Språk

SCO 6-A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Likström
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Roterande multiverktyg
  SCO 6-A22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Säkerhetsföreskrifter vid fräsning

 • Fäst och säkra arbetsstycket vid ett stabilt underlag med till exempel tvingar. Om du håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen blir det lätt instabilt, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för fräs

Personsäkerhet
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Håll alltid produkten i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och lämpligt andningsskydd när du använder produkten.
 • Titta inte direkt in i produktens LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer. Risk för bländning.
 • Rör aldrig vid spännmuttern eller spännhylsan om insatsverktyget fastnar.
 • Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
 • Produkten är inte avsedd att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Använd inte produkten när barn finns i närheten.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Delar kan lossna och falla ner och skada andra människor.
 • Skärning i bärande väggar och andra strukturer kan påverka dessa, särskilt när armeringsjärn eller bärande delar kapas. Rådgör med konstruktör, arkitekt eller byggplatsansvarig före arbetet.
 • Kontrollera att spännhylsan sitter i och att spännmuttern är åtdragen innan du startar produkten.
 • Använd endast insatsverktyg med passande skaftdiameter som lämpar sig för produktens varvtal.
 • Se till att insatsverktygens hållare passar till produktens fastsättningssystem och att de sitter fast ordentligt i chucken.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng genast av produkten om insatsverktyget blockeras. Produkten kan vridas i sidled.
 • Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Anslutningsstos för dammsugare
 2. LED-lampor
 3. Djupmått
 4. Fästskruv
 5. På/av-knapp
 6. Tillkopplingsspärr
 7. Insatsverktyg
 8. Spännhylsa
 9. Spännmutter
 10. Isolerad gripyta
 11. Spindellåsknapp
 12. Isolerad gripyta
 13. Ventilationsspringor
 14. Utlösningsknapp med extrafunktion för aktivering av laddningsindikeringen
 15. Batteri

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är ett handhållet, batteridrivet, roterande multiverktyg. Det är avsett för fräsarbeten i gipsplattor, gipsfiberplattor, kompositmaterial, trä och träliknande material.

Produkten levereras med en löstagbar anslutningsstos för vanliga dammsugarslangar. Den placeras på produkten så att du kan ansluta en dammsugarslang.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Leveransinnehåll

Roterande multiverktyg, djupanslag, tre spännhylsor (3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 6,4 mm (1/4")), fästmutter, anslutningsstos till dammsugare, sexkantsnyckel, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Säkerhetsanordningar

Det här verktyget är utrustat med motorskydd. Det övervakar strömförbrukning och motortemperatur, vilket skyddar verktyget mot att överhettas.
Om motorn överbelastas genom för högt anpressningstryck minskar verktygets effekt påtagligt och det kan hända att det stannar.
Om verktyget överbelastas så att det stannar eller tappar varvtalet bör du minska trycket och låta verktyget gå utan belastning i cirka 30 sekunder.

Förbrukningsartiklar

Följande insatsverktyg går att använda till det roterande multiverktyget:
  Gipsskivor
 • Fräs med styrstift (3,2 mm (1/8"))
 • Standardfräs (3,2 mm (1/8"))
 • Universalfräs med styrstift (4 mm (5/32"))
 • Dörr- och fönsterprofilfräs med styrstift (6,4 mm (1/4"))
  Metall
 • Metallfräs (4 mm (5/32"))

Teknisk information

Roterande multiverktyg


SCO 6-A22
Märkspänning
21,6 V
Nominellt varvtal, obelastat
30 000 varv/min
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
1,4 kg
Vikt B 22/2.6
0,48 kg
Vikt B 22/3.0
0,58 kg
Vikt B 22/5.2
0,78 kg
Drifttemperatur
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Spännmutter
16 mm (5/8") utvändig sexkant
Spännhylsans diameter
3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 6,4 mm (1/4")
Skaftdiameter fräs
3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 6,4 mm (1/4")

Temperaturområde för batteri

Drifttemperatur batteri
−17 ℃ … 60 ℃
Starttemperatur batteriladdning
−10 ℃ … 45 ℃
Förvaringstemperatur batteri
−20 ℃ … 40 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
Ljudeffektnivå (LWA)
90 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
79 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde
Vibrationsemissionsvärde (aWA)
2,5 m/s²
Osäkerhet
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Sätta i batteriet

Image alternative
 1. Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
 2. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

Image alternative
 1. Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
 2. Dra batteriet bakåt och ut.

Montera insatsverktyg

FÖRSIKTIGHET
Risk för skador. Spännhylsan kan gå sönder om insatsverktyget saknas.
 • Dra aldrig åt spännmuttern när det inte sitter i något insatsverktyg.
Image alternative
 1. Rengör insticksänden på insatsverktyget.
 2. Kontrollera att spännhylsan sitter i.
 3. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 4. För in insatsverktyget i spännhylsan och dra fast spännmuttern med sexkantsnyckeln.
 5. Släpp spindellåsknappen.
 6. Kontrollera att insatsverktyget sitter fast ordentligt.

Demontera insatsverktyg

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Insatsverktyget kan vara hett och/eller ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
 • Lägg aldrig varma insatsverktyg på ett brännbart underlag.
 1. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 2. Lossa spännmuttern med sexkantsnyckeln.
  • Spännhylsan lossad.
 3. Ta ur insatsverktyget.

Byta spännhylsa

Image alternative
 1. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 2. Lossa spännmuttern och skruva bort den med en sexkantsnyckel.
 3. Ta bort den befintliga spännhylsan och sätt i den nya spännhylsa du önskar.
 4. Skruva fast spännmuttern igen och släpp sedan upp spindellåsknappen.

Montera djupanslag

Image alternative
VARNING
Risk för personskada! Är djupanslaget skadat kan det leda till oavsiktlig kontakt med insatsverktyget.
 • Arbeta aldrig med ett skadat djupanslag.
 1. Placera djupanslaget på verktyget och skruva i fästskruven.
 2. Lossa fästskruven för att justera djupanslaget.
 3. Skjut djupanslaget till önskat läge och skruva åter in fästskruven.
 4. Innan du använder verktyget måste du kontrollera att det finns så mycket plats bakom arbetsstycket, att insatsverktyget inte riskerar att kollidera med något hårt underlag.

Montera anslutningsstos för dammsugare

Image alternative
 1. Ta ur insatsverktyget.
 2. Fäst anslutningsstosen på verktyget och placera det i önskat läge.
 3. Låt låsmekanismen haka fast.

Arbeta

FÖRSIKTIGHET
Risk för skador till följd av felaktig hantering!
 • Använd inte rotationsriktningsomställaren och/eller funktionsväljaren under drift.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Hålla verktyget korrekt

Image alternative
 1. Använd fastspänningsanordningar eller se på annat praktiskt sätt till att arbetsstycket hålls på plats i ett stabilt läge.
 2. Håll verktyget med båda händerna när du arbetar.
  • Arbetar du med bara en hand eller trycker verktyget mot kroppen blir det lätt instabilt och du kan tappa kontrollen.

Tillkoppling

Tack vare strömbrytaren med tillkopplingsspärr kan du kontrollera strömbrytarfunktionen och förhindra oavsiktlig start av verktyget.
Image alternative
 1. Tryck tillkopplingsspärren framåt.
  • Strömbrytaren låses upp.
 2. Tryck in strömbrytaren hela vägen.
  • Verktygsmotorn börjar gå på tomgång.

Frånkoppling

 • Släpp strömbrytaren.
  • Tillkopplingsspärren ställer sig då automatiskt i spärrläget.

Drift

 1. Håll verktyget så att insatsverktyget inte vidrör arbetsytan.
 2. Slå på verktyget.
 3. För insatsverktyget rakt mot materialet som ska fräsas tills djupanslaget vilar mot det.
 4. Flytta insatsverktyget med konstant tryck.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för damm eller smuts i onödan. Utsätt aldrig batteriet för hög fuktighet (t.ex. sänka ner det i vatten eller lämna det ute i regnet).
  Om ett batteri har blivit blött behandlar du det som ett skadat batteri. Isolera det i en icke brännbar behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet som har applicerats på kontakterna i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Störningstabell

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet laddar ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
1 LED blinkar.
Verktyget fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp/svalna till rumstemperatur.
Alla fyra lysdioderna blinkar.
Verktyget fungerar inte.
Verktyget är överlastat.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen. Låt sedan verktyget gå på tomgång i ca 30 sekunder.
Stark värmeutveckling i det roterande multiverktyget eller i batteriet.
Elektriskt fel
 • Stäng genast av verktyget, ta ur batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.
Motorns bromsfunktion fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Verktyget har överlastats under en kort period.
 • Släpp på/av-knappen och tryck in den igen.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r5212951.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.