Språk

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Allmänna påbudsmärken
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Bultpistol
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generation
  03
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Säkerhetsanvisningar för fästverktyg

 • Utgå alltid ifrån att elverktyget är laddat med spikar. Vårdslös hantering av fästverktyget kan leda till oväntad avfyring av spikar och att du skadas.
 • Rikta inte elverktyget mot dig själv eller andra personer i närheten. Vid oväntad avfyring skjuts en spik ut, vilket kan leda till personskador.
 • Använd inte elverktyget förrän det har placerats ordentligt mot arbetsstycket. Om elverktyget inte ligger an ordentligt mot arbetsstycket kan spiken studsa bort från fäststället.
 • Dra ur elsladden eller ta ur batteriet om spiken sitter fast i elverktyget. Om fästverktyget är anslutet kan det aktiveras av misstag när den fastsittande spiken tas bort.
 • Var försiktig när du tar bort en spik som har fastnat. Systemet kan vara spänt och spiken tryckas ut med stor kraft medan du försöker åtgärda kärvningen.
 • Se till när du fäster elledningar att dessa inte är spänningsförande. Håll fästverktyget endast i de isolerade greppytorna. Använd endast spikar som är avsedda för installation av elledningar. Kontrollera att spiken inte har skadat elledningens isolering. En spik som har skadat isoleringen på en elledning kan medföra elstöt och brandfara.

Säkerhetsföreskrifter

Krav på användaren
 • Endast auktoriserade och utbildade användare får arbeta med och utföra underhåll på produkten.
Personlig skyddsutrustning
 • Under användning ska såväl användare som personer i närheten bära lämpliga skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshjälm.
Personsäkerhet
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
 • Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd infästningsverktyget med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller om du mår dåligt. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet när infästningsverktyget används kan leda till allvarliga personskador.
 • Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Använd skor med halkfria sulor.
 • Dra aldrig tillbaka bultstyrningen eller fästelementen för hand.
 • Produkten kan under vissa omständigheter bli klar att avfyra då bultstyrningen och fästelementen dras tillbaka för hand. Detta kan orsaka att ett fästelement drivs in i någon kroppsdel.
 • Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med produkten.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och det monterade tillbehöret sitter fast ordentligt innan du påbörjar arbetet.
 • Håll alltid ventilationsspringorna fria. Risk för brännskador om ventilationsspringorna är övertäckta!
 • Titta inte direkt in i verktygets LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer. Risk för bländning.
Omsorgsfull hantering och användning av infästningsverktyg
 • Risk för att fästelement slås igenom detaljen och orsakar skador! Kontrollera innan du fäster något fästelement, att ingen person befinner sig bakom eller under den byggnadsdetalj där fästelementet ska placeras.
 • Använd rätt produkt för arbetet. Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
 • Lämna aldrig en laddad produkt oövervakad.
 • Töm alltid produkten före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring (fästelement).
 • Produkter som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och låst plats, utom räckhåll för barn.
 • Kontrollera att det inte finns några skador på produkten eller tillbehören. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade.
 • Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att produkten ska fungera felfritt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
 • Försök inte driva in fästelement i olämpligt underlagsmaterial.
 • Exempel på olämpliga material är svetsat stål och gjutstål, gjutjärn, glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt (< 4 mm) och lättbetong. Infästning i sådana material kan orsaka elementbrott, urflisning eller genomskjutning.
 • Tryck endast på avtryckaren när produkten är exakt vinkelrätt tryckt mot underlaget.
 • Håll alltid produkten i rät vinkel mot underlaget vid infästning, för att på så vis förhindra att fästelementet slinter mot underlagsmaterialet.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Låt inte produkten falla.
 • Använd inte magasinet som handtag.
 • Använd inte produkten utan särskilt tillstånd där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Fäst aldrig element i befintliga hål, utom när Hilti vi rekommenderar detta (t.ex. DX-Kwik).
Mekaniska säkerhetsåtgärder
 • Gör inga modifikationer eller ändringar på produkten eller tillbehören, särskilt på kolven.
 • Använd endast fästelement som är avsedda och godkända för produkten.
Termiska säkerhetsåtgärder
 • Överskrid inte rekommenderad, maximal infästningshastighet.
 • Om produkten blir överhettat måste du låta den svalna.
 • Demontera inte produkten när den är varm. Låt produkten svalna.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Verktygsnos
 2. Bultstyrning
 3. Bultstyrningslås
 4. Knapp för enkelspiksinfästning (BX 3-ME-22)
 5. Ventilationsspringor
 6. Ögla till verktygslina
 7. Bälteshake
 8. Säkerhetsutlösare
 9. Handtag
 10. Bälteshake/ställningshake
 11. Batteriets upplåsningsknapp
 12. Statusindikering för batteri
 13. Litiumjonbatteri
 14. Monteringsöppning för tillbehör
 15. Spikframmatning
 16. Spikframmatningens låsspärr
 17. Stödfot
 18. Magasin
 19. Statusindikering infästningsverktyg
 20. Belysning för arbetsområdet

Utrustning

Bultstyrning och stödfot varierar beroende på produkt. Följande tabell visar den stödfot och bultstyrning som produkten är utrustad med.
Mer information hittar du på insidan av väsklocket, i din Hilti Store eller under: www.hilti.group
Produkt
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Bultstyrning
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Stödfot
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Avsedd användning

Produkten är ett handhållet och batteridrivet infästningsverktyg. Det är avsett för infästning av specialtillverkade fästelement i betong, stål, murverk, kalksandsten och andra underlag som är lämpliga för direktmontering. Produkten är även avsedd för att fästa elledningar, förutsatt att lämpliga fästelement används för detta. Använd endast godkända fästelement tillsammans med därför avsedd bultstyrning (se kapitlet ”teknisk information”).

Infästningsverktyget, batteriet och fästelementen utgör tillsammans en teknisk enhet. Det innebär att problemfri infästning med infästningsverktyget endast kan garanteras om man använder Hilti s därför avsedda fästelement samt de batteriladdare och batterier som rekommenderas av Hilti . De infästnings- och användningsrekommendationer som lämnas av Hilti gäller endast under dessa villkor.
 • Infästningsverktyget får endast användas för hand.
 • Felanvändning får inte förekomma. Som felanvändning avses bland annat infästning i mycket mjukt underlag (t.ex. trä) samt infästning i alltför hårt underlag (t.ex. i höghållfast stål eller mycket hård natursten).
Image alternative
 • Använd bara Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den här produkten. För optimal effekt rekommenderar Hilti att batterierna som anges i tabellen används för denna produkt.

 • Använd endast Hilti -batteriladdare från de typserier som anges i tabellen för dessa batterier.

Säkerhetsanordningar

Vid magasindrift ska spikidentifieringen förhindra infästningar av misstag, vilket annars kan orsaka skador på bultpistolen.
Anpressningssäkringen ska förhindra friskjutning av spikar. Vid magasindrift kan bultpistolen endast avfyras om spikar har satts i och verktyget trycks an mot underlaget.

Om utrustningen

Infästningsverktyget är utrustat med ergonomiskt, halksäkert och vibrationsdämpande handtag, bältes- och ställningshake samt stödfot. Produkten skyddas mot överbelastning via ett elektroniskt överlastskydd och temperaturövervakningen skyddar mot överhettning.

Statusindikering infästningsverktyg

Statusindikeringen anger infästningsverktygets status.
Status
Betydelse
Lysdioden är AV
Infästningsverktyget är avstängt
Lysdioden lyser grönt.
Infästningsverktyget är påslaget och klar för infästning
Lysdioden blinkar grönt.
Batteriet är för varmt eller för svagt
Lysdioden blinkar grönt var tredje sekund.
Infästningsverktyget är i standbyläge – håll verktygsnosen mot ett underlag för att sätta igång infästningsverktyget
Lysdioden lyser blått.
Infästningsverktyget är påslaget, ladda spikremsor
Lysdioden blinkar blått.
Infästningsverktyget är påslaget, magasinet är tomt
Lysdioden blinkar gult.
Infästningsverktyget är för varmt, se feltabell
Lysdioden blinkar rött.
Fel på verktyg, se feltabell
Lysdioden lyser rött.
Fel på verktyg, se feltabell

Indikering för litiumjonbatteriet

Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.

Visning av laddningsstatus och felmeddelanden

För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.
VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande batterier.
 • När du har satt i batteriet och tryckt ner frigöringsknappen, kontrollera att batteriet har hakat i korrekt i verktyget igen.
Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
Status
Betydelse
Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 100 % till 71 %
Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 70 % till 51 %
Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 50 % till 26 %
En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 25 % till 10 %
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Laddningsstatus: < 10 %
En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats.
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel.
Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning.
Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår.
En (1) lysdiod lyser gult
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service.
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service.

Visning av batteristatus

För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.
Status
Betydelse
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt.
Batteriet kan fortfarande användas.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult.
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken.
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service.

Bluetooth® (tillval)

Bluetooth ®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av Hilti sker det under licens.

Avsedd användning

Denna produkt är utrustad med en Bluetooth ® Low Energy-modul som gör det möjligt att kontrollera statusen hos ett elverktyg samt överföra inställningar och data via Bluetooth ®-teknik, en trådlös dataöverföring via vilken två Bluetooth-kompatibla produkter kan kommunicera med varandra på kort avstånd. Denna produkt har tagits fram för att möjliggöra kommunikation med, och dataöverföring till, mobiltelefoner Hilti -gateways. Produkten kan överföra data som t.ex. den mottagande enhetens placering, drifttid, totalt antal applikationer, antal applikationer under intervallen samt tidsstämpel för överföringen. Information om vilka anslutningsfunktioner som finns hittar du i motsvarande Hilti -app eller i bruksanvisningen till det elverktyg som används.

Dataöverföring via Bluetooth ®

Överföringsintervallet kan variera beroende på vilka energikällor som finns tillgängliga för produkten. Räckvidden kan variera mycket beroende på externa förhållanden, inklusive den mottagande enhet som används. Bluetooth ® -räckvidden kan försämras avsevärt i slutna utrymmen och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, väskor). Beroende på omgivningen så kan det krävas flera överföringsintervall innan elverktyget registreras.
Om elverktyget inte registreras behöver du kontrollera följande:
Är avståndet till den mobila slutenheten för stort?
→ Minska avståndet mellan den mobila slutenheten och elverktyget

Installera och ställa in appen

För att kunna använda anslutningsfunktionerna måste du först installera motsvarande Hilti -app.
(1.) Ladda ner appen där appar finns.
Det krävs att du har ett användarkonto i din appbutik.
(2.) När du har startat appen första gången loggar du in med dina användaruppgifter eller registrerar ett konto.
(3.) Displayen på din mobila slutenhet visar övriga steg för att koppla ihop elverktyget med den mobila slutenheten.
Gå först igenom hela hjälpguiden i appen. På så sätt får du en bättre överblick över hur du kopplar ihop enheterna och använder anslutningsfunktionerna.

Djupurladdningsskydd

Produkten har ett läge för djupvila för att förhindra att litiumjonbatteriet laddas ur fullständigt. På så vis förhindras djupurladdning av batteriet.
 • Djupurladdningsskyddet aktiveras efter 360 minuter.
 • För att avaktivera djupurladdningsskyddet tar du ur batteriet och sätter sedan i det igen.

Leveransinnehåll

Bultpistol , bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vikt enligt EPTA Procedure 01 utan batteri
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Spiklängd i magasin
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Spiklängd vid enkelspiksinfästning
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Spikdiameter
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Magasinkapacitet
30 spikar
30 spikar
20 spikar
Slagrörelse
12 mm
12 mm
12 mm
Anpressningskraft
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Rekommenderad max. infästningshastighet i rumstemperatur
700/h
700/h
700/h
Märkspänning
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maximalt utstrålad sändningseffekt Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth-frekvensområde
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
Förvaringstemperatur
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ …40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ …45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Karaktäristisk A-vägd ljudeffektnivå (vid spikning) (LWA)
Betong
96 dB
96 dB
96 dB
Stål
100 dB
100 dB
100 dB
Karaktäristisk A-vägd ljudtrycksnivå (vid spikning) (LpA)
Betong
85 dB
85 dB
85 dB
Stål
89 dB
89 dB
89 dB
Osäkerhet för ovanstående ljudnivå (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Enaxligt vibrationsvärde (i z-riktning)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vibrationsemissionsvärde (vid spikning) med batteri B22 55 (a h)
Betong
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Stål
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Vibrationsemissionsvärde (vid spikning) med batteri B22 85 (a h)
Betong
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Stål
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Ta bort bultstyrningen

 1. Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
 2. Töm magasinet.
 3. Skjut bultstyrningslåset i pilens riktning ända till anslaget.
  • Bultstyrningen frigörs.
 4. Ta bort bultstyrningen.

Sätta i bultstyrningen

 1. Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
 2. Töm magasinet.
 3. Skjut bultstyrningslåset i pilens riktning ända till anslaget och håll det i detta läge.
 4. Skjut in bultstyrningen i verktygsnosen till det hörs att den går i lås.
 5. Släpp bultstyrningslåset.
  • Bultstyrningslåset fjädrar till mittläget.
 6. Kontrollera genom att dra i bultstyrningen att den sitter ordentligt.

Arbeta säkert med bältes- och ställningshake

  Image alternative
 • Kontrollera att bältes-/ställningshaken sitter ordentligt fast i produkten innan du börjar arbeta.
 • Använd inte bältes-/ställningshaken längre än nödvändigt. Lägg ifrån dig produkten på ett säkert ställe när du inte ska använda den en längre stund.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
 • Fäst inga verktygslinor i bälteshaken. Använd inte bälteshaken för att lyfta produkten.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina #2261970 som fallskydd för denna produkt.
  Image alternative
 • Fäst verktygslinan med en karbinhake på produkten så som bilden visar. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
 • Fäst den andra karbinhaken på en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
  Se bruksanvisningen för Hilti -verktygslinan.

Ladda för magasindrift

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Klämrisk! Spikframmatningens snabba returrörelse kan leda till personskador och skador på bultpistolen.
 • Se till när du drar ner spikframmatningen att den hakar i ordentligt. Låt inte spikframmatningen gå tillbaka snabbt.
 1. Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
 2. Låt spikremsorna glida in i magasinet (högst 3 remsor med vardera 10 spikar).
 3. Håll fast spikframmatningen och tryck på spikframmatningens låsspärr.
 4. För tillbaka spikframmatningen tills den kommer i kontakt med en spik.

Ladda för enkelspiksdrift

BX 3-ME-22
FÖRSIKTIGHET
Klämrisk! Spikframmatningens snabba returrörelse kan leda till personskador och skador på bultpistolen.
 • Se till när du drar ner spikframmatningen att den hakar i ordentligt. Låt inte spikframmatningen gå tillbaka snabbt.
 1. Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
 2. Låt spikremsorna glida ut ur magasinet och se till att magasinet är tomt.
  Bultpistolen kan skadas om inte alla spikar har tagits ut ur magasinet innan pistolen ställs om till enkelspiksdrift.
 3. Håll fast spikframmatningen och tryck på spikframmatningens låsspärr.
 4. Dra tillbaka spikframmatningen.
 5. Sätt in spiken i avsedd fördjupning i bultstyrningen. Sedan kan du välja att även placera ett godkänt fästelement på bultstyrningen.
  Infästning med mer än en spik i bultstyrningen kan orsaka skador på bultpistolen. Sätt endast i en spik i bultstyrningen vid enkelspiksdrift.
 6. Använd omkopplaren för enkelspiksinfästning.
  • Det ska höras att omkopplaren för enkelspiksinfästning går i lås.
  Om spikframmatningen dras några centimeter nedåt släpper omkopplaren för enkelspiksinfästning igen.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Användning av stödfoten

Image alternative
På plant underlag gör stödfoten det lättare att placera bultpistolen vinkelrätt, eftersom man då bara behöver tänka på att hålla den vinkelrätt i sidled. På ojämnt underlag kan det vara nödvändigt att fälla in stödfoten för att bultstyrningen ska kunna hållas vinkelrätt mot underlaget.

Fälla in stödfoten

 1. Tryck mot stödfoten för att lossa den ur sin låsposition.
 2. Fäll tillbaka stödfoten.

Fälla ut stödfoten

FÖRSIKTIGHET
Klämrisk! När du fäller stödfoten finns det risk för att du klämmer fingrarna mellan stödfoten och höljet.
 • Håll bultpistolen i handtaget när stödfoten fälls.
 1. Fäll stödfoten framåt.
 2. Tryck på stödfoten underifrån för att den ska gå i lås i sitt utfällda läge.

Koppla från Bluetooth (tillval)

 • Tryck infästningsverktyget mot underlaget i 10 sekunder.
  • Efter 6 sekunder hörs det hur fjäderelementet lossas (håll infästningsverktyget intryckt ytterligare 4 sekunder).
  • Statusindikeringen blinkar blått tre gånger.
  • Motorljudet låter tre gånger.
  • Dataöverföringen avslutas.
  Om infästningsverktyget används i en känslig miljö (t.ex. på sjukhus) där Bluetooth inte är tillåtet, kan Bluetooth-funktionen avaktiveras.
  För att slå på Bluetooth igen tar du ur batteriet och sätter i det igen.

Sätta på/stänga av infästningsverktyget

Sätta på infästningsverktyg

VARNING
Risk för personskada! Att hålla bultpistolen mot kroppen kan leda till svåra skador om en infästning utlöses av misstag.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel.
 1. Ladda magasinet vid magasindrift.
 2. Sätt i batteriet.
  • Statusindikeringen blinkar långsamt grönt.
  Vid drift med nedsatt batterikapacitet stängs infästningsverktyget av innan battericellerna riskerar att skadas.
 3. Tryck infästningsverktyget mot lämpligt underlag för att slå på den igen.
  • Infästningsverktyget är spänt.
  • Statusindikeringen lyser grönt.

Stänga av bultpistolen

 • Avlägsna batteriet.
  • Det hörs när fjäderelementet lossas och statusindikeringen slocknar.
  Efter sex minuter ger bultpistolen ifrån sig ett motorljud för att indikera att bultpistolen snart stängs av. Efter indikeringen stängs bultpistolen automatiskt av.

Utföra infästning

Image alternative
VARNING
Risk för personskada på grund av fästelement som slår igenom detaljen!
 • Kontrollera innan du fäster något fästelement, att ingen person befinner sig bakom eller under den byggnadsdetalj där fästelementet ska placeras.
VARNING
Risk för personskada på grund av kringflygande delar! Vid infästning finns det risk för kropps- och ögonskador på grund av urflisning av underlaget och kringflygande delar från spikremsan.
 • Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon och skyddshandskar. Även andra personer som vistas i närheten ska använda skyddsglasögon och skyddshjälm.
VARNING
Risk för personskada! Att hålla bultpistolen mot kroppen kan leda till svåra skador om en infästning utlöses av misstag.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel.
 1. Sätt två fästelement i underlaget som prov innan du börjar med arbetet.
 2. Placera infästningsverktyget vinkelrätt mot underlaget och tryck an bultstyrningen så långt det går.
  • Infästningsverktyget slås på.
 3. Avfyra verktyget genom att trycka in säkerhetsutlösaren.
 4. Lyft upp infästningsverktyget helt från underlaget efter infästningen.
  Om bultstyrningen trycks an mot ett underlag längre än sex sekunder utan att någon infästning initieras, växlar infästningsverktyget automatiskt till standby-läget. Infästningsverktyget laddas om när man sätter verktygsnosen mot underlaget igen.

Ta ut spikar vid magasindrift

 1. Dra spikframmatningen nedåt tills den går i lås.
 2. Skjut ut spikarna nedåt ut magasinet.
 3. Håll fast spikframmatningen och tryck på spikframmatningens låsspärr.
 4. För tillbaka spikframmatningen till utgångsläget.

Lossa spikar som har fastnat

VARNING
Risk för personskada och skada på bultpistolen. Användning av olämpliga föremål i stället för rekommenderade originaltillbehör från Hilti kan leda till personskador och skador på bultpistolen.
 • För att lossa spik som har fastnat ska du endast använda den rekommenderade drivdornssatsen.
VARNING
Risk för personskada på grund av kringflygande delar! Infästning kan leda till personskador genom kringflygande delar om främmande föremål befinner sig i bultstyrningen eller om fästelement fastnat i bultstyrningen.
 • Försök aldrig att åtgärda störningar på infästningsverktyget genom att avfyra ytterligare infästningar!
Enstaka spikar kan fastna i bultstyrningen. Med hjälp av drivdornssatsen X-NP kan spikar som har fastnat avlägsnas ur bultstyrningen. Tillbehör finns i din Hilti Store eller online på www.hilti.group .
 1. Ta ut bultstyrningen (se).
 2. Sätt in bultstyrningen i drivdornssatsens fästhylsa.
 3. Driv ut den fastsittande spiken ur bultstyrningen med hjälp av drivdornen och en hammare.
 4. Sätt i bultstyrningen (se).

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för damm eller smuts i onödan. Utsätt aldrig batteriet för hög fuktighet (t.ex. sänka ner det i vatten eller lämna det ute i regnet).
  Om ett batteri har blivit blött behandlar du det som ett skadat batteri. Isolera det i en icke brännbar behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet som har applicerats på kontakterna i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Rengöra insidan av verktygsnosen

 1. Ta bort bultstyrningen.
 2. Rengör insidan av verktygsnosen.
 3. Sätt i bultstyrningen.

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera och förvara alltid verktyget i en skyddsväska.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Om inget annat anges hänvisar alla beskrivna ljussignaler till infästningsverktygets statusindikering. Observera batteriets laddningsstatus- och felindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Statusindikeringen blinkar grönt.
Batteriet tomt.
 • Byt batteri.
Fjäderelementet spänns inte, statusindikeringen blinkar grönt.
Batteriet tomt.
 • Byt batteri.
Bultstyrningen kan inte tryckas an och statusindikeringen lyser blått .
Magasinet tomt.
Bultstyrningen kan inte tryckas an och statusindikeringen lyser grönt .
Spikframmatningen kärvar.
 • Ta ut spikremsan ur magasinet och rengör magasinet.
En spik har fastnat i bultstyrningen.
Fjäderelementen spänns med fördröjning, statusindikeringen blinkar blått samtidigt som en signal hörs; statusindikeringen lyser sedan blått i sex minuter.
Magasinet tomt.
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen blinkar gult.
Bultpistolen har för hög temperatur.
 • Låt bultpistolen svalna.
Batteriets temperatur är för hög.
 • Låt batteriet svalna.
Batteritemperaturen för låg.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen blinkar rött.
Bultstyrningen inte korrekt isatt.
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen lyser rött.
Verktygsfel.
 • Kontakta Hilti -service.
Fjäderelementet spänns inte, ingen statusindikering.
Batteriet tomt.
 • Byt batteri.
Batteriet inte korrekt isatt.
Djupurladdningsskyddet är aktivt.
 • Ta ur batteriet och sätt i det igen.
Bultstyrningen kärvar i anliggande tillstånd.
Smuts mellan bultstyrningen och verktygsnosen.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

China RoHS (bestämmelser för begränsning av användning av farliga ämnen)
Image alternative
Tabellen gäller för den kinesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Beskrivning Hilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.