Språk

R 6-22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Får endast användas inomhus
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Radio
  R 6-22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

OBS! Samtliga anvisningar ska läsas. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Spara säkerhetsanvisningarna på ett bra ställe.
Arbetsplats
 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Enheten får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Laddaren är inte konstruerad för att fästas på väggen.
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
Personsäkerhet
 • Produkten är inte avsedd att användas av personer med fysiska eller mentala funktionshinder eller otillräcklig erfarenhet (vilket innefattar barn). Om ovanstående personer ska använda produkten måste en ansvarig person först visa hur den används på ett säkert sätt och därefter övervaka användningen.
 • Säg till barn att de inte får leka med enheten.
 • Om barn över åtta år ska använda produkten måste en ansvarig person först visa hur den används på ett säkert sätt och därefter övervaka användningen.
 • Bär inte smycken, t.ex ringar eller halsband. Smycken kan orsaka kortslutning och leda till brännskador.
 • Undvik att röra vid kontakterna.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera enheten och se till att inget annat än originalreservdelar används. Detta garanterar att enhetens säkerhet upprätthålls.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Översikt

Image alternative
 1. Display
 2. Power-knapp
 3. Bärhandtag
 4. Antenn
 5. Reglage
 6. Hölje
 7. Gummiinkapsling
 8. Mode-knapp
 9. Preset-knapp
 10. Bluetooth-knapp
 11. Equalizer-knapp
 12. Tidsinställningar
 13. USB-uttag
 14. AUX-anslutning
 15. Batteri
 16. NFC-gränssnitt
 17. Batterifack

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en sladdlös byggplatsradio. Den är avsedd för att spela upp musik som radiomottagare eller via en mobil enhet som kan anslutas till produkten via Bluetooth eller med en AUX-kabel.

 • Produkten är framtagen för användning på byggarbetsplatser. Utsätt inte produkten för fuktighet som t.ex. rinnande vatten.

 • Använd endast produkten i stängda utrymmen.

Image alternative
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen B 22 med produkten. Hilti rekommenderar att de batterier som anges i denna tabell används med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare från de typserier som anges här.

Leveransinnehåll

Byggplatsradio, AAA-batterier (2x), bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter till din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Bluetooth

Denna produkt är utrustad med Bluetooth (tillval).
Bluetooth är en trådlös dataöverföring, med vilken två Bluetooth-kompatibla enheter kan kommunicera med varandra på ett kort avstånd.

Indikering för litiumjonbatteriet

Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.

Visning av laddningsstatus och felmeddelanden

För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.
VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande batterier.
 • När du har satt i batteriet och tryckt ner frigöringsknappen, kontrollera att batteriet har hakat i korrekt i verktyget igen.
Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
Status
Betydelse
Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 100 % till 71 %
Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 70 % till 51 %
Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 50 % till 26 %
En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 25 % till 10 %
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Laddningsstatus: < 10 %
En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats.
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel.
Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning.
Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår.
En (1) lysdiod lyser gult
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service.
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service.

Visning av batteristatus

För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.
Status
Betydelse
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt.
Batteriet kan fortfarande användas.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult.
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken.
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service.

Displayindikering

Displayindikering
Displayindikering
Image alternative AM har valts som ljudkälla.
Image alternative FM har valts som ljudkälla.
Image alternative DAB har valts som ljudkälla. (Finns inte för alla marknader.)
För bästa ljudkvalitet ska du alltid välja ljudkällan DAB, om mottagning för denna finns lokalt.
Image alternative AUX har valts som ljudkälla.
Image alternative Bluetooth har valts som ljudkälla.
Image alternative Mobil enhet för uppspelning av musik är ansluten via Bluetooth.
Symbolen blinkar så länge som produkten söker efter en möjlig anslutning eller upprättar en anslutning.
Image alternative Indikerar basinställningarna.
Image alternative Indikerar diskantinställningarna.
Image alternative Indikerar att återgivningen sker i stereo. Om mottagningsstyrkan är tillräckligt hög sker stereoåtergivning automatiskt.
Image alternative Indikerar plats för sparad station.
Image alternative Visar tiden.
Symbolerna blinkar i inställningsläget.
Image alternative DAB-mottagningen är för svag.

Förvaringsmöjlighet för mobil enhet

Image alternative
Radion kan spela upp musik från en annan, mobil enhet (t.ex. mobiler eller surfplattor). Den mobila enheten kan förvaras säkert på radion.

Teknisk information

Produktegenskaper

Effektbehov
160 W
Batteriets driftspänning
22 V
Batteri
Li-Ion
Vikt (Utan batteri)
5,1 kg
Frekvensområde AM
526,5 kHz …1 606,5 kHz
Frekvensområde FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB/DAB+
174 MHz …240 MHz
Utgångsspänning USB
5,0 V/2,1 A
Omgivningstemperatur
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Utstrålad effekt från Bluetooth
7,30 dBm
Bluetooth-frekvens
2 402 MHz …2 480 MHz

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ …40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ …45 ℃

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Sätt i reservbatterier

Utan batterierna kan inga inställningar sparas.
Se till att vända batterierna rätt.
Image alternative
 1. Ta av locket på batterifacket.
 2. Sätt i de 2 medföljande AAA-batterierna i batterifacket.
 3. Montera locket på batterifacket.

Till-/frånkoppling av enheten

Image alternative
 • Tryck på power-knappen.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Upprätta en Bluetooth-anslutning

Om du uppmanas att ange kod, ange koden 0000.
Image alternative
 1. Tryck på Bluetooth-knappen.
 2. Om du ska parkoppla radion manuellt för första gången trycker du på och håller ner Bluetooth-knappen i två sekunder.
  • Bluetooth-symbolen blinkar.
  • Välj Hilti -radion på din mobila enhet.
  • Om enheterna är parkopplade visas Bluetooth- och parkopplingssymbolen konstant på displayen.
 3. Tryck på Bluetooth-knappen om radion redan är parkopplad med en mobil enhet.
  • Kopplingen startas automatiskt och parkopplingssymbolen på bildskärmen börjar blinka.
  • Radion söker efter en signal i högst 3 minuter.
  • Om enheterna är parkopplade visas parkopplingssymbolen på displayen.
  • Om radion har lokaliserat en kopplad mobil enhet visas Bluetooth-symbolen på displayen.
 4. Om du har tillgång till två radioapparater kan du spela upp musik genom båda radioapparaterna samtidigt i stereo.
  • Radio (A) är parkopplade med din mobila enhet. Denna radio är nu masterenheten.
  • Slå på radio (B) .
  • Tryck på Bluetooth-knappen på radio (B) .
  • Tryck på preset-knappen på masterenheten (A) (en ljudsignal bekräftar parkopplingen).
  • Kort därefter spelas musiken upp på båda radioapparaterna i stereo.

Upprätta NFC-anslutning

Image alternative
 1. Aktivera NFC-funktionen på din mobila enhet om den stöder NFC-funktionen.
 2. Håll din mobila enhet tätt emot NFC-gränssnittet på radion. Det sitter på högersidan och är märkt med NFC-symbolen.
  Vid första kopplingsproceduren måste du godkänna NFC-anslutningen till din mobila enhet.

Ställ in ljudkälla

Image alternative
 1. Tryck på Mode-knappen.
 2. Välj önskad ljudkälla.
  Välj mellan AM, FM, AUX, Bluetooth och DAB.

Sök och spara stationer

Vrid snabbt en kort bit på reglaget för att starta automatisk stationssökning.
Image alternative
 1. Välj en frekvens med reglaget.
 2. Tryck på Preset-knappen.
 3. Spara denna frekvens genom att trycka på reglaget.

Rikta in antenn

Image alternative
 • Rikta in antennen så att bästa mottagning uppnås.

Ställa in ljudvolym

Image alternative
 1. Vrid på Power-knappen medurs för att öka ljudvolymen.
 2. Vrid Power-knappen moturs för att sänka ljudvolymen.

Equalizer-inställningar

Här ändrar du bas- och diskantinställningarna.
Image alternative
 1. Tryck på equalizer-knappen (EQ) .
 2. Välj med reglaget om du vill ställa in bas eller diskant.
 3. Ändra inställningarna med reglaget.

Spela upp musik från en mobil enhet via Bluetooth

För bästa ljudkvalitet ska ljudvolymen på den externa enheten vara mycket högt inställd. Den egentliga ljudvolymkontrollen sker sedan på laddaren.
 1. Anslut den mobila enheten till radion via Bluetooth.
 2. Välj uppspelningsläge (Bluetooth).
 3. Tryck på Start-/Paus-knappen på den mobila enheten eller tryck på reglaget för att starta eller pausa musiken.
 4. Använd pilknapparna på den mobila enheten eller vrid på reglaget för att byta ljudspår.

Spela upp musik från en extern enhet via AUX-anslutning

För bästa ljudkvalitet ska ljudvolymen på den externa enheten vara mycket högt inställd. Den egentliga ljudvolymkontrollen sker sedan på laddaren.
Image alternative
 1. Välj uppspelningsläge (AUX eller Bluetooth).
 2. Tryck på Start-/Paus-knappen på den mobila enheten för att starta och pausa musiken.
 3. Använd pilknapparna på den externa enheten för att byta ljudspår.

Ställ in tiden

Den automatiska synkroniseringen av klockan till radiotid kan aktiveras eller avaktiveras.
Image alternative
 1. Tryck på tid-knappen.
 2. Ställ in tiden med reglaget.
 3. Spara tiden genom att trycka kort på reglaget.
 4. Välj med reglaget om tiden ska synkroniseras och bekräfta valet genom att trycka kort på reglaget.

USB-laddningsfunktion

USB-anslutningen kan bara användas för laddning. Dataöverföring är inte möjlig.
Image alternative
 • Anslut din mobila enhet till radions USB-uttag med en USB-kabel.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för damm eller smuts i onödan. Utsätt aldrig batteriet för hög fuktighet (t.ex. sänka ner det i vatten eller lämna det ute i regnet).
  Om ett batteri har blivit blött behandlar du det som ett skadat batteri. Isolera det i en icke brännbar behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet som har applicerats på kontakterna i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Radion startar inte.
Batteriet tomt
 • Ladda batteriet eller sätt i ett nytt batteri.
Batteriet är defekt
 • Kontrollera batteriet genom att trycka på de båda knapparna på sidorna. Om lysdioderna lyser kan radion vara defekt. Om lysdioderna inte lyser är batteriet defekt.
 • Kontakta Hilti -service.
Radion är defekt
 • Kontakta Hilti -service.
Batterisymbolens ram blinkar, inget laddningsstatusfält är ifyllt (denna indikering visas kort innan enheten stängs av).
Batteriet är för varmt
 • Vänta och låt batteriet svalna.
Batteriet är för kallt
 • Vänta och låt batteriet värmas upp.
Batteriet är defekt
 • Kontrollera batteriet genom att trycka på de båda knapparna på sidorna. Om lysdioderna lyser kan radion vara defekt. Om lysdioderna inte lyser är batteriet defekt.
 • Kontakta Hilti -service.
Inställningar, som t.ex. tid, är inte längre sparade.
Batterierna är tomma
 • Byt reservbatterierna.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.
RoHS, Taiwan (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
BeskrivningBatterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
 • Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti -servicepartner.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det enligt anvisningarna ovan.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
I fall med ett enda brinnande batteri:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Vänta tills batteriet har svalnat helt.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter användning.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.