar direkt in i strålen.
 • Laserstrålen bör inte passera obevakade områden.
 • Koppla från lasern när den inte används.
 • När laserinstrumentet inte används, ska det förvaras på platser dit obehöriga inte har tillträde.
 • Vid reparation av PLT 300 eller PLC 300 ska du alltid anlita Hilti kundservice. Öppnas PLT 300 på ett felaktigt sätt kan det tränga ut laserstrålar som överskrider klass 2.

Var försiktig när du använder batteridrivna instrument

 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld. Explosionsrisk föreligger.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas. Brand‑, explosions‑ och skaderisk föreligger.
 • Utsätt inte batterierna för stötar och kasta aldrig batterier.
 • Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
 • Se till att batterierna inte utsätts för fukt. Inträngande fukt kan orsaka kortslutning, med brännskador eller brand som följd.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Syran från batteriet kan medföra hudirritation eller brännskador.
 • Använd endast batterier som är godkända för verktyget. Vid användning av andra batterier, eller användning av de godkända batterierna till andra ändamål än det avsedda, föreligger fara för brand och explosion.
 • Förvara batteriet så svalt och torrt som möjligt. Förvara aldrig batteriet i solen, ovanpå ett element eller i ett fönster.
 • Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. Kortslutning av kontakterna på batterier eller laddare kan orsaka brännskador och brand.
 • Skadade batterier (t.ex. med repor, spräckta delar, böjda, inslagna och/eller utdragna kontakter) får varken laddas eller fortsätta användas.
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av Li-Ion-batterier.
 • Vid transport av instrumentet ska batterierna isoleras eller tas ut. Batterier som börjar läcka kan skada PLT 300.

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Kontrollera före mätningen att precisionen hos instrumentet som används motsvarar uppgiftens krav.
 • Använd inte PLT 300 i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Instrumenten alstrar gnistor som kan antända damm eller ångor.
 • Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.
 • Kontrollera före användningen att det inte finns några skador på PLT 300 eller PLC 300. Låt en Hilti -serviceverkstad åtgärda eventuella skador.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd PLT 300 med förnuft. Använd aldrig PLT 300 om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med instrumentet kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Observera drift- och förvaringstemperaturerna.
 • Låt alltid PLT 300 eller PLC 300 anta omgivningens temperatur innan du använder dem, om de har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
 • Om du tappar PLT 300 eller om det utsätts för annan mekanisk påverkan måste precisionen kontrolleras.
 • Vid användning med stativ eller vägghållare ska du se till att PLT 300 är ordentligt fastskruvat och att stativet står säkert och stadigt på underlaget.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Sköt om PLT 300 med omsorg. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte har gått sönder eller skadats och att PLT 300i alla avseenden fungerar fullt ut. Se till att skadade delar repareras innan PLT 300 används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta verktyg.
 • Även om PLT 300 konstruerats för användning på byggplatser bör det hanteras med varsamhet i likhet med andra optiska instrument (kikare, glasögon eller kamera).
 • PLT 300 är skyddad mot fukt men bör ändå torkas av innan den placeras i transportväskan.
 • Kontrollera för säkerhets skull de inställningar du gjort resp. tidigare inställningar.
 • Var noga med att låsa batterifackets lucka så att batteriet inte kan falla ut. Vid kontaktavbrott stängs PLT 300 av, vilket innebär förlust av data.

Beskrivning

Produktöversikt

PLT 300

Image alternative
 1. Bärhandtag
 2. WiFi-antenn
 3. Upplåsning batterifack
 4. Batterifackets lucka
 5. Linsskydd och laseröppning
 6. På/av-knapp
 7. Batterifack
 8. Batteri

PLC 300

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Omgivningsljussensor
 3. Främre kamera
 4. Statusindikering, främre kamera
 5. Ljudvolymkontroll
 6. På/av-knapp
 7. Knappen "Skärmrotationslås"
 8. Knappen "Systemstyrning"
 9. Driftindikeringar
 10. Statusindikering för datalagring
 11. Statusindikering för batteri
 12. WiFi-antenner
 13. Uttag för hörlurar
 14. USB-uttag
 15. Dockningsanslutning
 16. Laddningskontakt
 17. Bakre kamera
 18. Statusindikering, bakre kamera
 19. Batterifack
 20. Upplåsning batterifack
 21. Kortplats för microSD-minneskort

Avsedd användning

Den beskrivna produkten består av det batteridrivna instrumentet Layout-Tool PLT 300 och den batteridrivna Controller PLC 300. PLC 300 är avsedd för fjärrkontroll av PLT 300. De båda komponenterna utgör tillsammans ett system. Layout-Tool är avsett för mätning av avstånd och riktningar, för beräkning av tredimensionella målpositioner samt för utsättning av givna koordinater och axelrelaterade värden.

 • Använd endast Hilti litiumjonbatterier av typen B 18/B 22 med den här produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C 4/36-serien till dessa batterier.

WiFi-antenner

Image alternative
I respektive kortände på Controller sitter en WiFi-antenn.
 • Håll inte om kortändarna på Controller där WiFi-antennerna sitter under drift, eftersom det försämrar sändnings- och mottagningsförmågan.
  Som tillbehör finns en hållare för Controller som gör att WiFi-trafiken inte hindras.

Dataanslutning till periferienheter

På PLC 300 används programvaran Hilti PROFIS Layout Field. Till persondatorer går det att beställa PC-programmet Hilti PROFIS Layout Office, med vilket du kan formatera data för att skicka dem vidare till andra system. Det går att överföra data mellan dessa båda program.
Från PLC 300 kan du föra över data direkt till ett USB-minne.

Leveransinnehåll

PLT 300, PLC 300, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Teknisk information

Laseravståndsmätning

Våglängd
500 nm … 540 nm
Laserfärg
grön
Laserklass enligt IEC 60825-1
2
Maximal genomsnittlig utgångseffekt
≤ 1,00 mW
Pulstid
0,2 ns … 10 ns
Pulsfrekvens
5 MHz … 100 MHz
Stråldivergens
0,2 mrad … 20 mrad

Mätosäkerhet vid avståndsmätning (ISO 17123-5)

Basen 50 meter
3 mm
Basen 164 fot
1/8 tum

Målföljning (LED-Tracker)

Våglängd
800 nm … 900 nm
Typisk, medelhög irradians på 20 cm avstånd (108 μs / 109 Hz)
0,5 mW/cm²
Maximal irradians på 20 cm avstånd
46 mW/cm²
Pulstid
108 µs
Pulsfrekvens
100 Hz … 165 Hz
Stråldivergens (2θ1/2)
30°
Spårningsområde
1,5 m … 50 m
(4 ft - 11 in … 164 ft)

Kamera

Öppningsvinkel
25°
Brännvidd
12 mm … 60 mm
(0,5 in … 2,4 in)
Optisk zoom
5 ggr
Fokusområde
≥ 1 m
(≥ 3 ft)
Upplösning vid max. zoom (per 10 meter)
±1,0 mm
Upplösning vid max. zoom (per 33 fot)
±0,04 in
Horisontellt siktfält
225°
Vertikalt siktfält
360°
Bildlagring
VGA

Motor

Rotationshastighet
90 °/s
Byte av kikarläget
2 s

Stativfäste

Gänga
5/8 in

Trådlös kommunikation mellan PLT 300 och PLC 300

WiFi/WLAN-standard
IEEE 802.11a/b/g
Maximalt utstrålad sändningseffekt WLAN
16,9 dBm
WLAN-frekvensområde
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Strömförsörjning PLC 300

Märkspänning
7,2 V
Kapacitet
7,1 Ah
Drifttid
8 h
Laddningstid
4 h

Gränssnitt på PLC 300

Extern dataanslutning
USB 3.0
Bluetooth-version
4.0
Bluetooth-frekvensområde
2,402 GHz … 2,480 GHz
WiFi/WLAN-standard
IEEE 802.11a/b/g/n

Skyddsklass

PLT 300
IP55
PLC 300
IP65

Miljöbetingelser för PLT 300 och PLC 300

Drifttemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Förvaringstemperatur
−40 ℃ … 63 ℃
(−40 ℉ … 145 ℉)

Vikt med batteri

PLT 300
5,3 kg
(11,7 lb)
PLC 300
0,6 kg
(1,3 lb)

Batterier för alla länder utom USA och Kanada


B 22/1.6 Li-Ion
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
Märkspänning
21,6 V
21,6 V
Kapacitet
1,6 Ah
2,6 Ah
Energiinnehåll
34,56 Wh
56,16 Wh
Vikt
0,48 kg
0,48 kg
Drifttid för PLT 300
3 h
5 h

Batterier för USA och Kanada


B 18/1.6 Li-Ion
B 18/2.6 Li‑Ion (02)
Märkspänning
21,6 V
21,6 V
Kapacitet
1,6 Ah
2,6 Ah
Energiinnehåll
34,56 Wh
56,16 Wh
Vikt
0,48 kg
(1,06 lb)
0,48 kg
(1,06 lb)
Drifttid för PLT 300
3 h
5 h

De första stegen

Tillkoppling av PLT 300 och PLC 300

 1. Koppla till PLT 300 och PLC 300.
 2. Starta applikationen PROFIS Layout Field på PLC 300.
Image alternative
 1. Observera indikeringarna och anvisningarna på displayen till PLC 300 samt den mer omfattande informationen om produkten på: http://qr.hilti.com/r4728599 .

Skötsel och underhåll

Rengöring och avtorkning

VARNING
Risk för skador Optiken kan skadas av beröring.
 • Rör aldrig med fingrarna vid glaset.
VARNING
Risk för skador Plastkomponenterna kan skadas av kemikalier.
 • Använd endast ren alkohol eller vatten till rengöring.
 1. Blås bort damm från glaset.
 2. Använd bara en ren mjuk trasa för att rengöra instrumentet.

Underhåll

 • Använd endast originalreservdelar och originalförbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com .

Hilti -service för mätteknik

Instrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:
 • Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
 • Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet på kontroll minst en gång om året.
Den kontroll som utförs av Hilti -service för mätteknik befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera instrumentet före och under pågående arbete.

Transport och förvaring

Transport

VARNING
Risk för skador Batterier som börjar läcka kan skada produkten.
 • Vid transport av den beskrivna produkten ska batterierna isoleras eller tas ut.
 • Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -transportlådan eller en likvärdig förpackning.

Förvaring

VARNING
Risk för skador Batterier som börjar läcka kan skada produkten.
 • Ta ut batteriet om instrumentet inte ska användas på länge.
 • Förvara inte instrumentet i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.
 • Rengör alltid instrumentet, transportfodralet och tillbehören före förvaring.
 • Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.
 • Observera temperaturgränsvärdena vid förvaring av utrustningen, särskilt under vintern och sommaren (-40 °C till +63 °C (-40 °F till +145 °F)).

Avfallshantering

VARNING
Hälsorisk Kassera aldrig utrustningen på ett felaktigt sätt när den är uttjänt!
 • Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser. Om batterier skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön.
 • Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.
 • Avfallshantera omedelbart defekta batterier. Håll dem utom räckhåll för barn. Ta inte isär batterier och bränn inte upp dem.
 • Avfallshantera batterierna enligt gällande föreskrifter eller lämna in uttjänta batterier till Hilti .
Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

FCC-anvisning (gäller i USA) / IC-anvisning (gäller i Kanada)

FÖRSIKTIGHET
Störning i radiomottagningen Används produkten i bostadsområden kan den orsaka störningar i radiomottagningen.
 • Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla normerna för en digital enhet av klass A enligt FCC-bestämmelserna, avsnitt 15. Värdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i professionell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna. Användning av instrumentet i bostadsmiljö orsakar troligen störningar. I så fall är användaren skyldig att på egen bekostnad avhjälpa störningarna.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
Denna enhet uppfyller kraven i stycke 15 i FCC‑bestämmelserna och i RSS‑210 från IC.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.