Språk

PR 30-HVSG A12

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

På produkten

Laserinformation
Image alternative Laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2007 och motsvarande CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Titta inte in i strålen.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Rotationslaser | Lasermottagare
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Image alternative
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning. Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd elverktyg med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Se till att barn inte befinner sig nära laserinstrumentet.
 • Om instrumentet öppnas på fel sätt finns det risk för laserstrålning som överskrider klass 2. Lämna alltid in instrumentet på reparation hos en Hilti serviceverkstad.
 • Laserstrålarna bör riktas långt under eller över ögonhöjd.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Anvisning enligt FCC§15.21: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Om du har tappat instrumentet eller om det har utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision provas.
 • Låt alltid instrumentet anta omgivningens temperatur innan du använder det, om det har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
 • Kontrollera att instrumentet är ordentligt fästat vid användning med adapter och tillbehör.
 • För att undvika felmätning måste man alltid hålla laserfönstret rent.
 • Även om instrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras med varsamhet i likhet med andra optiska och elektriska instrument (kikare, glasögon eller kamera).
 • Instrumentet är skyddat mot fukt men bör ändå torkas av innan det stoppas undan i transportväskan.
 • Kontrollera alltid instrumentet innan du genomför viktiga mätningar.
 • Kontrollera fortlöpande precisionen under användningen.
 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Skydda lasern från regn och väta.
 • Undvik att röra vid kontakterna.
 • Underhåll instrumentet noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte har gått sönder eller skadats och att instrumentet i alla avseenden är funktionsdugligt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder instrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna instrument.

Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker

 • Säkra den plats där mätningen ska ske. När du ställer upp lasern, se till att strålen inte riktas mot andra människor eller dig själv.
 • Undvik att stå i en onaturlig position vid arbete på stege. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Mätningar i närheten av reflekterande föremål eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material kan ge felaktiga mätresultat.
 • Se till att instrumentet är uppställt på ett stabilt (vibrationsfritt) underlag.
 • Använd endast instrumentet inom det definierade gränsområdet.
 • Använd instrument, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar och på det sätt som föreskrivs för aktuellt instrument. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används verktyget på ett icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Arbete med avvägningsstänger i närheten av högspänningsledningar är inte tillåtet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om instrumentet uppfyller de högt ställda kraven i tillämpliga föreskrifter, kan Hilti inte utesluta följande:
 • Instrumentet kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat.
  I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras.
 • Instrumentet kan störa andra instrument (t.ex. navigationsutrustning i flygplan).

Laserklassificering för instrument i laserklass 2

Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt IEC60825-1:2007 eller EN60825-1:2007. Du kan använda instrumentet utan att vidta några speciella skyddsåtgärder.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.
 • Titta aldrig direkt in i laserns ljuskälla. Om du får laserstrålen i ögonen, blunda och rör på huvudet.

Var försiktig när du använder batteridrivna instrument

 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld. Explosionsrisk föreligger.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp. Brand‑, explosions‑ och skaderisk föreligger.
 • Utsätt inte batterierna för stötar och kasta aldrig batterier.
 • Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
 • Se till att batterierna inte utsätts för fukt. Inträngande fukt kan orsaka kortslutning, med brännskador eller brand som följd.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Syran från batteriet kan medföra hudirritation eller brännskador.
 • Använd endast batterier som är godkända för instrumentet. Vid användning av andra batterier, eller användning av de godkända batterierna till andra ändamål än det avsedda, föreligger fara för brand och explosion.
 • Förvara batteriet så svalt och torrt som möjligt. Förvara aldrig batteriet i solen, ovanpå ett element eller i ett fönster.
 • Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. Kortslutning av kontakterna på batterier eller laddare kan orsaka brännskador och brand.
 • Skadade batterier (t.ex. med repor, spräckta delar, böjda, inslagna och/eller utdragna kontakter) får varken laddas eller fortsätta användas.
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Vid transport av instrumentet ska batterierna isoleras eller tas ut. Om batterierna laddas ur kan instrumentet skadas.
 • Om du känner att batteriet är varmt när det inte används kan det vara ett tecken på att batteriet eller kombinationen instrument och batteri är defekt. Låt i så fall instrumentet svalna på ett ställe där det inte finns någon brandrisk, där det står tillräckligt långt från brännbara material och där du kan hålla det under uppsikt.

Beskrivning

Produktöversikt

Rotationslaser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserstråle (rotationsplan)
 2. Rotationshuvud
 3. Målinställning
 4. Handtag
 5. Batteriets frigöringsknapp
 6. Litiumjonbatteri
 7. Batteriets laddningsindikering
 8. Kontrollpanel
 9. Bottenplatta med 5/8" gängor

Kontrollpanel PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Knapp och lysdiod lutningsläge
 2. Knapp och lysdiod stötvarningsfunktion
 3. Knapp för rotationshastighet
 4. Lysdiod för statusindikering På/Av och autonivellering
 5. På/av-knapp
 6. Lysdiod övervakningsläge (endast vid vertikal automatisk inriktning)
 7. Lysdiod för batteriladdningsstatusvisning

Kontrollpanel och lasermottagare PRA 30G

Image alternative
 1. Menyknapp
 2. Negativ lutning åt vänster. Nedåt med PRA 90. Navigering i menyn.
 3. Automatisk inriktning / övervakningsläge / markeringsfunktion
 4. OK-knapp
 5. Positiv lutning åt höger. Uppåt med PRA 90. Navigering i menyn.
 6. På/av-knapp
 7. Display
 8. Markeringsskåra
 9. Detekteringsfönster

Lasermottagarens display PRA 30G

Image alternative
 1. Laserstrålens avstånd från markeringsskåran
 2. Volymindikering
 3. Indikering för frånkoppling av strålområde
 4. Batteriladdningsindikering
 5. Noggrannhetsindikering
 6. Indikering av mottagarens position i förhållande till lasernivåns höjd

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en rotationslaser med en personstyrd roterande, synlig laserstråle. Instrumentet är avsett för bestämning, överföring och kontroll av vågräta höjdförlopp, vertikala och lutande plan och räta vinklar.

 • I denna produkt ska endast litiumjonbatteri Hilti B12/2.6 eller B 12‑30 användas.
 • Använd endast batteriladdaren Hilti C 4⁄12‑50 till den här produkten.

Autonivellering

Autonivelleringen sker när instrumentet har kopplats på. Lysdioder visar aktuell driftstatus. Autonivelleringen är aktiv och går att avaktivera med knappen Image alternative. Instrumentet kan ställas direkt på golvet, på ett stativ eller fästas med lämpliga hållare.

Automatisk inriktning

Den automatiska inriktningen innebär att en person kan utföra inriktning av laserplanet mot lasermottagaren. Rotationslasern känner av respektive inriktning:
 • Horisontellt i kombination med det automatiska stativet PRA 90 och lasermottagaren PRA 30G.
 • Lutning runt X-axeln i kombination med lasermottagaren PRA 30G.
 • Vertikalt i kombination med lasermottagaren PRA 30G.

Lutning

Lutningen går att åstadkomma manuellt eller automatiskt. Vid större lutningar kan man använda lutningsadaptern PRA 79.

Övervakningsfunktion

I kombination med lasermottagaren PRA 30G övervakar rotationslasern laserplanets inriktning. Vid avvikelser från inriktningen korrigerar systemet riktningen hos lasernivån för att hålla kvar den i mottagarens nollpunkt. Rotationslasern korrigerar alla fel som kan uppstå genom temperaturfluktuationer, vind eller annan påverkan. Avbryts den optiska förbindelsen mellan laserstrålen och lasermottagaren i mer än två minuter signalerar systemet ett fel. Övervakningsfunktion går endast att aktivera vid vertikal mätning via AUTO-menyn.

Automatisk frånkoppling

Automatisk frånkoppling sker i de fall då ingen nivellering uppnås, eftersom rotationslasern:
 • lutar för kraftigt i förhållande till horisontalplanet (utom i lutningsläget).
 • är mekaniskt blockerad.
 • har rubbats ur sitt läge på grund av skakningar eller stötar.
 • har upptäckt ett fel.
Efter frånkopplingen slås rotationen av och alla lysdioder blinkar.

Stötvarningsfunktion

Om rotationslasern rubbas under drift så att den hamnar ur nivå, kopplar den inbyggda stötvarningsfunktionen om instrumentet till varningsläge. Stötvarningsfunktionen aktiveras först två minuter efter det att nivellering har uppnåtts. Om man trycker på någon av knapparna på kontrollpanelen under dessa två minuter, dröjer det ytterligare två minuter tills stötvarningsfunktionen aktiveras. När rotationslasern är i varningsläge:
 • blinkar alla lysdioder.
 • slutar rotationshuvudet att röra sig.
 • slocknar laserstrålen.
Känsligheten hos stötvarningsfunktionen går att ställa in via lasermottagaren PRA 30G.
Stötvarningsfunktionen kan avaktiveras med knappen Image alternative, om underlaget inte är helt fritt från skakningar eller om arbetet sker i lutningsläge.

Viloläge

Vid arbetspauser eller andra arbetsuppgifter kan rotationslaserns viloläge användas. I detta tillstånd bibehålls alla inställningar för laserplanet eller lutningen. Viloläget sparar ström och förlänger batteriets livslängd.
Viloläget aktiveras/avaktiveras med lasermottagaren PRA 30G.
Viloläget är aktivt i högst fyra timmar. När denna tid löpt ut stänger systemet av sig självt.

Frånkoppling av strålområde

Du kan avaktivera enskilda områden hos rotationslasern för att:
 • skydda dig själv och dina kollegor från laserstrålen.
 • undvika att påverka andra mätningar som pågår i närheten.

Lasermottagare/fjärrkontroll

Hilti -lasermottagare visar digitalt avståndet mellan den träffande laserstrålen (laserplan) på detekteringsfönstret och markeringsskåran på lasermottagaren. Laserstrålen kan även tas emot över större avstånd. PRA 30G kan användas som lasermottagare och fjärrkontroll för rotationslasern.

Ihopparning av tillbehör och instrument

Ihopparning av tillbehör och instrumentIhopparning innebär att tillbehör och instrument tillordnas varandra via radiostyrning.
Rotationslasern och lasermottagaren är ihopparade när de levereras. På så vis säkerställs att de fungerar utan störningar i närheten av andra radiostyrda instrument.
Ytterligare lasermottagare eller automatiska stativ PRA 90 kan inte användas utan ihopparning.

Lysdiodindikeringar

Rotationslasern är utrustad med lysdiodindikering.
Status
Betydelse
Alla lysdioder blinkar
Instrumentet har fått en stöt, har förlorat sin nivellering eller så har ett annat fel inträffat.
Lysdiod för autonivellering blinkar grönt
Instrumentet genomför nivellering.
Lysdiod för autonivellering lyser med fast grönt sken
instrumentet har nivellerats och är klart att användas.
Lysdioden för stötvarning lyser med fast orange sken
Stötvarningen är avaktiverad.
Lysdioden för lutningsindikering lyser med fast orange sken
Lutningsläget har aktiverats.
Lysdioden för övervakning blinkar orange
Instrumentet riktar in laserplanet mot referenspunkten (PRA 30G).
Lysdioden för övervakning lyser med fast orange sken
Instrumentet är i övervakningsläge. Inriktning mot referenspunkten (PRA 30G) korrekt.

Laddningsindikering för litiumjonbatterier

Litiumjonbatteriet är försett med laddningsindikering.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Vid arbete visas batteriets laddningsstatus på instrumentets kontrollpanel.
I viloläget visas laddningsstatus när du trycker på utlösningsknappen.
Medan laddningen pågår visas batteriets laddningsstatus (se batteriladdarens bruksanvisning).

Leveransinnehåll

Rotationslaser PR 30-HVSG A12, lasermottagare/fjärrkontroll PRA 30G, 2 batterier (AA), måltavla PRA 54, bruksanvisning.
Dessutom finns fler godkända systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Teknisk information – rotationslaser


PR 30-HVSG A12
Märkspänning
10,8 V
Märkström
120 mA
Max. relativ luftfuktighet
80 %
Max. användningshöjd över referenshöjd
2 000 m
Mottagningsräckvidd (diameter) med PRA 30G
2 m … 300 m
Räckvidd för kommunikation (PRA 30G)
200 m
Precision vid 10 m (under standardmässiga omgivningsförhållanden enligt MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Laser
2, synlig
Självnivelleringsområde
±5°
Drifttemperatur
−10 ℃ … 50 ℃
Förvaringstemperatur
−25 ℃ … 60 ℃
Vikt (inklusive batteri B12/2.6 eller B 12‑30)
2,5 kg
Falltesthöjd (vid standardmässiga omgivningsförhållanden enligt MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Kapslingsklass enligt IEC 60529 (utan batteri och batterifack)
IP66
Lodstråle
Permanent stråle, i rät vinkel mot rotationsplanet
Maximalt utstrålad sändningseffekt
7,3 dBm
Frekvens
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Teknisk information – lasermottagare

Märkspänning
3 V
Märkström
150 mA
Max. relativ luftfuktighet
80 %
Max. användningshöjd över referenshöjd
2 000 m
Område för avståndsindikering
±52 mm
Visningsområde för laserplanet
±0,5 mm
Detekteringsfönstrets längd
≤ 120 mm
Centrumvisning från höljets överkant
75 mm
Detektionsfri väntetid före självavstängning
15 min
Räckvidd fjärrkontroll (diameter) till PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Falltesthöjd i mottagarhållare PRA 83 (under standardmässiga omgivningsförhållanden i enlighet med MIL‑STD‑810G)
2 m
Drifttemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
Förvaringstemperatur
−25 ℃ … 60 ℃
Vikt (inklusive batterier)
0,25 kg
Kapslingsklass enligt IEC 60529, utom batterifacket
IP66
Maximalt utstrålad sändningseffekt
−0,2 dBm
Frekvens
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Användning – rotationslaser

Förberedelser för arbete

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Korrekt hantering av rotationslaser och batteri

Batterityp B12 har ingen kapslingsklass. Skydda batteriet från regn och väta.
Enligt Hilti s föreskrifter får batteriet bara användas tillsammans med tillhörande produkt och ska vid användning alltid placeras i batterifacket.
Image alternative
 1. Bild 1: Arbete i vågrätt läge.
 2. Bild 2: I lutningsläge ska rotationslasern höjas upp något på kontrollpanelsidan.
 3. Bild 3: Förvaring eller transport i lutande läge. Arbeten i vertikalt läge.
  • Håll rotationslasern så att batterifack och batteri INTE pekar uppåt (då finns risk för att fukt tränger in i batterifacket).

Ta ur/sätta i batteriet

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Elfara. Nedsmutsade kontakter kan leda till kortslutning.
 • Kontrollera att kontakterna på både batteri och instrument är fria från smuts innan du sätter i batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om batteriet inte sitter korrekt kan det falla ur instrumentet.
 • Kontrollera att batteriet sitter korrekt i instrumentet så att det inte faller ut och riskerar att skada någon.
 1. Skjut in batteriet tills det knäpper fast.
  • Rotationslasern kan nu sättas igång.
 2. Tryck ner spärren och håll den nedtryckt.
 3. Dra ut batteriet.

Starta rotationslasern och arbeta i vågrätt läge

Före viktiga mätningar bör du kontrollera rotationslaserns precision, särskilt efter att den har fallit till marken, utsatts för ovanlig påverkan eller lagrats under en längre tid.
Image alternative
 1. Montera rotationslasern på ett därför avsett fäste.
 2. Tryck på knappen Image alternative.
  • Lysdioden för autonivellering blinkar grönt.
  • När nivelleringen är klar kopplas laserstrålen till och börjar rotera medan lysdioden för automatisk nivellering lyser med fast sken.
  Du kan använda en vägghållare eller ett stativ. Bärytans lutningsvinkel får vara maximalt ± 5°.

Horisontell, manuell inriktning med stativ PRA 90

Rotationslasern är monterad på det automatiska stativet PRA 90.
Lasermottagaren PRA 30G, rotationslasern och det automatiska stativet PRA 90 är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och det automatiska stativets PRA 90 kontrollpanel pekar mot varandra och har direkt siktkontakt.
Image alternative
 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern, på lasermottagaren PRA 30G och på det automatiska stativet PRA 90.
  • Instrumenten är driftklara.
 2. För att justera laserplanet uppåt trycker du på knappen Image alternative på lasermottagaren PRA 30G, eller pilknappen "uppåt" på det automatiska stativet PRA 90.
 3. För att justera laserplanet nedåt trycker du på knappen Image alternative på lasermottagaren PRA 30G, eller pilknappen "nedåt" på det automatiska stativet PRA 90.

Horisontell, automatisk inriktning med stativ PRA 90

Rotationslasern är monterad på det automatiska stativet PRA 90.
Lasermottagaren PRA 30G, rotationslasern och det automatiska stativet PRA 90 är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och det automatiska stativets PRA 90 kontrollpanel pekar mot varandra och har direkt siktkontakt.
Image alternative
 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern, på lasermottagaren PRA 30G och på det automatiska stativet PRA 90.
  • Instrumenten är driftklara.
 2. Håll markeringsskåran på lasermottagaren PRA 30G på den målhöjd som ska ställas in. Lasermottagaren PRA 30G ska hållas stilla eller fixeras.
 3. Starta den automatiska inriktningen genom att dubbelklicka på lasermottagaren PRA 30G med knappen Image alternative, eller välj funktion via AUTO-menyn.
  • Det automatiska stativet PRA 90 åker upp och ner tills det har nått positionen. Då hörs en upprepad ljudsignal på lasermottagaren.
  • När positionen har nåtts nivellerar rotationslasern. Slutfört förlopp indikeras med hjälp av en ihållande ton på fem sekunder. Symbolen Image alternative visas en kort stund.
  • Om den automatiska inriktningen inte kan slutföras, hörs korta ljudsignaler och symbolen Image alternative visas en kort stund.
 4. Kontrollera höjdinställningen på indikeringen.
 5. Ta bort lasermottagaren PRA 30G.
 6. Avsluta den automatiska inriktningen i förtid genom att dubbelklicka på knappen Image alternative på lasermottagaren PRA 30G.

Vertikal, manuell inriktning

Rotationslasern är ordentligt fastsatt (stativ, vägghållare, fasad- eller byggställningsadapter ligger på de bakre handtagen). En referenspunkt (A) har satts under laserhuvudet (t.ex. en spik i utstakningsställningen eller en färgpunkt på marken).
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslasern är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslaserns mottagningssida pekar mot varandra och har direkt siktkontakt. Den bästa mottagningssidan på rotationslasern är den sida där batteriet sätts i.
Image alternative
 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • Rotationslasern nivelleras och projicerar därefter en stående stråle nedåt.
 2. Rikta in rotationslasern så att den projicerade laserstrålen pekar exakt på referenspunkten (A). Referenspunkten är ingen lodpunkt!
 3. För att justera laserplanet åt höger eller vänster, tryck på knappen Image alternative resp. Image alternative på lasermottagaren PRA 30G.
  • Rotationslasern startar med rotationen när de båda pilknapparna har tryckts in.

Vertikal, automatisk inriktning

Rotationslasern är ordentligt fastsatt (stativ, vägghållare, fasad- eller byggställningsadapter ligger på de bakre handtagen). En referenspunkt (A) har satts under laserhuvudet (t.ex. en spik i utstakningsställningen eller en färgpunkt på marken).
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslasern är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslaserns mottagningssida pekar mot varandra och har direkt siktkontakt. Den bästa mottagningssidan på rotationslasern är den sida där batteriet sätts i.
Image alternative
 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • Rotationslasern nivelleras och projicerar därefter en stående stråle nedåt.
 2. Rikta in rotationslasern så att den projicerade laserstrålen pekar exakt på referenspunkten (A). Referenspunkten är ingen lodpunkt!
 3. Håll lasermottagarens PRA 30G markeringsskåra mot målplanet (B) som ska ställas in. Lasermottagaren PRA 30G ska hållas stilla eller fixeras.
 4. Starta den automatiska inriktningen genom att dubbelklicka på lasermottagaren PRA 30G med knappen Image alternative, eller välj funktion via AUTO-menyn.
  • Laserhuvudet vrids åt höger och vänster tills positionen har uppnåtts. Då hörs en upprepad ljudsignal på lasermottagaren.
  • När positionen har nåtts nivellerar rotationslasern. Symbolen Image alternative visas en kort stund.
  • Om den automatiska inriktningen inte kan slutföras, hörs korta ljudsignaler och symbolen Image alternative visas en kort stund.
 5. Dubbelklickning på lasermottagaren PRA 30G med knappen Image alternative.
  • Under pågående automatisk inriktning: Avslutar den automatiska inriktningen i förtid.

Vertikal, automatisk inriktning med övervakningsfunktion

Rotationslasern är ordentligt fastsatt (stativ, vägghållare, fasad- eller byggställningsadapter ligger på de bakre handtagen). En referenspunkt (A) har satts under laserhuvudet (t.ex. en spik i utstakningsställningen eller en färgpunkt på marken).
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslasern är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslaserns mottagningssida pekar mot varandra och har direkt siktkontakt. Den bästa mottagningssidan på rotationslasern är den sida där batteriet sätts i.
 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • Rotationslasern nivelleras och projicerar därefter en stående stråle nedåt.
 2. Rikta in rotationslasern så att den projicerade laserstrålen pekar exakt på referenspunkten (A). Referenspunkten är ingen lodpunkt!
 3. Håll lasermottagarens PRA 30G markeringsskåra mot målplanet (B) som ska ställas in. Lasermottagaren PRA 30G ska hållas stilla eller fixeras.
 4. Öppna AUTO-menyn på PRA 30G genom att trycka på knappen Image alternative. Starta den automatiska inriktningen med övervakningsfunktion Image alternative.
  • Laserhuvudet vrids åt höger och vänster tills positionen har uppnåtts. Då hörs en upprepad ljudsignal på lasermottagaren.
  • När positionen har nåtts nivellerar rotationslasern. Symbolen Image alternative visas en kort stund och ljudsignalen avslutas.
  • Rotationslasern slår över till övervakningsfunktionen. Mindre avvikelser på grund av yttre påverkan balanseras automatiskt så att laserstrålen hålls kvar på samma höjd som lasermottagarens markeringsskåra.
  • Om den automatiska inriktningen inte kan slutföras, hörs korta ljudsignaler och symbolen Image alternative visas en kort stund.
 5. Lasermottagaren PRA 30G får inte tas bort ur målplanet så länge övervakningsläget är aktivt.
 6. Dubbelklickning på lasermottagaren PRA 30G med knappen Image alternative.
  • Under pågående automatisk inriktning: Avslutar den automatiska inriktningen i förtid.
  • Om övervakningsfunktionen är aktiv: Avsluta övervakningsfunktionen.

Manuell inställning av lutning

Beroende på typ av användning är rotationslasern monterad eller säkert uppställd.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslasern är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslaserns mottagningssida pekar mot varandra och har direkt siktkontakt. Den bästa mottagningssidan på rotationslasern är den sida där batteriet sätts i.
Image alternative
 1. Placera rotationslasern antingen på den övre eller undre kanten på lutningsplanet.
 2. Rikta in rotationslasern parallellt med lutningsplanet med hjälp av målanordningen på huvudet.
 3. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern och lasermottagaren PRA 30G.
  • När nivelleringen är klar kopplas laserstrålen till och börjar rotera medan lysdioden för automatisk nivellering lyser med fast sken.
 4. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • På rotationslasern lyser lysdioden för lutningsläge med fast sken.
  • På lasermottagaren PRA 30G visas symbolen för lutningsläge.
 5. Luta laserplanet med knapparna Image alternative och Image alternative på lasermottagaren.
  Vid manuell lutningsinställning nivellerar rotationslasern laserplanet en gång och fixerar det sedan en gång. Observera att rotationslasern inte kompenserar för en eventuell avvikelse hos det lutande laserplanet. En sådan avvikelse kan till exempel uppstå på grund av förändringar i omgivningen eller en förskjutning av fästet. Vibrationer, temperaturförändringar eller annan påverkan som kan ske under en arbetsdag kan komma att påverka laserplanets position.

Ställa in lutningen med lutningsadapter PRA 79

Beroende på typ av användning kan lutningsadaptern PRA 79 monteras på ett stativ eller ett väggfäste.
Lutningsadapterns lutningsvinkel PRA 79 är inställd på 0°.
 1. Montera rotationslasern på lutningsadaptern PRA 79. Beakta bruksanvisningen till lutningsadaptern PRA 79. Rotationslaserns kontrollpanel pekar mot dig.
 2. Placera rotationslasern antingen på den övre eller undre kanten på lutningsplanet.
 3. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • När nivelleringen är klar kopplas laserstrålen till och börjar rotera medan lysdioden för automatisk nivellering lyser med fast sken.
 4. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • På rotationslasern lyser lysdioden för lutningsläge med fast sken.
 5. Ställ in önskad lutningsvinkel på lutningsadaptern PRA 79.
  Vid manuell lutningsinställning nivellerar rotationslasern laserplanet en gång och fixerar det sedan en gång. Observera att rotationslasern inte kompenserar för en eventuell avvikelse hos det lutande laserplanet. En sådan avvikelse kan till exempel uppstå på grund av förändringar i omgivningen eller en förskjutning av fästet. Vibrationer, temperaturförändringar eller annan påverkan som kan ske under en arbetsdag kan komma att påverka laserplanets position.

Automatisk inställning av lutning

Beroende på typ av användning är rotationslasern monterad eller säkert uppställd.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslasern är ihopparade.
Lasermottagaren PRA 30G och rotationslaserns mottagningssida pekar mot varandra och har direkt siktkontakt. Den bästa mottagningssidan på rotationslasern är den sida där batteriet sätts i.
Image alternative
 1. Placera rotationslasern antingen på den övre eller undre kanten på lutningsplanet.
 2. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern och lasermottagaren PRA 30G.
  • När nivelleringen är klar kopplas laserstrålen till och börjar rotera medan lysdioden för automatisk nivellering lyser med fast sken.
 3. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
  • På rotationslasern lyser lysdioden för lutningsläge med fast sken.
  • På lasermottagaren PRA 30G visas symbolen för lutningsläge.
 4. Placera markeringsskåran på lasermottagaren PRA 30G i den andra kanten av lutningsplanet.
 5. Starta den automatiska inriktningen genom att dubbelklicka på lasermottagaren PRA 30G med knappen Image alternative, eller välj funktion via AUTO-menyn.
  • Rotationslasern vrider automatiskt laserplanet kring X-axeln tills markeringsskåran på lasermottagaren PRA 30G har nåtts. Då hörs en upprepad ljudsignal på lasermottagaren.
  • När positionen har nåtts nivellerar rotationslasern kring Y-axeln. Slutfört förlopp indikeras med hjälp av en ihållande ton på fem sekunder. Symbolen Image alternative visas en kort stund.
  • Om den automatiska inriktningen inte kan slutföras, hörs korta ljudsignaler och symbolen Image alternative visas en kort stund.
 6. Förtida avslutning av den automatiska lutningen genom dubbelklickning på lasermottagaren PRA 30G med knappen Image alternative.
  Om rotationslasern startar den automatiska sökningen i fel riktning ska du trycka på knappen Image alternative för att ändra sökriktning.

Manuell funktion med avsökningslinje

 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
 2. Ställ in lasernivån i önskad position/höjd. Funktionen med avsökningslinje går att använda såväl horisontellt och vertikalt som i snett lutande läge.
 3. Öppna menyn på PRA 30G genom att trycka på knappen Image alternative.
 4. Välj menyposten Avsökningslinje Image alternative.
 5. Bredden på avsökningslinjen går att ställa in i fyra steg via undermenyn för inställning av linjebredd.
 6. Avsökningslinjen går att förskjuta åt vänster/höger med symbolerna Image alternative och Image alternative. Lasermottagaren får då inte befinna sig i vägen för laserstrålen.

Automatisk funktion med avsökningslinje

 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
 2. Ställ in lasernivån i önskad position/höjd. Funktionen med avsökningslinje går att använda såväl horisontellt och vertikalt som i snett lutande läge.
 3. Öppna AUTO-menyn på PRA 30G genom att trycka på knappen Image alternative.
 4. Starta automatfunktionen med avsökningslinje Image alternative.
 5. Placera lasermottagaren i önskad position. Rotationslasern koncentrerar automatiskt ljusstrålen till en förkortad linje vid lasermottagaren.
  Bredden på avsökningslinjen går att ställa in via menyn på PRA 30G. Ju smalare avsökningslinje som väljs, desto ljusare blir den.
 6. Under menyposten Avsökningslinje går det att förskjuta linjen åt vänster/höger med symbolerna Image alternative och Image alternative. Lasermottagaren får då inte längre befinna sig i vägen för laserstrålen.

Avaktivera stötvarningsfunktion

 1. Tryck på knappen Image alternative på rotationslasern.
 2. Tryck på knappen Image alternative.
  • Om lysdioden för avaktivering av stötvarningsfunktion lyser med fast sken betyder det att funktionen är avaktiverad.
  För att återgå till standardläget stänger du av och startar om rotationslasern.

Användning – lasermottagare

Sätt in batterier i lasermottagaren

Image alternative
 • Sätt in batterierna i lasermottagaren.
  Använd bara batterier som tillverkats enligt internationell standard.

Ihopparning av rotationslaser och lasermottagare PRA 30G

 1. Placera de två instrumenten på ett avstånd av ca 0,5 m från varandra. Tryck på knappen Image alternative i minst tre sekunder samtidigt på båda instrumenten.
  • Slutförd ihopparning bekräftas genom att alla lysdioder på rotationslasern blinkar och en ljudsignal hörs från lasermottagaren PRA 30G. På lasermottagaren visas för en kort stund symbolerna Image alternative och Image alternative.
  • Instrumenten är ihopparade.
  • Rotationslasern och lasermottagaren stängs av.
 2. Slå på instrumenten igen.

Ihopparning av stativ PRA 90 och lasermottagare PRA 30G

 1. Placera de två instrumenten på ett avstånd av ca 0,5 m från varandra. Tryck på knappen Image alternative i minst tre sekunder samtidigt på båda instrumenten.
  • Slutförd ihopparning bekräftas genom att alla lysdioder på det automatiska stativet PRA 90 blinkar och en ljudsignal hörs från lasermottagaren PRA 30G. På lasermottagaren visas för en kort stund symbolerna Image alternative och Image alternative.
  • Instrumenten är ihopparade.
  • Det automatiska stativet och lasermottagaren stängs av.
 2. Slå på instrumenten igen.
  • På lasermottagaren visas rotationslasern och det automatiska stativet.

Mottagning av laserstrålen med lasermottagaren

 1. Tryck på lasermottagarens knapp Image alternative.
 2. Håll lasermottagaren med detekteringsfönstret direkt i nivå med laserstrålen.
 3. Håll lasermottagaren stilla under inriktningen och se till att det är fri sikt mellan lasermottagaren och rotationslasern.
  • När laserstrålen hittas, indikeras det med optisk och akustisk signal.
  • Lasermottagaren visar avståndet till rotationslasern.
  • Lasermottagaren kan användas för avstånd (radier) på upp till 300 m.

Förklaring av menyalternativen

 • Tryck på knappen Image alternative för att öppna menyn.
 • Använd knapparna Image alternative och Image alternative för att navigera i menyn.
 • Den markerade symbolen visas mot svart bakgrund. Exempel: Image alternative
 • En aktiv inställning visas med svart ram. Exempel: Image alternative
 • Bekräfta valet genom att trycka på knappen Image alternative.
Huvudmeny
Image alternative Markeringsfunktion
Image alternative Rotationshastighet
Image alternative Inställningar för rotationslasern
Image alternative Inställningar för lasermottagaren
Image alternative Information
Image alternative Tillbaka. Utan att några ändringar sparas återgår du till en överordnad nivå eller lämnar menyn.
Menyn Markeringsfunktion
Image alternative Menyn Inställning av linjebredd (indikeringen visar den senast inställda bredden)
Image alternative Förskjuta linjen åt vänster
Image alternative Förskjuta linjen åt höger
Undermenyn Inställning av linjebredd
Image alternative Bredd
Image alternative Medium
Image alternative Smal
Image alternative Punkt
Menyn Rotationshastighet
Image alternative 300 varv per minut
Image alternative 600 varv per minut
Image alternative 1 200 varv per minut
Menyn Inställningar för rotationslasern
Image alternative Viloläge
Image alternative Stötvarning
Image alternative Frånkoppling av strålområde
Undermenyn Stötvarning
Image alternative Steg 1, hög känslighet
Image alternative Steg 2, medelhög känslighet
Image alternative Steg 3, låg känslighet
Undermenyn Viloläge
Image alternative Viloläge på
Image alternative Viloläge av
Undermenyn Frånkoppling av strålområde
Image alternative Exempel: Strålområdet upptill till vänster är aktiverat
Image alternative Exempel: Strålområdet upptill till vänster är avaktiverat
Image alternative De övriga strålområdena aktiveras och avaktiveras på samma sätt.
Menyn Inställningar för lasermottagaren
Image alternative Ljudvolym
Image alternative Precision
Undermenyn Ljudvolym
Image alternative Ljudlös
Image alternative Ljudvolym, steg 1
Image alternative Ljudvolym, steg 2
Image alternative Ljudvolym, steg 3
Undermenyn Precision
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Menyn Information
Image alternative Programversioner
Image alternative Nästa servicetillfälle
Image alternative QR-kod
AUTO-menynTryck på knappen Image alternative en gång för att öppna AUTO-menyn.
Image alternative Automatisk inriktning
Image alternative Automatisk inriktning med övervakningsfunktion
Image alternative Automatisk funktion med avsökningslinje

Lasermottagare med hållare PRA 83

Image alternative
 1. För ner lasermottagaren snett ovanifrån i gummihöljet på PRA 83.
 2. Tryck nu in lasermottagaren så att den omsluts helt av gummihöljet.
 3. Sätt i gummihöljet i det magnetiska fästet.
 4. Tryck på knappen Image alternative.
 5. Öppna fästets vridhandtag.
 6. Fäst mottagarhållaren PRA 83 på ett teleskop eller en nivelleringsstång och fixera hållaren genom att dra åt vridhandtaget.
  • Lasermottagaren är nu redo för mätning.

Lasermottagare med hållare PRA 80

Image alternative
 1. Öppna locket på PRA 80 och sätt in lasermottagaren.
 2. Stäng locket på PRA 80.
 3. Tryck på knappen Image alternative.
 4. Öppna fästets vridhandtag.
 5. Fäst mottagarhållaren PRA 80 på en teleskop- eller nivelleringsstång och fixera hållaren genom att dra åt vredet.
  • Lasermottagaren är nu redo för mätning.

Lasermottagare med hållare PRA 81

Image alternative
 1. Öppna locket på PRA 81 och sätt in lasermottagaren.
 2. Stäng locket på PRA 81.
 3. Tryck på knappen Image alternative.
 4. Håll lasermottagaren med detekteringsfönstret direkt i nivå med laserstrålen.
 5. Placera lasermottagaren så att avståndsindikeringen visar 0 .
 6. Mät upp önskat avstånd med hjälp av måttband.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Instrumentets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på instrumentet.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte det batteridrivna verktyget om det uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
 • När skötsel- och underhållsarbete har utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Rengöring av laserns utgångsfönster
 • Blås bort damm laserutgångsfönstret.
 • Ta inte på laserutgångsfönstret.
  Rengöring med alltför sträva material kan repa glaset och därmed försämra instrumentets precision. Använd inga andra vätskor förutom ren alkohol eller rent vatten. Det kan skada plastdelarna.
  Tänk på temperaturgränsvärdena när du torkar din utrustning.

Hilti -service för mätteknik

Instrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:
 • Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
 • Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet på kontroll minst en gång om året.
Den kontroll som utförs av Hilti -service för mätteknik befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera instrumentet före och under pågående arbete.

Kontrollera mätprecisionen

För att kunna uppfylla de tekniska specifikationerna bör instrumentet kontrolleras regelbundet (åtminstone före varje större mätning).
Om instrumentet har tappats eller ramlat från hög höjd måste du försäkra dig om att instrumentet fungerar som det ska. I följande fall kan du utgå från att ett instrument som har ramlat i marken kommer att fortsätta att fungera utan problem:
 • Fallet skedde från en lägre höjd än den fallhöjd som anges i den tekniska informationen.
 • Instrumentet fungerade utan problem även före fallet.
 • Instrumentet fick inga mekaniska skador vid fallet (t.ex. brott på pentaprismat).
 • Instrumentet avger en roterande laserstråle när det används.

Kontrollera horisontell huvud- och tväraxel

Image alternative
 1. Sätt stativet cirka 20 m från en vägg och rikta in stativhuvudet horisontellt med ett vattenpass.
 2. Montera instrumentet på stativet och rikta in dess huvud mot väggen med hjälp av målskåran.
 3. Bild a: Fånga in en punkt (punkt 1) med mottagaren och markera den på väggen.
 4. Vrid instrumentet medurs på dess axel cirka 90º. Instrumentets höjd får inte ändras.
 5. Bild b: Fånga in en andra punkt (punkt 2) med lasermottagaren och markera den på väggen.
 6. Bild c och d: Upprepa de båda föregående stegen ytterligare två gånger och fånga in punkt 3 och punkt 4 med hjälp av mottagaren och markera dem på väggen.
  Utförs detta noggrant ska det vertikala avståndet mellan de båda markerade punkterna 1 och 3 (huvudaxel) resp. punkterna 2 och 4 (tväraxel) alltid vara < 2 mm (vid 20 m). Vid större avvikelse ska du skicka instrumentet till Hilti Service för kalibrering.

Kontrollera vertikal axel

Image alternative
 1. Placera instrumentet vertikalt på ett underlag som är så plant som möjligt och på ett avstånd av mellan 1 och 10 m från en vägg.
 2. Rikta in handtagen parallellt med väggen.
 3. Koppla in instrumentet och markera referenspunkten (R) på underlaget.
 4. Markera med hjälp av mottagaren punkten (A) vid väggens nedre ände.
 5. Markera punkt (B) på cirka 10 m höjd med hjälp av mottagaren.
 6. Vrid instrumentet cirka 180° och rikta in det på referenspunkten (R) på underlaget och på den nedre markeringspunkten (A) på väggen. Det går också att använda den automatiska inriktningen här.
 7. Rikta in det vertikala laserplanet automatiskt.
 8. Markera punkt (C) på cirka 10 m höjd med hjälp av mottagaren.
  • Om detta görs noggrant bör det horisontella avståndet mellan de båda markerade punkterna (B) och (C) vara mindre än 2 mm (på ett avstånd av 10 m). Vid större avvikelse ska du skicka instrumentet till Hilti Service för kalibrering.

Transport och förvaring

Transport och förvaring

Transport av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batterier utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Instrumentet fungerar inte.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Tryck in batteriet tills du hör ett ”klick”.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och sätt det tomma batteriet på laddning.
Fel på instrumentet.
 • Stäng av instrumentet och slå sedan på det igen. Kontakta Hilti Service om felet kvarstår.
Batteriet laddar ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Instrumentet eller batteriet blir väldigt varmt.
Elektriskt fel
 • Stäng genast av instrumentet, ta ur batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.
Image alternative
Allvarligt fel. Samtliga lysdioder på rotationslasern blinkar.
Allvarligt fel. Meddelandet visas alltid med en tillhörande symbol.
 • Det går inte att fortsätta arbetet. Stäng av och slå åter på alla enheter.
Image alternative
Varning
Varningsmeddelandet visas alltid med en tillhörande symbol.
 • Avhjälpande åtgärder framgår av den aktuella symbolen.
Image alternative
Ihopparningen misslyckades
Det är inte möjligt att para ihop rotationslasern och lasermottagaren.
 • Följ anvisningarna för ihopparning av enheterna noga.
Image alternative
Ihopparningen misslyckades
Det går att para ihop stativet och lasermottagaren.
 • Följ anvisningarna för ihopparning av enheterna noga.
Image alternative
Stötvarning
Stötvarning har utlösts.
 • Se till att rotationslasern står stadigt och vibrationsfritt.
 • Ändra känsligheten hos stötvarningsfunktionen.
Image alternative
Lägesvarning för lasern
Lasern lutar för mycket, nivellering är inte möjlig.
 • Placera lasern så upprätt som möjligt.
Image alternative
Lutningsvarning
Lasermottagaren befinner sig utanför det automatiska lutningsområdet.
Image alternative
Varning övervakningsläge
Övervakningsfunktionen är inte möjlig eller har avbrutits.
 • Kontrollera läget hos rotationslasern och lasermottagaren och rikta vid behov in dem på nytt.
 • Avlägsna eventuella hinder från lasernivån.
 • Starta därefter om övervakningsfunktionen.
Image alternative
Höjdinställningsvarning
Automatisk höjdinställning är inte möjlig.
 • Stativet har inte parats ihop. Para ihop stativet, rotationslasern och lasermottagaren.
 • Koppla in stativet.
 • Koppla till rotationslasern.
Image alternative
Laddningsnivån i rotationslaserns batteri är för låg.
Laddningsnivån i rotationslaserns batteri är för låg.
 • Ladda batteriet.
Image alternative
Laddningsnivån i lasermottagarens batteri är för låg.
Laddningsnivån i lasermottagarens batteri är för låg.
 • Ladda batteriet.
Image alternative
Laddningsnivån i stativets batteri är för låg.
Laddningsnivån i stativets batteri är för låg.
 • Ladda batteriet.
Image alternative
Viloläge aktiverat.
Instrumentet är i viloläge.

RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r7677226.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.