Språk

DSH 700
DSH 700-X
DSH 900
DSH 900-X

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Rotationsriktningspil på skyddskåpan
Image alternative Stoppläge motor
Image alternative Arbetsläge motor
Image alternative Startpump
Image alternative Tomgångsmunstyckets justerskruv
Image alternative Fullgasmunstyckets justerskruv
Image alternative Inställningsskruv för tomgången
Image alternative Bränsleblandning
Image alternative Vridriktning för att öppna tanklocket
Image alternative Choke (inte på -X)
Image alternative Halvgas (inte på -X)
Image alternative Använd hörselskydd, ögonskydd, andningsskydd och skyddshjälm
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd skyddsskor
Image alternative Trådlös dataöverföring

Klistermärken på maskinen

Varningssymboler
Image alternative Varning för brandrisk på grund av gnistor
Image alternative Varning för kast
Image alternative Varning för inandning av giftiga ångor och avgaser
Image alternative Maximalt spindelvarvtal
Image alternative Varning för het yta
Förbudssymboler
Image alternative Använd inga tandade kapskivor
Image alternative Använd inga skadade kapskivor
Image alternative Förbud mot rökning och hantering av öppen låga

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Kapmaskin
  DSH 700 | DSH 900 | DSH 700-X | DSH 900-X
  Generation:
  02
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Personsäkerhet

 • Använd rätt verktyg. Använd inte verktyget till arbeten som det inte är avsett för. Följ anvisningarna och se till att verktyget är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Produkten får endast användas av personer som vet hur den ska användas och som har fått lära sig att använda den på ett säkert sätt och känner till vilka risker det finns med att använda den. Produkten är inte avsedd för barn.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Användaren och personer som befinner sig i närheten måste under användningen bära skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, skyddsskor och lätt andningsskydd.
 • Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.
 • Använd aldrig verktyget utan skyddskåpa. Ställ in skyddskåpan ordentligt. Den måste sitta ordentligt fast och på så sätt att den skyddar maximalt så att minsta möjliga del av kapskivan är oskyddad mot användaren. Se till att de gnistor som bildas vid användningen inte kan orsaka någon fara. Skyddskåpan är avsedd att skydda användaren från splitter och från oavsiktlig beröring av kapskivan samt från okontrollerade gnistor.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera produkten i oväntade situationer. Undvik en onormal kroppshållning.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • Har du tappat produkten eller kapskivan i marken måste du kontrollera att den inte skadats. Byt ut kapskivan om det behövs.
 • Stäng av produkten innan du justerar skyddskåpan eller byter kapskiva.
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av kapskivan.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Arbeta helst med våtkapning för att minska dammbildningen vid kapning av mineraliska material eller asfalt.
 • Undvik hudkontakt med slammet som bildas vid våtkapning.
 • Damm från material som blyhaltig färg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsofarligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. För att minska dammbildningen vid kapning rekommenderar vi främst våtkapning. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Vi rekommenderar användning av andningskyddsmask med filterklass P2. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
 • Asbesthaltigt material får inte kapas.
 • Gör pauser i arbetet samt utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
 • Rådgör innan arbetet påbörjas med ansvarig byggnadsingenjör, arkitekt eller byggledning. Skärning i bärande väggar och andra strukturer kan påverka dessa, särskilt när armeringsjärn eller bärande delar kapas.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Delar kan lossna och falla ner och skada andra människor.
 • Låt inte produkten vara i gång utan övervakning. Stäng av motorn och vänta tills kapskivan stannat helt innan du lägger ifrån dig produkten på marken eller flyttar den.
 • Använder du produkten utan extern vattenpump ska pumpens täcklock alltid sitta monterat.
 • Stäng av produkten efter användning.
 • Ta noga hand om produkten. Kontrollera att inga delar är trasiga eller så skadade att produktens funktion påverkas. Se till att skadade delar repareras innan produkten används igen.
 • För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.

Elektrisk säkerhet

 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.

Säkerhet på arbetsplatsen

 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Arbeta inte i stängda utrymmen. Kolmonoxid, oförbrända kolväten och bensen i avgaserna kan medföra kvävningsrisk.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Heta gnistor som följer med i avgaserna eller bildas vid kapningen kan orsaka brand och/eller explosion. Se till att gnistor som uppstår inte antänder lättantändliga (bensin, torrt gräs el. dyl.) eller explosiva ämnen (gas el. dyl.).
 • Kontrollera att det maximalt tillåtna vattenledningstrycket på 6 bar inte överskrids innan du monterar vattenpumpen.
 • Montera inte den fyllda vattentanken på styrsläden förrän du redan monterat kapmaskinen där. Då riskerar inte styrsläden att välta.
 • Placera aldrig produkten och styrsläden på lutande ytor. Kontrollera alltid att verktyg och styrsläde står stadigt.

Vätskor (bensin och olja) och ångor

 • Låt produkten svalna innan den tankas.
 • Rök aldrig vid tankning.
 • Tanka inte produkten inom arbetsområdet. Se till att inte spilla bränsle när du tankar. Använd en lämplig påfyllningstratt.
 • Undvik att andas in bensinångor eller avgaser. Sörj för tillräcklig ventilation.
 • Använd inte bensin eller andra lättantändliga vätskor till rengöring.

Kapning med kapskiva

 • Använd endast kapskivor vars tillåtna varvtal är minst lika högt som spindelns maximala varvtal.
 • Kontrollera att kapskivans ytterdiameter och tjocklek motsvarar måttangivelserna för produkten.
 • Använd aldrig skadade, orunda eller vibrerande kapskivor.
 • Använd aldrig skadade diamantkapskivor (repor i stambladet, urflisade eller trubbiga segment, skadade axelhål, böjda eller skeva stamblad, missfärgning på grund av överhettning, utslitet stamblad under diamantsegmentet, diamantsegment utan sidoutstick el. dyl.).
 • Använd inte tandade kapskivor.
 • När du monterar kapskivan, kontrollera alltid att kapskivans angivna rotationsriktning stämmer överens med spindelns rotationsriktning.
 • Kapskivor, flänsar och andra tillbehör måste passa exakt på produktens spindel. Kapskivor som inte passar exakt på produktens spindel roterar ojämnt, vibrerar mycket kraftigt och leder eventuellt till förlorad kontroll över produkten.
 • Använd alltid en spännfläns som är fri från skador och har en diameter som passar till den kapskiva som ska användas. Den passande spännflänsen ger stöd åt kapskivan och minskar på så vis risken att den bryts sönder.
 • För produkten jämnt och utsätt inte kapskivan för tryck från sidan. Placera alltid kapskivan i rät vinkel mot arbetsstycket. Ändra inte kapningsriktningen vare sig genom att trycka på från sidan eller genom att vrida kapskivan under arbetet.
 • Använd skyddshandskar när du ska byta kapskiva, eftersom kapskivan blir varm när den används.
 • Slipande kapskivor som används vid våtkapning får bara användas under en enda dag, eftersom längre tids väta och fuktighet påverkar kapskivans hållbarhet negativt.
 • Följ förfallodatum för konsthartsbundna kapskivor och använd aldrig kapskivorna efter detta datum.

Transport och förvaring

 • Slå av produkten när den ska transporteras.
 • Avlägsna kapskivorna när du har använt produkten. Vid transport med monterad kapskiva kan denna skadas.
 • Hantera kapskivorna försiktigt och förvara dem enligt tillverkarens anvisningar.
 • Förvara och transportera alltid produkten stående och aldrig liggande på sidan.
 • Bär inte styrsläden och produkten tillsammans. Avlägsna vattentanken innan du transporterar styrsläden.
 • Produkten och styrsläden får inte transporteras med kran.
 • Förvara produkten på en säker plats när den inte används. Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
 • Se till att produkten står säkert när du ställer ner den.
 • Låt produkten svalna efter användningen innan du packar ner eller täcker över den.
 • Bensin och olja ska förvaras i godkända behållare i ett väl ventilerat utrymme.

Beskrivning

Produktöversikt

Bensindriven kapmaskin

Image alternative
 1. Skyddskåpa
 2. Vattentillförsel
 3. Främre handtag
 4. Vattenventil
 5. Startsnöre
 6. Bränsletankslock
 7. Choke-/stoppreglage (DSH 700 ELLER DSH 900)
 8. Gasspak
 9. Bakre handtag
 10. Typskylt
 11. Tankindikering
 12. Styrhjul
 13. Kapskiva
 14. Spännskruv
 15. Spännfläns
 16. Tändstiftsanslutning
 17. Dekompressionsventil
 18. Gasspärr
 19. Strömbrytare (DSH 700 ELLER DSH 900)
 20. Start-/stoppströmbrytare med inbyggd halvgasspärr (DSH 700-X ELLER DSH 900-X)
 21. Startpump
 22. Vattenanslutning
 23. Grepp för justering av skyddskåpan
 24. Kapskivans rotationsriktning (pil på främre delen av skyddskåpan)
 25. Kaparm
 26. Spärrhål för byte av kapskiva
 27. Pumpens täcklock
 28. Luftfilterkåpa

Styrsläde (tillbehör)

Image alternative
 1. Handtag
 2. Gasspak
 3. Inställning av skärdjup
 4. Tillhållare
 5. Vattentank
 6. Vattenanslutning
 7. Axeljustering
 8. Gasvajer
 9. Maskinunderlag

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en motordriven kapmaskin för torr- eller våtkapning av asfalt och mineraliska eller metalliska material med hjälp av diamant- eller slipkapskivor. Den kan hanteras manuellt eller monteras på en vagn.

Kapmaskinen är inte avsedd för användning i omgivningar där det råder risk för brand eller explosion.

Användningstips

  Vi rekommenderar att du gör så här:
 • Arbeta helst med våtkapning för att minska dammbildningen vid kapning. Den självsugande vattenpumpen (tillbehör) gör att du kan arbeta oberoende av vattenledningsnätet, t.ex. genom att suga upp vatten direkt ur en dunk.
 • Skär inte hela vägen genom arbetsstycket som ska kapas i ett enda moment, utan för kapmaskinen fram och tillbaka och arbeta dig gradvis fram till önskat snittdjup.
 • Vid torrkapning bör du en till två gånger i minuten lyfta kapskivan ur snittet under ca 10 sekunder medan produkten arbetar, för att på så vis undvika skador på diamantkapskivan.
 • Slipa diamantkapskivor som blivit trubbiga (inga diamanter står ut från bindningen) genom att slipa med ett kraftigt abrasivt material som t.ex. sandsten.
 • Vid mer omfattande marksågning bör kapmaskinen monteras på styrsläden (tillbehör).

Specifikation av kapskivor

Använd diamantkapskivor enligt EN 13236 till produkten. Även konsthartsbundna, fiberförstärkta kapskivor enligt EN 12413 (rak, oskålad form av typen 41) kan användas till produkten vid bearbetning av metalliska byggnadsmaterial.
Följ anvisningarna för användning och montering från kapskivornas tillverkare.

Leveransinnehåll

Bensindriven kapmaskin, verktygssats DSH, förbrukningssats DSH (endast till DSH 700-X/900-X), bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Förbrukningsmaterial och slitdelar

 • Luftfilter
 • Snöre (5 st.)
 • Startmekanism
 • Bensinfilter
 • Tändstift
 • Verktygssats
 • Cylindersats
 • Fästskruv kompl.
 • Fläns (2 st.)
 • Centrerring 20 mm/1"

Teknisk information

Bensindriven kapmaskin


DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Volym
68,7 cm³
68,7 cm³
Vikt utan kapskiva, med tom tank
11,6 kg
11,9 kg
Vikt med styrsläde, utan kapskiva, med tom tank
42,6 kg
42,9 kg
Märkeffekt vid 7500 varv/min enligt ISO 7293
3,5 kW
3,5 kW
Maximalt spindelvarvtal
5 100 varv/min
5 100 varv/min
Maximalt varvtal för kapskivan
5 100 varv/min
5 100 varv/min
Maximalt skärdjup
100 mm
125 mm

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Volym
87 cm³
87 cm³
Vikt utan kapskiva, med tom tank
12,0 kg
12,4 kg
Vikt med styrsläde, utan kapskiva, med tom tank
43,0 kg
43,4 kg
Märkeffekt vid 7500 varv/min enligt ISO 7293
4,3 kW
4,3 kW
Maximalt spindelvarvtal
5 100 varv/min
4 700 varv/min
Maximalt varvtal för kapskivan
5 100 varv/min
4 700 varv/min
Maximalt skärdjup
125 mm
150 mm

Ytterligare teknisk information

Motortyp
Tvåtaktsmotor/encylindrig/lyftkyld
Maximalt motorvarvtal
9500 ± 200 varv/min
Tomgångsvarvtal
2750 ± 250 varv/min
Tändning (typ)
Elektroniskt styrd tändningsinställning
Elektrodavstånd
0,5 mm
Tändstift
Tillverkare: NGK, typ: CMR7A-5
Åtdragningsmoment för infästning av tändstift
12 Nm
Förgasare DSH 700/900
Tillverkare: Walbro; Modell: WT; Typ: 895
Förgasare DSH 700-X/900-X
Tillverkare: Walbro; Modell: WT; typ: 1152
Bränsleblandning
Olja av API-TC-klass 2 % (1:50)
Tankvolym
900 cm³
Kapskivans axelhål/ diametern på centreringshylsans styrfläns
20 mm
Kapskivans axelhål/ diametern på centreringshylsans styrfläns
25,4 mm
Minsta utvändiga flänsdiameter
102 mm
Maximal skivtjocklek (stambladstjocklek)
5,5 mm
Åtdragningsmoment för infästning av kapskivan
25 Nm

Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt ISO 19432

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bensindrivna slipmaskiner med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar verktygets huvudsakliga användning. När verktyget används inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan värdena avvika. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt, eller då det är på men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av verktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserat arbetsförlopp.
Bullervärden

DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Ljudtrycksnivå ISO 19432 (ISO 11201) (Lpa,eq)
99 dB(A)
99 dB(A)
Osäkerhet
2,8 dB(A)
2,8 dB(A)
Uppmätt ljudeffektnivå 2000/14/EC (ISO 3744)
108 dB(A)
108 dB(A)
Osäkerhet
2,5 dB(A)
2,5 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå 2000/14/EC (ISO 3744) (Lwa)
111 dB(A)
111 dB(A)

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Ljudtrycksnivå ISO 19432 (ISO 11201) (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Osäkerhet
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Uppmätt ljudeffektnivå 2000/14/EC (ISO 3744)
112 dB(A)
112 dB(A)
Osäkerhet
2,5 dB(A)
2,5 dB(A)
Garanterad ljudeffektnivå 2000/14/EC (ISO 3744) (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärdeLjudtrycksnivån och vibrationsvärdet beräknas utifrån 1/7 tomgång och 6/7 full belastning.

DSH 700 30/12" / DSH 700-X 30/12"
DSH 700 35/14" / DSH 700-X 35/14"
Vibrationsvärde för främre handtag enligt ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
4,5 m/s²
4,7 m/s²
Osäkerhet
2,4 m/s²
2,2 m/s²
Vibrationsvärde för bakre handtag enligt ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
3,2 m/s²
5,0 m/s²
Osäkerhet
2,1 m/s²
2,1 m/s²

DSH 900 35/14" / DSH 900-X 35/14"
DSH 900 40/16" / DSH 900-X 40/16"
Vibrationsvärde för främre handtag enligt ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
6,3 m/s²
5,2 m/s²
Osäkerhet
1,9 m/s²
2,3 m/s²
Vibrationsvärde för bakre handtag enligt ISO 19432 (EN 12096) (ahv,eq)
6,2 m/s²
4,5 m/s²
Osäkerhet
2,7 m/s²
2,1 m/s²

Före start

Bränsle

Tvåtaktsmotorn drivs med en bränsleblandning av bensin och olja. Kvaliteten på bränsleblandningen har avgörande betydelse för motorns funktion och livslängd.
FARA
Brand- och explosionsrisk. Bensinångor är lättantändliga.
 • Rök aldrig vid tankning.
 • Tanka inte produkten inom arbetsområdet (stå på minst 3 m avstånd från arbetsplatsen).
 • Tanka inte produkten med motorn igång. Vänta tills motorn svalnat.
 • Se till att bensinångorna inte kan antändas av gnistor eller öppen låga.
 • Se till att inte spilla bränsle. Skulle det ändå inträffa, så rengör omedelbart de berörda ställena.
 • Kontrollera att bränsletanken är tät.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Att inandas bensinångor eller ha hudkontakt med bensin kan leda till hälsorisker.
 • Undvik att bensin kommer i direkt kontakt med huden. Använd skyddshandskar.
 • Byt alltid kläder om du får bränsle på dem.
 • Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad för att undvika inandning av bensinångor.
 • Använd en korrekt bränslebehållare enligt föreskrifterna.
Alkylatbensin har inte samma densitet (vikt) som vanlig bensin. För att undvika skador vid drift med alkylatbensin behövs en ny inställning av produkten som Hilti -service ombesörjer. Som alternativ kan du också höja oljehalten till 4 % (1:25).

Bensin

 • Använd vanlig bensin eller motorbensin med ett oktantal på minst 89 RON.
  Alkoholhalten (t.ex. av etanol, metanol m.m.) i det bränsle som används får inte överstiga 10 %, eftersom motorns livslängd annars påverkas betydligt.

Tvåtaktsolja

 • Använd en tvåtaktsolja av god kvalitet för luftkylda motorer – den ska minst motsvara specifikationerna enligt API-TC.

Blanda bränslet

Använder du bränsle med felaktigt blandningsförhållande eller fel typ av olja kommer motorn att skadas.
Använd blandningsförhållandet 1:50. Det innebär 1 del tvåtaktsolja av god kvalitet enligt specifikationen API-TC och 50 delar bensin (t.ex. 100 ml olja och 5 liter bensin blandade i en dunk).
 1. Häll först i rätt mängd tvåtaktsolja i bränslebehållaren.
 2. Fyll sedan på bensin i bränslebehållaren.
 3. Stäng bränslebehållaren.
 4. Blanda bränslet genom att skaka behållaren.
  Är kvaliteten obekant på den tvåtaktsolja som används eller på bensinen, så ökar du blandningsförhållandet till 1:25.

Tanka bränsle

 1. Blanda bränslet (tvåtaktsolja/bensin) genom att skaka bränslebehållaren.
 2. Ställ produkten stabilt i upprätt läge.
 3. Öppna bränsletanken genom att vrida locket moturs och ta bort det.
 4. Fyll långsamt på bränsle genom en tratt.
 5. Stäng bränsletanken genom att sätta på locket och vrida det medurs.
 6. Stäng bränslebehållaren.

Monterings- och justeringsarbeten

VARNING
Risk för personskada. Att röra vid den roterande kapskivan kan leda till kroppsskador. Varma maskindelar eller en varm kapskiva kan orsaka brännskador.
 • Se till att motorn är avstängd, kapskivan har stannat helt och att produkten svalnat innan du utför några monterings- eller ombyggnadsarbeten på produkten.
 • Använd skyddshandskar.

Montera kapskiva

VARNING
Risk för material- och personskador. Olämpliga kapskivor eller infästningsmaterial kan gå sönder under drift eller leda till att du förlorar kontrollen över produkten.
 • Kontrollera att det tillåtna varvtalet för kapskivan är minst lika högt som det maximala varvtal som anges på produkten. Kapskivor, flänsar och skruvar måste passa till din produkt.
 • Använd endast kapskivor vars axelhål har diametern 20 mm eller 25,4 mm (1").
FÖRSIKTIGHET
Risk för material- och personskador. Skadade kapskivor kan gå sönder.
 • Efter slag, kontrollera alltid om kapskivan har blivit skadad och byt den vid behov.
 • Använd aldrig skadade, orunda eller vibrerande kapskivor.
 • Använd aldrig konsthartsbundna, fiberförstärkta kapskivor vars utgångsdatum har passerat eller som redan har mjukats upp av vatten.
Image alternative
 1. Stick in låsstiftet i hålet i remkåpan och vrid kapskivan tills låsstiftet hakar i.
 2. Lossa fästskruven moturs med nyckeln och ta bort fästskruven och brickan.
 3. Ta bort låsstiftet.
 4. Ta loss spännflänsen och kapskivan.
 5. Kontrollera att axelhålet på kapskivan som ska monteras stämmer överens med styrflänsen i centrerhylsan.
  Centrerhylsan har på ena sidan en styrfläns med 20 mm i diameter och på andra sidan en styrfläns med 25,4 mm (1") i diameter.
 6. Rengör produktens och kapskivans fäst- och centrerytor.
 7. Placera kapskivan med centrerringen på drivaxeln och var noga med att få rotationsriktningen rätt.
  • Rotationsriktningspilen på kapskivan stämmer överens med den rotationsriktning som anges på produkten.
 8. Placera spännflänsen och brickan på drivaxeln och dra åt fästskruven medurs.
 9. Stick in låsstiftet i låshålet i remkåpan och vrid kapskivan tills låsstiftet hakar i.
 10. Dra åt fästskruven (åtdragningsmoment: 25 Nm).
 11. Ta bort låsstiftet.
  När du monterat en ny kapskiva ska du köra produkten obelastad med fullt varvtal under ca 1 minut.

Ställa in skyddskåpan

FARA
Risk för personskada. Partiklar eller gnistor som slungas iväg kan orsaka personskador.
 • Ställ in skyddskåpan så att de avverkade materialpartiklar och gnistor som flyger iväg riktas bort från användaren och produkten.
 • Håll i skyddskåpans handtag och vrid sedan skyddskåpan till önskat läge.

Ombyggnad från normalt till tätt intilliggande snittläge

Man kan bygga om den främre delen av kaparmen för att kunna placera snitten så tätt som möjligt intill kanter och väggar.
 • Vill du använda din produkt med tätt intilliggande snittläge ska du låta Hilti -service bygga om den.

Spärra styrvalsarnas rotation

Image alternative
VARNING
Risk för personskada. Kapmaskinen kan oavsiktligt sättas i rörelse eller falla ner.
 • Spärra alltid styrvalsarnas rotation när du arbetar på tak, byggnadsställningar och/eller svagt sluttande ytor.
 1. Lossa fästskruvarna till styrhjulen och ta loss styrhjulen.
 2. Vrid hjulen 180° och sätt dit fästskruvarna.
  • Den inbyggda spärrfunktionen är aktiv.
 3. Förvissa dig om att styrvalsarna sitter säkert fast.

Montera den bensindrivna kapmaskinen på styrsläden (tillbehör)

Image alternative
 1. Ta bort vattentanken från styrsläden.
 2. Sätt spaken för inställning av skärdjup i övre position.
 3. Öppna tillhållaren genom att lossa på stjärnskruven.
 4. Placera kapmaskinen med hjulen som på bilden i den främre verktygshållaren och sväng handtaget på kapmaskinen under tillhållaren.
 5. Fäst kapmaskinen genom att dra åt stjärnskruven.
 6. Montera den fyllda vattentanken.
 7. Justera handtaget till önskad arbetshöjd.
 8. Ställ in skyddskåpan.
  Innan du startar, se till att gasvajern är korrekt justerad. När gasspaken trycks in ska produkten få fullt gaspåslag. I annat fall kan gasvajern justeras genom att du vrider vajerspännaren.
  När gasvajern är i viloläge ska kapskivan stå stilla och motorn gå på tomgång. I annat fall måste du genast föra start-/stoppströmbrytaren till läget ”Stopp” och justera gasvajern eller låta Hilti -service ställa in tomgångsvarvtalet.

Montera vattenpumpen (tillbehör)

Image alternative
 1. Lossa och ta bort de tre fästskruvarna till pumpens täcklock. Ta av pumplocket och förvara det på en säker plats.
  Ska produkten användas utan vattenpump måste pumplocket sitta monterat.
 2. Sätt vattenpumpen på plats och rikta, samtidigt som du vrider lätt på kapskivan, in vattenpumpens kuggar mot kopplingsklockans tills de griper in i varandra.
  • Läget är geometriskt fixerat, pumpen går inte att montera i fel läge.
 3. Skruva in de tre fästskruvarna och dra åt dem (åtdragningsmoment: 8 Nm).
 4. Koppla pumpens slang till kapmaskinens anslutning.
 5. Ta av dammskyddet från slangänden för vattenanslutning.
 6. Anslut vattenpumpen till vattenledningen eller placera uppsugningsslangens ände i exempelvis en dunk med vatten.
  Vattenledningstrycket får inte överstiga 6 bar.
  När vattenpumpen inte är ansluten till någon vattenanslutning ska dammskyddet monteras på slangänden för vattenanslutning.

Demontera vattenpumpen (tillbehör)

 1. Koppla bort vattentillförseln till vattenpumpen.
 2. Sätt på dammskyddet på slangänden för vattenanslutning.
 3. Lossa anslutningen mellan pumpen och produkten.
 4. Skruva loss pumpens tre fästskruvar och demontera pumpen.
 5. Sätt pumplocket på produkten, skruva in de tre fästskruvarna och dra åt dem (åtdragningsmoment: 4 Nm).

Användning

Starta motorn

FARA
Kvävningsrisk. Kolmonoxid, oförbrända kolväten och bensen i avgaserna kan medföra kvävningsrisk.
 • Arbeta aldrig i slutna utrymmen, diken eller gropar och se till att ha god ventilation.
VARNING
Risk för brännskador. Avgassystemet blir extremt varmt när motorn är i drift. Det är varmt en lång stund även efter det att motorn stängts av.
 • Använd skyddshandskar och undvik att röra vid avgassystemet.
 • Lägg aldrig produkten på brännbart material.
VARNING
Risk för personskada. Är avgassystemet skadat överstiger ljudvolymen den tillåtna gränsen, vilket kan leda till hörselskador.
 • Använd aldrig produkten om avgassystemet är skadat och/eller lagat eller saknas.
FÖRSIKTIGHET
Risk för att klämma fingrarna eller bränna sig vid monterad vattenpump. Risk för brännskador vid beröring av pumphuset.
 • Håll endast i det främre handtaget på den övre och den vänstra sidan.
 1. Utför denna hantering om följande utrustning finns:
  DSH 700
  DSH 900
  Image alternative
  • Tryck på dekompressionsventilen en gång.
  • Pumpa 2–3 gånger med startpumpen tills pumpknappen är helt fylld med bränsle.
  • Ställ strömbrytaren i startläge.
  • Utför denna hantering om följande villkor har uppfyllts:
   Villkor : Motorn är kall.
   • Dra choke-reglaget uppåt.
    • Choken och halvgasläget aktiveras.
  • Utför denna hantering om följande villkor har uppfyllts:
   Villkor : Motorn är varm.
   • Dra chokereglaget uppåt och tryck sedan ner det igen.
    • Halvgasläget aktiveras, men inte choken.
  • Kontrollera att kapskivan löper fritt.
  • Ställ höger fot på underdelen av det bakre handtaget.
  • Dra långsamt i startsnöret med höger hand tills du känner ett motstånd.
  • Ta då i och dra ut startsnöret helt.
  • När du (efter 2–5 försök) hör att motorn tänder första gången så skjut tillbaka chokereglaget till utgångsläget.
  • Dra ut startsnöret hela vägen med en kraftfull rörelse. Upprepa tills motorn går igång.
   Vid för många startförsök med aktiverad choke flödas motorn.
  • Så snart motorn startar måste gasspaken tryckas in hastigt.
   • Halvgasspärren avaktiveras och motorn körs på tomgång.
 2. Utför denna hantering om följande utrustning finns:
  DSH 700-X
  DSH 900-X
  Image alternative
  • Tryck på dekompressionsventilen en gång.
  • Använd startpumpen endast vid kallstart och pumpa 2–3 gånger tills pumpknappen är helt fylld med bränsle.
  • Tryck in gasspärren och håll den intryckt.
  • Tryck in gasspaken och håll den intryckt.
  • Ställ strömbrytaren i startläge.
  • Släpp gasspärren och gasspaken.
   • Halvgasläget aktiveras.
  • Kontrollera att kapskivan löper fritt.
  • Ställ höger fot på underdelen av det bakre handtaget.
  • Dra långsamt i startsnöret med höger hand tills du känner ett motstånd.
  • Ta då i och dra ut startsnöret helt.
  • Upprepa tills motorn går igång.
  • Så snart motorn startar måste gasspaken tryckas in hastigt.
   • Halvgasspärren avaktiveras och motorn körs på tomgång.

Kontroller när motorn har startat

 1. Kontrollera att kapskivan står stilla vid tomgång och att den efter ett kort gaspådrag åter stannar helt vid tomgångsvarvtal.
  • Sänk tomgångsvarvtalet ifall kapskivan roterar vid tomgång. Fungerar inte detta får du lämna in produkten till Hilti -service.
 2. Kontrollera att start-/stoppströmbrytaren fungerar som den ska. Ställ start-/stoppströmbrytaren i läget ”Stopp”.
 3. Utför denna hantering om följande utrustning finns:
  DSH 700
  DSH 900
  • Skjut chokereglaget uppåt om motorn inte stannar. Hjälper inte det får du dra loss tändstiftshatten från tändstiftet och lämna in produkten till Hilti -service.
 4. Utför denna hantering om följande utrustning finns:
  DSH 700-X
  DSH 900-X
  • Tryck på pumpknappen (startpumpen) om motorn inte stannar. Hjälper inte det får du dra loss tändstiftshatten från tändstiftet och lämna in produkten till Hilti -service.

Stänga av motorn

VARNING
Risk för personskada. En kapskiva som roterar kan brytas sönder och/eller slunga iväg material okontrollerat.
 • Låt kapskivan stanna helt innan du ställer ner kapmaskinen.
 1. Släpp gasspaken.
 2. Ställ start-/stoppströmbrytaren i läget ”Stopp”.
  • Motorn stannar.

Kapteknik

Image alternative VARNING!
Följ nedanstående säkerhetsanvisningar för att kunna arbeta säkert med produkten:
 • Håll alltid produkten och styrsläden i handtagen med båda händerna. Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.
 • Kontrollera alltid att kapskivan och skyddskåpan är fria från skador innan du påbörjar arbetet eller så snart du oavsiktligt stött emot ett hinder.
 • Förvissa dig om att inga personer befinner sig inom arbetsområdet och framför allt då i skärriktningen. Se till att inga personer befinner sig inom ca 15 m från arbetsplatsen.
 • För produkten jämnt och utsätt inte kapskivan för tryck från sidan.
 • Undvik farliga arbetsvinklar.
 • Placera alltid kapskivan i rät vinkel mot arbetsstycket. Ändra inte kapningsriktningen vare sig genom att trycka på från sidan eller genom att vrida kapskivan under arbetet.
 • Spänn fast materialet ordentligt. Sätt fast arbetsstycket i ett skruvstäd eller med någon annan fastspänningsanordning. På så vis hålls arbetsstycket fast bättre än för hand och du har dessutom båda händerna fria för att hantera produkten.
 • Spänn fast runda arbetsstycken så att de inte går att vrida.
 • Kapa inte flera arbetsstycken på en gång, utan alltid ett i taget.
 • Fäst arbetsstycket och den kapade delen så att den inte kan röra sig okontrollerat.
 • När du arbetar med styrsläden måste du kontrollera att den bensindrivna kapmaskinen sitter korrekt monterad på styrsläden innan du startar den.
 • Stäng genast av den bensindrivna kapmaskinen med start-/stoppströmbrytaren om styrslädens gasvajer eller gasreglaget fastnar.
 • Använd alltid full gas när du kapar arbetsstycken.
Undvik att klämma kapskivan
VARNING
Risk för blåmärken och skador. Om kapskivan kläms fast i skärspåret kan det leda till stegring, plötslig framåtrörelse eller ett bakslag hos kapmaskinen.
 • Se till att kapskivan inte fastnar vid kapning.
Image alternative
  Orsaker till fastklämning av kapskivan:
 • För stort skärdjup.
 • Skärspåret sluter sig (t.ex. vid kapning av rör eller plattor).
 • Kapskivan blir snedställd.
 • Fel kapskiva används (kapskivan fastnar).
 • Kapskivan körs för snabbt i ett befintligt skärspår.
Beroende på arbetsställning kan fastklämningen leda till olika farliga situationer.
Image alternative
 • Vid vågrät kapning (t.ex. på golvet) kan verktyget dras framåt. Kapmaskinen kan med ett kraftigt ryck dra iväg framåt så att den slits ur händerna på användaren.
 • Vid lodrät kapning (t.ex. på väggen) kan verktyget stegra. Kapmaskinen kan med ett kraftigt ryck dra iväg uppåt så att den slits ur händerna på användaren.
 • Om kapskivan kommer in i det otillåtna området i arbetsstycket kan det ge upphov till ett bakslag.
Så här undviker du farliga situationer på grund av fastklämd kapskiva:
 • Kapa om möjligt tjocka arbetsstycken i flera snitt. Undvik alltför stora snittdjup.
 • Stöd plattor eller större arbetsstycken så att skärspåret hålls öppet både under hela kapningen och efteråt.
 • För alltid kapskivan mot arbetsstycket ovanifrån.
 • Kapskivan får endast vidröra arbetsstycket vid en punkt under rotationscentrum.
 • Var särskilt försiktig när du sätter i kapskivan i ett befintligt snitt.
 • Se till att kapskivan inte blir snedställd.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada. Det finns risk för skär- och brännskador om du rör vid den roterande kapskivan eller heta maskindelar.
 • Stäng alltid av motorn och låt produkten svalna innan du utför några service-, reparations-, rengörings- eller underhållsarbeten på den.

Underhållstabell


Innan du börjar arbeta
Var sjätte månad
Vid behov
Kontrollera att verktyget är komplett och i gott skick, reparera vid behov.
X


Kontrollera om produkten är smutsig och rengör vid behov.
X


Kontrollera att reglagen fungerar som de ska, reparera vid behov.
X


Kontrollera att kapskivan är i gott skick, byt ut det vid behov.
X


Dra åt skruvar och muttrar som är åtkomliga ovanifrån.
X
X
X
Kontrollera om bränslefiltret är smutsigt byt ut det vid behov.

X
X
Byt luftfilter om produkten inte startar eller om motoreffekten försämras märkbart.


X
Rengör eller byt ut tändstiften om produkten inte startar eller är svårstartad.


X
Justera tomgångsvarvtalet om kapskivan inte stannar vid tomgång.


X
Låt Hilti -service reparera produkten om remmen slirar när kapskivan belastas.


X

Rengöra eller byta luftfilter

VARNING
Risk för skador. Damm som tränger in förstör produkten.
 • Arbeta aldrig utan eller med skadat luftfilter.
 • När du byter luftfilter ska produkten stå upp och inte ligga på sidan. Se till att inget damm fastnar på filternätet under luftfiltret.
Byt luftfilter när motorns effekt minskar eller om den är svårstartad.
Image alternative
 1. Lossa fästskruvarna från luftfilterkåpan och ta bort kåpan.
 2. Ta noggrant bort damm som fastnat på luftfiltret och filterkammaren (använd dammsugare).
 3. Lossa de fyra fästskruvarna på filterhållaren och ta bort luftfiltret.
 4. Sätt i det nya luftfiltret och fäst detta med filterhållaren.
 5. Sätt dit luftfilterkåpan och skruva fast fästskruvarna.

Byta ett trasigt startsnöre

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Risk för skador. Om startsnöret är för kort kan kåpan skadas.
 • Fortsätt aldrig att använda ett slitet startsnöre, utan byt genast ut det.
 1. Lossa de tre fästskruvarna och ta bort startmekanismen.
 2. Ta bort alla snörrester från spolen och handtaget.
 3. Gör en stadig knut på ena änden av det nya startsnöret och för in den andra änden i snörspolen ovanifrån.
 4. Trä in den lösa snöränden i hålet i startmekanismens kåpa och genom starthandtaget underifrån och gör en stabil knut även på denna ände.
 5. Dra ut startsnöret från kåpan enligt bilden och trä det genom spåret till spolen.
 6. Håll fast startsnöret vid spåret på spolen och vrid spolen medurs till stoppet.
 7. Vrid spolen minst ½ och högst 1 ½ varv bakåt från stoppet tills spåret i spolen linjeras med genomföringen i startmekanismens kåpa.
 8. Håll fast spolen och dra snöret ut ur kåpan mot starthandtaget.
 9. Håll snöret spänt och släpp spolen så att startsnöret kan rullas in automatiskt.
 10. Dra ut startsnöret till stoppet och kontrollera att spolen i detta läge går att vrida ytterligare minst ½ varv medurs. Om detta inte är möjligt måste fjädern lossas genom att vrida ett varv moturs.
 11. Sätt fast startmekanismen och tryck den försiktigt nedåt. När du drar i startsnöret hakar kopplingen i och startmekanismen hamnar i rätt läge.
 12. Fäst startmekanismen med de tre fästskruvarna.

Byta bränslefilter

Se till att det inte kommer in smuts i bränsletanken när du tankar produkten.
Image alternative
 1. Öppna bränsletanken.
 2. Ta ut bränslefiltret ur tanken.
 3. Kontrollera bränslefiltret.
  • Byt bränslefiltret om det är kraftigt nedsmutsat.
 4. Skjut tillbaka klämman på slangen och ta bort det smutsiga bränslefiltret.
 5. Sätt i ett nytt bränslefilter och fäst det med klämman på slangen.
 6. Skjut in bränslefiltret i tanken på nytt.
 7. Stäng bränsletanken.

Rengöra tändstiftet, ställa in elektrodavståndet eller byta tändstift

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Omedelbart efter det att produkten har använts kan tändstift och delar av motorn vara mycket varma.
 • Använd skyddshandskar och låt produkten svalna.
Image alternative
 1. Lossa tändstiftsanslutningen med en lätt vridning.
 2. Skruva loss tändstiftet från cylindern med tändstiftsnyckeln.
 3. Rengör vid behov elektroden med en mjuk stålborste.
 4. Kontrollera elektrodavståndet och ställ vid behov in det korrekta avståndet 0,5 mm med hjälp av ett bladmått.
 5. Stick in tändstiftet i tändstiftskontakten och håll tändstiftets gängor mot cylindern.
 6. Ställ strömbrytaren i startläge.
VARNING
Risk för personskada. Att vidröra elektroderna innebär risk för elstötar.
 • Vidrör inte tändstiftselektroderna.
 1. Dra i startsnöret (tryck på dekompressionsventilen).
  • Nu ska en tändgnista synas tydligt.
 2. Skruva fast tändstiftet i cylindern med tändstiftsnyckeln (åtdragningsmoment: 12 Nm).
 3. Fäst tändstiftskontakten på tändstiftet.

Ställa in förgasaren

Produktens förgasare ställs in optimalt och plomberas innan leverans (munstycke H och L). Med denna förgasare kan användaren ställa in tomgångsvarvtalet (munstycke T). Alla andra justeringar måste utföras av Hilti -service.
Okvalificerade ändringar av förgasarinställningen kan leda till att motorn skadas.
 • Rengör luftfiltret.
 • Låt produkten uppnå drifttemperatur.
 • Image alternative
 • Använd en lämplig spårskruvmejsel (spårbredd 4 mm/ ⁵/₃₂ ") och vrid försiktigt inställningsskruven inom det tillåtna inställningsintervallet.
 • Ställ in tomgångsmunstycket (T) så att produkten går jämnt vid tomgång och kapskivan står helt stilla.

Verktygets skötsel

Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com
 • Håll produkten ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna).
 • Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad trasa eller torr borste. Använd inte högtrycksspruta, ångstråle eller rinnande vatten till rengöringen.
 • Se till att främmande föremål inte kommer in i produkten.

Underhåll

 1. Kontrollera regelbundet att produktens alla yttre delar och tillbehör är fria från skador och att alla manöverfunktioner fungerar som de ska.
 2. Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt. Låt Hilti serviceverkstad reparera produkten.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

 • Efter service- och underhållsarbeten ska du kontrollera att alla skyddsanordningar har satts på och fungerar väl.

Transport och förvaring

Transportera i fordon

FARA
Brand- och explosionsrisk. Välter produkten under transport kan det läcka ut bränsle ur bränsletanken.
 • Töm bränsletanken på produkten helt innan du packar ner denna och skickar den med pakettjänst.
 • Transportera om möjligt alltid produkten i dess originalförpackning.
VARNING
Brandfara! Heta maskindelar kan antända omgivande material.
 • Låt alltid produkten svalna helt innan den packas ner eller lastas in i ett fordon.
 1. Ta loss kapskivan.
 2. Säkra produkten så att den inte kan välta, skadas eller läcka bränsle.
 3. Transportera styrsläden endast med tömd vattentank.

Förvara bränsleblandning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Eftersom det kan uppstå övertryck i bränslebehållaren finns det risk att bränslet sprutar ut när den öppnas.
 • Var försiktig när du öppnar bränslebehållarens lock.
 • Bränsle ska förvaras i ett torrt utrymme med god ventilation.
 1. Blanda till bränsle endast för några dagars behov.
 2. Rengör bränslebehållaren emellanåt.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Kapskivan går långsammare eller stannar helt vid skärning.
För högt skärtryck (kapskivan fastnar i snittet).
 • Minska skärtrycket och styr produkten rakt.
Kapskivan sitter inte monterad och fastspänd som den ska.
 • Kontrollera monteringen och åtdragningsmomentet.
Fel rotationsriktning har ställts in.
Kaparmens främre del sitter inte ordentligt fast.
 • Låt Hilti -service reparera produkten.
Kraftiga vibrationer, förlorad kontroll över snittet.
Kapskivan sitter inte monterad och fastspänd som den ska.
 • Kontrollera monteringen och åtdragningsmomentet.
Kapskivan är skadad (fel specifikation, repor, segment saknas, skev, överhettad, deformerad el. dyl.).
 • Byt ut kapskivan.
Centrerhylsan är felaktigt monterad.
 • Kontrollera att axelhålet på kapskivan som ska monteras stämmer överens med styrflänsen i centrerhylsan.
Kapmaskinen startar inte eller är svårstartad.
Bränsletanken är tom (inget bränsle i förgasaren).
Luftfilter smutsigt.
 • Byt luftfiltret.
DSH 700
DSH 900
Motorn har flödats (tändstiftet är fuktigt).
 • Torka tändstiftet och cylinderrummet (skruva bort tändstiftet).
 • Stäng chokereglaget och upprepa startproceduren flera gånger i följd.
DSH 700-X
DSH 900-X
Motorn har flödats (tändstiftet är fuktigt).
 • Torka tändstiftet och cylinderrummet (skruva bort tändstiftet).
Felaktig bränsleblandning.
 • Töm och skölj ur tanken och bränsleledningen.
 • Fyll bränsletanken med rätt sorts bränsle.
Luft i bränsleledningen (inget bränsle i förgasaren).
 • Avlufta bränsleledningen genom att trycka på bränslepumpen flera gånger.
Smutsigt bränslefilter (inget eller för lite bränsle i förgasaren).
 • Rengör bränsletanken och byt bränslefiltret.
Ingen eller bara en svag tändgnista syns (med demonterat tändstift).
 • Rengör tändstiftet från sotrester.
 • Kontrollera elektrodavståndet och justera det vid behov.
 • Byt tändstiftet.
 • Kontrollera tändspolen, kabeln, kontaktdonen och strömbrytaren. Byt vid behov ut trasiga delar.
För låg kompression.
 • Kontrollera motorns kompression och byt vid behov de slitna delarna (kolvringar, kolv, cylinder etc.).
För låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp kapmaskinen till rumstemperatur och upprepa startproceduren.
Gnistskyddsgallret eller avgasröret är smutsigt.
 • Rengör gnistskyddsgallret eller avgasröret.
Dekompressionsventilen går trögt.
 • Se till att ventilen blir i funktionsdugligt skick.
Dålig motor-/kapeffekt
Luftfilter smutsigt.
 • Byt luftfiltret.
Ingen eller bara en svag tändgnista syns (med demonterat tändstift).
 • Rengör tändstiftet från sotrester.
 • Kontrollera elektrodavståndet och justera det vid behov.
 • Byt tändstiftet.
 • Kontrollera tändspolen, kabeln, kontaktdonen och strömbrytaren. Byt vid behov ut trasiga delar.
Felaktig bränsleblandning.
 • Töm och skölj ur tanken och bränsleledningen.
 • Fyll bränsletanken med rätt sorts bränsle.
Felaktiga kapskivespecifikationer för materialet som ska kapas.
 • Byt kapskiva eller rådgör med Hilti -service.
Drivremmen eller kapskivan slirar.
 • Kontrollera fastspänningen av kapskivan.
 • Låt Hilti Service reparera produkten.
För låg kompression.
 • Kontrollera motorns kompression och byt vid behov de slitna delarna (kolvringar, kolv, cylinder etc.).
Arbete på höjder över 1 500 m.ö.h.
 • Låt Hilti -service justera förgasaren.
Blandningsförhållandet är inte optimalt (bränsle-/luftblandning).
 • Låt Hilti -service justera förgasaren.
Kapskivan står inte stilla vid tomgång.
För högt tomgångsvarvtal.
 • Kontrollera tomgångsvarvtalet och justera det vid behov.
Halvgasläget är spärrat.
 • Lossa halvgasläget.
Centrifugalkopplingen är defekt.
 • Byt centrifugalkopplingen.
Kapskivan roterar inte.
För löst spänd eller trasig rem.
 • Låt Hilti -service reparera produkten.
Startmekanismen fungerar inte.
Kopplingsklorna hakar inte i.
 • Rengör kopplingsklorna så att de åter kan röra sig obehindrat.
Trasig kabel till startmekanism.
 • Byt kabel till startmekanism.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
BorrslamAv miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling.
 • Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.
Vi rekommenderar följande förbehandling:
 • Samla borrslammet (t.ex. med en våtdammsugare).
 • Låt borrslammet rinna av och lämna det fasta avfallet till en deponi för byggavfall (flockningsmedel kan påskynda avskiljningsprocessen).
 • Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.

China RoHS (bestämmelser för begränsning av användning av farliga ämnen)

Tabeller över farliga ämnen hittar du under följande länkar: qr.hilti.com/r4793 (DSH 700), qr.hilti.com/r4828495 (DSH 700-X), qr.hilti.com/r4496 (DSH 900) och qr.hilti.com/r4828498 (DSH 900-X).
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative