Språk

NUN 054 IE-A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Symboler på verktyget

Övriga symboler

Följande övriga symboler används:
Image alternative Klämrisk!
Image alternative Risk för skärskador!
Image alternative Använd skyddsglasögon!
Image alternative Trådlös dataöverföring
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Press- och skärverktyg
  NUN 054 IE-A22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Extra säkerhetsanvisningar för press- (kontaktpressning) och skärverktyg

Personsäkerhet
 • Använd bara produkten om den är fullt funktionsduglig.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Säkerställ att låssprinten är helt inskjuten i verktyget och har hakat fast.
Elektrisk säkerhet
 • Innan du börjar använda verktyget ska alla aktiva, det vill säga strömförande, delar i användarens arbetsområde göras spänningsfria. Om detta inte är möjligt ska försiktighetsåtgärder vidtas för arbeten i närheten av spänningssatta komponenter.
 • Spänningssatta kablar/ledningar ska under inga omständigheter kontaktpressas/kapas/genomskäras. Verktyget är inte isolerat och ska därför användas med personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsskor, skyddskläder osv.) avsedd för att skydda dig och personer i närheten. Verktyget kan användas på isolerade plattformar.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng av verktyget efter ca 50 efterföljande pressningar/kapningar och låt det svalna i ca 15 minuter. Överhettning kan annars skada verktyget.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Överdel verktyg
 2. Återställningsknapp för manuell återgång
 3. Hölje
 4. Underhålls- och felindikering (röd lysdiod)
 5. Låsspärr för batteriet
 6. Batteri
 7. Springa på båda sidor, för fastsättning av HILTIs fallsäkring
 8. Vit lysdiod för belysning av arbetsområdet
 9. Strömbrytare
 10. Låsstift för öppning/stängning av verktygshuvudet
 11. Press-/skärbackar
 12. Lås
  Fixerar och lossar pressinsatserna
 13. Pressinsats
  Används med tillhörande pressbackar, beroende på applikation

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är ett batteridrivet, elektrohydrauliskt press- och skärverktyg.

Det är avsett för kontaktpressning av ledningsmaterial av koppar (Cu) och aluminium (Al), samt kapning/genomskärning av kablar av koppar (Cu), aluminium (Al) och stål.
Beroende på arbetsuppgift kan verktyget utrustas med press- eller skärbackar.
Innan du börjar arbeta ska alla aktiva, det vill säga strömförande, delar i användarens arbetsområde göras spänningsfria. Om detta inte är möjligt ska försiktighetsåtgärder vidtas för arbeten i närheten av spänningssatta komponenter.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast Hilti s batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Möjlig felanvändning

 • Det handhållna verktyget får inte sättas fast och användas som stationärt verktyg.
 • Det elektrohydrauliska press- och skärverktyget får inte användas vid kraftigt regn eller i vatten.

Indikering för litiumjonbatteriet

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget signaleras via batteriets indikeringar. Tryck på en av litiumjonbatteriets låsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 LED blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren hålls intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om lysdioderna för batteriindikering börjar blinka.

Leveransinnehåll

Press-/skärverktyg, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste HILTI STORE och på nätet: www.hilti.group

Val av pressinsats

Tabellerna för val av pressinsats hittar du i slutet av bruksanvisningen.

Teknisk information


NUN 054 IE-A22
Märkspänning
21,6 V
Vikt enligt EPTA-procedure 01
2,25 kg
Presstid
≈ 4 s
Max. presskraft
53 kN
Max. skärkapacitet (Skärback NCT J CUAL)
 • 600 MCM Cu-kabel, 1–1/4" (33 mm) yttre diameter
 • 750 MCM Al-kabel, 1–1/4" (33 mm) yttre diameter
Max. skärkapacitet (Skärback NCT J ACSR)
 • Stålförstärkt aluminiumkabel (ACSR): 477 MCM (Hawk) (20,5 mm)
 • Stålvajer/Guy Wire: 9/32' (7 mm) (EHS)
Max. tillåten presskapacitet
 • 600 MCM (300 mm²) Cu
 • 350 MCM (300 mm²) Al
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃

Buller- och vibrationsvärden uppfyller EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden
Ljudeffektnivå (L WA)
80 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (K WA)
2,5 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L pA)
70 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (K pA)
2,5 dB(A)
Vibrationsvärden
Totalt vibrationsvärde (under drift) (a)
2,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Användning

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batteriet helt innan det används första gången.
 2. Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
 2. Ta ut batteriet ur verktygshållaren.

Sätta i press- eller skärbackar

VARNING
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Ta alltid ut batteriet innan du sätter i/byter/tar ut press- eller skärbackar.
Använd aldrig verktyget utan press- eller skärbackar!
Image alternative
 1. Ta ut batteriet, välj lämpliga press- eller skärbackar.
 2. Tryck in låssprinten.
 3. Vrid låssprinten moturs så långt det går.
 4. Dra ut låssprinten.
 5. Sätt i press- eller skärbackarna.
 6. Skjut in låssprinten tills den hakar fast.
 7. Vrid verktygshuvudet till önskat arbetsläge.
  Verktygshuvudet är betydligt lättare att vrida när verktyget är trycklöst.

Ta ut press- eller skärbackar

VARNING
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Ta alltid ut batteriet innan du sätter i/byter/tar ut press- eller skärbackar.
Image alternative
 1. Ta ut batteriet, vrid verktygshuvudet till utgångsläget.
 2. Tryck in låssprinten.
 3. Vrid låssprinten moturs så långt det går.
 4. Dra ut låssprinten.
 5. För press- eller skärbackarna backarna framåt och ta av dem.

Sätta i pressinsats (endast för pressbackar med pressinsatser)

VARNING
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Ta alltid ut batteriet innan du sätter i/byter/tar ut pressinsatser.
Använd aldrig verktyget utan pressinsats!
Image alternative
 1. Ta ur batteriet.
 2. Välj lämplig pressinsats. Sätt i pressinsatsens båda hälfter så att de hakar fast.

Ta ut pressinsats (endast för pressbackar med pressinsatser)

VARNING
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Ta alltid ut batteriet innan du sätter i/byter/tar ut pressinsatser.
Image alternative
 1. Ta ur batteriet.
 2. Lossa spärren och ta ut pressinsatsens båda hälfter.

Byta skärblad

VARNING
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Ta alltid ut batteriet innan du sätter i/byter/tar ut skärbladen.
Image alternative
 1. Ta ur batteriet.
 2. Lossa skärbladens fästskruvar.
 3. För de gamla skärbladen framåt och ta ut dem ur verktyget.
 4. Sätt i de nya skärbladen i verktyget.
 5. Dra åt skärbladens fästskruvar.

Montera Hilti -fallsäkring (tillval)

VARNING
Skador på verktyget eller säkringslina. Vid felaktig hantering kan det leda till skador på verktyget eller säkringslinan.
 • Använd aldrig metallkedjor som säkringslina. Använd inte säkringslinor som är längre än 6 ft (2 m).
För att minska risken för skador rekommenderar vi att Hilti -fallsäkring används vid arbeten på höjd.
Med fallsäkringen kan du säkra verktyget med fästlinor/-remmar.
Följ alltid tillämpliga bestämmelser för arbete på höjd.
Image alternative
 1. Ta ur batteriet.
 2. För in de båda flikarna på fallsäkringen i springorna på båda sidor av verktygsfoten.
 3. Sätt fast fallsäkringen med tillhörande skruvar.
 4. Sätt i batteriet igen.

Demontera Hilti -fallsäkring (tillval)

Image alternative
 1. Ta ur batteriet.
 2. Skruva loss fallsäkringens skruvar.
 3. Dra ut de båda flikarna på fallsäkringen ur springorna i verktygsfoten och ta av fallsäkringen.
 4. Sätt i batteriet igen.

Utföra kontaktpressning

Image alternative
VARNING
Fara! Brandrisk vid felaktigt pressningsförfarande.
 • Använd kablar och pressdon som passar ihop med tillhörande pressinsatser. I annat fall finns risk för felaktig pressning.
 • Lyssna efter ljudsignalen och var uppmärksam på kolvens återgång. Om ljudsignalen inte hörs och/eller kolven inte förs tillbaka, har något gått fel i kontaktpressningen.
 1. Placera ledningsmaterialet i den öppna pressbackarna.
 2. Tryck på strömbrytaren.
 3. Håll strömbrytaren intryckt tills kolven förs tillbaka.
 4. Upprepa vid behov pressningen med början vid A i pilriktningen B enligt det antal pressningar som anges i tabellerna.

Utföra skärning

VARNING
Risk för personskada! Risk för svåra personskador vid kapning.
 • Se vid kapning alltid till att du håller tillräckligt avstånd mellan skärbackarna och dina händer/fingrar.
Image alternative
 1. Placera materialet som ska kapas i de öppnade skärbackarna, eller för verktyget med öppnade skärbackar över materialet som ska kapas.
  För alltid in det material som ska kapas hela vägen in i skärhuvudet.
  Överskrid inte den maximala skärkapaciteten.
  Kapa inte ett material som inte går att föra in helt i skärhuvudet.
 2. Tryck på strömbrytaren.
 3. Håll strömbrytaren intryckt tills kolven förs tillbaka.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring av batteridrivna verktyg

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Press-/skärverktyget är inte fullt funktionsdugligt

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioderna på batteriet visar inget.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Sätt in batteriet så att ett dubbelklick hörs.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet svalna eller värmas upp till rumstemperatur.
1 lysdiod blinkar på batteriet.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet svalna eller värmas upp till rumstemperatur.
4 lysdioder blinkar på batteriet.
Pressverktyget tillfälligt överbelastat.
 • Låt verktyget svalna.
Röd lysdiod => stadigt ljus med varningssignal.
Tekniskt problem.
 • Möjlig felaktig användning! Kontakta HILTI-service.
Röd lysdiod => blinkar snabbt med varningssignal.
Batterinivån är för låg för att verktyget ska kunna användas.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Röd lysdiod => lyser snabbt utan varningssignal.
Verktyget är överhettat.
 • Låt verktyget svalna.

Press-/skärverktyget är fullt funktionsdugligt

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart ”dubbelklick”.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Röd lysdiod => blinkar länge med varningssignal.
Presstryck ej uppnått (driftfel).
 • Följ anvisningarna för användning och kontrollera vid behov pressningen.
Röd lysdiod => stadigt ljus med varningssignal.
Tekniskt problem.
 • Möjlig felaktig användning! Kontakta HILTI-service.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r7775499.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative