Språk

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

Följande symboler används i våra dokumentationer:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Försiktighet
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i våra bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Förbudssymboler

Följande förbudssymboler används på produkten:
Image alternative Använd inte lyftkran för transport

Särskilda dekaler på produkten

VARNING: Denna dammsugare innehåller hälsovådligt damm. Tömning och underhåll samt avfallshantering av dammsugarpåsen får endast utföras av sakkunniga personer som bär lämplig personlig skyddsutrustning. Dammsugaren får endast användas om filtersystemet är komplett och fungerar felfritt.
En av följande varningsdekaler sitter på dammsugaren:
VC 20L-X
VC 40L-X
Varningsdekal hos dammsugare i L-klassen:
Image alternative
Kontrollera att varningsdekalen är väl synlig.
VC 20M-X
VC 40M-X
Varningsdekal hos dammsugare i L-klassen:
Image alternative
Kontrollera att varningsdekalen är väl synlig.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Våt- och torrdammsugare
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Förutom säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas strikt.
 • Läs igenom alla anvisningar! Om anvisningarna inte följs kan det leda till stötar, brand eller svåra skador.
 • Innan du använder produkten i kombination med ett elverktyg ska du läsa bruksanvisningen för elverktyget och följa alla anvisningar.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Använd rätt produkt. Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
 • Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med hur dammsugaren ska hanteras, de faror som är förenade med materialet samt hur det uppsugna materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte enheten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Produkten får endast användas av personer som vet hur den ska användas och som har fått lära sig att använda den på ett säkert sätt och känner till vilka risker det finns med att använda den. Produkten är inte avsedd för barn. Håll barn under uppsikt för att garantera att de inte leker med produkten.
 • Förvara laddaren på en säker plats när den inte används. Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.

Personsäkerhet

 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte dammsugaren om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Användaren och personer som befinner sig i närheten när produkten används och underhålls måste bära lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, säkerhetsskor och ett lätt andningsskydd.
 • Säkerställ att dammsugaren inte kan rulla iväg eller ramla omkull.
 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert. Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Användning av en dammsugare kan minska risken för faror orsakade av damm.

Denna produkt ska hanteras och används med försiktighet

 • Lämna aldrig produkten utan uppsikt.
 • Avaktivera inte filterrensningen vid uppsugning av farligt damm, i synnerhet inte när elverktyg som genererar damm används.
 • Skydda produkten mot frost.
 • Rengör begränsningsanordningen för vattennivå regelbundet med en borste enligt anvisningarna och kontrollera att den inte är skadad.
 • Var försiktig så att du inte klämmer dig och så att kabeln inte skadas när du sätter dit dammsugarens sughuvud. Risk för personskador och materiella skador.
 • Kontrollera att det inte finns några skador på produkten eller tillbehören. Före fortsatt användning måste skyddsanordningar eller lätt skadade delar noggrant kontrolleras så att de fungerar problemfritt och ändamålsenligt. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att produkten ska fungera felfritt.
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och se till att inget annat än originalreservdelar används. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.
 • Dra alltid ut kontakten ur uttaget när produkten inte används (vid arbetspauser), före skötsel och underhåll eller innan tillbehörsdelar eller filter byts. Denna skyddsåtgärd förhindrar att produkten råkar startas av misstag.
 • Dra aldrig dammsugaren i kabeln när du flyttar den. Kör inte över nätkabeln med dammsugaren.
 • Använd aldrig lyftkran för att transportera produkten.
VC 20M-X
VC 40M-X
Mer för dammsugare klass M
 • Tillslut slangfästet med locket vid transport och när produkten inte används.

Elektrisk säkerhet

 • Produktens stickpropp måste passa i vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade verktyg. Originalstickproppar och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Stick in stickproppen i ett passande jordat uttag som är säkert installerat och anpassat till de lokala förhållandena. Om du inte är säker på att uttaget är jordat ska du låta en utbildad yrkeselektriker kontrollera det.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i en eldriven produkt ökar risken för elstötar.
 • Kontrollera att kabeln inte ligger i en vattenpöl eller liknande.
 • Kontrollera regelbundet produktens anslutningskabel och låt en Hilti -serviceverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.
 • Om nätkabel eller förlängningskabel skulle skadas under arbetet så ta inte i dem. Dra ut stickproppen ur uttaget. Skadade nätkablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Nätanslutningsledningen får endast bytas ut mot den typ som har specificerats i bruksanvisningen.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt och inte för att bära eller hänga upp produkten eller för att dra ut elkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med en eldriven produkt utomhus ska du endast använda förlängningskablar som också är avsedda för utomhusbruk. Användning av en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elstötar.
 • Vid strömavbrott ska produkten slås av och elkontakten dras ur.
 • Produktens eluttag ska endast användas för de ändamål som anges i bruksanvisningen.
 • Använd inte produkten om den är smutsig eller blöt. Fukt eller damm som fastnar på produktens yta, framför allt damm av ledande material, kan under vissa förhållanden leda till elstötar. Låt därför Hilti -service kontrollera nedsmutsade produkter med jämna mellanrum, framför allt om du ofta arbetar med ledande material.

Arbetsplats

 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoskador på grund av för mycket damm.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elektriska produkter genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

Uppsuget material

 • Det är inte tillåtet att suga upp hälsovådligt damm med en högre dammklass än dammsugarens dammklass. Brännbart eller explosivt damm får inte sugas upp (t.ex. magnesium-eller aluminiumdamm). Material som är varmare än 60 °C (140 °F) får inte sugas upp (t.ex. glödande cigaretter eller het aska).
 • Brännbara, explosiva och aggressiva vätskor får inte sugas upp (kyl- och smörjmedel, bensin, lösningsmedel, syror (pH < 5), lut (pH > 12,5) osv.).
 • Slå omedelbart av dammsugaren om skum eller vätska tränger ut.
 • Vid uppsugning av varmt material upp till max. 60 °C (140 °F) ska skyddshandskar användas.
 • Vid arbete med mineraliskt borrslam ska du bära skyddskläder och undvika hudkontakt (pH > 9, frätande).
 • Undvik kontakt med basiska eller sura vätskor. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om du får vätska i ögonen bör du skölja ögonen med rikligt med vatten och dessutom kontakta läkare.
VC 20L-X
VC 40L-X
Mer för dammsugare klass L
 • Dammsugare i dammklass L är lämplig för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden > 1 mg/m³. Beroende på hur farligt det damm som ska sugas upp är måste dammsugaren förses med lämpliga filter.
VC 20M-X
VC 40M-X
Mer för dammsugare klass M
 • Dammsugare i dammklass M är lämplig för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden > 0,1 mg/m³. Beroende på hur farligt det damm som ska sugas upp är måste dammsugaren förses med lämpliga filter.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Transporthandtag (utfällbart)
 2. Fästögla för Hilti -väska
 3. Bärhandtag
 4. Eluttag
 5. Display och kontrollpanel
 6. Täcklock för radiomodul (tillval)
 7. Strömbrytare
 8. Slangfäste (dammsugarslang)
 9. Lås för behållare (2 st.)
 10. Kabel
 11. Fästkrokar (2 st.) med gummiöverdrag
 12. Sughuvud
 13. Smutsbehållare
 14. Filterkassett med låsbygel

Avsedd användning

Produkterna som beskrivs här är universaldammsugare för industriellt bruk. De kan användas för såväl torr- som våtdammsugning.

Människor och djur får inte dammsugas med produkten. Användning under vatten är inte tillåten.
 • Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med produktens hantering, de faror som är förenade med materialet samt hur materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.

 • Använd inte produkten för stationär kontinuerlig drift i automatiska eller halvautomatiska anläggningar.

 • För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .

 • För att förhindra elektrostatiska effekter bör du använda en antistatisk dammsugarslang.

 • Sug inte upp några föremål som kan leda till att du skadar dig på dammsugarpåsen (t.ex. spetsigt eller vasst uppsuget material).

 • Använd inte produkten som ersättning för ledare.

 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Tillåtna användningsområden:

När stoftavskiljare används är det nödvändigt att ha tillräcklig luftomsättning L i rummet om frånluften går tillbaka in i rummet.

Observera de nationella bestämmelserna.
Tillåtna användningsområden:
 • Uppsugning av stora mängder damm från arbeten med Hilti diamantslipar, kapmaskiner, borrhammare och torrborrkronor.
 • Uppsugning av mineraliskt borrslam från arbeten med Hilti diamantborrkronor eller Hilti diamantsågar och flytande uppsuget material med en temperatur på upp till 60 °C (140 °F).
 • Uppsugning av olja och flytande medier med en temperatur upp till 60 °C (140 °F).
 • Våt- och torrengöring av vägg- och golvytor.
VC 20M-X
VC 40M-X
Mer för dammsugare klass M
 • Uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden ≧ 0,1 mg/m³ (dammklass M).

 • Maskiner som är avsedda för att suga upp mineraldamm som innehåller kvarts måste minst uppfylla kraven för dammklass M.

Mer för dammsugare klass M VC 20L-X
VC 40L-X
Mer för dammsugare klass L
 • Uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden > 1 mg/m³ (dammklass L).

Mer för dammsugare klass L

Möjlig felanvändning

 • Dammsugaren får inte användas för att suga upp asbest.
 • Dammsugaren får inte användas liggande.
 • Dammsugaren får inte användas för uppsugning av explosiva ämnen, glödande, brinnande eller brännbara material eller aggressivt damm (t.ex. magnesium‑aluminiumdamm) (undantag: träspån).
 • Dammsugaren får inte användas för att suga upp brandfarliga vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, kyl‑ och smörjmedel).

Indikeringar på produkten

Indikering
Beskrivning
Image alternative Serviceindikering Byta filter
Om lysdioden lyser är filtret igensatt.
 1. Kontrollera påfyllningsnivån i smutsbehållaren
 2. Tryck på manöverknappen Manuell filterrensning .
 3. Kontrollera filtret och byt ut det vid behov.
Image alternative Fyllnadsnivåavkännare
Om lysdioden lyser är säkerhetsfrånkoppling vid våt drift aktiv.
Töm behållaren och rengör sonderna.
Image alternative Effektindikering
Indikeringen visar information om aktuell filterstatus. Vid maximal sugeffekt lyser alla tre lampor.

Manöverknappar på produkten

Manöverknapp
Beskrivning
Image alternative Manuell filterrensning
Tryck på denna knapp för att genomföra manuell filterrensning.
Image alternative Automatisk filterrensning
Om lysdioden lyser är automatisk filterrensning aktiv.
Avaktivera den automatiska filterrensningen genom att trycka på knappen. Lysdioden slocknar.
Image alternative Ställa in slangdiameter (endast för klass M)
Tryck på knappen för att ställa in den aktuellt använda slangdiametern.
Värdet som ska ställas in är beroende på det anslutna verktyget och dess dammsugardiameter och måste anpassas vid behov.

Leveransinnehåll

Våt- och torrdammsugare inklusive filterelement, sugslang med vridkoppling (på dammsugaren) och snäppanslutning, dammsugarpåse (plast) PE, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter till din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Akustisk varningssignal

VC 20M-X
VC 40M-X
M-dammsugare är utrustade med en akustisk varningssignal. Den ljuder av säkerhetsskäl när lufthastigheten i sugslangen är lägre än 20 m/s.
För att den akustiska varningssignalen ska lösa ut korrekt måste diametern för den dammsugarslang som används ställas in på slangdiameterinställningen.

Filterrensning

Filterrensningen fungerar endast när en dammsugarslang är ansluten.
Enheten är försedd med manuell och automatisk filterrensning som syftar till att i största möjliga mån hålla filterelementet fritt från damm.
Du kan koppla från den automatiska filterrensningen genom att trycka på knappen ”Automatisk filterrensning”, och koppla in den igen genom att trycka en gång till.
Status
Betydelse
Lysdioden lyser.
Filterrensningen är aktiverad.
Lysdioden lyser inte.
Filterrensningen är avaktiverad.
Filterrensningen aktiveras automatiskt varje gång dammsugaren startas.
Filterelementet rengörs automatiskt med hjälp av en luftstöt (pulserande ljud).
För att få hög kontinuerlig sugeffekt måste filterrensningen vara aktiverad vid systemapplikationer (särskilt vid slipning, kapning och skärning) eller vid uppsugning av större mängder damm.
Filtret kan när som helst rengöras oberoende av den automatiska filterrensningen genom att trycka på knappen ”Manuell filterrensning”.
Effektiv rengöring: Maximal effekt för filterrensningen får du genom att stänga till slangen och samtidigt trycka på knappen ”Manuell filterrensning”.

Bruksanvisningar

VC 20M-X
VC 40M-X
Använd alltid dammsugarpåse i den M-klassade dammsugaren.
Klass M för uppsugning av damm med exponeringsgränsvärden på ≥ 0,1 mg/m3.
Tillbehör och användning
Materialnummer
Tillbehör
Användningstyp
2261451
Dammsugarpåse av plast PE VC 20, VC 150-6
Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
2262095
Dammsugarpåse av plast PE VC 40, VC 150-10
Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
2261258
Dammsugarpåse premium VC 20, VC 150-6
Trätillämpningar och mineraliska tillämpningar (betong), torr
2262130
Dammsugarpåse premium VC 40, VC 150-10
Trätillämpningar och mineraliska tillämpningar (betong), torr
2261453
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150
Universellt, vått och torrt
2261257
Filter VC 20⁄40⁄150 universal
Universellt, vått och torrt
2278640
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 universal
Torrt
2261452
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150
Vått och torrt
203867
Dammsugarslang 36x4,65M AS
Vått och torrt

Teknisk information

Produktegenskaper

Om produkten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av produktens märkspänning.

VC 20-X
VC 40-X
Vikt
11 kg
14,4 kg
Mått (L x B x H)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. tilläggsbelastning
25 kg
25 kg
Behållarens volym
15 ℓ
30 ℓ
Effektiv dammkapacitet
15 kg
34 kg
Effektiv vattenkapacitet
9 ℓ
22,8 ℓ
Lufttemperatur
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Automatisk filterrensning
sensorstyrd
sensorstyrd
Frekvens
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Isolationsklass
I
I
Kapslingsklass
IP X4
IP X4

Märkspänning


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Märkeffekt
1 200 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag för elverktyg
·/·
·/·
650 W
1 600 W
Nätanslutning (typ)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220–240 V
220–240 V (CH)
220–240 V (GB)
240 V (NZ)
Märkeffekt
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag för elverktyg
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Nätanslutning (typ)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximal volymström och maximalt vakuum


100 V
110 V
220–240 V
220–240 V (CH)
240 V (NZ)
Max. volymflöde (turbin)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Max. volymflöde vid slangens ände
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Max. vakuum
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Buller- och vibrationsinformation, uppmätt enligt EN 60335

Följande uppgifter gäller för alla industridammsugare VC 20 och VC 40.
Ljudtrycksnivå (LpA)
69 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsvärde
< 2,5 m/s²

Användning av förlängningskabel

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
 • Använd endast för användningsområdet godkända förlängningskablar med tillräckligt stor ledningsarea. Annars finns risk för nedsatt kapacitet och överhettning i kabeln.
 • Kontrollera regelbundet att förlängningskabeln inte är skadad.
 • Byt ut skadade förlängningskablar.
 • Vid arbete utomhus, använd endast en förlängningskabel som är godkänd och märkt för detta ändamål.

Före start

FARA
Elrelaterade risk. Om dammsugaren inte är ansluten korrekt finns det risk för dödsfall eller allvarliga personskador.
 • Dammsugaren får endast anslutas till en korrekt jordad strömkälla.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

Första start

Välj en lämplig dammsugarpåse baserat på materialet som ska sugas upp (mineraliskt, trä) och användningen (torr/våt). → Kapitel ”Bruksanvisningar”
 1. Öppna de båda låsklämmorna.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 3. Ta ut tillbehören från smutsbehållaren och förpackningen.
 4. Sätt i en dammsugarpåse enligt bruksanvisningen.
 5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.
 6. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
 7. Anslut dammsugarslangen.

Lägga i dammsugarpåsen Premium

Spetsiga föremål kan tränga igenom dammsugarpåsen.
Kontrollera att inga föremål har trängt igenom dammsugarpåsen.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de två låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 4. Sätt dammsugarpåsen Premium i smutsbehållaren.
 5. Kontrollera att adaptern hoppar på plats ordentligt och att dammsugarpåsen inte sticker ut över behållarkanten.
 6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.
 7. Stäng de två låsklämmorna.
 8. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
 9. Anslut dammsugarslangen.

Byta dammsugarpåse (plast)

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de två låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 4. Ta vid behov ut dammsugarpåsen av plast.
 5. Sätt i en ny dammsugarpåse (plast) i smutsbehållaren och vik ner dammsugarpåsen över smutsbehållarens kanter.
  • Hålen i dammsugarpåsen måste vara vända inåt på smutsbehållaren.
  • Rikta in dammsugarpåsen med hjälp av den svarta linjen på behållarens kant.
 6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.
 7. Stäng de två låsklämmorna.
 8. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
 9. Anslut dammsugarslangen.

Användning

VARNING
Risk för personskada. Om filtreringssystemet skadas kan hälsovådligt damm komma ut.
 • I nödfall (t.ex. trasigt filter) ska du slå av dammsugaren, dra ut elkontakten ur uttaget och låta fackpersonal kontrollera dammsugaren innan du fortsätter att använda den.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

Ställa in slangdiameter

 1. Anpassa dammsugarslangens diameter för uppsugning av torrt, icke brännbart damm med exponeringsgränsvärden och träspånor med hjälp av läget på omkopplaren för slangdiameterinställningen.
 2. Ändra slangdiameterinställningen, och därmed tröskelvärdet för den akustiska varningssignalen, genom att trycka upprepade gånger på knappen Image alternative.

Drift utan användning av enhetens eluttag

 1. Kontrollera innan du sätter i elkontakten att enhetens omkopplare står på ”OFF”.
 2. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
 3. Vrid verktygets strömbrytare till läge ”ON”.

Drift med användning av enhetens eluttag

Enhetens eluttag är endast avsett för direkt anslutning av elverktyg till dammsugaren.
Läs noggrant bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifterna för de elverktyg som ansluts till eluttaget.
 1. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
 2. Kontrollera att maximal effektförbrukning för elverktyget som ska anslutas ligger under tillåten maximal effekt för enhetens eluttag, se kapitel ”Teknisk information” och uppgifterna på eluttaget.
 3. Kontrollera att elverktyget är avslaget innan du sätter i dess elkontakt.
 4. Sätt i elverktygets elkontakt i enhetens eluttag.
 5. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
 6. Vrid enhetens omkopplare till läget ”Auto”.
 7. Koppla in elverktyget.
  När elverktyget slås av fortsätter dammsugaren att gå en kort stund så att det damm som finns i dammsugarslangen sugs upp helt.

Uppsugning av torrt damm

Innan du påbörjar uppsugningen av torrt damm, särskilt mineraliskt damm, ska du alltid se till att rätt dammsugarpåse har lagts i behållaren. Påsarna gör det lätt att ta bort det uppsugna materialet och håller behållaren ren.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada till följd av hälsovådligt damm! Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.
 • Använd endast dammsugaren med filtret i.
 • Se till att filterelementet är torrt och att rätt dammsugarpåse har lagts i.

Suga upp vätskor

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada till följd av hälsovådligt damm! Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.
 • Använd endast dammsugaren med filtret i.
 1. Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren.
 2. Använd om det är möjligt ett separat filterelement för vått användningsområde.
 3. Öppna de båda låsklämmorna när du har sugit upp vätskor.
 4. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag så att filterelementet kan torka.
 5. Töm smutsbehållaren och rengör den med en vattenslang. Rengör elektroderna med en borste och filterelementet genom att stryka av det för hand när det har torkat.
 6. Låt smutsbehållaren torka.

Efter dammsugning

 1. Koppla från elverktyget.
 2. Vrid verktygets omkopplare till läge ”OFF”.
 3. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
 4. Rulla upp anslutningskablarna och häng upp dem på kabelkroken.
 5. Töm behållaren och rengör verktyget genom att torka av det med en fuktig trasa.
 6. Rulla ihop slangen.
 7. Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

Tömma smutsbehållaren när den innehåller torrt damm

 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de två låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 4. Töm smutsbehållaren:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den eller ta ut dammsugarpåsen.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Hos dammsugare klass M: Ta bort dammsugarpåsen från smutsbehållaren.
  Använd alltid dammsugarpåse i den H-klassade dammsugaren.
 5. Sätt sedan dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Tömma smutsbehållaren utan dammsugarpåse (gäller vätskor)

 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 3. Öppna de två låsklämmorna.
 4. Ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den.
 5. Rengör smutsbehållarens kant med en trasa.
 6. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Använda överströmsskyddsknappen

Endast för Australien och Nya Zeeland
Säkringen skyddar eluttaget mot strömspikar. Om säkringen går visas överströmsknappen (vit) under den genomskinliga kåpan. För att säkringen inte ska lösas ut igen måste du åtgärda orsaken, t.ex. koppla bort det ansluta elverktyget från eluttaget.
Image alternative
 • Om du vill återupprätta strömförsörjning till det anslutna elverktyget igen trycker du på överströmsskyddsknappen.

Skötsel och underhåll

Skötsel av dammsugaren

VARNING
Elrelaterade risker. Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador till följd av elstötar.
 • Låt alltid en behörig elektriker utföra eventuella reparationer av de elektriska delarna.
 • Håll dammsugaren ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inga silikonhaltiga skyddsmedel.
 • Använd aldrig dammsugaren om ventilationsspringorna är tilltäppta! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Förhindra att främmande föremål tränger in i dammsugaren.
 • Rengör regelbundet utsidan med en lätt fuktad rengöringstrasa. Använd inte högtryckstvätt, ångtryckstvätt eller rinnande vatten vid rengöringen, eftersom det kan äventyra elsäkerheten.
Hos L- och M-dammsugare:Vid underhåll och rengöring måste dammsugaren hanteras på ett sådant sätt att inga faror för underhållspersonal och övrig personal uppstår.
 • Använd fläktventilation.
 • Använd skyddskläder.
 • Rengör underhållsområdet så att inget farligt material sprids ut i omgivningen.
 • Innan du avlägsnar dammsugaren från ett område med farligt material ska du suga rent den utvändigt, torka av den eller förpacka den tätt. Undvik att sprida ut skadligt damm som har fastnat på dammsugaren.
 • Vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla förorenade delar som inte har kunnat rengöras tillräckligt förpackas i täta påsar och sedan avfallshanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Minst en gång om året ska du låta Hilti -service eller en utbildad person utföra en dammteknisk kontroll beträffande t.ex. skador på filtret, dammsugarens lufttäthet och kontrollenheternas funktion.

Filterrengöring

Knacka inte filterelementet mot hårda föremål och använd inte hårda eller spetsiga föremål när du rengör det. Om du gör det minskar filterelementets livslängd.
Filterelementet får inte rengöras med tryckluft eftersom detta riskerar att skada filtret.
Filterelementet är en slitagedel.
 • Filterelementet ska bytas ut senast var sjätte månad.
 • Vid intensiv användning ska filterelementet bytas ut oftare.

Byta filterelement

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna filterkassettens låsbygel.
 3. Öppna filterkassetten.
 4. Ta försiktigt bort filterelementet med handtagen som finns på fästet.
 5. Rengör tätningsytan med en trasa.
 6. Sätt in det nya filterelementet.
 7. Stäng filterkassetten genom att fälla lockstoppet framåt.
 8. Stäng filterkassettens låsbygel.
 9. Se till att ta bort damm som tränger fram ur dammsugaren och/eller filterelementet vid filterbytet.

Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de båda låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 1. Kontrollera om avstängningskontakterna (trådsonder) är smutsiga och rengör dem vid behov med en borste.
 2. Kontrollera om tätningen vid sughuvudet är smutsig och rengör den vid behov med en trasa.
 3. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.
 4. Stäng de båda låsklämmorna.
 5. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

 1. Kontrollera efter skötsel- och underhållsarbeten att dammsugaren har satts ihop korrekt och fungerar som den ska.
 2. Genomför ett funktionstest.

Transport och förvaring

Transport

Dammsugaren får inte bäras med full smutsbehållare.
Dammsugaren får inte hängas upp i en kran.
 • Ta vid behov bort stabiliseringsaggregatet eller lösa verktyg från hållaren.
 • Töm dammsugaren innan den flyttas till en annan plats.
 • Luta inte dammsugaren och förflytta den endast stående om du har dammsugit upp vätskor.
 • Vid transport ska du sätta ihop de båda slangändarna med hjälp av konadaptern.
VC 20M-X
VC 40M-X
För dammsugare klass M
VARNING
Risk för personskada till följd av hälsovådligt damm! Farligt suggods kan komma ut vid slangfästet.
 • På M-klass-dammsugare ska slangfästet tillslutas med locket vid transport och när dammsugaren inte används.

Fästa väskan

Image alternative
 1. Se till att dammsugaren står stadigt och lås bromsen. Dra ut transporthandtaget helt.
 2. Placera en eller flera väskor på dammsugaren.
  • Väskorna får inte nå högre än transporthandtaget.
  • Observera maximal ytterligare belastning.
 3. Dra spännbandet genom fästet och över väskorna. Förläng spännbandet vid behov.
 4. Haka fast spännbandets krok på transporthandtaget och spänn spännbandet.

Förvaring

 • Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Störning för dammsugare

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen Byt filter lyser.
Filterelementet är igensatt eller för gammalt.
Inget filterelement isatt.
Image alternative
Produkten fungerar inte eller stängs av direkt efter start.
Vattenfrånkoppling har lösts ut.
 • Rengör sonderna och området runt dem med en borste.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Akustisk varningssignal (nedsatt sugeffekt)
Dammsugarpåsen är full.
 • Byt dammsugarpåsen.
Filterelementet är kraftigt nedsmutsat.
 • Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
Elverktygets dammsugarslang eller dammsugarkåpa är igensatt.
 • Rengör dammsugarslangen och dammsugarkåpan.
Slangdiameterinställningen i fel position.
Dammet blåses ut ur dammsugaren.
Filterelementet är inte korrekt monterat.
Filterelementet är skadat.
Produkten startar och stannar utan anledning, eller det sker en statisk urladdning genom användaren.
Elektrostatisk avledning är inte säkerställd, produkten är ansluten till ett ojordat uttag.
 • Anslut produkten till ett jordat uttag, använd en antistatisk dammsugarslang.
Motorn går inte längre.
Eluttagets säkring har löst ut.
 • Koppla in säkringen.
 • Sök efter orsaken till överströmmen om säkringen löser ut igen.
Smutsbehållaren är full.
 • Slå av produkten och töm smutsbehållaren.
Motorns värmesäkring har utlösts.
 • Slå av produkten och låt den svalna i cirka fem minuter.
 • Om motorn inte startar ska du ta produkten till Hilti -kundtjänst.
Motorns värmesäkring löses ut och stänger vid upprepade tillfällen av motorn.
 • Rengör springorna försiktigt med en torr borste.
Motorn fungerar inte i automatisk drift.
Ansluten produkt är defekt eller felaktigt ansluten.
 • Kontrollera att den anslutna produkten fungerar eller sätt i elkontakten ordentligt.
Den automatiska filterrensningen fungerar inte.
Ingen dammsugarslang är ansluten.
 • Anslut dammsugarslangen.

Störning i systemenhet

Om dammsugaren används i ett trådlöst system kan följande meddelande visas på displayen hos anslutna systemenheter.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen Okänt fel lyser.
Den anslutna systemenheten har tagit emot en okänd felkod från dammsugaren.
 • Kontrollera om störningar föreligger för dammsugaren.
Image alternative
Serviceindikeringen Byt filter lyser.
Filterelementet är igensatt eller för gammalt.
Inget filterelement isatt.
Image alternative
Serviceindikeringen Vattenfrånkoppling lyser.
Vattenfrånkoppling har lösts ut.
 • Rengör sonderna och området runt dem med en borste.
Image alternative
Serviceindikeringen Minskad sugeffekt lyser.
Dammsugarpåsen är full.
 • Byt dammsugarpåsen.
Filterelementet är kraftigt nedsmutsat.
 • Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
Elverktygets dammsugarslang eller dammsugarkåpa är igensatt.
 • Rengör dammsugarslangen och dammsugarkåpan.
Slangdiameterinställningen i fel position.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elverktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
BorrslamAv miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling.
 • Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.
Vi rekommenderar följande förbehandling:
 • Samla borrslammet (t.ex. med en våtdammsugare).
 • Låt borrslammet rinna av och lämna det fasta avfallet till en deponi för byggavfall (flockningsmedel kan påskynda avskiljningsprocessen).
 • Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.
Borrdamm
 • Avfallshantera ansamlat borrdamm enligt gällande nationella lagar och föreskrifter.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.