Språk

IC-BLE

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Bluetooth-modul
  Sats: IC-BLE
  Mottagarmodul: IC-RC
  Fjärrkontroll: IC-RM
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att modulens säkerhet upprätthålls.
 • Använd inte produkten när barn finns i närheten.

Produktspecifika säkerhetsanvisningar

 • Kontrollera att förpackningen är hel och att inget saknas. Om du upptäcker att något saknas eller att det är något fel på produkten som försämrar dess funktion ska detta åtgärdas av kvalificerad personal.
 • Se till att produkten monteras och fixeras korrekt.

Extra säkerhetsföreskrifter

 • När du monterar enheten på ett elverktyg måste du vara uppmärksam på att handtag och andra gripytor inte blockeras för att du ska kunna hålla elverktyget på ett säkert sätt.
 • Fäst inte fjärrkontrollen på roterande delar av elverktyg eller på kroppsdelar som armar eller händer.
 • Även om produkten uppfyller de stränga kraven i gällande föreskrifter, kan inte Hilti helt utesluta att produkten orsakar störningar genererade av stark elektromagnetisk strålning. Det kan resultera i funktionsfel. Hilti kan inte heller utesluta störningar från andra elektroniska enheter (t.ex. flygnavigeringsutrustning).

Omsorgsfull hantering och användning av knappcellsbatterier

 • Svälj aldrig knappcellsbatterierna. Förtäring av knappcellsbatterier kan inom två timmar leda till allvarliga och dödliga inre frätskador.
 • Knappcellsbatterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn. Om du misstänker att en knappcellsbatteri har svalts eller förts in i en annan kroppsöppning, ring en lokal giftinformationscentral för information om behandling.
 • Använd endast de i denna bruksanvisning angivna knappcellsbatterityperna. Använd inga andra typer av knappcellsbatteri eller någon annan energiförsörjning.
 • Icke uppladdningsbara knappcellsbatterier får inte laddas på nytt. Knappcellsbatteriet kan bli otätt, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Du får inte göra tvingad urladdning, ladda, demontera eller bränna upp knappcellsbatteriet. Värm inte upp knappcellsbatteriet över den maximala temperatur som anges av tillverkaren. Annars finns det risk för personskador på grund av gasläckage eller explosion, vilket kan leda till kemiska brännskador.
 • Ta bort använda knappcellsbatterier och återvinn eller kassera dem direkt i enlighet med lokala föreskrifter. Håll knappcellsbatterierna borta från barn. Kasta INTE knappcellsbatterier i hushållssoporna och bränn inte upp dem. Urladdade knappcellsbatterier kan bli otäta och skada produkten eller orsaka personskador.
 • Även förbrukade knappcellsbatterier kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Hantera inte begagnade knappcellsbatterier med mindre omsorg än nya.
 • Skadade knappcellsbatterier får inte komma i kontakt med vatten. Läckande litium kan vid kontakt med vatten skapa väte och orsaka en brand, explosion eller personskador.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Hål för fästskruv
 2. LED-display
 3. Manöverknapp Bluetooth
 1. Manöverknapp PÅ/AV
 2. LED-display
 3. Låshake
 4. Gummiförslutning (montering på dammsugarslang eller elverktyg)

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är en Bluetooth-mottagare med fjärrkontroll, som kan eftermonteras i dammsugare från Hilti . Den är avsedd för att sätta på och stänga av dammsugare sladdlöst.

 • Fjärrkontrollen är framtagen för att monteras på en dammsugarslang.

Leveransinnehåll

Fjärrstyrning, mottagarmodul, fästskruv (2 st.), tätningsgummi, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter till din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Bluetooth®

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av Hilti sker det under licens.
Bluetooth är en trådlös dataöverföring, med vilken två Bluetooth-kompatibla enheter kan kommunicera med varandra på ett kort avstånd.
Bluetooth-modulen från Hilti ansluts till den medföljande fjärrkontrollen på plats och parkopplas automatiskt vid igångsättning.

BLE-Mute-funktion

BLE-Mute avbryter tillfälligt radiokommunikationen mellan fjärrkontrollen och mottagarmodulen i dammsugaren. Aktivera läget t.ex. under transport i flygplan, eller vid arbeten på sjukhus.
Aktivera BLE-Mute-funktionen: Tryck och håll in knappen ON/OFF i 10 sekunder.
Avaktivera BLE-Mute-funktionen: Tryck och håll in knappen ON/OFF i 3 sekunder.
Vid avaktivering av BLE-Mute-funktionen startas parkopplingsläget automatisk för att återupprätta parkopplingen mellan fjärrkontrollen och mottagarmodulen.

Ljussignaler på LED-displayen

Fjärrkontrollen och mottagarmodulen har en LED-display vardera, vilka visar olika driftstatus.
Lampan på fjärrkontrollen tänds dessutom också när du trycker på knappen ON/OFF .
Följande ljussignaler finns:
Lampsignal
Betydelse
Fjärrkontroll eller mottagarmodul:
Lysdioden lyser inte
Alternativ A: BLE-Mute-funktionen är aktiverad.
Alternativ B: Knappcellsbatteriets laddningsstatus är för låg eller så är mottagarmodulen inte korrekt monterad i dammsugaren.
Mottagarmodul:
Lampan blinkar (med ca 2 sekunders intervall)
Fjärrkontrollen och mottagarmodulen är parkopplade och fungerar som de ska.
Denna status är det normala driftläget.
Fjärrkontroll eller mottagarmodul:
Lampan blinkar snabbt
Parkopplingsläget är aktivt.
Fjärrkontrollen och mottagarmodulen har parkopplats i fabriken. Vid första idrifttagning visas indikeringen för normalt driftläge direkt.

Teknisk information

Produktegenskaper

Använd endast strömkällor med begränsad effekt (ES1 PS1) enligt IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Märkspänning
3,3 V
3,3 V
Märkström
50 mA
20 mA
Batteri-
·/·
CR2032
Mått (L×B×H)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Drifttemperatur
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Signalräckvidd (kan variera kraftigt beroende på omgivningen)
30 m
30 m

Bluetooth

Kommunikationsstandard
Bluetooth® 5
Frekvens
2 404 GHz … 2 480 GHz
Maximalt utstrålad sändningseffekt
4 dBm

Användning

Montera mottagarmodul

Använd alltid en skruvmejsel för att dra åt och lossa fästskruvarna. Dra åt fästskruvarna så hårt du kan för hand. Vrid skruven ett halvt varv moturs, tills skruven ligger ordentligt i gängan innan du börjar skruva i den. På så sätt undviker du onödigt slitage på skruvhuvudet.
Image alternative
 1. Lossa de två fästskruvarna på dammsugarens täcklock.
 2. Ta bort täcklocket.
 3. Sätt i kontakten i uttaget.
  • Observera koden på kontaktdonet.
  • Kontakten är isatt.
 4. Sätt i mottagarmodulen i hållaren.
 5. Fäst mottagarmodulen med de två fästskruvarna.
 6. Sätt fast fjärrkontrollen på dammsugarslangen.
 7. Spänn fast fjärrkontrollen med gummiförslutningen.

Parkoppla fjärrkontroll med mottagarmodul

Fjärrkontrollen och mottagarmodulen i en sats har parkopplats i fabriken. Du kan parkoppla två produkter om du t.ex. byter ut den ena produkten eller kompletterar i efterhand. Parkopplingsläget aktiveras också när du avaktiverar BLE-Mute-funktionen.
 1. Tryck och håll in startknappen på de produkter som ska parkopplas i 3 sekunder (fjärrkontroll och mottagarmodul).
  • LED-displayen blinkar (fjärrkontroll och mottagarmodul).
  Produkterna söker efter en passande parkopplingsenhet i max. 30 sekunder. Om ingen passande parkopplingsenhet finns inom räckvidden avbryts parkopplingsläget.
 2. Vänta till parkopplingsproceduren har avslutats.
  • Parkopplingsproceduren har avslutats när LED-displayen blinkar (mottagarmodul).

Använda fjärrkontrollen

Med fjärrkontrollen går det att sätta på eller stänga av dammsugaren på avstånd. Fjärrkontrollen kan fästas på en dammsugarslang eller ett elverktyg med gummiförslutningen. Var uppmärksam så att du inte blockerar några gripytor eller säkerhetsanordningar.
 1. Ställ in dammsugaren på Bluetooth-drift.
  • Följ anvisningarna i dammsugarens bruksanvisning.
 2. Tryck på manöverknappen PÅ/AV för att sätta på eller stänga av.

Byta batteri (fjärrkontroll)

 1. Öppna luckan på batterifacket med ett lämpligt verktyg (t.ex. ett mynt).
 2. Ta ut det urladdade batteriet.
 3. Sätt i ett nytt batteri i batterifacket med +-polen uppåt.
  • Batterityp: Knappcell CR2032
 4. Sätt tillbaka locket på batterifacket.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring

Transport
 • Transportera aldrig produkten med ikopplat verktyg.
 • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
 • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
 • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontrollera om det kan finnas en störning i dammsugaren och läs anvisningarna om hur du åtgärdar fel i dammsugarens bruksanvisning.
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lampan lyser inte när startknappen trycks in
Knappcellsbatteri tomt
Fjärrkontroll defekt
 • Kontakta Hilti -service.
Lampan lyser inte (strömbrytaren står på AUTO )
Mottagarmodulens kabel är inte korrekt ansluten till dammsugaren
 • Kontrollera att kontakten och kabeln sitter i korrekt och att de inte är defekta.
Mottagarmodul inte korrekt monterad
Mottagarmodul defekt
 • Kontakta Hilti -service.
Dammsugaren startar inte och/eller reagerar inte på kommandon från fjärrkontrollen
Knappcellsbatteri tomt
Det finns ingen anslutning mellan mottagarmodul och fjärrkontroll
 • Kontrollera att fjärrkontrollen och mottagarmodulen är parkopplade.
Parkopplingsproceduren avbröts eller misslyckades
Felet ligger hos dammsugaren
 • Följ anvisningarna för hur du åtgärdar fel i dammsugarens bruksanvisning.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
I slutet av dokumentationen finns landsspecifika godkännandesymboler för Bluetooth.

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Detta verktyg har i tester klarat de gränsvärden för en digital enhet av klass A som fastställs i avsnitt 15 av FCC-regelverket. Dessa gränsvärden bör garantera ett tillräckligt skydd mot elektromagnetiska störningar vid drift i kommersiella anläggningar. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning. och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna. Användning av detta verktyg i bostäder kan ge upphov till störningar som användaren måste kompensera för.
Detta verktyg motsvarar avsnitt 15 i FCC-regelverket och RSS‑210-specifikationerna i ISED.
För idrifttagning gäller följande två villkor:
 • Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
 • Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.