Språk

PP 10

Svenska

Uppgifter för dokumentation

Skrivsätt

Varningssymboler

Följande varningssymboler används:
Image alternative FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
Image alternative VARNING! Anger en potentiell risksituation som skulle kunna leda till allvarlig personskada eller dödsolycka.
Image alternative FÖRSIKTIGT! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Övriga symboler

Följande övriga symboler används:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning

Typografiska markörer

I denna tekniska dokumentation används följande typografiska kännetecken för att framhäva viktiga passager i texten:
1
Siffrorna hänvisar till olika bilder.

Om denna dokumentation

 • Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder instrumentet.
 • Läs också igenom den utförliga bruksanvisningen på instrumentet , samt eventuella kompletterande anvisningar och uppdateringar på www.hilti.com .
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med instrumentet.
 • Se till att bruksanvisningen följer med instrumentet om detta lämnas till en annan användare.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Den beskrivna produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Skriv in dessa uppgifter i tabellen nedan så att du alltid kan uppge dem om du vänder dig till vår representant eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Rörlaser
PP 10
Generation
02
Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Öppnas produkten på ett felaktigt sätt kan det tränga ut laserstrålar som överskrider klass 2. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om.
 • Kontrollera alltid före start att produkten fungerar korrekt.
 • Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
 • Mätresultatet kan bli förvanskat om mätningsförhållandena snabbt ändras, t.ex. av personer som springer igenom mätstrålen.
 • Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Låt Hilti kundservice reparera eventuella skador.
 • Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
 • Även om produkten är konstruerad för användning på byggplatser bör du hantera den varsamt, i likhet med andra mätinstrument.
 • Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
 • Produkten är inte avsedd för barn.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.

Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker

 • Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Säkra arbetsområdet och se till att laserstrålen inte riktas mot andra personer eller mot dig själv när produkten används.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Säkert arbete med laserinstrument

 • Instrument i laserklass 3/Class III ska endast användas av utbildad personal.
 • Laserstrålar bör inte riktas i ögonhöjd.
 • Säkerhetsåtgärder bör vidtas så att laserstrålen inte oavsiktligt träffar reflekterande ytor.
 • Vidta åtgärder som förhindrar att personer tittar direkt in i strålen.
 • Laserstrålen bör inte passera obevakade områden.
 • Stäng av lasern när den inte används.
 • Laserinstrument som inte används ska förvaras på platser dit obehöriga inte har tillträde.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om enheten uppfyller de höga kraven i gällande direktiv kan Hilti inte utesluta möjligheten att den kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs. Instrumentet uppfyller villkoren för klass A; störningar i bostadsområden går inte att utesluta.
Gäller endast Korea: Denna laserdistansmätare är avsedd för de elektromagnetiska vågor som förekommer i kommersiella lokaler (klass A). Som användare bör du tänka på detta och inte använda laserdistansmätaren i bostadsutrymmen.

Beskrivning

Verktygets delar, indikeringar och reglage

Image alternative
 1. Mottagningsfönster för fjärrkontroll
 2. Varnings-/standby-lampa
 3. Kontrollpanel
 4. Display
 5. Bärhandtag
 6. Handtagsfäste
 7. Anslutning för förbindelsekabel PPA 84
 8. Batterifack
 9. Batteri PPA 82 inkl. nätdel
 10. Lodljuspunkt
 11. Laserutgångsfönster
 12. Mottagningsfönster för fjärrkontroll
 13. Lodljuspunkt
 14. Rotationspunktsmarkering

Beskrivning

Instrumentet är utformat för indikering, överföring och kontroll av vågräta och sluttande ytor. Instrumentet är en kanalisationslaser med synlig laserstråle.
Om instrumentet placeras utanför självnivelleringsområdet blinkar lasern och dioden på manöverpanelen. Dessutom visas den riktning som instrumentet ska lutas åt.
Tre olika strömförsörjningskällor kan användas. De är: standardbatteripaket PPA 82 (medföljer), batterihållare PPA 83 (tillval) eller extern 12 V-anslutningskabel PPA 84.
Vid låga temperaturer sjunker PPA 82-batteriernas effekt. Förvara batterierna i rumstemperatur. Placera dem inte i solljus, på element eller bakom glasskivor.
Vid temperaturer utanför laddningsområdet avslutas laddningen för att skydda batteriet.
Instrumentet klarar ett doppdjup på upp till fem meter i upp till 24 timmar.

Knappar

Image alternative Lodljuspunktknapp
Image alternative Laserstråleläge-knapp
Image alternative Låsknapp
Image alternative Autocentrering på måltavla-knapp
Image alternative Pilknapp
Image alternative Alternativknapp
Image alternative SET-knapp
Image alternative På/av-knapp

Displayindikering

Image alternative Batteriets laddningsstatus: 100 %
Image alternative Batteriets laddningsstatus: 75 %
Image alternative Batteriets laddningsstatus: 25 %
Image alternative Blinkande indikering: Lasern laddas med anslutningskabel PPA 84.
Image alternative Lodljuspunktsindikering
Image alternative Riktningsindikering
Image alternative Självnivelleringsindikering
Image alternative Procentindikering
Image alternative Låsindikering: Lock
Image alternative Elektronisk libell-indikering
Image alternative Indikering av laserläget
Image alternative Nivelleringsvarningsindikering
Image alternative Sidlutningsvarningsindikering
Image alternative Indikering av strålens position
Image alternative Strålens ändposition vänster
Image alternative Strålens ändposition höger
Image alternative Instrumentet ej redo
Image alternative Stabilisering av laserstrålen
Image alternative Sökning
Image alternative Automatisk inriktning avslutad
Image alternative Fel vid automatisk inriktning

Teknisk information

Våglängd
633 nm
(0,0000249 in)
Precision vid drifttemperatur och 10 m horisontellt avstånd
−0,5 mm … 0,5 mm
Precision vid drifttemperatur och 33 ft horisontellt avstånd
−0,5 mm … 0,5 mm
(−0,02 in … 0,02 in)
Laserklass enligt IEC 825- 1:2003
3 R
Laserklass enligt CFR 21 § 1040 (FDA)
IIIa
Självnivelleringsområde
−10 % … 10 %
Lutningsområde
−15 % … 40 %
Minsta lutningsinställning
0,001 %
Drifttemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
Drifttemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Förvaringstemperatur
−30 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−30 ℃ … 60 ℃
(−22 ℉ … 140 ℉)
Vikt
3,8 kg
Vikt
3,8 kg
(8,4 lb)

Användning

Till- och frånkoppling av instrumentet

 • Tryck på av-/påknappen för att sätta på eller stänga av instrumentet.

Byt batterier

 1. Vrid batteriknappen till Open och ta ut batterihållaren.
 2. Byt ut de gamla batterierna mot nya.
 3. Sätt tillbaka batterihållaren igen.
 4. Vrid batteriknappen till Lock.

Anslut kabel PPA 84

 1. Observera följande anvisningar innan anslutningskabeln kopplas in.
  Stäng av motorn om du använder ett batteri som är inbyggt i fordonet.
  Se ovillkorligen till att de båda polerna ansluts korrekt.
  Stäng av instrumentet innan du kopplar in anslutningskabeln.
  Kabeln är avsedd för anslutning till ett 12 V-batteri.
 2. Anslut den röda klämman till pluspolen.
 3. Anslut den svarta klämman till minuspolen.

Laddning av batteriet PPA 82

 1. Sätt i batteriet i laddningsadapter PPA 81.
  • Laddningen startas automatiskt.
  Uppladdning bör ske i ett rum där temperaturen ligger mellan 10 °C (50 °F) och 40 °C (104 °F).
  Batterierna laddas automatiskt när instrumentet drivs med externt batteri vid en temperatur mellan 10 °C (50 °F) och 40 °C (104 °F).
 2. Anslut nätdelen till laddningsadaptern.
 3. Sätt i nätdelens stickpropp i ett uttag.
 4. Koppla ur laddningsadaptern när laddningslampan börjar lysa grönt.
  • Laddningslampan lyser rött: Ladda instrumentet.
  • Laddningslampan lyser grönt: Laddningen är klar.
  • Laddningslampan blinkar grönt: Ett fel uppstod vid laddningen.
  • Laddningslampan blinkar rött: Skyddsfunktionen har aktiverats. Instrumentet kan inte användas i detta läge.

Manuell lutningsinställning

 1. Tryck på upp-/nerknappen.
  • Lasern rör sig uppåt och nedåt.
  Lutningsvärdet kan även ställas in direkt genom förflyttning av laserstrålen. Se till att låsfunktionen inte är aktiverad.
 2. Tryck samtidigt ner upp-/nerknappen för att komma till nolläget.
  Lasern flyttas direkt till läget 0,000 %.

Automatisk lutningsinställning

 1. Slå på instrumentet.
 2. Tryck på Set-knappen.
  • Inställt värde visas.
  • ±-indikeringen blinkar.
 3. Använd pilknapparna för uppnå rätt position.
 4. Tryck på upp-/nerknappen för att ändra värdet.
 5. Tryck på Set-knappen när korrekt värde har angetts.
  • Laserstrålen börjar flytta sig till angiven inställning.

Nivellering av siktlinje

 • Använd pilknapparna för att röra lasern horisontellt åt höger eller vänster.
  Du kan använda både själva instrumentet och fjärrkontrollen för att nivellera siktlinjen.

Ställa in strålens position

 1. Tryck snabbt på knappen för att få lasern att röra sig långsamt.
 2. Om du håller knappen nedtryckt rör sig lasern snabbt.
 3. Om laserns högra eller vänstra ytterposition har nåtts, börjar indikeringen att blinka. Om denna position ofta nås bör instrumentet vridas något åt höger resp. vänster. Därefter måste strålen ställas in på nytt.

Automatisk centrering

 • Tryck samtidigt på ner de båda pilknapparna.
  • Laserstrålen vandrar automatiskt tillbaka till mitten.

Självnivellering av måltavlan

 1. Ställ upp måltavlan med reflexremsan mot lasern.
 2. Tryck på knappen för autocentrering av måltavlan.
  • Det kan dröja upp till två minuter tills denna funktion har startats.
  • Instrumentet söker nu i riktningsområdet (höger/vänster) efter måltavlan.

Välj laserstråleläge

 1. Tryck på knappen för laserläge tills lämpligt driftsätt visas på skärmen.
 2. Välj önskat driftsätt:
  • Kontinuerlig laserstråle
  • Pulserande laserstråle

Ställa in den elektroniska libellen

 1. Libellen visas på displayen när du vrider på instrumentet.
 2. Rikta in libellen mitt på displayen.
  • Dioden börjar blinka när kompenseringsområdet överskrids.

Sätta i fot- och centreringsskruv

 • Använd stödben som motsvarar rördiametern innan lasern placeras i röret.

Inställning av måltavlans storlek

 • Ställ in en måltavlelstorlek som passar rördiametern.

Välj måttenhet % eller ‰

 1. Tryck samtidigt ner på-/avknappen och låsknappen.
 2. Använd upp-/nerknappen för att komma till raden Unit.
 3. Använd pilknappen för att välja det värde du vill ändra.
 4. Tryck på Set-knappen för att bekräfta valet.
  • Instrumentet går tillbaka till normalt driftläge.

Ställa in och aktivera säkerhetskoden

 1. Tryck samtidigt ner på-/avknappen och låsknappen.
  Inmatning av den fyrsiffriga säkerhetskoden ska förhindra att icke auktoriserade personer använder instrumentet.
  Efter det att instrumentet satts på efterfrågas denna kod automatiskt.
  Observera att om du har matat in säkerhetskoden på lasern så kan instrumentet inte användas igen utan att detta nummer åter matas in.
 2. Använd upp-/nerknappen för att komma till raden Input S Code.
 3. Tryck på Set-knappen för att välja läget.
 4. Använd pilknappen och upp-/nerknappen för att välja siffra och bekräfta varje siffra med Set-knappen. Välj på detta vis fyra siffror och bekräfta sedan koden med Set-knappen.
  • Instrumentet går tillbaka till läget.
 5. Aktivera/avaktivera säkerhetskoden genom att välja on eller off med Set-knappen.
  • Instrumentet går tillbaka till normalt driftläge.

Inställning av firmanamnet

 1. Tryck samtidigt ner på-/avknappen och låsknappen.
  • De inställda värdena visas på skärmen.
 2. Använd upp-/nerknappen för att gå till raden Change Name och bekräfta med Set-knappen.
 3. Använd pilknappen och upp-/nerknappen för att välja tecken och bekräfta varje tecken med Set-knappen. Bekräfta namnet med Set-knappen.
  • Instrumentet går tillbaka till normalt driftläge.

Kontrollera tillförlitligheten

 1. Ställ in lasern på lutningen 0,000 %.
 2. Placera en nivelleringsstav på 1 m (3,3 ") avstånd från lasern och ytterligare en på 60 m (196,85 ") avstånd.
 3. Notera vid vilka avläsningar som lasern träffar stavarna.
 4. Placera en nivelleringsstav mellan de båda mätstavarna och läs av höjdvärdena på båda stavarna.
 5. Beräkna skillnaden mellan avläsningen från nivellerare och laser till stav 1 och till stav 2.
  • Om värdena är identiska, är lasern korrekt justerad.
  Kontakta din Hilti -representant om skillnaderna X1 och X2 inte ligger inom toleransen.

Skötsel och underhåll

Rengöring och avtorkning

 1. Blås bort damm från linsen.
  Rör inte glaset med fingrarna.
 2. Rengör verktyget.
  Använd alltid en ren och mjuk trasa.
  Använd vid behov ren alkohol eller lite vatten. Använd inga andra vätskor. Det kan skada plastdelarna.

Förvaring och torkning

 • Förvara inte produkten i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.

 • Observera de temperaturgränsvärden för förvaring eller transport av utrustningen som anges i den tekniska informationen.

 • Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.

Transport

Vid transport av produkten ska batterierna isoleras eller tas ut ur produkten.
 • Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.

Justering via Hilti s kalibreringstjänst

Vid processer som uppfyller ISO 900X behövs giltigt kalibreringscertifikat för använda mätdon.
När laserdistansmätaren har justerats och kontrollerats fästs en kalibreringsetikett på den. Den förses också med ett kalibreringscertifikat som bekräftar att laserdistansmätaren fungerar enligt tillverkarens uppgifter.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
E02/03
Internt mätproblem
 • Stäng av instrumentet och slå sedan på det igen.
 • Felmeddelandet kan visas om instrumentet störs eller skakas. Åtgärda i så fall problemet.
E99
Internt minnesproblem
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
FEL
Förflyttning av instrumentet i standbyläge
 • Slå av instrumentet och slå sedan på det igen. Kontrollera laserinstallationen.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada. Risker med felaktig avfallshantering.
 • Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan följande hända: Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser. Om batterier skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön. Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Enligt EU:s direktiv som avser uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Elektriska enheter får inte kastas i hushållssoporna!

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vi försäkrar på eget ansvar att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.
Beteckning
Rörlaser
Typbeteckning
PP 10
Generation
02
Konstruktionsår
2016
Tillämpade direktiv:
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
 • 2006/66/EG
Tillämpade standarder:
 • EN ISO 12100
Teknisk dokumentation finns hos:
 • Typgodkännande för instrument
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Tyskland
Schaan, 2016-06
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management/Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems/BU Measuring Systems)