Språk

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Borrning utan slag
Image alternative Borrning med slag (hammarborrning)
Image alternative Mejsling
Image alternative Mejselpositionering
Image alternative Rotationsriktning
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)
Image alternative Skyddsjord (endast TE 60-AVR)
Image alternative Diameter
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Kombihammare
TE 60-ATC/AVR
Generation
04
Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd medan du använder elverktyget. Om du blir störd finns det risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till nätströmmen, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller verktyget läggs undan för förvaring. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll i verktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa dolda elkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för borrhammare

Personsäkerhet
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med produkten. Tappar du kontrollen över produkten kan det leda till skador.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Håll alltid produkten i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Håll i produktens isolerade greppytor när du utför arbeten där insatsverktyget riskerar att stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och lämpligt andningsskydd när du använder produkten.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng genast av produkten om insatsverktyget blockeras. Produkten kan vridas i sidled.
 • Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Chuck
 2. Djupmått
 3. Funktionsväljare
 4. Strömbrytare
 5. Kabel
 6. Sidohandtag
 7. Låsknapp för kontinuerlig drift
 8. Serviceindikator
 9. Indikering för halv effekt
 10. Knapp för halv effekt

Utförande med kabel med stickkontakt

Image alternative
 1. Låsningsknapp
 2. Anslutning på elverktyg
 3. Nätkabel med kodad, avtagbar kontakt

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en eldriven kombihammare med pneumatisk slagmekanism. Den är avsedd för borrning i betong, tegel, trä och metall. Produkten kan även användas för lätta till medellätta mejslingsarbeten i tegel och efterarbeten i betong.

 • Använd endast verktyget anslutet till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på verktygets typskylt.

Möjlig felanvändning

 • Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
 • Den här produkten är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer.

Hakankare

Produkten är avsedd för infästning av hakankare. Endast därför avsedda sättverktyg ska användas!
Mer information om detta hittar du i ditt Hilti -center.

ATC

Verktyget är försett med elektronisk snabbavstängning ATC (Active Torque Control).
Om insatsverktyget blockeras eller kläms fast, vrider sig verktyget plötsligt okontrollerat i motsatt riktning. ATC-funktionen känner av den plötsliga vridrörelsen och stänger genast av verktyget.
För att fungera normalt måste verktyget kunna rotera obehindrat.
Efter snabbavstängning, stäng av verktyget och slå sedan på det igen.

Active Vibration Reduction

Produkten är utrustad med ett Active Vibration Reduction (AVR)-system som märkbart minskar vibrationerna.

Snabbchuck (tillbehör)

Snabbchucken möjliggör snabba verktygsbyten utan extra verktyg. Den passar för verktyg med cylinderskaft eller sexkant som används i läget ”Utan slag Image alternative”.

Serviceindikator

Produkten är utrustad med serviceindikering med ljussignal.

Serviceindikering

Status
Betydelse
Serviceindikatorn lyser.
Drifttiden för service har uppnåtts.
Serviceindikatorn blinkar.
Låt Hilti -service reparera kombihammaren.

Leveransinnehåll

Kombihammare, sidohandtag, bruksanvisning.

Tillbehör och reservdelar

Image alternative
Använd QR-koden för att få mer information om godkända systemprodukter till din produkt eller gå in på: www.hilti.group .

Teknisk information

Kombihammare

Om enheten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på enhetens typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av enhetens märkspänning.
Uppgifterna gäller för en märkspänning på 230 V. De kan variera med avvikande spänningar och landsspecifika utföranden. Märkspänningen och frekvensen samt märkeffekten resp. märkströmmen framgår av typskylten.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Märkeffekt
1 350 W
1 350 W
Märkström
7,2 A
7,2 A
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Enkelslagsenergi enligt EPTA-direktivet 05
7,8 J
7,8 J
Ø Hammarborr
12 mm …55 mm
12 mm …55 mm
Ø Genombrottsborr
40 mm …80 mm
40 mm …80 mm
Ø Hammarborrkrona
45 mm …100 mm
45 mm …100 mm
Ø Diamantborrkrona PCM
·/·
42 mm …102 mm
Ø Metallborr
10 mm …20 mm
10 mm …20 mm
Ø Träborr
10 mm …32 mm
10 mm …32 mm
Chuck
TE‑Y
TE‑Y

Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden uppfyller EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Ljudeffektnivå (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Totala vibrationsvärden uppfyller EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Mejsling (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Hammarborrning i betong (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Montera sidohandtaget

Image alternative
 1. Vrid på handtaget för att lossa sidohandtagsfästet (spännbandet).
 2. Skjut fästet framifrån över chucken tills det går i det därför avsedda spåret.
 3. Placera sidohandtaget i önskat läge.
 4. Vrid på handtaget för att spänna fast sidohandtagsfästet (spännbandet).

Montera djupmått (tillval)

Image alternative
 1. Vrid på handtaget för att lossa sidohandtagsfästet (spännbandet).
 2. Skjut in djupmåttet framifrån i de två genomföringshålen.
 3. Vrid på handtaget för att spänna fast sidohandtagsfästet (spännbandet).

Ställ in effekt (tillval)

TE 60-ATC/AVR
När elkontakten just har stuckits i uttaget är produkten alltid inställd på full effekt.
Image alternative
 1. Tryck på knappen ”halv effekt”. Produkten ställs in på halv effekt.
  • Indikeringen för halv effekt lyser.
 2. Tryck på knappen ”halv effekt” igen. Produkten ställs in på full effekt.
  • Indikeringen för halv effekt slocknar.

Byta insatsverktyg

Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
  • Använd endast originalfett från Hilti . Felaktigt fett kan orsaka skador på produkten.
 2. Stick in insatsverktyget i chucken så att det går i lås.
 3. Dra i verktyget efter isättningen för att kontrollera att det sitter ordentligt fast.
  • Nu är produkten färdig att användas.

Ta ur insatsverktyg

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada från insatsverktyg! Insatsverktyget kan vara hett och ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
Image alternative
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut insatsverktyget.

Arbeta

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Tappad kontroll över produkten.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Se till att spännbandet ligger i det avsedda spåret på produkten.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Borrning med slag (hammarborrning)

Image alternative
 1. Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.
 2. Ställ in önskad effekt.
 3. Placera borren mot underlaget.
 4. Tryck in strömbrytaren.
  • Produkten startas.

Borrning utan slag

Borrning utan slag kan utföras med verktyg som har en särskild insticksände. Sådana insatsverktyg finns att beställa från Hilti s verktygsprogram. Alternativt kan med snabbchucken till exempel träborr eller stålborr spännas fast med cylinderskaft och användas vid borrning utan slag.
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.

Mejselpositionering

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Förlust av kontrollen över mejslingsriktningen.
 • Arbeta inte i läget för positionering av mejseln. Ställ funktionsväljaren i läget ”mejsling” så att den snäpper fast där.
Mejseln kan låsas fast i 24 olika lägen (ett steg per 15°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.
Image alternative
 1. Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.
 2. Vrid mejseln till önskat läge.
 3. Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative, tills den går i lås.
  • Nu är produkten färdig att användas.

Mejsling

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.

Koppla till/från kontinuerlig drift

Medan mejslingen pågår kan du låsa fast strömbrytaren i intryckt läge.
Image alternative
 1. För låsknappen för kontinuerlig drift framåt.
 2. Tryck in strömbrytaren helt.
  • Produkten körs nu med kontinuerlig drift.
 3. Dra låsknappen för kontinuerlig drift bakåt.
  • Produkten stängs av.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte elverktyget om det uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com

Ansluta nätkabel med stickkontakt

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av läckström vid smutsiga kontakter.
 • Se till att endast ansluta den löstagbara kontakten till elverktyget i rent, torrt och spänningslöst tillstånd.
 1. För in den kodade, löstagbara nätkabeln så långt det går i verktyget tills du hör att spärren hakar i.
 2. Stick in kabeln i uttaget.

Dra ut nätkabel ur elverktyg

 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Tryck ner låsningsknappen och dra ut den kodade, avtagbara nätkabeln.
 3. Dra ut nätkabeln ur verktyget.

Transport och förvaring

 • Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
 • Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
 • Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Inget slag.
Produkten är för kall.
 • Placera kombihammaren mot underlaget och låt den gå på tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Produkten har inte full effekt.
Förlängningskabeln är för lång och/eller har för liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillåten längd och med tillräcklig area.
Strömbrytaren är inte helt intryckt.
 • Tryck på strömbrytaren tills den är helt intryckt.
Strömkällan har för låg spänning.
 • Anslut kombihammaren till en annan strömkälla.
Knappen för halv effekt har tryckts in.
 • Tryck på knappen för halv effekt.
Borren roterar inte.
Funktionsväljaren står inte fullt ut i sitt läge eller så står den i läget ”mejsling” Image alternative eller ”mejselpositionering” Image alternative.
 • Ställ funktionsväljaren i läget ”Hammarborrning” när verktyget är avstängt Image alternative.
Det går inte att ta ut borren ur chucken.
Chucken har inte dragits tillbaka helt.
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut verktyget.
Sidohandtaget är ej korrekt monterat.
 • Lossa sidohandtaget och montera det på korrekt sätt så att spännbandet och sidohandtaget hakar i fördjupningen.
Produkten startar inte.
Strömförsörjningen är bruten.
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Den elektroniska startspärren efter strömavbrott har aktiverats.
 • Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
Kabeln eller stickkontakten är defekt.
 • Låt en behörig elektriker kontrollera kabeln och stickkontakten och vid behov byta ut dem.
Nätkabel med stickkontakt är inte riktigt ansluten.
 • Anslut nätkabeln med stickkontakt på rätt sätt.
Generatorn är i viloläge (Sleep Mode).
 • Belasta generatorn med ett andra belastningsobjekt (t.ex. en bygglampa). Stäng av produkten och sätt sedan på den igen.
Serviceindikatorn lyser.
Kolborstarna är slitna.
 • Låt en behörig elektriker se över produkten och vid behov byta ut kolen.
Serviceindikatorn blinkar.
Skador på produkten eller också har servicegränsen uppnåtts.
 • Låt Hilti -service reparera produkten.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.