Språk

TE 60-A36

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Borrning med slag (hammarborrning)
Image alternative Mejsling
Image alternative Mejselpositionering
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Varv per minut
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Diameter
Image alternative Likström
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

In-/urkoppling

Symboler
Image alternative Produkten är påslagen
Image alternative Produkten är avständ

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Kombihammare
  TE 60‑A36
  Generation
  04
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning . Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för borrhammare

Personsäkerhet
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med produkten. Tappar du kontrollen över produkten kan det leda till skador.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Håll alltid produkten i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Håll i produktens isolerade greppytor när du utför arbeten där insatsverktyget riskerar att stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och lämpligt andningsskydd när du använder produkten.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng genast av produkten om insatsverktyget blockeras. Produkten kan vridas i sidled.
 • Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Chuck
 2. Djupanslag – inställning (tillbehör)
 3. Djupanslag (tillbehör)
 4. Funktionsväljare
 5. Låsknapp för kontinuerlig drift (endast mejsling)
 6. Strömbrytare
 7. Laddningsstatus- och felindikering (litiumjonbatteri)
 8. Utlösningsknapp med extrafunktion för visning av laddningsstatus
 9. Batteri
 10. Sidohandtag
 11. På/av-knapp
 12. Knapp för halv effekt
 13. Indikering för halv effekt
 14. Serviceindikator
 15. På/av-indikering

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en eldriven kombihammare med pneumatisk slagmekanism. Den är avsedd för borrning i betong, tegel, trä och metall. Produkten kan även användas för lätta till medellätta mejslingsarbeten i tegel och efterarbeten i betong.

 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 36 med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Möjlig felanvändning

 • Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
 • Den här produkten är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer.

Hakankare

Produkten är avsedd för infästning av hakankare. Endast därför avsedda sättverktyg ska användas!
Mer information om detta hittar du i ditt Hilti -center.

ATC

Verktyget är försett med elektronisk snabbavstängning ATC (Active Torque Control).
Om insatsverktyget blockeras eller kläms fast, vrider sig verktyget plötsligt okontrollerat i motsatt riktning. ATC-funktionen känner av den plötsliga vridrörelsen och stänger genast av verktyget.
För att fungera normalt måste verktyget kunna rotera obehindrat.
Efter snabbavstängning, stäng av verktyget och slå sedan på det igen.

Active Vibration Reduction

Produkten är utrustad med ett Active Vibration Reduction (AVR)-system som märkbart minskar vibrationerna.

Snabbchuck (tillbehör)

Snabbchucken möjliggör snabba verktygsbyten utan extra verktyg. Den passar för verktyg med cylinderskaft eller sexkant som används i läget ”Med slag Image alternative”.

Serviceindikator

Produkten är utrustad med serviceindikering med ljussignal.

MMI

Status
Betydelse
Serviceindikeringen lyser.
Drifttiden för service har uppnåtts.
Serviceindikeringen blinkar.
Låt Hilti -service reparera produkten.
På/av-indikeringen lyser.
Produkten är tillkopplad
På/av-indikeringen blinkar.
Produkten stängdes av på grund av tillfälligt fel.
På/av-indikeringen är släckt.
Produkten är avstängd.
Indikering av halv effekt lyser.
Produkten körs nu med halv effekt.
Indikering av halv effekt är släckt.
Produkten körs nu med full effekt.

Indikering för litiumjonbatteriet

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget signaleras via batteriets indikeringar. Tryck på en av litiumjonbatteriets låsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
1 lysdiod blinkar, produkten är inte färdig att användas.
Batteriet är överhettat eller helt urladdat.
4 lysdioder blinkar, produkten är inte färdig att användas.
Verktyget är överlastat eller överhettat.
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp.
Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om lysdioderna för batteriindikering börjar blinka.

Leveransinnehåll

Kombihammare, sidohandtag, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Teknisk information


TE 60-A36
Märkspänning
36 V
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
8,1 kg
Enkelslagsenergi enligt EPTA Procedure 05
8,1 J
Ø Hammarborr
12 mm …55 mm
Ø Genombrottsborr
40 mm …80 mm
Ø Hammarborrkrona
45 mm …100 mm
Ø Diamantborrkrona PCM
42 mm …102 mm
Ø Metallborr
10 mm …20 mm
Ø Träborr
10 mm …32 mm
Chuck
TE‑Y

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden enligt EN 60745

TE 60-A36
Ljudtrycksnivå (LpA)
98 dB
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB
Ljudeffektnivå (LWA)
109 dB
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB
Totalt vibrationsvärde enligt EN 60745

TE 60-A36
Hammarborrning i betong (ah, HD)
8,3 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
Mejsling i betong (ah, Cheq)
6,7 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Arbetsförberedelser

Stäng av produkten eller ta ur batteriet innan du gör inställningar eller byter tillbehör.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Ta ut batteriet

Image alternative
 1. Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
 2. Dra batteriet bakåt och ut.

Montera sidohandtaget

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Tappad kontroll över produkten.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Se till att spännbandet ligger i det avsedda spåret på produkten.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Djupmått som monterats men inte används kan störa användaren.
 • Ta bort djupmåttet från produkten.
Image alternative
 1. Vrid på handtaget för att lossa sidohandtagsfästet (spännbandet).
 2. Skjut fästet framifrån över chucken tills det går i det därför avsedda spåret.
 3. Placera sidohandtaget i önskat läge.
 4. Vrid på handtaget för att spänna sidohandtagets fäste (spännbandet).

Montera djupmått (tillval)

Image alternative
 1. Vrid på handtaget för att lossa sidohandtagsfästet (spännbandet).
 2. Skjut in djupmåttet framifrån i de två genomföringshålen.
 3. Vrid på knoppen för att spänna sidohandtagets fäste (spännbandet).

Ställa in effekt

När batteriet har satts i är produkten alltid inställd på full effekt.
 1. Tryck på knappen ”halv effekt”. Produkten ställs in på halv effekt.
  • Indikeringen för halv effekt lyser.
 2. Tryck på knappen ”halv effekt” igen. Produkten ställs in på full effekt.
  • Indikeringen för halv effekt slocknar.

Sätta i eller ta ur insatsverktyg

FARA
Brandfara Fara vid kontakt mellan det heta verktyget och lättantändliga material.
 • Ställ inte det heta verktyget på lättantändligt material.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada från insatsverktyg! Insatsverktyget kan vara hett och ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på produkten. Använd endast originalfett från Hilti .
Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
  • Använd endast originalfett från Hilti . Felaktigt fett kan orsaka skador på produkten.
 2. Stick in insatsverktyget i chucken så att det går i lås.
 3. Dra i verktyget efter isättningen för att kontrollera att det sitter ordentligt fast.
  • Nu är produkten färdig att användas.
 4. Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut insatsverktyget.

Sätta i batteriet

VARNING
Elfara Fara på grund av kortslutning.
 • Kontrollera att såväl batteripolerna som kontakterna på kombihammaren är rena och fria från skräp innan du sätter i batteriet.
VARNING
Risk för personskada Risk för att batteriet faller ur verktyget.
 • Ett batteri som faller ner kan skada dig och andra. Kontrollera att batteriet är ordenligt insatt i kombihammaren.
Image alternative
 1. Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
 2. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Arbeta

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Tappad kontroll över produkten.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Se till att spännbandet ligger i det avsedda spåret på produkten.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Borrning med slag (hammarborrning)

 1. Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.
 2. Ställ in önskad effekt.
 3. Placera borren mot underlaget.
 4. Tryck in strömbrytaren.
  • Produkten startas.

Borrning utan slag

Borrning utan slag kan utföras med verktyg som har en särskild insticksände. Sådana insatsverktyg finns att beställa från Hilti s verktygsprogram. Alternativt kan med snabbchucken till exempel träborr eller stålborr spännas fast med cylinderskaft och användas vid borrning utan slag.
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.

Mejselpositionering

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Förlust av kontrollen över mejslingsriktningen.
 • Arbeta inte i läget för positionering av mejseln. Ställ funktionsväljaren i läget ”mejsling” så att den snäpper fast där.
Mejseln kan låsas fast i 24 olika lägen (i steg om 15°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.
Image alternative
 1. Ställ funktionsväljaren i läget ”mejselpositionering” Image alternative.
 2. Vrid mejseln till önskat läge.
 3. Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative, tills den går i lås.
  • Nu är produkten färdig att användas.

Mejsling

 • Ställ funktionsväljaren i läget ”mejsling” Image alternative.

Koppla till/från kontinuerlig drift

Medan mejslingen pågår kan du låsa fast strömbrytaren i intryckt läge.
Image alternative
 1. För låsknappen för kontinuerlig drift framåt.
 2. Tryck in strömbrytaren helt.
  • Produkten körs nu med kontinuerlig drift.
 3. Dra låsknappen för kontinuerlig drift bakåt.
  • Produkten stängs av.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för damm eller smuts i onödan. Utsätt aldrig batteriet för hög fuktighet (t.ex. sänka ner det i vatten eller lämna det ute i regnet).
  Om ett batteri har blivit blött behandlar du det som ett skadat batteri. Isolera det i en icke brännbar behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet som har applicerats på kontakterna i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r8377057.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Inget slag.
Produkten är för kall.
 • Placera produkten på underlaget och låt den gå på tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.
Batteriet fungerar inte optimalt.
 • Byt ut batteriet.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart ”dubbelklick”.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Verktygsspindeln roterar inte.
Den tillåtna drifttemperaturen för produktens elektronik har överskridits.
  På/av-indikeringen blinkar.
 • Låt verktyget svalna.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Produkten stängs automatiskt av.
Överlastskyddet är aktivt.
  På/av-indikeringen blinkar.
 • Släpp strömbrytaren. Låt verktyget svalna. Tryck på strömbrytaren igen. Minska verktygsbelastningen.
Produkten stängs av om borren fastnar.
Den elektroniska skyddsanordningen aktiveras för att undvika ytterligare fastklämmning.
 • Lossa borren.
Stark värmeutveckling i kombihammare eller batteri.
Elektriskt fel.
 • Stäng genast av produkten. Ta bort batteriet och granska det. Låt det svalna. Kontakta Hilti -service.
Produkten är överbelastad (applikationsgränsen har överskridits).
 • Välj en produkt som passar för uppgiften.
Lysdioderna på batteriet visar inget.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Sätt in batteriet så att ett dubbelklick hörs.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
1 lysdiod blinkar på batteriet.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
4 lysdioder blinkar på batteriet.
Produkten är tillfälligt överbelastad.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.
Överhettningsskydd.
 • Låt produkten svalna och rengör ventilationsspringorna.
Produkten har inte full effekt.
Strömbrytaren är inte helt intryckt.
 • Tryck på strömbrytaren tills den är helt intryckt.
Knappen för halv effekt har tryckts in.
 • Tryck på knappen för halv effekt.
Borren roterar inte.
Funktionsväljaren står inte fullt ut i sitt läge eller så står den i läget ”mejsling” Image alternative eller ”mejselpositionering” Image alternative.
 • Ställ funktionsväljaren i läget ”Hammarborrning” när verktyget är avstängt Image alternative.
Det går inte att ta ut insatsverktyget ur chucken.
Chucken har inte dragits tillbaka helt.
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut verktyget.
Sidohandtaget är ej korrekt monterat.
 • Lossa sidohandtaget och montera det på korrekt sätt så att spännbandet och sidohandtaget hakar i fördjupningen.
Produkten startar inte.
Den elektroniska startspärren efter strömavbrott har aktiverats.
 • Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
Serviceindikatorn lyser.
Tidsgränsen för service har uppnåtts.
 • Låt Hilti -service reparera produkten.
Serviceindikatorn blinkar.
Skador på produkten.
 • Låt Hilti -service reparera produkten.
På/av-indikeringen blinkar.
Produkten är tillfälligt överbelastad.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.
Överhettningsskydd.
 • Låt produkten svalna och rengör ventilationsspringorna.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.