Språk

SL 2-A12
SL 2-A22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Övriga symboler

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Titta inte in i ljuskällan.
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slaginstrument.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batterilampa
  SL2-A12 | SL2-A22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Viktiga säkerhetsföreskrifter

VARNING! LÄS ALLA ANVISNINGAR. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. TA VÄL VARA PÅ SÄKERHETSANVISNINGARNA.

Hanteras och används med försiktighet

 • Använd produkten bara om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten får inte byggas om eller ändras.
 • Detta verktyg kan användas av barn över 8 år resp. av personer med begränsningar i fråga om fysiska, sensoriska, mentala eller kunskapsmässiga färdigheter, förutsatt att de har undervisats i säkert handhavande av verktyget och visat att de förstår de risker som kan uppstå.
 • Använd inte produkten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Använd inte verktyget utomhus.
 • Använd inte tillbehör som inte tillverkats särskilt för elverktyget och rekommenderats av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
 • Byt ut hela batterilampan när ljuskällan är uttjänt. Det går inte att byta ut ljuskällan i den här batterilampan.
 • Titta inte in i strålen och rikta den inte heller mot andra personer.
 • Skydda verktyget mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Gångjärn med flera lägen
 2. Lysdiodsinfattning
 3. Lysdiod
 4. Infällbar hake
 5. Automatisk strömbrytare
 6. 3-lägesbrytare
 7. Grepp
 8. Batteri
 9. Batteriets låsknapp

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är en batterilampa. Den är avsedd att användas för belysning av byggarbetsplatser. Produkten får endast användas i torra miljöer.

SL 2-A12

Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 12 med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C 4/36-serien med laddningsadapter CA-B12 eller batteriladdare i C 4/12-50-serien.

SL 2-A22

Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Laddningsindikering

Litiumjonbatteriets laddningsstatus visas när du trycker lätt på en av batterilåsknapparna (bara så mycket att du känner att det tar emot).
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets lysdioder för laddningsindikering börjar blinka.

3-lägesbrytare

Ljusstyrkan ställs in med brytaren med 3-lägesbrytaren.
Status
Betydelse
Tryck en gång
Lampan lyser med maximal ljusstyrka.
Tryck två gånger
Lampan lyser med medelstor ljusstyrka.
Tryck tre gånger
Lampan är avstängd.

Leveransinnehåll

Batterilampa, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Teknisk information

Teknisk information


SL 2-A12
SL 2-A22
Spänning
10,8 V
21,6 V
Ljusstyrka
500 lm
500 lm
Vikt
0,65 kg
1,3 kg

Batteri

Batteriets driftspänning
10,8 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Användning

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Elfara. Nedsmutsade kontakter kan leda till kortslutning.
 • Kontrollera att såväl batteripolerna som kontakterna på produkten är rena och fria från skräp innan du sätter i batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om batteriet inte sitter korrekt kan det falla ur produkten.
 • Kontrollera att batteriet sitter korrekt i produkten så att det inte faller ut och riskerar att skada någon.
 • Sätt in batteriet och kontrollera att det är ordenligt insatt i produkten.

Ta ut batteriet

 1. Tryck ner båda upplåsningsknapparna.
 2. Dra ut batteriet bakåt ur produkten.

Fälla upp lamphuvudet

 1. Dra ut den infällbara haken.
  Om du använder den infällbara haken för att hänga upp lampan, så tänk på att kroken du hänger upp lampan på måste hålla för lampans vikt.
 2. Fäll upp lamphuvudet.

Vrid på lamphuvudet

 • Vrid lamphuvudet till önskat läge.
  Lamphuvudet går att vrida i båda riktningar längs axeln. Använd inte våld för att försöka vrida förbi ändstoppet.

Tillkoppling

 1. Vrid lamphuvudet till önskat läge.
 2. Tryck på 3-lägesbrytaren för att välja ljusstyrka eller stänga av lampan.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet hakar inte i med ett hörbart ”dubbelklick”.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och tryck i batteriet.
1 lysdiod blinkar.
Produkten fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp/svalna till rumstemperatur.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Image alternative
Använd länkarna nedan för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r7107441 (SL 2-A12) och qr.hilti.com/r7107460 (SL 2-A22).
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.