Språk

AG 125-A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Mätvarvtal
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Diameter
Image alternative Trådlös dataöverföring
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Vinkelslip
  AG 125-A22
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd elverktyg med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elprodukter
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elprodukter är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd produkten, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används produkten på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Kontakta läkare om vätskan kommer i kontakt med ögonen.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.

Gemensamma säkerhetsföreskrifter för slipning, sandpappersslipning, arbeten med stålborste, polering och kapslipning:

 • Det här elverktyget kan användas som slipmaskin och kapslipmaskin. Observera alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, bilder och instruktioner som medföljer verktyget. Om följande anvisningar inte följs kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador.
 • Elverktyget är inte avsett för sandpappersslipning, bearbetning med stålborste eller polering. Tillämpningar som elverktyget inte är avsett för kan orsaka farliga situationer eller skador.
 • Använd inte tillbehör som inte tillverkats särskilt för elverktyget och rekommenderats av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
 • Tillåtet varvtal för insatsverktyget måste vara minst så högt som det högsta varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan brytas sönder och sprätta iväg.
 • Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek måste motsvara måttangivelserna för elverktyget. Insatsverktyg med felaktiga mått kan inte skärmas av ordentligt eller kontrolleras tillräckligt.
 • Insatsverktyg med gänginsats ska passa spindelns gänga exakt. För insatsverktyg som monteras med hjälp av fläns ska insatsverktygets håldiameter passa till flänsens kopplingsdiameter. Insatsverktyg som inte fästs ordentligt vid elverktyget roterar ojämnt och vibrerar mycket starkt, vilket kan göra att du förlorar kontrollen över dem.
 • Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före varje användning att slipskivorna inte har spruckit eller rivits sönder, att sliprondellerna inte har rivits sönder eller slitits onormalt mycket samt att stålborstarna inte har lösa eller avbrutna borst. Om du tappar elverktyget eller insatsverktyget måste du kontrollera att det inte har skadats. Byt till ett nytt insatsverktyg vid behov. När du har kontrollerat och satt i slipinsatsen ska verktyget köras en minut med högsta varvtal. Håll dig och andra personer borta från det roterande slipverktyget under tiden. Om insatsverktyget är skadat går det oftast sönder redan under testkörningen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på användningsområde bör du använda ansiktsmask, ögonskydd eller skyddsglasögon. Använd om möjligt dammskyddsmask, hörselskydd och skyddshandskar eller specialförkläde, som filtrerar bort små slip- och materialpartiklar. Skydda ögonen mot kringflygande partiklar som uppstår vid vissa användningsområden. Dammskyddsmasker ska filtrera bort det damm som uppstår vid användningen. Om du utsätts för buller under en längre tid kan din hörsel skadas.
 • Se till att andra personer håller sig på behörigt avstånd från arbetsområdet. Alla personer som vistas i arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning. Delar som splittras från arbetsstycket eller insatsverktyg som går av kan flyga iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet.
 • Håll endast elverktyget i det isolerade handtaget när du utför arbeten där insatsverktyget kan stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Håll undan nätkabeln från roterande insatsverktyg. Om du förlorar kontrollen över verktyget kan du råka skära av eller skada kabeln och din hand eller arm kan dras in i det roterande verktyget.
 • Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan slipinsatsen har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du förlorar kontrollen över elverktyget.
 • Låt inte elverktyget vara igång medan du bär omkring på det. Du kan fastna med kläderna i det roterande slipverktyget och slipinsatsen kan tränga in i kroppen.
 • Rengör ventilationsspringorna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten drar in damm i höljet och om mycket metalldamm samlas kan det utgöra en elektrisk fara.
 • Använd aldrig elverktyget i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet.
 • Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylmedel. Användning av vatten eller andra flytande kylvätskor kan leda till elstötar.
Kast och motsvarande säkerhetsföreskrifterEtt kast (kallas även bakslag eller kickback) är den plötsliga reaktionen till följd av att ett roterande insatsverktyg, t.ex. en slipskiva, sliprondell eller stålborste, fastnar eller blockeras. Fastkörning eller blockering leder till ett tvärt stopp av den roterande rörelsen. Därigenom tvingas elverktyget okontrollerat i motsatt riktning mot insatsverktygets rotationsriktning vid blockeringspunkten.
Om t.ex. en slipskiva hakar fast i arbetsstycket kan kanten på slipskivan skära in i arbetsstycket och gå sönder eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning. Det kan även hända att slipskivan går av.
Ett kast är resultatet av felaktig eller bristande användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
 • Håll i elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i en position där du kan fånga upp kastkrafterna. Använd alltid extrahandtaget om sådant finns för att få största möjliga kontroll över kastkrafterna eller reaktionsmomenten vid start. Användaren kan klara av kast- och reaktionskrafterna genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
 • Håll aldrig handen i närheten av roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan träffa handen vid ett kast.
 • Undvik att stå i det område som elverktyget träffar vid ett eventuellt kast. Kastet trycker elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rörelse vid blockeringspunkten.
 • Var särskilt försiktig när du arbetar i hörn, vid vassa kanter eller liknande. Förhindra att insatsverktyg rekylerar från verktyget eller fastnar. Det roterande slipverktyget tenderar att fastna i hörn, vid vassa kanter eller vid rekyl. Du kan förlora kontrollen över verktyget eller ett bakslag kan uppstå.
 • Använd inte sågblad med kedjor eller tänder. Sådana slipinsatser orsakar ofta kast eller att du förlorar kontrollen över elverktyget.
Särskilda säkerhetsföreskrifter för slipning och kapslipning:
 • Använd endast slipinsatser som är avsedda för elverktyget och den skyddskåpa som är avsedd för aktuell slipinsats. Slipinsatser som inte är avsedda för elverktyget kan inte skärmas av tillräckligt och har sämre säkerhet.
 • Slipskivor med försänkt centrum ska monteras på ett sådant sätt att deras slipyta inte sticker ut utanför skyddskåpans kant. En felaktigt monterad slipskiva som sticker ut utanför skyddskåpans kant kan inte avskärmas tillräckligt.
 • Skyddskåpan måste fästas ordentligt på elverktyg och för högsta möjliga säkerhet ställas in så att minsta möjliga del av slipinsatsen blottas för den som använder verktyget. Skyddskåpan hjälper till att skydda användaren mot splitter, oavsiktlig kontakt med slipinsatsen samt gnistor som kan antända kläderna.
 • Slipinsatserna får endast användas för rekommenderade tillämpningar. Till exempel: Slipa aldrig med sidoytan på en kapskiva. Kapskivor ska användas för att skala av material med kanten av skivan. Om kraft anbringas från sidan på slipinsatsen kan den gå sönder.
 • Använd alltid oskadade spännflänsar med rätt storlek och form för den slipskiva du valt. Har du rätt flänsar stöttar de slipskivan och minskar risken för att den går sönder. Flänsar för kapskivor kan se annorlunda ut än flänsar för andra typer av slipskivor.
 • Använd inte slitna slipskivor från större verktyg. Slipskivor för större elverktyg är inte avsedda för de högre varvtalen hos mindre verktyg och kan gå sönder.
Ytterligare särskilda varningar för kapslipning:
 • Undvik att kapskivan blockeras eller ett för högt anpressningstryck. Gör inte alltför djupa snitt. Om kapskivan överbelastas ökar påfrestningen och risken för kantning eller blockering och därmed risken för bakslag eller att slipinsatsen går av.
 • Håll dig undan från området framför och bakom den roterande kapskivan. Om du för kapskivan bort från dig på arbetsstycket och ett kast inträffar kan elverktyget med den roterande skivan kastas direkt mot dig.
 • Om kapskivan fastnar eller om du avbryter arbetet ska du koppla från verktyget och hålla det stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig att dra loss skivan ur snittet medan den fortfarande roterar – ett kast kan uppstå. Ta reda på och åtgärda orsaken till att skivan fastnat.
 • Slå inte på elverktyget igen medan det sitter fast i arbetsstycket. Vänta tills kapskivan nått fullt varvtal igen innan du försiktigt fortsätter med snittet. Annars kan skivan haka fast, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka kast.
 • Stötta upp plattor eller stora arbetsstycken för att minska risken för kast genom att kapskivan fastnar. Stora arbetsstycken kan böjas av sin egen vikt. Arbetsstycket måste stöttas på båda sidor om skivan, både i närheten av kapsnittet och vid kanten.
 • Var extra försiktig vid ”fickskärning” i befintliga väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. När kapskivan tränger igenom väggen kan den träffa en gas-, vatten- eller elledning eller något annat objekt och orsaka kast.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Använd inte kapskivor för grovbearbetning.
 • Dra fast insatsverktyget och flänsen så att de sitter stadigt. Om insatsverktyget och flänsen inte skruvas fast ordentligt kan verktyget lossna från spindeln vid frånkopplingen, när rörelsen bromsas av verktygsmotorn.
 • Observera tillverkarens anvisningar om hantering och förvaring av slipskivor.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Spärr för skyddskåpa
 2. Spindellåsknapp
 3. Ventilationsspringor
 4. Utlösningsknapp med extrafunktion för aktivering av laddningsindikeringen
 5. Batteri
 6. Tillkopplingsspärr
 7. Strömbrytare
 8. Vibrationsdämpare, sidohandtag
 9. Spindel
 10. Standardskyddskåpa
 11. Spännfläns med O-ring
 12. Kapslipskiva/skrubbslipskiva
 13. Spännmutter
 14. Kwik lock -snabbspännmutter (tillval)
 15. Spännyckel

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en handhållen batteridriven vinkelslip. Verktyget är avsett att användas för kapslipning och skrubbslipning av metalliska och mineraliska material, samt kakelborrning utan vatten. Verktyget ska endast användas för torrslipning/-skärning.

 • Kapslipning, skärning och skrubbslipning av mineraliska material får endast utföras vid användning med skyddskåpa (tillval).

 • Vid bearbetning av mineraliska grundmaterial, till exempel betong eller sten, ska en dammsugarkåpa anpassad till en lämplig Hilti -dammsugare användas.

 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Leveransinnehåll

Vinkelslip, sidohandtag, standardskyddsskåpa, framkåpa, spännfläns, fästmutter, spännyckel, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Termiskt verktygsskydd

Motorskyddet övervakar strömförbrukning och motortemperatur, vilket förhindrar att verktyget överhettas.
Om motorn överbelastas genom för högt anpressningstryck minskar verktygets effekt påtagligt och det kan hända att verktyget stannar.
Om verktyget överbelastas så att det stannar eller tappar varvtalet bör du minska trycket och låta verktyget gå utan belastning i cirka 30 sekunder.

Skyddskåpa med framkåpa

Image alternative
Vid skrubbslipning med raka skrubbslipskivor och vid kapslipning med kapslipskivor i metallmaterial bör standardskyddskåpan med framkåpa användas.

Dammsugarkåpa (kapning) DC-EX 125/5"C kompaktkåpa (tillbehör)

Image alternative
Använd kompaktkåpan DC-EX 125/5" C vid kapslipning av mineraliska grundmaterial med diamantkapslipskiva.
OBS! Bearbetning av metall får inte utföras med den här kåpan.

Dammsugarkåpa (slipning) DG-EX 125/5" (tillbehör)

Image alternative
Slipsystemet får endast tillfälligt användas för slipning i mineralmaterial med diamantslipskålar.
OBS! Bearbetning av metall får inte utföras med den här kåpan.

Laddningsindikering för litiumjonbatterier

Tryck på en av litiumjonbatteriets utlösningsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 LED blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Under pågående arbete och strax efteråt går det inte att läsa av laddningsstatus. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets lysdioder för laddningsindikering börjar blinka.

Förbrukningsartiklar

Använd endast konsthartsbundna fiberarmerade skivor för max. Ø 125 mm. Skivorna måste vara godkända för ett varvtal på minst 11000 varv/min och en periferihastighet på 80 m/s.
Max. tjocklek för skrubbslipskivor är 6,4 mm och för kapslipskivor 3 mm.
OBS! Använd alltid standardskyddskåpan med extra framkåpa eller en helt sluten dammsugarkåpa vid kapning och skärning med kapslipskiva.
Skivor

Användningsområden
Förkortning
Underlag
Abrasiv kapslipskiva
Kapslipning, skärning
AC‑D
metalliskt
Diamantkapslipskiva
Kapslipning, skärning
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
mineraliskt
Abrasiv skrubbslipskiva
Skrubbslipning
AG‑D, AF‑D, AN‑D
metalliskt
Diamantskrubbslipskiva
Skrubbslipning
DG-CW (SPX, SP, P)
mineraliskt
Diamantborrkrona
Kakelborrning
DD-M14
mineraliskt
Tillordning av skivor till använd utrustning
Artikel
Utrustning
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
DD-M14
A
Skyddskåpa
X
X
X
X
X
X
X
B
Framkåpa (tillsammans med A)
X
-X

C
Dammsugarkåpa (slipning) DG-EX 125/5"
X


D
Dammsugarkåpa (kapning) DC-EX 125/5"C (i kombination med A)

X

E
Sidohandtag
X
X
X
X
X
X
X
F
Bygelhandtag DCBG 125 (tillval till E)
X
X
X
X
X
X
X
G
Spännmutter
X
X
X
X
X
X

H
Spännfläns
X
X
X
X
X
X

I
Kwik lock (tillval till G)
X
X
X
X

X

Teknisk information


AG 125‑A22
Märkspänning
21,6 V
Mätvarvtal
9 500 varv/min
Maximal skivdiameter
125 mm
Vikt enligt EPTA-procedure 01
2,7 kg
Gängspindel
M14
Spindellängd
22 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullerinformation
Ljudtrycksnivå (LpA)
83 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
94 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
VibrationsinformationAndra tillämpningar, t.ex. kapning, kan ge upphov till andra vibrationsvärden.
Slipning av ytor med vibrationsdämpande handtag (ah,AG)
3,8 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Före start

Sätta i batteriet

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada vid oavsiktlig start av vinkelslipen.
 • Kontrollera att vinkelslipen är frånkopplad och tillkopplingsspärren aktiverad innan batteriet sätts in.
FÖRSIKTIGHET
Elfara. Nedsmutsade kontakter kan leda till kortslutning.
 • Försäkra dig om att såväl batterikontakterna som kontakterna på vinkelslipen är rena och fria från främmande partiklar innan du sätter i batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om batteriet inte sitter korrekt kan det falla ur verktyget.
 • Kontrollera att batteriet sitter korrekt i verktyget så att det inte faller ut och riskerar att skada någon.
 • Sätt in batteriet och kontrollera att det är ordenligt insatt i verktyget.

Ta ut batteriet

Image alternative
 • Ta ut batteriet.

Montera sidohandtaget

 • Skruva fast sidohandtaget i en av de avsedda gängbussningarna.

Montering och demontering av skyddskåpa

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Insatsverktyget kan vara hett och ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar vid montering, demontering, justeringsarbeten och störningsåtgärder.
 • Läs monteringsanvisningarna för aktuell skyddskåpa.

Montera skyddskåpan

Skyddskåpan har styrklackar som garanterar att endast en skyddskåpa som passar på verktyget kan monteras. Styrklackarna på skyddskåpan passas in i verktygets fästen för kåpan.
Image alternative
 1. Placera skyddskåpan på spindelkragen så att de båda trianglarna på skyddskåpan och verktyget står mitt för varandra.
 2. Tryck fast skyddskåpan på spindelhalsen.
 3. Tryck in kåpans låsknapp.
 4. Vrid skyddskåpan tills den hakar i och kåpans låsknapp åker upp igen.

Justera skyddskåpan

 • Tryck på kåpans upplåsningsknapp och vrid skyddskåpan till önskat läge tills den hakar fast.

Demontera skyddskåpan

 1. Tryck på spärren på kåpan och vrid skyddskåpan tills de båda trianglarna på skyddskåpan och verktyget står mitt för varandra.
 2. Ta av skyddskåpan.

Montering och demontering av framkåpa

Vid arbete med framkåpan ska den sitta på skyddskåpan.
Image alternative
 1. Sätt framkåpan med den stängda sidan mot standardskyddskåpan tills den låser fast.
 2. Öppna låset på framkåpan och lyft av den från standardskyddskåpan vid demontering.

Placering av dammsugarkåpa (kapning) DC-EX 125/5"C

Image alternative
 • Placera kompaktkåpan så att strömbrytaren alltid går att komma åt och använda.

Montering och demontering av insatsverktyg

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Insatsverktyget kan vara mycket varmt.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
Diamantskivor ska bytas så snart du märker att skär- eller slipeffekten sjunker. I allmänhet inträffar det när diamantsegmentens höjd är mindre än 2 mm.
Andra typer av skivor ska bytas så snart skäreffekten tydligt sjunker eller delar av vinkelslipen (andra än skivan) kommer i kontakt med arbetsmaterialet under arbete.
Slipskivor ska bytas när utgångsdatum löper ut.

Montera insatsverktyg

Image alternative
 1. Ta ut batteriet.
 2. Kontrollera att spännflänsens O-ring sitter på plats och inte är skadad.
  Resultat O-ringen är skadad.
  Det sitter ingen O-ring i spännflänsen.
  • Sätt i en ny spännfläns med O-ring.
 3. Sätt fast spännflänsen på spindeln och passa in den noga så att den inte kan vridas.
 1. Sätt på insatsverktyget.
VARNING
Risk för personskada. Insatsverktyget kan lossna vid inbromsning av verktygsmotorn.
 • Vänta tills insatsverktyget har stannat innan du rör vid verktyget eller spännmuttern.
 • Dra åt insatsverktyget och spännflänsen med spännmuttern så att inga delar kan lossna från spindeln vid inbromsning av verktygsmotorn.
 1. Skruva fast spännmuttern som motsvarar det insatta verktyget.
 2. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 3. Dra åt spännmuttern med spännyckeln, lossa sedan spindellåsknappen och ta bort spännyckeln.

Demontera insatsverktyg

 1. Ta ut batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för skador på verktyget. Om spindellåsknappen trycks ner medan spindeln roterar kan insatsverktyget lossna.
 • Tryck endast ner spindellåsknappen när spindeln står still.
 1. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 2. Lossa spännmuttern genom att vrida den moturs med spännyckeln.
 3. Släpp spindellåsknappen och ta bort insatsverktyget.

Montera insatsverktyget med Kwik lock -spännmuttern

FÖRSIKTIGHET
Risk för verktygsskador. Vid stark förslitning kan Kwik lock -spännmuttern gå sönder.
 • Se till att Kwik lock -spännmuttern inte har kontakt med underlaget under arbetet.
 • Använd inte Kwik lock -snabbspännmuttrar som är skadade.
I stället för den vanliga spännmuttern kan Kwik lock -snabbspännmuttern (tillval) användas. Inga andra verktyg behövs då för att byta insatsverktyg.
Image alternative
 1. Ta ut batteriet.
 2. Rengör spännflänsen och spännmuttern.
 3. Sätt fast spännflänsen på spindeln.
 1. Sätt på insatsverktyget.
 2. Skruva fast Kwik lock -snabbspännmuttern på insatsverktyget.
  • Texten Kwik lock syns när muttern är fastskruvad.
 3. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 4. Vrid insatsverktyget hårt medurs för hand tills snabbspännmuttern Kwik lock är ordentligt åtdragen och lossa sedan på spindellåsknappen.

Demontera insatsverktyget med Kwik lock -spännmuttern

 1. Ta ut batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för skador på verktyget. Om spindellåsknappen trycks ner medan spindeln roterar kan insatsverktyget lossna.
 • Tryck endast ner spindellåsknappen när spindeln står still.
 1. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 2. Lossa snabbspännmuttern Kwik lock genom att vrida den moturs för hand.
 3. Om det inte går att lossa snabbspännmuttern Kwik lock för hand sätter du på en spännyckel på snabbspännmuttern och vrider den moturs.
  Använd aldrig rörtång, då det kan skada Kwik lock -spännmuttern.
 4. Släpp spindellåsknappen och ta bort insatsverktyget.

Montera borrkronan

Image alternative
 1. Ta ut batteriet.
 2. Montera sidohandtaget.
 3. Montera skyddskåpan.
 4. Sätt på borrkronan och skruva fast den för hand.
 5. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 6. Dra fast borrkronan med en lämplig U-nyckel.
 7. Lossa sedan spindellåsknappen och avlägsna U-nyckeln.

Användning

Slipning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Insatsverktyget kan plötsligt fastna eller bli blockerat.
 • Använd alltid verktyget med sidohandtaget (alternativt med bygelhandtaget) och håll i verktyget med båda händerna.

Kapslipning

 • Arbeta med måttlig matning vid kapslipning och vinkla inte verktyget eller kapslipskivan (arbetsposition ca 90° mot skärplanet).
  Profiler och små fyrkantsrör kapas lättast om kapslipskivan används tvärs över den minsta arean.

Skrubbslipning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Kapslipskivan kan spricka och ivägskjutande delar kan skada personer i närheten.
 • Använd aldrig kapslipskivor för skrubbslipning.
 • Rör verktyget fram och tillbaka med måttligt tryck och en anliggningsvinkel på 5° till 30°.
  • Då blir arbetsstycket varken för varmt eller missfärgat och det blir inga räfflor.

Påslagning, strömbrytare med tillkopplingsspärr

Tack vare strömbrytaren med tillkopplingsspärr kan du kontrollera strömbrytarfunktionen och förhindra oavsiktlig start av verktyget.
Image alternative
 1. Tryck tillkopplingsspärren framåt.
  • Strömbrytaren låses upp.
 2. Tryck in strömbrytaren hela vägen.
  • Verktygsmotorn börjar gå på tomgång.

Avstängning, strömbrytare med tillkopplingsspärr

 • Släpp strömbrytaren.
  • Tillkopplingsspärren ställer sig då automatiskt i spärrläget.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring av batteridrivna verktyg

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet laddar ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
1 LED blinkar.
Verktyget fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp/svalna till rumstemperatur.
Alla fyra lysdioderna blinkar.
Verktyget fungerar inte.
Verktyget är överlastat.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen. Låt sedan verktyget gå på tomgång i ca 30 sekunder.
Vinkelslipen eller batteriet blir väldigt varmt.
Elektriskt fel
 • Stäng genast av verktyget, ta ur batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.
Verktyget har inte full effekt.
Batteri med för låg kapacitet har satts in.
 • Använd ett batteri med högre kapacitet.
Motorns bromsfunktion fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Verktyget har överlastats under en kort period.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Under följande länkar hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r3958236.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative