Språk

C 4-22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Dubbelisolerad
Image alternative Endast för användning inomhus
Image alternative Likström
Image alternative Växelström
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteriladdare
  C 4‑22
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Produkten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap, och inte heller av barn.
 • Barn får inte använda produkten som leksak.
 • Om du monterar batteriladdaren på en vägg måste du se till att den sitter ordenligt fast i väggen.
 • Montera batteriladdaren så att det isatta batteriet inte kan falla ner.

Omsorgsfull hantering och användning av batteriladdare

 • Undvik skador genom att endast ladda godkända Hilti litiumjonbatterier med batteriladdaren.
 • Laddaren bör placeras på en torr och ren yta som är sval och fri från frost.
 • Laddaren måste kunna avge värme under laddningen. Se därför till att hålla ventilationsspringorna fria. Laddaren får inte placeras i en sluten behållare under laddningen.
 • Ta noga hand om produkten. Kontrollera att inga delar är trasiga eller skadade på ett sådant sätt att produkten inte längre fungerar som den ska. Om delar är trasiga eller skadade ska produkten repareras innan den tas i bruk igen.
 • Använd laddaren och tillhörande batteri enligt dessa anvisningar och enligt beskrivningen för respektive enhet. Om laddaren används för andra ändamål än det avsedda kan riskfyllda situationer uppstå.
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. En kortslutning av batteriets eller laddarens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Förvara inte batteriet i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Batteri
 2. Statusindikering för batteri
 3. Batteriets upplåsningsknapp
 4. Indikator för driftstatus batteriladdare
 5. Hål för montering på vägg
 6. Gränssnitt för batteri

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en bärbar batteriladdare till Hilti litiumjonbatterier med en märkspänning på 21,6 V. Den är avsedd för anslutning till eluttag med 100–127 V eller 220–240 V växelspänning (beroende på nätspänningen i det land där laddaren används).

Batteriladdaren kan ställas på jämna ytor eller monteras på väggen.
Image alternative
 • Vilka litiumjonbatterier från Hilti som är godkända för produkten ser du i denna lista.

 • Alla batterier finns inte tillgängliga på alla marknader.

Batteriladdarens indikator för driftstatus

Status
Betydelse
Lysdioden lyser grönt.
Batteriladdaren är klar att använda.
Lysdioden lyser inte.
Batteriladdaren är inte klar att använda.

Indikering för litiumjonbatteri under pågående laddning

När ett Hilti Nuron-litiumjonbatteri är anslutet till en Hilti -batteriladdare visar batteriets statusindikering både laddningsstatus och eventuella felmeddelanden.
Status
Betydelse
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Batteriet laddas, laddningsnivå: ≤ 20 %
En (1) lysdiod lyser grönt, en (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Batteriet laddas, laddningsnivå: 21 % till 40 %
Två (2) lysdioder lyser grönt, en (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Batteriet laddas, laddningsnivå: 41 % till 60 %
Tre (3) lysdioder lyser grönt, en (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Batteriet laddas, laddningsnivå: 61 % till 80 %
Fyra (4) lysdioder lyser grönt
Batteriet laddas, laddningsnivå: ≥ 80 %
Ingen lysdiod lyser
Batteriet är helt laddat och laddningen har avslutats.
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult samtidigt som en eller flera lysdioder lyser grönt
Laddningen har avbrutits. Eventuellt är batteriet utanför tillåtet temperaturområde.
Laddningen fotsätter automatiskt så fort alla parametrar är normala igen. Låt batteriet vid behov batteriet få rekommenderad laddningstemperatur.
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service.

Indikering för litiumjonbatteriets status

Hilti rekommenderar att du alltid kontrollerar litiumjonbatteriets skick före laddning.
För att kontrollera batteriets status, håll batteriets frigöringsknapp nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.
Status
Betydelse
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt.
Batteriet kan fortfarande användas.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult.
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken.
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service.

Leveransinnehåll

Batteriladdare, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information


C 4-22
Vikt
0,55 kg
Nominell utspänning
10,8 V …21,6 V
Maximal utgångseffekt
90 W
Förvaringstemperatur
−20 ℃ …70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃

Användning

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om nät- eller förlängningskabeln skadas under arbetet, dra genast ur produkten och kabeln från eluttaget. Ta inte på det ställe där kabeln är skadad!
 • Kontrollera regelbundet alla anslutningskablar.
 • Byt ut defekta förlängningskablar.
 • Kontakta annars Hilti -service.
Vi rekommenderar att du använder en jordfelsbrytare (RCD) med högst 30 mA utlösningsström.

Slå på batteriladdare och ladda batteri

VARNING
Explosionsrisk vid laddning av icke godkända batterier. Kan leda till personskador och skador på batteriladdaren.
 • Ladda aldrig engångsbatterier.
 • Använd endast batterier som är godkända av Hilti i den här batteriladdaren.
FÖRSIKTIGHET
Kortslutning på grund av fukt eller väta Leder till skador på produkten.
 • Använd endast produkten i stängda utrymmen.
 • Håll produkten borta från fukt och väta.
 1. Sätt i kontakten i uttaget.
  • Lysdioden lyser grönt.
 2. För in batteriet i batteriuttaget.
  • Batteriet laddas.
 3. När batteriet är laddat, ta ur batteriet ur batteriladdaren.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti -service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Byta nätkabel

FARA
Risk för personskada! Risk för elektriska stötar.
 • Produkten får endast användas, skötas och underhållas av auktoriserad, utbildad personal! Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå.
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut.
Följ gällande elsäkerhetsbestämmelser i ditt land.
Image alternative
 1. Dra ur laddarens elkontakt ur uttaget.
 2. Dra av gummifoten från kåpan och ta loss fästskruven som sitter under den.
  Material
  Torx®-skruvmejsel T10
 3. Fäll upp kåpan.
 4. Ta en bild på eller rita upp kabeldragningen så att du kommer ihåg var kablarna går.
 5. Lossa ledaren genom att försiktigt trycka in en av klämmorna med en spårskruvmejsel. Dra ur ledaren ur klämman. Upprepa detta arbetsmoment med den andra ledaren och ta sedan loss den trasiga nätkabeln.
 6. Sätt dit den nya nätkabeln. Tryck ner en klämma med hjälp av en spårskruvmejsel och för in ledaren i klämman. Släpp klämman och kontrollera att ledaren sitter fast ordentligt. Upprepa detta arbetsmoment med den andra ledaren.
  Material
  Kabel
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  Använd den här tabellen för att välja en kabel som passar din batteriladdare, eller kontakta Hilti -service.
 7. Placera nätkabeln på samma sätt som den gamla nätkabeln före bytet. Använd bilden du tog eller ritningen du gjorde som referens.
 8. Fäll ihop kåpan och sätt tillbaka fästskruven.
 9. Sätt tillbaka gummifoten på kåpan.
 10. Sätt i elkontakten i uttaget igen och kontrollera att batteriladdaren fungerar som den ska.
  • Lampan lyser: Batteriladdaren fungerar som den ska.
  • Lysdioden lyser inte: Batteriladdaren fungerar inte som den ska.
   • Kontakta Hilti -service.

Transport och förvaring

Transport
 • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
 • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
 • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioden lyser inte.
Elkontakten är inte ansluten.
 • Sätt i kontakten i uttaget.
Störning i produkten.
 • Dra ur kontakten ur eluttaget och sätt sedan i kontakten igen. Om lysdioden fortfarande inte lyser kontaktar du Hilti -service.
Nätkabeln är trasig.
Batteriladdaren är defekt.
 • Låt Hilti Service reparera produkten.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Beskrivning Hilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.