Språk

VC 40H-X
VC 40H-XE

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

Följande symboler används i våra dokumentationer:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i våra bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.
Image alternative Trådlös dataöverföring

Ytterligare symboler

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Använd inte lyftkran för transport

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Varning för het yta

Särskilda dekaler på produkten

På H-klassade dammsugareDra loss klisterdekalen med ditt språk från det medföljande arket med klisterdekaler och sätt fast den över varningsdekalen:
Image alternative
VARNING: Produkten innehåller hälsovådligt damm. Tömning och underhåll samt borttagning av dammbehållaren får endast utföras av sakkunniga personer som bär lämplig personlig skyddsutrustning. Slå inte på produkten förrän hela filtersystemet är installerat.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Våt- och torrdammsugare
  VC 40H-X
  VC 40H-XE
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Förutom säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas strikt.
 • Läs igenom alla anvisningar! Om anvisningarna inte följs kan det leda till stötar, brand eller svåra skador.
 • Innan du använder produkten i kombination med ett elverktyg ska du läsa bruksanvisningen för elverktyget och följa alla anvisningar.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Använd rätt produkt. Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
 • Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med hur dammsugaren ska hanteras, de faror som är förenade med materialet samt hur det uppsugna materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte enheten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Förvara laddaren på en säker plats när den inte används. Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
 • Enheten får endast användas av personer som vet hur den ska användas och som har fått lära sig att använda den på ett säkert sätt och känner till vilka risker det finns med att använda den. Enheten är inte avsett för barn.
 • Håll barn under uppsikt och tala om för dem att de inte får leka med dammsugaren.

Personsäkerhet

 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte dammsugaren om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Användaren och personer som befinner sig i närheten när produkten används och underhålls måste bära lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, säkerhetsskor och ett lätt andningsskydd.
 • Dra åt hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert. Om hjulbromsarna inte är åtdragna kan dammsugaren komma i rörelse på ett okontrollerat sätt.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Användning av en dammsugare kan minska risken för faror orsakade av damm.

Omsorgsfull hantering och användning av produkten

 • Lämna aldrig produkten utan uppsikt.
 • Avaktivera inte filterrensningen vid uppsugning av farligt damm, i synnerhet inte när elverktyg som genererar damm används.
 • Skydda produkten mot frost.
 • Rengör begränsningsanordningen för vattennivå regelbundet med en borste enligt anvisningarna och kontrollera den beträffande tecken på skador.
 • Var försiktig så att du inte klämmer dig och så att kabeln inte skadas när du sätter dit dammsugarens sughuvud. Risk för person- och materiella skador.
 • Kontrollera produkten och tillbehör med avseende på eventuella skador. Före fortsatt användning måste skyddsanordningar eller lätt skadade delar noggrant kontrolleras så att de fungerar problemfritt och ändamålsenligt. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att produkten ska fungera felfritt.
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och se till att inget annat än originalreservdelar används. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.
 • Dra alltid ut kontakten ur uttaget när produkten inte används (vid arbetspauser), före skötsel och underhåll eller innan tillbehörsdelar eller filter byts. Denna skyddsåtgärd förhindrar att produkten råkar startas av misstag.
 • Dra aldrig dammsugaren i kabeln när du flyttar den. Kör inte över nätkabeln med dammsugaren.
 • Flytta inte produkten med en kran.
På H-dammsugare dessutom
 • Tillslut slangfästet med locket vid transport och när produkten inte används.

Elektrisk säkerhet

 • Enhetens stickpropp måste passa i vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade apparater. Originalstickproppar och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Stick in stickproppen i ett passande jordat uttag som är säkert installerat och anpassat till de lokala förhållandena. Om du inte är säker på att uttaget är jordat ska du låta en utbildad yrkeselektriker kontrollera det.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i en elektrisk apparat ökar risken för elstötar.
 • Kontrollera att kabeln inte ligger i en vattenpöl eller liknande.
 • Kontrollera regelbundet enhetens anslutningskabel och låt en Hilti -serviceverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.
 • Om nätkabel eller förlängningskabel skulle skadas under arbetet så ta inte i dem. Dra ut stickproppen ur uttaget. Skadade nätkablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Nätanslutningsledningen får endast bytas ut mot den typ som har specificerats i bruksanvisningen.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt och inte för att bära eller hänga upp apparaten eller för att dra ut elkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med en elektrisk apparat utomhus ska du endast använda förlängningskablar som också är avsedda för utomhusbruk. Användning av en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elstötar.
 • Vid strömavbrott ska enheten slås av och elkontakten dras ur.
 • Enhetens eluttag ska endast användas för de ändamål som anges i bruksanvisningen.
 • Använd inte apparaten om den är smutsig eller blöt. Fukt eller damm som fastnar på apparatens yta, framför allt damm av ledande material, kan under vissa förhållanden leda till elstötar. Låt därför Hilti -service kontrollera nedsmutsade enheter med jämna mellanrum, framför allt om du ofta arbetar med ledande material.

Arbetsplats

 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoskador på grund av för mycket damm.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elektriska produkter genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
 • Var särskilt uppmärksam när du arbetar i trappor.
 • Se till att det är tillräcklig luftgenomströmning (L) i rummet, om frånluften går tillbaka ut i rummet. Följ de bestämmelser som gäller i landet där produkten används.

Uppsuget material

 • Hälsovådligt, brännbart eller explosivt damm får inte sugas upp (magnesium-aluminiumdamm osv.). Material som är varmare än 60 °C (140 °F) får inte sugas upp (t.ex. glödande cigaretter eller het aska).
 • Brännbara, explosiva och aggressiva vätskor får inte sugas upp (kyl- och smörjmedel, bensin, lösningsmedel, syror (pH < 5), lut (pH > 12,5) osv.).
 • Slå omedelbart av produkten om skum eller vätska tränger ut.
 • Vid uppsugning av varmt material upp till max. 60 °C (140 °F) ska skyddshandskar användas.
 • Vid arbete med mineraliskt borrslam ska du bära skyddskläder och undvika hudkontakt (pH > 9, frätande).
 • Undvik kontakt med basiska eller sura vätskor. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om du får vätska i ögonen bör du skölja ögonen med rikligt med vatten och dessutom kontakta läkare.
På H-dammsugare dessutom
 • Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och hälsovådligt damm av dammklass H EN 60335-2-69. Dammsugaren får inte användas för att suga upp hälsovådligt damm av dammklass H utan filter.
 • Vid våtdammsugning får inga hälsovådliga ämnen sugas upp.
 • Vid underhållsarbeten, använd alltid andningsskydd P2 eller högre och engångskläder.
 • Uppsuget damm ska transporteras i dammtäta behållare. Det är inte tillåtet att hälla över dammet från en behållare till en annan. Följ gällande föreskrifter och bestämmelser för avfallshantering i din kommun vid inlämning av avfall som innehåller asbest.
 • När huvudfilterelementet har tagits ut får det inte användas igen. Byte av ett fast inbyggt filter får endast utföras av en yrkesperson. Arbetet måste utföras inom ett särskilt område, en så kallad dekontamineringsstation. Kassera det använda filtret enligt gällande föreskrifter.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Eluttag (endast VC 40H-XE)
 2. Automatisk filterrensning
 3. Knapp ”Filterrensning TILL/FRÅN”
 4. Statusindikering ”Automatisk filterrensning”
 5. Strömbrytare
 6. Slangfäste
 7. Smutsbehållare
 8. Handtag
 9. Låsklämma
 10. Sughuvud
 11. Handtag
 12. Kabelkrok
 13. Låsklämma för filterkåpa med säkerhetsskruv

Avsedd användning

Produkterna som beskrivs här är universaldammsugare för industriellt bruk. De kan användas för såväl torr- som våtdammsugning.

Människor och djur får inte dammsugas med produkten. Användning under vatten är inte tillåten.
Produkten är avsedd för uppsugning av torrt, icke av brännbart, hälsovådligt damm i dammklass H enligt EN 60335-2-69. Uppsugning av asbesthaltigt damm regleras i Tyskland av bestämmelserna de tekniska reglerna för farliga ämnen TRGS 519. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller där du arbetar och följ sedan dem!
  Särskilda anvisningar:
 • Observera gällande lagstiftning för förebyggande av olycksfall när du använder dammsugare avsedda för dammklass H.

 • När den H-klassade dammsugaren har använts för att suga upp asbest i avskilda områden får den inte längre användas i så kallade vita (rena) områden.

  Undantag från detta är endast tillåtet om den H-klassade dammsugaren först enligt TRGS 519 Nr. 2.7 har genomgått en fullständig (dvs. även kylutrymme, utrymmen för elutrustning och själva elutrustningen) dekontaminering, utförd av en yrkesperson med adekvat utbildning. Den person som utför dekontamineringen ska dokumentera dekontamineringen i skrift och sedan skriva under den.
 • Underhåll och eventuell reparation av H-klassade dammsugare ska utföras vid behov, dock minst en gång om året. Underhåll eller reparation ska utföras av en yrkesperson (kvalifikationer ska kontrolleras enligt TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2. Resultatet av kontrollen ska lämnas in på begäran.

 • Följ gällande föreskrifter och bestämmelser för avfallshantering i din kommun vid inlämning av avfall som innehåller asbest.

  Denna produkt är lämplig för yrkesmässig användning inom följande områden:
 • Uppsugning av stora mängder damm med Hilti diamantslipar, kapmaskiner, borrhammare och torrborrkronor.

 • Uppsugning av mineraliskt borrslam med Hilti diamantborrkronor resp. Hilti diamantsågar och flytande uppsuget material upp till en temperatur < 60 °C (140 °F).

 • Uppsugning av olja och flytande medier upp till en temperatur < 60 °C (140 °F).

 • Våt- och torrengöring av vägg- och golvytor

Möjlig felanvändning

 • Industridammsugaren får inte användas liggande.
 • Industridammsugaren får inte användas för uppsugning av explosiva ämnen, glödande, brinnande eller brännbara material eller aggressivt damm (t.ex. magnesium‑aluminiumdamm) (undantag: träspån).
 • Industridammsugaren får inte användas för uppsugning av brännbara vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, kyl‑ och smörjmedel osv.).

Leveransinnehåll

Våt- och torrdammsugare inklusive filterelement, sugslang med vridkoppling (på dammsugaren) och snäppanslutning, dammsugarpåse av plast PE VC 20/40, bruksanvisning.

Akustisk varningssignal

Dammsugare i klass M och klass H är utrustade med en akustisk varningssignal. Den ljuder av säkerhetsskäl när lufthastigheten i sugslangen är lägre än 20 m/s.
För att den akustiska varningssignalen ska lösa ut korrekt måste diametern för den dammsugarslang som används ställas in på slangdiameterinställningen.

Automatisk filterrensning

Enheten är försedd med automatisk filterrensning som syftar till att i största möjliga mån hålla filterelementet fritt från damm.
Du kan koppla från filterrensningen genom att trycka på knappen ”Automatisk filterrensning TILL/FRÅN”, och koppla in den igen genom att trycka en gång till.
Status
Betydelse
Lysdioden lyser.
Filterrensningen är aktiverad.
Lysdioden lyser inte.
Filterrensningen är avaktiverad.
Filterrensningen aktiveras automatiskt varje gång dammsugaren startas.
Filterelementet rengörs automatiskt med hjälp av en luftstöt (pulserande ljud).
Vid systemapplikationer (särskilt vid slipning, kapning och skärning) eller vid uppsugning av större mängder damm måste filterrensningen vara aktiverad för att en kontinuerligt hög sugeffekt ska vara möjlig.
Filterrensningen fungerar endast när en dammsugarslang är ansluten.

Bruksanvisningar

Använd alltid dammsugarpåse i den H-klassade dammsugaren.
Tillbehör och hur de används
Tillbehör
Artikelnummer
Användningstyp
Dammsugarpåse VC 40H-XE
2250854
Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
(för VC 40H-X och VC 40H-XE)
Filter HEPA
2240481
Specialfilter för användning med dammklass H
Dammsugarslang 27 X 3,5 m AS
203865
Vått och torrt
Dammsugarslang 36 mm
203866
Övervägande vått, inga dammtillämpningar
Dammsugarslang 36 X 5 m AS
203867
Vått och torrt
 • När dammsugaren används för att suga upp asbestdamm måste alltid en säkerhetsfiltersäck och ett tillhörande filter användas.

Teknisk information

Produktegenskaper


VC 40H-X
VC 40H-XE
Mått (L x B x H)
505 mm x 380 mm x 610 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Vikt enligt EPTA Procedure 01
14,6 kg
14,6 kg
Behållarens volym
36 ℓ
36 ℓ
Effektiv dammkapacitet
40 kg
40 kg
Fyllvolym, vatten
25 ℓ
25 ℓ
Drifttemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatisk filterrensning (intervall)
15 s
15 s
Skyddstyp
I
I
Skyddsklass
IP X4
IP X4
Frekvens
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Märkspänning

Om produkten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av produktens märkspänning.
Översikt 110 V till 240 V
Märkspänning
110 V
(GB)
220 V … 240 V
220 V … 240 V
(CH)
220 V … 240 V
(NZ)
Märkeffekt
1 100 W
1 200 W
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag (tillval)
·/·
2 400 W
1 100 W
1 200 W
Nätanslutning (typ)
H07BQ-F 3G
1,5 mm²
H07RN-F 3G
1,5 mm²

Maximal volymström och maximalt vakuum


VC 40H-X
VC 40H-XE
Max. volymström (Turbindata)
1100 W
68 ℓ/s
68 ℓ/s
1200 W
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maximal volymström (luft)
1100 W
134 m³/h
134 m³/h
1200 W
146 m³/h
146 m³/h
Maximalt vakuum
1100 W
229 hPa
229 hPa
1200 W
249 hPa
249 hPa

Buller- och vibrationsinformation, uppmätt enligt EN 60335

Följande uppgifter gäller för alla industridammsugare VC 20 och VC 40.
Ljudtrycksnivå (LpA)
73 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsvärde
< 2,5 m/s²

Användning av förlängningskabel

 • Använd endast godkända förlängningskablar med tillräckligt stor area.
Om instruktionerna inte följs kan det leda till att elverktygets effekt försämras eller att förlängningskabeln överhettas.
 • Använd inte förlängningskabel med en kabelarea på mindre än 1,5 mm2.
 • Vid arbete utomhus, använd endast en förlängningskabel som är godkänd och märkt för detta ändamål.
 • Kontrollera regelbundet att förlängningskabeln inte är skadad.
 • Byt ut skadade förlängningskablar.

Före start

FARA
Elrelaterade risk. Om dammsugaren inte är ansluten korrekt finns det risk för dödsfall eller allvarliga personskador.
 • Dammsugaren får endast anslutas till en korrekt jordad strömkälla.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

Sätta i dammpåse PE

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de båda låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 4. Sätt fast en ny dammpåse PE i smutsbehållaren.
 5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Sätta i/byta dammsugarpåse (för användning i H-klassade utrymmen)

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de båda låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 4. Förslut dammsugarpåsen med ett buntband under den filtklädda ventilationsöppningen.
 5. Ta bort dammsugarpåsen.
 6. Rengör smutsbehållaren med en trasa.
 7. Fäst en ny dammsugarpåse i smutsbehållaren.
 8. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Sätt i säkerhetsfiltersäck (för uppsugning av asbestdamm)

Använd alltid säkerhetsfiltersäcken vid uppsugning av damm som kan innehålla asbest.
Observera de särskilda bruksanvisningarna vid arbete med asbest!
 1. Öppna de båda låsklämmorna.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 3. Sätt i säkerhetsfiltersäcken.
 4. Trä säkerhetsfiltersäcken över behållaren.
 5. Sätt i adapterstycket på säkerhetsfiltersäcken i fästet.
 6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.
 7. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.

Ta ut/byta säkerhetsfiltersäck (för uppsugning av asbesthaltigt damm)

 1. Lås upp sughuvudet.
 2. Dra säkerhetsfiltersäcken på flänsen uppåt.
 3. Förslut suganslutningsöppningen på säkerhetsfiltersäcken.
 4. Vik upp säkerhetsfiltersäcken och tillslut ventilationshålet med den självhäftande fliken.
 5. Förslut säkerhetsfiltersäcken med buntbandet så att den blir helt tät.
  • Kassera den dammtäta påsen enligt gällande bestämmelser för avfallshantering.
 6. Rengör smutsbehållaren med en trasa.

Användning

VARNING
Risk för personskada. Om filtreringssystemet skadas kan hälsovådligt damm komma ut.
 • I nödfall (t.ex. trasigt filter) ska du slå av dammsugaren, dra ut elkontakten ur uttaget och låta fackpersonal kontrollera dammsugaren innan du fortsätter att använda den.
FARA
Risk för personskada. När det gäller dammsugare i för dammklass H, L och M innehåller dammsugaren hälsovådligt damm.
 • Tömnings- och underhållsarbeten, inklusive bortforsling av dammuppsamlingsbehållaren, får endast utföras av fackpersonal. Bär erforderlig skyddsutrustning.
 • Innan du avlägsnar dammsugaren från ett område med farligt material ska du suga rent den utvändigt, torka av den eller förpacka den tätt. Eftersom alla maskindelar måste betraktas som förorenade när de kommer från det farliga området ska du vidta lämpliga åtgärder för att undvika dammspridning.
 • Använd aldrig dammsugaren utan komplett filtreringssystem.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

Drift utan användning av enhetens eluttag

 1. Kontrollera innan du sätter i elkontakten att enhetens omkopplare står på ”OFF”.
 2. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
 3. Vrid verktygets strömbrytare till läge ”ON”.

Drift med användning av enhetens eluttag

Enhetens eluttag är endast avsett för direkt anslutning av elverktyg till dammsugaren.
Läs noggrant bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifterna för de elverktyg som ansluts till eluttaget.
 1. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
 2. Kontrollera att maximal effektförbrukning för elverktyget som ska anslutas ligger under tillåten maximal effekt för enhetens eluttag, se kapitel ”Teknisk information” och uppgifterna på eluttaget.
 3. Kontrollera att elverktyget är avslaget innan du sätter i dess elkontakt.
 4. Sätt i elverktygets elkontakt i enhetens eluttag.
 5. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
 6. Vrid enhetens omkopplare till läget ”Auto”.
 7. Koppla in elverktyget.
  När elverktyget slås av fortsätter dammsugaren att gå en kort stund så att det damm som finns i dammsugarslangen sugs upp helt.

Uppsugning av torrt damm

Den här dammsugaren kan användas för att suga upp alla typer av damm upp till dammklass H. Dammsugarpåse måste användas enligt lag.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.
 • Använd aldrig dammsugaren utan filterelement.
 • Se till att filterelementet är torrt och att rätt dammsugarpåse har lagts i.

Uppsugning av vätskor

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.
 • Använd aldrig dammsugaren utan filterelement.
 1. Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren.
 2. Använd om det är möjligt ett separat filterelement för vått användningsområde.
 3. Öppna de båda låsklämmorna när du har sugit upp vätskor.
 4. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag så att filterelementet kan torka.
 5. Töm smutsbehållaren och rengör den med en vattenslang. Rengör elektroderna med en borste och filterelementet genom att stryka av det för hand när det har torkat.
 6. Låt smutsbehållaren torka.

Efter dammsugning

 1. Koppla från elverktyget.
 2. Vrid verktygets omkopplare till läge ”OFF”.
 3. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
 4. Rulla upp anslutningskablarna och häng upp dem på kabelkroken.
 5. Töm behållaren och rengör verktyget genom att torka av det med en fuktig trasa.
 6. Rulla ihop slangen.
 7. Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

Tömma smutsbehållaren utan dammsugarpåse (gäller vätskor)

 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 3. Ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den.
 4. Rengör smutsbehållarens kant med en trasa.
 5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Skötsel och underhåll

Skötsel

VARNING
Elrelaterade risker. Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador.
 • Låt alltid en behörig elektriker utföra eventuella reparationer av de elektriska delarna.
 • Håll produkten ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inga silikonhaltiga skyddsmedel.
 • Använd aldrig dammsugaren om ventilationsspringorna är tilltäppta! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Förhindra att partiklar tränger in i produkten.
 • Rengör regelbundet produkten utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd inte högtryckstvätt, ångtryckstvätt eller rinnande vatten vid rengöringen, eftersom det kan äventyra elsäkerheten.
Vid underhåll och rengöring måste dammsugaren behandlas så att inga faror för underhållspersonal och övrig personal uppstår.
 • Använd fläktventilation.
 • Använd skyddskläder.
 • Rengör underhållsområdet så att inget farligt material sprids ut i omgivningen.
 • Innan du avlägsnar produkten från ett område med farligt material ska du suga rent den utvändigt, torka av den eller förpacka den tätt. Undvik att sprida ut skadligt damm som har fastnat på dammsugaren.
 • Vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla förorenade delar som inte har kunnat rengöras tillräckligt förpackas i täta påsar och sedan avfallshanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Minst en gång om året ska du låta Hilti -service eller en utbildad person utföra en dammteknisk kontroll beträffande t.ex. skador på filtret, dammsugarens lufttäthet och kontrollenheternas funktion.
 • För H-klassade maskiner ska dessutom filterfunktionen kontrolleras minst en gång om året. En mer frekvent kontroll kan krävas enligt tillämplig nationell lagstiftning. Testmetoden för att kontrollera funktionen hos maskinens filter finns angiven i 22.AA.201.2. Om filtret inte klarar testet, sätt i ett nytt huvudfilter och upprepa testet.

Automatisk filterrensning

Knacka inte filterelementet mot hårda föremål och använd inte hårda eller spetsiga föremål när du rengör det. Om du gör det minskar filterelementets livslängd.
Filterelementet får inte rengöras med tryckluft eftersom detta riskerar att skada filtret.
Filterelementet är en slitagedel.
 • Filterelementet ska bytas ut senast var sjätte månad.
 • Vid intensiv användning ska filterelementet bytas ut oftare.

Byta filterelement

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.
 • Använd aldrig dammsugaren utan filterelement.
VARNING
Risk för personskada !
 • Produkten får inte användas för att suga upp farligt damm.
 • Denna produkt får endast användas för torrdammsugning.
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Lossa fästskruven på filterkåpan.
 3. Öppna filterkåpan.
 4. Ta försiktigt bort filterelementet med handtagen som finns på fästet.
 5. Placera omedelbart filtret i en dammtät påse.
  • Förslut påsen och kassera filtret enligt gällande bestämmelser för avfallshantering.
 6. Rengör rengassidan och tätningsytan i dammsugaren.
 7. Sätt in det nya filterelementet.
 8. Stäng filterkåpan genom att fälla lockstoppet framåt.
 9. Sätt dit fästskruven.

Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren

Image alternative
 1. Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.
 2. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 3. Öppna de båda låsklämmorna.
 4. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 1. Kontrollera om avstängningskontakterna är smutsiga och rengör dem vid behov med en borste.
 2. Kontrollera om tätningen vid sughuvudet är smutsig och rengör den vid behov med en trasa.
 3. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

 1. Kontrollera efter skötsel- och underhållsarbeten att dammsugaren har satts ihop korrekt och fungerar som den ska.
 2. Genomför ett funktionstest.

Transport och förvaring

Transport

Bär inte produkten när det är full.
Produkten får inte hängas i en kran.
  FARA
  Risk för personskada. Farligt suggods kan komma ut vid slangfästet.
 • På dammsugare för dammklass H och dammklass M ska slangfästet tillslutas med locket vid transport och när dammsugaren inte används.
 • Ta vid behov bort stabiliseringsaggregatet eller lösa verktyg från hållaren.
 • Töm produkten innan den ska bäras till ett annat ställe.
 • Luta inte produkten och transportera den inte liggande om du har sugit upp vätskor.
 • Vid transport ska du sätta ihop de båda slangändarna med hjälp av konadaptern.
Särskilda anvisningar för dammfri transportFöljande åtgärder måste vidtas vid dammfri transport:
 • Lägg dammsugarslangen i den medföljande transportsäcken och förslut transportsäcken.
 • Förslut suganslutningen.
 • Ta loss röret med golvmunstycket från fästet. Bär dammsugaren i bärhandtaget och röret, inte i styrhandtaget.

Förvaring

 • Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Tabell över störningar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Vid uppsugning av damm i klass M och klass H: Akustisk varningssignal (nedsatt sugeffekt)
Dammsugarpåsen är full.
 • Byt dammsugarpåsen.
Filterelementet är kraftigt nedsmutsat.
 • Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
Elverktygets dammsugarslang eller dammsugarkåpa är igensatt.
 • Rengör dammsugarslangen och dammsugarkåpan.
Slangdiameterinställningen i fel position.
 • Ställ in slangdiametern.
 • Välj slangdiametern 15 mm vid applikationer med rörborr.
Dammet blåses ut ur verktyget.
Filterelementet är inte korrekt monterat.
 • Montera filterelementet på nytt.
Filterelementet är skadat.
 • Montera ett nytt filterelement.
Enheten startar och stannar utan anledning, eller det sker en statisk urladdning genom användaren.
Elektrostatisk avledning är inte säkerställd, enheten är ansluten till ett ojordat uttag.
 • Anslut enheten till ett jordat uttag, använd en antistatisk dammsugarslang.
Verktyget fungerar inte eller stängs av direkt efter start.
Vattenfrånkoppling har lösts ut.
 • Rengör sonderna och området runt dem med en borste.
Motorn går inte längre.
Eluttagets säkring har löst ut.
 • Koppla in säkringen.
 • Sök efter orsaken till överströmmen om säkringen löser ut igen.
Smutsbehållaren är full.
 • Slå av enheten och töm smutsbehållaren.
Motorns värmesäkring har utlösts.
 • Slå av enheten och låt den svalna i cirka fem minuter.
 • Om motorn inte startar ska du ta enheten till Hilti -kundtjänst.
Motorns värmesäkring löses ut och stänger vid upprepade tillfällen av motorn.
 • Rengör springorna försiktigt med en torr borste.
Motorn fungerar inte i automatisk drift.
Anslutet verktyg är defekt eller ej riktigt isatt.
 • Kontrollera det anslutna verktyget beträffande funktion eller sätt i elkontakten ordentligt.
Den automatiska filterrensningen fungerar inte.
Ingen dammsugarslang är ansluten.
 • Anslut dammsugarslangen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elverktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
BorrslamAv miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling.
 • Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.
Vi rekommenderar följande förbehandling:
 • Samla borrslammet (t.ex. med en våtdammsugare).
 • Låt borrslammet rinna av och lämna det fasta avfallet till en deponi för byggavfall (flockningsmedel kan påskynda avskiljningsprocessen).
 • Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.
Borrdamm
 • Avfallshantera ansamlat borrdamm enligt gällande nationella lagar och föreskrifter.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative