Språk

SJT 6-A22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Tomgångsslaghastighet
Image alternative Likström
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Den beskrivna produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Ange alltid dessa uppgifter när du vill diskutera frågor om produkten med vår representant eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Pendelsticksåg
  SJT 6-A22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Säkerhetsanvisningar för sågar med fram- och återgående sågklinga

 • Håll i elverktygets isolerade greppytor när du utför arbeten där insatsverktyget riskerar att stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Fäst och säkra verktyget till exempel med tvingar vid ett stabilt underlag. Om du håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen förblir det labilt, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshandskar när du arbetar med verktyget.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Titta inte direkt in i verktygets LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer. Risk för bländning.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Spänn fast materialet ordentligt. Arbetsstycken som hålls på plats med fastspänningsanordningar eller i skruvstäd sitter säkrare än om de bara hålls fast för hand.
Särskilda säkerhetsföreskrifter för sticksågar
 • Rikta alltid verktyget bort från kroppen vid sågning.
 • Håll aldrig händerna framför eller mot sågklingan.
 • Såga aldrig i okända underlag och håll såglinjen fri från hinder på både ovan- och undersidan.
 • Håll aldrig händerna under arbetsstycket under sågningen.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Strömbrytare
 2. Handtag
 3. Ratt för slagtalsinställning
 4. Batteriets laddningsindikering
 5. Batteriets frigöringsknapp
 6. Batteri
 7. Ventilationsspringor
 8. Utsugsadapter
 9. Låshakar
 10. Skala för sågvinkelsinställning
 11. Bottenplatta
 12. Spak för pendelslagsinställning
 13. Sågblad
 14. Beröringsskydd
 15. Kåpa
 16. Chuck
 17. LED-belysning
 18. Spak för lossning av sågbladet
 19. Flisskydd

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är en handhållen batteridriven pendelsticksåg. Den är avsedd för sågning i plast, trä och metall, samt gips- och fiberskivor.

Produkten är utrustad med en avtagbar anslutningsstos för dammsugare som tillval, anpassad till de vanligaste dammsugarslangarna. Eventuellt krävs en lämplig adapter för att ansluta dammsugarslangen till produkten.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

 • Till produkten ska endast sågblad med T-skaft (enkamsskaft) användas.

Möjlig felanvändning

 • Produkten får inte användas för sågning av grenar och trädstammar.
 • Produkten får inte användas för bearbetning av hälsovådliga material.
 • Produkten får inte användas för arbeten i fuktiga miljöer.

Laddningsindikering

Li‑Ion-batteriets laddningsstatus visas när du trycker lätt på en av spärrarna (bara så mycket att du känner att det tar emot).
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Det går inte att få reda på laddningsstatus när på/av-knappen är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att på/av-knappen har släppts upp. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets lysdioder för laddningsindikering börjar blinka.

Spånblås

Spånblåsen för en luftström till sågbladet så att snittlinjen hålls fri från spån.

Slagtal

Slagtal kan ställas in med ratten. Position 1 motsvarar 800 slag per minut och position 6 motsvarar 3000 slag per minut.

Pendling i fyra steg

Tack vare pendling i fyra steg kan sågkapaciteten och snittytan anpassas till det material som ska bearbetas. Spaken för pendelslagsinställningen används för att växla mellan de fyra stegen.
Ju renare och finare sågkant du vill ha, desto mindre pendelsteg ska du välja. Pröva dig fram till den optimala inställningen.
Status
Betydelse
Steg 0
ingen pendling
Steg 1
liten pendling
Steg 2
medelstor pendling
Steg 3
stor pendling

Flisskydd

Produkten kan utrustas med ett flisskydd.
Flisskyddet förhindrar risk för flisor och sprickor vid sågning i trä.

Automatisk avstängning av verktyget

Om på/av-knappen hålls intryckt i mer än 15 minuter (t.ex. vid transport eller vid förvaring) stängs verktyget av automatiskt. På så vis förhindras djupurladdning av batteriet.

Leveransinnehåll

Pendelsticksåg med sågklinga, kåpa, utsugsadapter, flisskydd, bruksanvisning, insexnyckel.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Teknisk information

Pendelsticksåg


SJT 6-A22
Märkspänning
21,6 V
Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
3,2 kg
Slaghöjd
28 mm
Tomgångsslagtal (n0)
800 varv/min … 3 000 varv/min
Max. sågprestanda i trä
150 mm
Max. sågprestanda i aluminium
25 mm
Max. sågprestanda i olegerat stål
10 mm
Sågvinkel (vänster/höger)
0° … 45°
Yttre diameter utsugsadapter
27,5 mm
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden

SJT 6-A22
Ljudeffektnivå (LWA)
100 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
5 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
89 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
5 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

SJT 6-A22
Vibrationsemissionsvärde vid sågning av träplattor (ah,B)
5,0 m/s²
Osäkerhet sågning av spånskivor (K)
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsvärde vid sågning av metallplåt (ah,M)
7,9 m/s²
Osäkerhet sågning av metallplåt (K)
1,5 m/s²

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ur batteri

 1. Tryck in batteriets spärrar.
 2. Ta ut batteriet ur verktyget.

Sätta i sågbladet

Image alternative
 1. Ta ut batteriet.
 1. Tryck in sågbladet (med tänderna i sågriktningen) i chucken tills det hakar fast.
 2. Dra i sågbladet och kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Montering av kåpan

 1. Ta ut batteriet.
Image alternative
 1. Skjut på täckkåpan framifrån på produkten tills den hakar fast.
  Kåpan kan bara sättas på när bottenplattan är i normalläge (nollgradläge).

Montering av utsugsadaptern

Image alternative
 1. Skjut utsugsadaptern bakifrån och horisontellt in på bottenplattan tills båda låshakarna hakar fast i sidorna.
 2. Anslut dammsugarslangen till utsugsadaptern.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Använd dammutsug

Dammsugningen minskar belastningen från damm och ökar säkerheten i arbetet genom att du lättare ser var du sågar. Arbetsplatsen hålls dessutom fri från damm och spån.
 1. Sätt på kåpan.
 2. Använd alltid ett dammutsug när du under längre tid bearbetar trä eller andra material som kan ge upphov till högre dammkoncentrationer.

Tillkoppling

Image alternative
 1. Sätt i batteriet.
  En säkerhetsfunktion säkerställer att verktyget inte sätter igång om verktyget skulle vara påslaget när batteriet skjuts in i hållaren.
  Dra först tillbaka strömbrytaren och skjut sedan fram den igen.
 2. Skjut strömbrytaren framåt för att sätta på produkten.

Sänksågning

 1. Ställ spaken för pendelslagsinställningen i läge 0.
 2. Placera produkten med bottenplattans framkant mot arbetsstycket.
 3. Håll fast produkten och tryck in strömbrytaren.
 4. Tryck produkten mot arbetsstycket och skär ner i det genom att minska anliggningsvinkeln.
 5. När sågbladet går igenom arbetsstycket förs verktyget till den normala arbetspositionen.
  • Bottenplattan ligger an helt mot arbetsstycket.
 6. Såga vidare längs linjen.

Frånkoppling

 • Skjut strömbrytaren bakåt för att stänga av produkten.

Demontering

Demontering av utsugsadaptern

Image alternative
 1. Tryck in de båda låshakarna.
 1. Dra bak och av utsugsadaptern från bottenplattan.
 2. Dra bort dammsugarslangen från utsugsadaptern.

Demontering av kåpan

 1. Ta ut batteriet.
Image alternative
 1. Luta täckkåpan något och dra av den framåt.

Avtagning av sågbladet

VARNING
Risk för personskada. Okontrollerad lossning av sågbladet kan orsaka skador.
 • När du ska snäppa loss sågbladet måste du hålla verktyget så att ingen kan skadas.
Image alternative
 1. Ta ut batteriet.
 1. För spaken som lossar sågbladsspärren helt åt sidan.
  • Sågbladsspärren öppnas och sågbladet lossnar.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Rengöring av utsugsadapter

 1. Ta ut batteriet.
 2. Demontera utsugsadaptern.
 3. Rengör utsugsadaptern.
 4. Kontrollera att låshakarna inte är skadade.
 5. Montera utsugsadaptern.

Rengöring av sågblad

 1. Avlägsna regelbundet harts från de använda sågbladen.
 2. Lägg sågbladen i petroleum eller vanligt avhartsningsmedel i 24 timmar.

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Sågbladet lossnar.
Sågbladet sitter inte fast ordentligt.
 • Upprepa fastsättningsprocessen.
 • Se till att chucken är helt öppen och att sågbladet trycks in mot motståndet.
Fastspänningsanordningen är smutsig.
 • Rengör chucken.
Det går inte att sätta in sågbladet.
Fastspänningsanordningen är smutsig.
 • Rengör chucken.
Det går inte att ställa in pendelslaget.
Pendelspakens spår är smutsigt.
 • Ta bort smuts ur spåret i pendelspaken.
Pendelslaget fungerar inte.
Pendelmekanismen är smutsig.
 • Kontrollera om det finns smuts i området kring pendeln och rengör vid behov.
Pendelslagsspaken står i läget "0".
 • Ställ in önskat värde.
Batteriet laddar ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
1 LED blinkar.
Produkten fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp/svalna till rumstemperatur.
Alla fyra lysdioderna blinkar.
Produkten fungerar inte.
Verktyget är överlastat.
 • Släpp på/av-knappen och tryck in den igen. Låt sedan verktyget gå på tomgång i ca 30 sekunder.
Kraftig värmeutveckling i produkten eller batteriet.
Elektriskt fel
 • Stäng genast av verktyget, ta ur batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Använd länkarna nedan för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r5212958
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.