Språk

PM 40-MG

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) .
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Dekaler på produkten

Laserinformation
Image alternative Laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2007 och motsvarande CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Titta inte in i strålen.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Multilinjelaser
  PM 40-MG
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Förutom varningsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas strikt. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Kontrollera instrumentets noggrannhet före mätning/användning och gör om kontrollen med jämna mellanrum under användning.
 • Var uppmärksam, ha kontroll över det du gör och använd instrumentet med förnuft. Använd inte instrumentet om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Instrumentet får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Säkerhetsanordningarna får inte inaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Se till att barn och obehöriga personer uppehåller sig på betryggande avstånd under arbetet med instrumentet.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Laserns stålplan ska ligga tydligt ovanför eller under ögonhöjd.
 • Om du har tappat instrumentet eller om det har utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision provas.
 • Högsta precision erhålls om linjen projiceras på en lodrät, jämn yta. Rikta instrumentet i 90° mot ytan.
 • För att undvika felmätning måste man alltid hålla laserfönstret rent.
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
 • Instrument som inte används ska förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.

Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker

 • Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Säkra arbetsområdet och se till att strålen inte riktas mot andra personer eller mot dig själv när instrumentet monteras.
 • Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
 • Se till att instrumentet är uppställt på ett stabilt (vibrationsfritt) underlag.
 • Använd endast instrumentet inom det definierade gränsområdet.
 • Om flera laserinstrument används i arbetsområdet bör du kontrollera att strålarna från ditt och de andra instrumenten inte stör varandra.
 • Starka magneter kan påverka precisionen och får därför inte finnas i närheten av mätinstrumentet. Hilti magnetadapter kan användas.
 • Låt alltid instrumentet anta omgivningens temperatur innan du använder det, om det flyttas från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om instrumentet uppfyller de höga kraven i gällande standarder kan Hilti inte utesluta möjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs.

Laserklassificering för instrument av laserklass 2/klass II

Instrumentet uppfyller villkoren för laserklass 2 enligt IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2008 och Class II enligt CFR 21 § 1040 (FDA). Du kan använda instrumentet utan att vidta några speciella skyddsåtgärder. Trots detta bör man inte titta direkt in i ljuskällan (det är skadligt på samma sätt som att titta rakt på solen). Om du får laserstrålen i ögonen, blunda omedelbart och vrid huvudet åt sidan. Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Justerbar fot
 2. Litiumjonbatteri
 3. Varningsdekal
 4. Omkopplare för linje- och mottagningsläge
 5. Laserutgångsfönster
 6. Vridomkopplare för På/Av och låsning av pendeln
 7. Finjustering av rotationsplattform
 8. Doslibell

Avsedd användning

Produkten är en självnivellerande multilinjelaser som gör det möjligt för en enda person att överföra en vinkel på 90°, utföra horisontell nivellering, utföra riktningsarbeten och exakt fastställa en lodlinje.
Instrumentet har tre gröna laserlinjer (en horisontell och två vertikala), en referenspunkt nedtill samt fem linjeskärningspunkter (fram, bak, till vänster, till höger och upptill) med en räckvidd på cirka 20 m. Räckvidden är beroende av omgivningsljuset.
Instrumentet är främst avsett att användas inomhus och inte som ersättning för en rotationslaser. Vid användning utomhus är det viktigt att de allmänna betingelserna motsvarar dem inomhus, eller att en Hilti lasermottagare används.
Möjliga användningsområden är:
 • Markering av position för skiljeväggar (i rät vinkel och i vertikalplanet).
 • Kontroll och överföring av räta vinklar.
 • Riktning av anläggningsdelar/installationer och andra strukturelement på tre axlar.
 • Överföring till innertaket av punkter som markerats på golvet.
Laserlinjerna kan kopplas in såväl separat (endast vertikala eller endast horisontella) som tillsammans. Pendeln för automatisk nivellering spärras för användning med lutningsvinkel.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 12 med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/12-serien för dessa batterier.

Egenskaper

Instrumentet är självnivellerande inom ca 3,0° i alla riktningar. Är detta inte tillräckligt, går det att ställa in instrumentet vågrätt med hjälp av de justerbara fötterna och doslibellen. Självnivelleringen utförs på bara cirka 3 sekunder.
Överskrids självnivelleringsområdet blinkar laserstrålarna som varning.
När instrumentet startas, är standardinställningsläget synlighet med ljusstarka linjer. Trycker du på omkopplaren för linje- och mottagningsläge och håller den intryckt en stund växlar instrumentet till mottagningsläge. Det fungerar då tillsammans med lasermottagare PMA 31G. Håller du omkopplaren intryckt på nytt en stund eller stänger av instrumentet, avaktiveras mottagningsläget igen.

Leveransinnehåll

Multilinjelaser, väska, bruksanvisning, tillverkarcertifikat.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Driftmeddelanden

Status
Betydelse
Laserstrålen blinkar två gånger var 10:e sekund (ej låst pendel) resp. varannan sekund (låst pendel).
Batterierna är nästan slut.
Laserstrålen blinkar fem gånger och är sedan kontinuerligt på.
Aktivering/avaktivering av mottagningsläget.
Laserstrålen blinkar med mycket hög frekvens.
Instrumentet kan inte självnivellera.
Laserstrålen blinkar var 5:e sekund.
Driftsätt lutande linje. Pendeln är låst, så linjerna nivelleras inte.

Teknisk information

Räckvidd, linjer och skärningspunkt utan lasermottagare
20 m
(65 ft - 10 in)
Räckvidd, linjer och skärningspunkt med lasermottagare
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Självnivelleringstid (typisk)
3 s
Laser
Klass 2, synlig, 510–660 nm (EN 60825-1:2008/IEC 60825-1:2007); klass II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Linjetjocklek (avstånd 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Självnivelleringsområde
±3,0° (normalt)
Precision
± 2 mm På 10 m
(± 0,1 in På 32 ft - 10 in)
Indikator för driftstatus
Laserstrålar och omkopplarlägen Av, På i låst läge och På i upplåst läge
Strömförsörjning
Hilti B 12 litiumjonbatteri
Drifttid (alla linjer på)
Hilti Temperatur +24 °C (+72 °F): 7 h (typiskt värde)
Drifttid (horisontella eller vertikala linjer på)
Hilti Temperatur +24 °C (+72 °F): 10 h (typiskt värde)
Drifttemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Förvaringstemperatur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Damm‑ och stänkvattenskydd (utom batterifacket)
IP 54 enligt IEC 60529
Stativgänga
BSW 5/8", UNC 1/4"
Stråldivergens
0,05 mrad … 0,08 mrad
Genomsnittlig utgångseffekt (Max.)
< 0,95 mW
Vikt inklusive batteri
1,24 kg
(2,73 lb)

Användning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.
 • Titta aldrig direkt in i laserns ljuskälla. Om du får laserstrålen i ögonen, blunda och rör på huvudet.

Sätta i batteriet

Image alternative
 • Skjut in batteriet tills det knäpper fast.
  Instrumentet får endast användas med litiumjonbatterier som rekommenderas av Hilti .

Demontera/ställa in bottenplatta

Image alternative
 1. Ta loss bottenplattan från instrumentet genom att dra den framåt.
 2. På fötterna sitter gummihylsor som kan användas när instrumentet placeras på känsliga underlag.
 3. Fötterna på bottenplattan går att skruva ut för att justera höjden.

Koppla in laserstrålarna

 1. Ställ vridomkopplaren i läget Image alternative (På/upplåst).
  • De vertikala laserstrålarna syns.
 2. Tryck upprepade gånger på omkopplaren, tills önskat linjeläge ställs in.
  Instrumentet växlar mellandriftlägena i följande ordningsfölj och börjar sedan åter om från början: vertikala laserlinjer, horisontell laserlinje, vertikala och horisontella laserlinjer.

Stänga av laserstrålarna

 • Ställ vridomkopplaren i läget OFF (Av/låst).
  • Laserstrålen syns inte längre och pendeln är låst.
  Instrumentet stängs av när batteriet är urladdat.

Aktivera eller avaktivera lasermottagningsläget

Lasermottagarens räckvidd kan begränsas på grund av den konstruktionsmässiga asymmetrin i lasereffekten och eventuella störande externa ljuskällor.
För att optimera räckvidden, arbeta på en kraftig sida av linjelasern och undvik att arbeta i direkt ljus. De kraftiga sidorna är baksidan där batteriet sitter och motsatt sida, alltså framsidan.
 1. Aktivera mottagningsläget genom att hålla omkopplaren för linje- och mottagningsläge intryckt i mer än 4 sekunder, tills laserstrålen blinkar fem gånger.
 2. Tryck åter på omkopplaren i mer än 4 sekunder för att avaktivera mottagningsläget igen.
  När du stänger av instrumentet avaktiveras mottagningsläget.

Ställa in laserstrålarna för funktionen ”Lutande linje”

 1. Ställ vridomkopplaren i läget Image alternative (På/låst).
  • Endast den horisontella laserstrålen syns.
 2. Tryck upprepade gånger på omkopplaren för linjeläge, tills önskat linjeläge ställs in.
  Vid funktionen ”Lutande linje” är pendeln låst och instrumentet nivelleras inte.
  Laserstrålen/laserstrålarna blinkar var 5:e sekund.
  Instrumentet växlar mellandriftlägena i följande ordningsfölj och börjar sedan åter om från början: horisontell laserlinje, vertikala laserlinjer, vertikala och horisontella laserlinjer.

Exempel på användning

De justerbara fötterna gör det möjligt att göra en grov avvägning av instrumentet när underlaget är mycket ojämnt.

Överföra höjden

Image alternative

Utsättning av reglar för mellanväggsmontage

Image alternative
Image alternative

Utsättning av rörledningar

Image alternative

Utsättning av värmeelement

Image alternative

Utsättning av dörrar och fönsterramar

Image alternative

Kontroll

Kontrollera lodpunkten

Image alternative
 1. Gör en markering (ett kryss) på golvet i ett rum med hög takhöjd (till exempel i ett trapphus med en höjd av 5-10 m).
 2. Ställ instrumentet på en jämn och vågrät yta.
 3. Slå på instrumentet och lås upp pendeln.
 4. Placera instrumentet så att den undre lodstrålen hamnar i centrum på krysset som markerats på underlaget.
 5. Markera den övre skärningspunkten för laserlinjerna på taket. Fäst i förväg ett papper i taket för detta ändamål.
 6. Vrid instrumentet 90°.
  Den undre, röda lodstrålen måste vara kvar i kryssets centrum.
 7. Markera den övre skärningspunkten för laserlinjerna på taket.
 8. Upprepa processen efter en vridning med 180° och en med 270°.
  Rita en cirkel i taket utifrån de 4 markerade punkterna. Mät cirkeldiametern D i millimeter eller tum och rumshöjden RH i meter eller fot.
Image alternative
 1. Beräkna värdet R.
  • Värdet R bör vara mindre än 3 mm (motsvarar 3 mm per 10 m).
  • Värdet R bör vara mindre än 1/8".

Kontroll av laserstrålens nivellering

Image alternative
 1. Placera instrumentet på en jämn och vågrät yta, ca 20 cm från väggen (A), och rikta laserlinjernas skärningspunkt mot väggen (A).
 2. Markera laserlinjernas skärningspunkt med ett kryss (1) på väggen (A) och ett kryss (2) på väggen (B).
 3. Placera instrumentet på en jämn och vågrät yta, ca 20 cm från väggen (B), och rikta laserlinjernas skärningspunkt mot krysset (1) på väggen (A).
 4. Ställ in höjden för laserlinjernas skärningspunkt med de justerbara fötterna så att skärningspunkten sammanfaller med markeringen (2) på väggen (B). Kontrollera samtidigt att libellen är centrerad.
 5. Markera laserlinjernas skärningspunkt med ett nytt kryss (3) på väggen (A).
 6. Mät förskjutningen D mellan kryssen (1) och (3) på väggen (A) (RL = rumslängden).
Image alternative
 1. Beräkna värdet R.
  • Värdet R bör vara mindre än 2 mm.
  • Värdet R bör vara mindre än 1/8".

Kontroll av rätvinklighet (horisontellt)

Image alternative
 1. Placera instrumentet med den undre lodstrålen mot mitten av ett referenskryss mitt i rummet på ca 5 m avstånd från väggarna.
 2. Markera alla 4 skärningspunkter på de fyra väggarna.
Image alternative
 1. Vrid instrumentet 90° och kontrollera att skärningspunktens mittpunkt träffar den första referenspunkten (A).
 2. Markera alla de nya skärningspunkterna och mät förskjutningen av respektive punkt (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Beräkna förskjutningen R (RL = rumslängden).
  • Värdet R bör vara mindre än 3 mm eller 1/8".

Kontroll av den vertikala linjens precision

Image alternative
 1. Placera instrumentet på en höjd av 2 m (pos. 1).
 2. Slå på instrumentet.
 3. Placera den första måltavlan T1 (vertikalt) på 2,5 m avstånd från instrumentet och på samma höjd (2 m), så att den vertikala laserstrålen träffar tavlan. Markera denna position.
 4. Placera nu den andra måltavlan T2 2 m nedanför den första måltavlan, så att den vertikala laserstrålen träffar tavlan, och markera denna position.
 5. Markera position 2 på motsatta sidan av testuppställningen (spegelvänt) på laserlinjen på golvet, på ett avstånd av 5 m från instrumentet.
 6. Ställ nu instrumentet på den nyss markerade positionen (pos. 2) på golvet.
 7. Rikta in laserstrålen så att den träffar måltavlan T1 och positionen som markerats på denna.
 8. Markera den nya positionen på måltavlan T2.
 9. Läs av avståndet D mellan de båda markeringarna på måltavlan T2.
  Om differensen D är större än 2 mm måste instrumentet ställas in på en Hilti -verkstad.

Skötsel och underhåll

Rengöring och avtorkning

 • Blås bort damm från glaset.
 • Rör aldrig med fingrarna vid glaset.
 • Använd bara en ren mjuk trasa för att rengöra instrumentet. Fukta vid behov trasan med alkohol eller vatten.
 • Observera temperaturgränserna vid förvaring, särskilt vid förvaring i fordon på sommaren eller vintern (‑25 °C till 63 °C / -13 °F till 145 °F).

Hiltis kalibreringstjänst

Vi rekommenderar regelbunden kontroll av instrumentet via Hilti kalibreringstjänst för att garantera tillförlitlighet enligt gällande standarder och föreskrifter.
Hilti kalibreringstjänst står alltid till förfogande. Den bör utnyttjas minst en gång om året.
Det ingår i Hilti kalibreringsservice att se till att specifikationerna för det kontrollerade instrumentet motsvarar den tekniska informationen i bruksanvisningen den dag kontrollen utförs.
Vid avvikelser från tillverkarens uppgifter ställs det använda instrumentet in på nytt.
När instrumentet har justerats och kontrollerats fästs en kalibreringsetikett på det. Det förses också med ett kalibreringscertifikat som bekräftar att instrumentet fungerar enligt tillverkarens uppgifter.
Kalibreringscertifikat krävs alltid för företag som är certifierade enligt ISO 900X.
Mer information får du hos din lokala Hilti -återförsäljare.

Transport och förvaring

Transport

 • Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -transportlådan eller en likvärdig förpackning.

Förvaring

 • Ta ut våta instrument.
 • Torka av och rengör instrument, transportväska och tillbehör (vid högst 63 °C/145 °F).
 • Lägg inte tillbaka utrustningen förrän den är helt torr.
 • Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget kan inte slås på.
batteriet är urladdat.
 • Ladda batteriet.
Batteriet har inte satts in på rätt sätt.
 • Sätt in batteriet och kontrollera att det är ordenligt insatt i instrumentet.
Fel på instrumentet eller vridomkopplaren.
 • Låt Hilti Service reparera instrumentet.
Enstaka laserstrålar fungerar inte.
Laserkälla eller laserstyrning är defekt.
 • Låt Hilti Service reparera instrumentet.
Det går att slå på instrumentet, men ingen laserstråle syns.
Laserkälla eller laserstyrning är defekt.
 • Låt Hilti Service reparera instrumentet.
Temperaturen är för hög eller för låg.
 • Låt instrumentet svalna eller värmas upp.
Automatisk nivellering fungerar inte.
Instrumentet står på ett ojämnt underlag.
 • Ställ vridomkopplaren i läge Image alternative.
Lutningssensorn är trasig.
 • Låt Hilti Service reparera instrumentet.
Instrumentet stängs av efter 1 timme.
Den automatiska avstängningsfunktionen är aktiverad.
 • Tryck på omkopplaren och håll den intryckt i mer än 4 sekunder.
Mottagningsräckvidden är för låg
Arbete i laserns svaga område.
Det är för ljust på arbetsplatsen
 • Placera lasern och/eller lasermottagaren i ett mindre ljust område.
Ljuset lyser direkt på detekteringsfönstret.
 • Undvik direkt ljus på detekteringsfönstret, till exempel genom att skugga det.
Lasermottagaren tar inte emot någon laserstråle
Lasern är inte i mottagningsläge
 • Aktivera mottagningsläget på linjelasern.
Lasermottagaren är för långt bort från lasern.
 • Placera lasermottagaren närmare lasern.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elverktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Kasta aldrig elektroniska mätinstrument i hushållssoporna!

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

FCC-anvisning (gäller i USA) / IC-anvisning (gäller i Kanada)

Instrumentet uppfyller kraven i paragraf 15 i FCC-bestämmelserna och CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Följande två villkor gäller för idrifttagningen:
 1. Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
 2. Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.