Språk

SI‑AT‑A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Likström

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Typ
  SI‑AT‑A22
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

 • Observera säkerhetsanvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.

Beskrivning

Intelligent åtdragningsmodul

Image alternative
 1. Manöverknappar
 2. LCD-display
 3. Kontrollampor
 4. Streckkodsscanner
 5. Spärr
 6. USB-anslutningskontakt
 7. Täckskydd för USB-uttag (öppet i bilden)

Manöverknappar

Image alternative
 1. OK-knapp
 2. Vänster pilknapp
 3. Höger pilknapp
 4. Låsknapp
 5. Skanningsknapp

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en elektronisk modul som kan användas tillsammans med Hilti slagskruvdragare med modellbeteckningen SI… …AT‑A22 (”…” = godtyckligt tecken) för att dra åt fästmedel kontrollerat och på så vis säkra förbindelsens kvalitet. Arbetena protokollförs i modulen och kan för dokumentationsändamål avläsas med datorprogramvaran AT Documentation Software .

I denna modul kan man inte ställa in moment!
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast batteriladdare som är godkända av Hilti till dessa batterier. Mer information finns i din Hilti Store eller på: www.hilti.group

 • Vid åtdragning av Hlti -infästningar, använd enbart de slagskruvsinsatser som beskrivs i den aktuella produktens bruksanvisning.

Möjlig felanvändning

Denna produkt är inte avsedd för Hilti -infästningar i kärnkraftverk!

Kontrollampor

Med de olika tillstånden på kontrollamporna på båda sidor om modulen signaleras följande meddelanden eller status:
Status
Betydelse
Kontrollamporna lyser grönt.
 • Vid skanning: Streckkoden resp. QR-koden har registrerats.
 • Vid skruvning efter automatisk avstängning av slagskruvdragaren: Åtdragningsförloppet har slutförts.
Kontrollamporna blinkar rött.
 • Vid skanning: Streckkoden resp. QR-koden har inte registrerats.
 • Vid skruvning efter avstängning av slagskruvdragaren: Skruvförbandet kunde inte dras åt i enlighet med de valda inställningarna. Orsaken till detta kan exempelvis vara att slagskruvdragaren har stängts av manuellt i förtid.
Kontrollamporna blinkar gult.
Det har konstaterats att skruvförbandet redan har dragits åt och sedan lossats igen. Skruvförbandet har därför dragits åt enligt parametrar särskilt definierade för upprepad åtdragning, och åtdragningsförloppet har slutförts.

Summer

Den intelligenta åtdragningsmodulens inbyggda summer genererar följande kontrolljud som akustiskt svarsmeddelande:
 • Lång ton: Bekräftelseton (OK / förloppet slutfört)
 • 2 korta toner, lysdioderna blinkar gult: Varningston 1 (Ok respektive inte Ok / upprepad infästning)
 • 4 korta toner, lysdioderna blinkar rött: Varningston 2 (inte Ok / förloppet avbrutet)

USB-uttag

Via USB-anslutningskontakten kan den intelligenta åtdragningsmodulen anslutas till en dator. Med AT Documentation Software finns då bland annat följande funktioner tillgängliga:
 • Tillägg av dataposter för nya fästanordningar
 • Ändring/uppdatering av befintliga dataposter
 • Avaktivering/aktivering av dokumentationsfunktionen
 • Inläsning av dokumentationsfunktionens protokoll
 • Inställning av klockan i åtdragningsmodulen
Närmare information hittar du i dokumentationen till AT Documentation Software .
På följande länk kan du ladda ner programvaran:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Leveransinnehåll

Intelligent åtdragningsmodul, bruksanvisning, snabbguide, USB-kabel.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
0,26 kg
Streckkodsscanner
Kameraskanner (imager)

Användning

Sätta i den intelligenta åtdragningsmodulen

VARNING
Risk för kortslutning !
 • Se till att såväl åtdragningsmodulens som slagskruvdragarens kontakter är fria från främmande föremål innan du sätter i åtdragningsmodulen.
Image alternative
VARNING
Risk för personskada p.g.a. fallande åtdragningsmodul !
 • Kontrollera att åtdragningsmodulen sitter fast ordentligt på slagskruvdragaren.
 • Skjut på åtdragningsmodulen på slagskruvdragaren bakifrån tills det hörs att modulen hakar fast mot anslaget.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för kortslutning !
 • Se till att såväl batteripolerna som kontakterna på åtdragningsmodulen är fria från främmande föremål innan du sätter i batteriet.
Image alternative
VARNING
Risk för personskada p.g.a. fallande batteri !
 • Kontrollera att batteriet sitter fast ordentligt på åtdragningsmodulen.
 • Skjut på batteriet på åtdragningsmodulen bakifrån tills det hörs att det hakar fast mot anslaget.

In-/urkoppling

Sätta på åtdragningsmodulen

Villkor : Åtdragningsmodulen är avstängd, displayen visar inget.
 1. Ställ slagskruvdragarens omkopplare för höger- och vänstervarv på högervarv.
 2. Tryck till på slagskruvdragarens strömbrytare.
  • Displaybelysningen tänds, displayen visar tillfälligt startskärmen Image alternative.
  • För funktionskontroll lyser kontrollamporna en kort stund rött, gult och slutligen grönt. En kontrollton ljuder.
  • Displayen visar senast valt driftsätt med en urvalsram.
  • Om en störning visas på displayen:
   • Slå i kapitlet "Hjälp vid störningar" upp vad displaybilden betyder, vad som kan ha orsakat meddelandet och vilka åtgärder du kan vidta för att avhjälpa störningen.
 3. Tryck på låsknappen.
  • Åtdragningsmodulen är nu låst och slagskruvdragaren klar att användas.

Koppla från åtdragningsmodulen

Den intelligenta åtdragningsmodulen kopplas från automatiskt:
 • när slagskruvdragaren stängs av automatiskt efter längre tid utan användning
 • när batteriet tas loss
 • när åtdragningsmodulens USB-anslutning till datorn bryts genom att en USB-kontakt dras ur.

Grundläggande användning

För att visa manöversystematiken förklaras i detta avsnitt de grundfunktioner som ofta behövs. Detaljerad användningsbeskrivning för specifika arbeten hittar du i kapitlet för respektive arbete.
Låsa upp modulenFör att göra inställningar i den intelligenta åtdragningsmodulen måste den låsas upp.
 • Om du vill låsa upp den intelligenta åtdragningsmodulen trycker du på låsknappen Image alternative och håller den intryckt i minst en sekund.
 • På displayen visas en urvalsram kring den senast visade typen av fästelement respektive det senast visade driftläget.
 • Åtdragningsmodulen är upplåst och befinner sig i inställningsläget. Slagskruvdragaren är avaktiverad.
NavigationOm urvalsramen och flera element (alternativ, parametrar) visas på displayen kan urvalsramen flyttas med pilknapparna Image alternative och Image alternative.
Välja tillbehör/ändra parametrarNär åtdragningsmodulen är upplåst kan alternativ resp. parametrar ändras enligt nedanstående beskrivning.
 • Placera urvalsramen på displayen på elementet som ska ändras (alternativ/parameter).
 • Tryck på OK-knappen.
 • Elementet visas nu mot svart bakgrund.
 • Gör önskad inställning med pilknapparna.
 • Tryck på OK-knappen för att behålla inställningen som visas.
 • Elementet visas nu åter med urvalsramen.
Låsa modulenNär alla inställningar har gjorts måste den intelligenta åtdragningsmodulen låsas igen.
 • Tryck på låsknappen Image alternative.
 • Urvalsramen på displayen försvinner. De inställda bearbetningsparametrarna har nu sparats och kan inte ändras av misstag.
 • Den intelligenta åtdragningsmodulen låses och slagskruvdragaren aktiveras igen.

Grundinställningar

Öppna grundinställningsmenyn

 1. Om åtdragningsmodulen är låst, låser du upp den genom att trycka på låsknappen och hålla denna intryckt i minst en sekund.
 2. Tryck på OK-knappen och håll den intryckt i minst en sekund.
  • Grundinställningsmenyn visas.

Välja funktion i grundinställningsmenyn

 1. Flytta urvalsramen med pilknapparna till den önskade funktionens symbol.
  Funktioner i grundinställningsmenyn
  Symbol
  Funktion
  Image alternative Visa datum och tid på klockan i åtdragningsmodulen
  Du kan endast ställa in klockan i AT Documentation Software .
  Image alternative Visa återstående tid/användningstid innan slagskruvdragaren behöver underhållas
  Image alternative Visa använt minne i åtdragningsmodulen
  När indikeringsvärdet 100 % uppnås, skrivs de äldsta datauppgifterna över.
  Med AT Documentation Software kan den registrerade datan läsas av och raderas från åtdragningsmodulens minne.
  Image alternative Visa åtdragningsmodulens programvaruversioner
  Image alternative Stänga grundinställningsmenyn
 2. Tryck på OK-knappen.

Displayindikeringar, underhållsstatus/återstående användningstid

Efter aktivering av symbolen  Image alternative i grundinställningsmenyn visas slagskruvdragarens återstående användningstid fram till nästa underhållstillfälle med hjälp av följande displayindikeringar.
Oberoende av displayindikeringarna måste en slagskruvdragare som används underhållas minst en gång om året, detta för att säkerställa kvaliteten på de skruvförband som upprättas med den.
Displayindikeringar avseende slagskruvdragarens underhållsstatus
Display
Betydelse
Image alternative Slagskruvdragaren i korrekt skick, inget underhåll behövs inom överskådlig tid.
Image alternative Det är snart dags för underhåll av slagskruvdragaren.
Segmenten i rektangeln till höger på displayen visar återstående andel av användningstiden.
Image alternative Underhåll av slagskruvdragaren krävs omedelbart.
Detta varningsmeddelande visas automatiskt när den återstående användningstiden har passerat. Driftsätten "intelligent drift" och "skruvning" kan inte längre väljas.

Stänga grundinställningsmenyn

 1. Flytta urvalsramen till symbolen Image alternative.
 2. Tryck på OK-knappen.
  • På displayen visas senast valt driftsätt.

Driftsätt

Följande beskrivningar av enskilda driftlägen gäller endast för slagskruvdragarens högervarv. Vid vänstervarv går slagskruvdragaren okontrollerat.

Intelligent drift

I driftläget ”intelligent drift” reglerar och övervakar den intelligenta åtdragningsmodulen åtdragningen av den valda fästelementstypen. Då används åtdragningsparametrarna från den senast genomförda programvaruuppdateringen. Eftersom produktbeteckningar och bearbetningsparametrar kan ändras måste alltid den senaste programvaran vara installerad i åtdragningsmodulen.
 • När den intelligenta driften är vald lyser momentindikeringen ”AT” på slagskruvdragaren.
 • Driftsättsomkopplaren har nu ingen funktion. Slagskruvdragaren kan däremot slås på och av med hjälp av strömbrytaren.
  Följ slagskruvdragarens bruksanvisning i detta avseende.
Bearbetningsparametrar i den intelligenta driften
Image alternative
 1. Typ av fästelement (fästelementets kortnamn)
 2. Material/materialkvalitet/produktutförande
 3. Diameter (tillval)
Bilden visar placeringen av bearbetningsparametrarna på displayen.
Typ av fästelementI åtdragningsmodulen finns bearbetningsparametrar fabrikssparade för olika typer av fästelement.
Det visade fästelementet måste motsvara det fästelement som används.
Ytterligare information hittar du i snabbguiden till SI-AT-A22 och i den aktuella produktens bruksanvisning.

Driftsättet ”skruvning”

I detta driftsätt finns det totalt 30 steg att välja mellan. Vilket steg som ska väljas för en bestämd typ av fästelement beror på fästelementets diameter och det angivna åtdragningsmomentet. Fastställ steget gradvis beroende på dessa uppgifter.
Vid driftsättet ”skruvning” ser displayindikeringen ut enligt följande:
Image alternative
Siffran till höger om skruvsymbolen visar vilket steg som har valts.

Fastställa erforderligt steg för driftsättet ”skruvning”

 1. Image alternative OBS! Säkerställ innan du börjar skruva fast något att kontaktytorna till de komponenter som ska skruvas fast ligger helt mot varandra och att muttern skruvas i ända till komponentens anslag.
 2. Dra fast fästelementet vid användning av ett lägre steg.
  • Påbörja den gradvisa processen i ett så lågt steg som möjligt för att förhindra att fästelementet tar skada av att det dras åt för hårt.
 3. Kontrollera det uppnådda åtdragningsmomentet för fästelementet med hjälp av en kalibrerad momentnyckel.
  Se till att omständigheterna för fastskruvningen inte har ändrats, så att fastdragningen kan upprepas för flera fästelement. Ändringar av omständigheterna för fastskruvningen kan innebära att ett ytterligare steg behöver utföras.
  Resultat 1 / 3Det angivna åtdragningsmomentet för det fästelement som ska skruvas fast har inte uppnåtts.
  • Lossa fästelementet och ställ in ett högre steg i åtdragningsmodulen.
  • Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
  Resultat 2 / 3Det angivna åtdragningsmomentet för det fästelement som ska skruvas fast har överskridits.
  • Lossa fästelementet och ställ in ett lägre steg i åtdragningsmodulen.
  • Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
  Resultat 3 / 3Fästelementet har dragits åt med det specificerade momentet.
  Korrekt steg för fästelementet har fastställts.

Driftsättet "oreglerad drift"

I detta driftsätt är den intelligenta åtdragningsmodulen avaktiverad. Slagskruvdragaren fungerar då som om den intelligenta åtdragningsmodulen inte fanns. För korta arbeten utan intelligent åtdragningsmodul behöver den därför inte tas bort.
Den oreglerade driften visas på displayen enligt följande:
Image alternative
Vid oreglerad drift lyser inte kontrollampan "AT" för slagskruvdragarens momentsindikering, knappen som ställer in slagskruvdragarens olika driftsätt är däremot fullt funktionsduglig.

Ställa in driftsätt

Driftläget kan ställas in på önskad typ av fästelement på två olika sätt:
 • genom att skanna in tillhörande streck- och QR-koder på förpackningen till den Hilti -produkt som ska fästas in.
 • genom manuell inställning med hjälp av åtdragningsmodulens manöverknappar
Inskanning av streck- eller QR-kodOm det finns en streck- eller QR-kod till Hilti -produkten som ska skruvas fast kan driftsättet snabbt och enkelt ställas in för produkten genom inskanning av den koden.
Manuell inställningOm det inte finns någon streck- eller QR-kod för produkten som ska skruvas fast kan driftsättet ställas in med hjälp av åtdragningsmodulens manöverknappar.
Driftsättet ”oreglerad drift” kan endast ställas in manuellt.

Ställa in driftsätt med hjälp av manöverknapparna

 1. Lås upp åtdragningsmodulen.
 2. Flytta vid behov urvalsramen med pilknapparna till ett annat alternativ som ska ändras.
 3. Tryck på OK-knappen.
  • Det valda alternativet visas nu mot svart bakgrund.
 4. Välj önskad inställning med pilknapparna.
 5. Tryck på OK-knappen.
  • Den valda inställningen visas åter med urvalsramen.
 6. Upprepa vid behov de senaste tre arbetsmomenten för att göra ytterligare inställningar.
 7. Lås åtdragningsmodulen.

Ställa in driftsätt genom skanning av streckkod eller QR-kod

 1. Lås upp åtdragningsmodulen.
 2. Tryck på skanningsknappen.
  • Skannern aktiveras och läsberedskapen visas på displayen med hjälp av symbolen Image alternative.
Image alternative
 1. Håll nu modulen på ca 15 centimeters avstånd (6″) och riktad mot streckkoden resp. QR-koden så att koden befinner sig inom den ram som projiceras av skannern.
  • Kontrollamporna lyser grönt.
  • Bekräftelsetonen ljuder.
  • På displayen visas bearbetningsläget för produkten som ska skruvas fast.
  • Kontrollamporna blinkar rött.
  • Varningstonen ljuder.
  • På displayen visas Image alternative Image alternative (koden kunde inte läsas eller är okänd).
   • Tryck på skanningsknappen och skanna in koden ännu en gång.
    Eventuellt finns det ännu inga bearbetningsparametrar i åtdragningsmodulens minne för produkten som ska skruvas fast. Om produkten är SI-AT-kompatibel kan du skanna in den aktuella produktens QR-kod i den aktuella SI-AT-A22-bruksanvisningen. På så sätt kan bearbetningsparametrarna i SI-AT-modulens minne laddas. Med hjälp av AT Documentation Software går det också att i efterhand läsa in bearbetningsparametrarna för produkten i åtdragningsmodulen via USB. För att säkerställa att det alltid är de senaste bearbetningsparametrarna som används ska åtdragningsmodulens programvara kontrolleras regelbundet med avseende på uppdateringar.
 1. Lås åtdragningsmodulen.

Dra åt produkt i intelligent drift

Se till att produkten som ska skruvas fast installeras korrekt innan du sätter dit åtdragningsmodulen. Följ anvisningarna i bruksanvisningen till den produkt som ska skruvas fast och tillvägagångssätten för att kontrollera fästelementen.
 1. Ställ in driftsättet ”intelligent drift”.
 2. Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
 3. Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på produkten som ska skruvas fast.
 4. Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Image alternative
Resultat 1 / 4
 • Meddelandet "Skruvning slutförd" visas.
 • Kontrollamporna lyser grönt.
 • Bekräftelsetonen ljuder.
Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
Image alternative
Resultat 2 / 4
 • Meddelandet "Återmontering slutförd" visas.
 • Kontrollamporna blinkar gult.
 • Varningstonen ljuder.
En skruvförbindelse har dragits fast som redan hade dragits fast och lossats igen. INFO:  Om fästelementet inte redan har dragits fast korrekt ska fästelementet kontrolleras och dras fast med en kalibrerad momentnyckel.
Image alternative
Resultat 3 / 4
 • Meddelandet "Batterispänning för låg" visas.
 • Kontrollamporna blinkar rött.
Batteriets återstående kapacitet räcker inte för fästelementet.
 • Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
 • Sätt i ett batteri med bättre laddning.
Image alternative
Resultat 4 / 4
 • Meddelandet "Skruvning ej slutförd" visas.
 • Kontrollamporna blinkar rött.
 • Varningstonen ljuder.
 • Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.

Dra fast produkt i driftsättet ”skruvning”

 1. Ställ in driftsättet ”skruvning”.
 2. Fastställ erforderligt åtdragningssteg för produkten som ska skruvas fast och ställ in detta.
 3. Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
 4. Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på produkten som ska skruvas fast.
 5. Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Image alternative
Resultat 1 / 2
 • Meddelandet "Skruvning slutförd" visas.
 • Kontrollamporna lyser grönt.
 • Bekräftelsetonen ljuder.
Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
Image alternative
Resultat 2 / 2
 • Meddelandet "Skruvning ej slutförd" visas.
 • Kontrollamporna blinkar rött.
 • Varningstonen ljuder.
 • Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.

Kontrollera fästelement

Alla produkter från Hilti utvecklas fortlöpande så att även produkter som inte beskrivs i denna dokumentation kan stödjas av SI-AT-modulen. Se till att programvara och bruksanvisning alltid är aktuell.
Dessutom finns aktuella bruksanvisningar och kontrollanvisningar för de systemprodukter som är godkända för din produkt på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Kontroll av fästelement för expansionsankare

För att säkerställa att det i godkännandet/bruksanvisningen godkända monteringsmomentet har uppnåtts vid fastskruvningen av expansionsankaret i ”intelligent drift” ska det första och det sista expansionsankaret kontrolleras med lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att expansionsankaret har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar tillämpningsmomentet för det aktuella expansionsankaret och finns i bruksanvisningen för detta ankare.
 • Dra åt expansionsankarets mutter med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
  Resultat 1 / 2Expansionsankarets mutter har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 360°).
  Fästelementet har skruvats fast korrekt.
  Resultat 2 / 2Expansionsankarets mutter har vridits mer än vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 360°) tillåter.
  Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Slagskruvdragaren ska kontrolleras av Hilti -service.

Kontrollera fästelementets säkerhet för installationssystem

För att säkerställa att det i godkännandet/bruksanvisningen godkända monteringsmomentet har uppnåtts vid åtdragning av anslutningsknoppar i ”intelligent drift” ska den första och den sista anslutningsknoppen kontrolleras med lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att anslutningsknoppen har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar tillämpningsmomentet för den aktuella anslutningsknoppen och finns i bruksanvisningen för denna anslutningsknopp.
Se till att använda rätt sättningsparametrar för de aktuella fästelementen. Ytterligare information hittar du i momentmodulens bruksanvisning och i bruksanvisningen till den aktuella produkten. Image alternative
 • Efterdra fästelementet med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
  Resultat 1 / 2Fästelementet har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 180°).
  Fästelementet har skruvats fast korrekt.
  Resultat 2 / 2Fästelementet har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 180°) tillåter.
  Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Slagskruvdragaren ska kontrolleras av Hilti -service.

Kontroll av skruvförband som har dragits åt i driftsättet "skruvning"

 • Kontrollera med jämna mellanrum med hjälp av en lämplig momentnyckel enligt företagets föreskrifter eller kvalitetsföreskrifter om bör-åtdragningsmomentet har uppnåtts.

Ta bort åtdragningsmodul

Image alternative
 1. Ta ut batteriet.
 2. Tryck ner åtdragningsmodulens spärr och håll den nedtryckt.
 3. Dra loss åtdragningsmodulen från slagskruvdragaren bakåt.

Ansluta åtdragningsmodulen till en dator

Image alternative
 1. Ta bort åtdragningsmodulen.
 2. Öppna täckskyddet på undersidan av åtdragningsmodulen.
  • USB-anslutningskontakten är nu åtkomlig.
 3. Sätt i USB-kabelns stickkontakt (typ B, USB 2.0) i åtdragningsmodulens USB-uttag.
 1. Anslut USB-kabelns andra stickkontakt (typ A) till din dator.
  • Åtdragningsmodulen förses nu med ström från datorn. På modulens display visas USB-logotypen (Image alternative).
  Om du lossar USB-stickkontakten från åtdragningsmodulen bör du stänga täckskyddet över USB-uttaget igen, så att USB-kontakten skyddas mot smuts.

Skötsel och underhåll

Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com
 • Håll produkten ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad trasa.

Transport och förvaring

 • För att undvika skador på den intelligenta åtdragningsmodulen ska den transporteras och förvaras i den medföljande förvaringslådan eller i slagskruvdragarens väska.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Observera även anvisningarna om åtgärder vid störningar i bruksanvisningen till slagskruvdragarens som används.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Meddelandet "Lås modulen" visas.
Lås upp åtdragningsmodulen.
 • Tryck på låsknappen för att låsa åtdragningsmodulen och för att aktivera slagskruvdragaren.
Image alternative
Meddelandet "Batteritemperatur för hög" visas.
Batteriet är överhettat.
 • Byt batteriet eller låt det svalna.
Image alternative
Meddelandet "Batteritemperatur för låg" visas.
Batteritemperaturen är för låg.
 • Sätt i ett batteri vars temperatur ligger inom området för batteriets drifttemperatur (se batteriets bruksanvisning).
Image alternative
Meddelandet "Slagskruvdragarens temperatur för hög" visas.
Slagskruvdragaren är överhettad.
 • Låt slagskruvdragaren svalna och rengör ventilationsspringorna.
Image alternative
Meddelandet "Batteriladdning för låg" visas.
Batteriets laddning räcker inte för att fästelementet ska kunna skruvas fast korrekt.
 • Sätt i ett batteri med bättre laddning.
Image alternative
Meddelandet "För hög strömupptagning" visas.
Strömupptagning tillfälligt för hög.
 • Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
 • Upprepa skruvförloppet.
 • Om meddelandet visas igen ska du kontakta Hilti Service.
Image alternative
Meddelandet "Knappcell tom" visas.
Klockans knappcell i åtdragningsmodulen är tom.
  Det går inte längre att garantera att uppgifterna för datum och klockslag i dokumentationsprotokollet är korrekta.
 • Vänd dig till Hilti Service för att få batteriet bytt.
Image alternative
Meddelandet "Enhetsfel" visas.
Enhetsfel har registrerats.
 • Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
 • Avläs felminnet med hjälp av AT Documentation Software och följ programvarans anvisningar för felavhjälpande.
Image alternative
Meddelandet "Dokumentationsfunktion avaktiverad" visas.
Dokumentationsfunktion avaktiverad (endast varningsmeddelande).
 • Om du behöver dokumentationsfunktionen ska du ansluta åtdragningsmodulen till datorn och aktivera dokumentationsfunktionen i datorprogramvaran AT Documentation Software .
 • Tryck vid behov på OK-knappen för att dölja meddelandet och fortsätta åtdragningsmodulens startförlopp.
Image alternative
Meddelandet "Minnet fyllt till …%" visas. (Meddelandet visas vid värden ≥ 90 %.)
Dataminnet i modulen är upptaget till den procentuella andel som visas. VARNING! När 100 % uppnås, skrivs de äldsta datauppgifterna över!
 • Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
 • Avläs med hjälp av AT Documentation Software de data som ska dokumenteras i en rapport.
 • Radera dem sedan ur åtdragningsmodulens minne för att frigöra minnesutrymme.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r4838537.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att produkten överensstämmer med tillämpade direktiv och standarder. Den har kontrollerats och godkänts tillsammans med avsedda produkter.
Image alternative