Språk

PS 85

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative SD-kort
Image alternative USB
Image alternative Instrumentet stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Väggskanner
  PS 85
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar för mätinstrument

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Mätinstrument kan utgöra en fara om de hanteras på ett olämplig sätt. Om säkerhetsanvisningar och andra anvisningar inte följs, finns risk för skador på mätinstrumentet och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Elektrisk säkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Torka av produkten innan du lägger ner den i transportväskan.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd mätinstrument med förnuft. Använd aldrig mätinstrument om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett mätinstrument kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att mätinstrumentet är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det.
 • Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för mätinstrument även om du är van vid att använda mätinstrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
 • Mätinstrumentet får inte användas i närheten av medicinska instrument.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Förvara mätinstrument oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Mätinstrument är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll mätinstrumenten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att mätinstrumentets funktion påverkas negativt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder mätinstrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna mätinstrument.
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Före viktiga mätningar och om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
 • Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
 • Även om mätinstrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska instrument (såsom kikare, glasögon, kameror).
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Håll mätinstrumentet borta från alla typer av implantat.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
 • Använd inte mätinstrumentet för att undersöka människor eller djur.
 • Instrumentet får inte användas i närheten av gravida eller personer med pacemaker.
Elektrisk säkerhet
 • Ta ur batteriet före förvaring.
Användning och hantering av mätinstrumentet
 • Kontrollera mätinstrumentets förinställningar samt inställningar som du själv har gjort innan du använder instrumentet.
 • Beakta alltid informationen och varningsmeddelandena på displayen när instrumentet startats och under arbetet.
 • Håll skannerundersidan och hjulen torra eftersom fukt kan påverka mätprecisionen.
 • Fäst inga klisteretiketter eller brickor i sensorområdet på mätinstrumentets baksida. Särskilt brickor av metall påverkar mätresultatet.
 • Se till att alla fyra hjul hela tiden har kontakt med underlaget när du skannar. Undvik avsatser och kanter.
 • Håll mätinstrumentet bara i det avsedda handtaget under hela mätningen för att inte påverka mätningen.
 • Använd inga handskar under mätningen och se till att det finns tillräcklig jordning. Vid otillräcklig jordning kan materialdetekteringen (även detekteringen av strömförande ledningar) påverkas.
 • Flytta mätinstrumentet fram och tillbaka i en jämn rörelse.
 • Borra inte på ställen där mätinstrumentet har upptäckt föremål. Ta hänsyn till borrets diameter och lägg alltid till en tillräcklig säkerhetsmarginal.
 • Använd inte mätinstrumentet för att detektera kritiska objekt som bärande strukturelement, högspänningsledningar, gas- eller ångledningar, högtrycksledningar och liknande.
 • Förlita dig aldrig uteslutande på mätinstrumentet. Kontrollera att mätresultaten stämmer genom att även konsultera andra informationskällor, utföra kontrollmätningar och vid behov provborrningar.
 • Försäkra dig om att handledsremmen sitter fast ordentligt. Kontrollera om handledsremmens fästpunkt är skadad inför varje användning.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Använd bara medföljande handledsrem.
 • Håll mätinstrumentet bara vid det avsedda handtaget. Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Håll displayen ren och väl avläsbar. Använd bara en ren och mjuk trasa för att torka av displayen.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Till dessa hör t.ex. närhet till instrument och verktyg som alstrar starka magnetiska eller elektromagnetiska fält, väta, metallhaltiga byggmaterial, aluminiumkascherat isoleringsmaterial, konstruktioner i skikt, underlag med hålutrymmen samt ledande tapeter eller plattor. Gå därför noga igenom andra informationskällor (t.ex. ritningar) innan du borrar, sågar eller fräser i ett underlag.
 • Håll avstånd till enheter som avsänder kraftfulla elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält (t.ex. mobiltelefoner) under hela mätningen. Avaktivera motsvarande funktioner hos alla enheter vars strålning kan orsaka störningar eller stäng av enheterna helt.
 • Använd inte mätinstrumentet utan föregående godkännande i närheten av militärt område, flygplatser samt radioastronomiska anläggningar.
 • Om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision. Om mätinstrumentet är skadat, lämna in det till Hilti -serviceverkstad för reparation.
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Omsorgsfull hantering och användning av knappcellsbatterier

 • Svälj aldrig knappcellerna. Förtäring av knappcellerna kan inom två timmar leda till allvarliga och dödliga inre frätskador.
 • Knappcellsbatterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn. Kontakta omedelbart en läkare om du misstänker att en knappcell har förtärts eller har förts in i en annan kroppsöppning.
 • Om knappcellsbatteriet behöver bytas, se till att byta det på rätt sätt. Explosionsrisk föreligger.
 • Använd endast de i denna bruksanvisning angivna knappcellsbatterityperna. Använd inga andra typer av knappcellsbatteri eller någon annan energiförsörjning.
 • Försök inte att ladda knappcellsbatterier på nytt och kortslut dem inte. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Ta ut och avfallshantera knappcellen på ett lämpligt sätt enligt gällande föreskrifter. Urladdade knappceller kan bli otäta och skada produkten eller orsaka personskador.
 • Överhetta inte knappcellsbatteriet och kasta det inte i elden. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Skada inte knappcellsbatterierna eller ta isär dem. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Skadade knappceller får inte komma i kontakt med vatten. Läckande litium kan vid kontakt med vatten skapa väte och orsaka en brand, explosion eller personskador.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Ratt
 2. Markeringsskåra upptill
 3. Display
 4. Markeringsskåra till vänster/höger
 5. Kontrollpanel
 6. Handtag
 7. Skruv till knappcellshållare
 8. Knappcellshållare
 9. Batteriets låsknapp
 10. Batteri
 11. Laddningsindikering för batteri
 12. Uttag för microSD-kort
 13. USB-uttag, typ C
 14. Sensorområde
 15. Ögla
 16. Vänster funktionsknapp
 17. Pilknappar
 18. Start-/stopp-knapp
 19. Höger funktionsknapp
 20. Skärmbildsknapp
 21. På/av-knapp

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en väggskanner. Den är avsedd för detektering av föremål av järnmetall (armeringsjärn), icke-järnmetall (koppar, aluminium) samt av träbjälkar, plaströr, ledningar och kablar i torra grundmaterial.
Användningen av instrumentet är begränsad till personer som är yrkesverksamma inom byggbranschen.
Image alternative
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen B 12 med produkten. Hilti rekommenderar att de batterier som anges i denna tabell används med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare från de typserier som anges här.

Leveransinnehåll

Väggskanner, USB-kabel, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Översikt över mätlägen

Mätinstrumentet har följande mätlägen:
 • Föremålslokalisering för att lokalisera föremål i väggar, golv och tak.
 • Läckagelokalisering för att lokalisera läckor.
 • Avståndsmätning för att mäta upp avstånd.
Du kan byta läge under menyalternativet Mätläge.

Teknisk information

Alla angivna värden har uppmätts i särskilda testbänkar, huvudsakligen i laboratoriemiljö. På grund av de tillsatsämnen som finns i olika grundmaterial, förändringar i miljöbetingelserna eller särskilda egenskaper hos registrerade föremål (t.ex. krökta föremål) kan verkliga mätprestanda avvika betydligt från angivna värden (se även kapitlet Ytterligare säkerhetsanvisningar). Standardförhållanden vid våra laboratoriemätningar:
 • Temperatur: 20 °C
 • Relativ luftfuktighet: 36,5 %
 • Tillverkningsklass betong: C 50⁄60
Maximalt detektionsdjup i torrbetong
200 mm
(7,9 in)
Detektionsdjup för absolut tillförlitliga resultat i torrbetong
Metallföremål
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
Andra föremål
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Detekteringsdjup för träbjälkar i väggar av skivmaterial
38 mm
(1,5 in)
Detekteringsdjup för metallföremål i färsk betong
60 mm
(2,4 in)
Detekteringsdjup för föremål i andra möjliga väggtyper
80 mm
(3,1 in)
Noggrannhet för indikering av föremålets djup (samt avvikelse beroende på användning)
I torr betong
±5 mm
(±0,2 in)
I färsk betong
±10 mm
(±0,4 in)
Mätprecision till mitten av föremålet
±5 mm
(±0,2 in)
Minsta avstånd mellan två föremål som ligger intill varandra
40 mm
(1,6 in)
Mätnoggrannhet avståndsmätning
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvens radarsensor
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maximal sändningseffekt radarsensor
0,00001 mW
Frekvens induktiv sensor
48 kHz … 52 kHz
Maximal magnetisk fältstyrka (vid 10 m)
20 dBµA/m
Max. användningshöjd över referenshöjd
2 000 m
(6 561 ft - 10 in)
Max. relativ luftfuktighet
90 %
Max. relativ luftfuktighet för detektering av spänningsförande föremål
50 %
Föroreningsgrad enligt IEC 61010-1
2
Typisk användningstid med B 12/2.6-batteri
≈ 6 h
Knappcell
CR2032 (3 V litiumbatteri)
Livslängd knappcellsbatteri
ca 36 månader
Kapslingsklass
IP 5X
Mått (längd x bredd x höjd) exkl. batteri
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Vikt enligt EPTA-Procedure 01 utan batteri
0,57 kg
(1,26 lb)
Omgivningstemperatur vid drift
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Batteri

Batteriets driftspänning
10,8 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Montera handledsrem

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig anslutning av verktygslinan! Produkten kan falla ner.
 • Sätt inte fast någon verktygslina i öglan och/eller handledsremmen.
 1. Dra den tunna slingan på handledsremmen genom öglan på undersidan av produkten.
 2. Trä in den breda slingan genom den tunna slingan och dra fast handledsremmen.

Sätta på/stänga av mätinstrumentet

Kontrollera att sensorområdet inte är fuktigt innan du sätter på mätinstrumentet. Torka av mätinstrumentet med en trasa vid behov.
 1. Tryck på PÅ/AV-knappen eller start/stopp-knappen för att sätta på mätinstrumentet.
  • Om drifttemperaturen ligger utanför den godkända visas ett felmeddelande och mätinstrumentet stängs av automatiskt. Låt mätinstrumentet svalna eller värmas upp och starta det sedan igen.
  När mätinstrumentet inte har använts på 120 minuter stängs det automatiskt av. Den inaktiva tiden fram till avaktivering kan ställas in i huvudmenyn.
 2. Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av mätinstrumentet.

Meny

Navigera i menyn

Vänster och höger funktionsknapp har olika funktioner beroende på vad som visas på bildskärmen. Aktuell funktion visas grafiskt direkt över respektive funktionsknapp.
 1. För att öppna menyn, tryck på vänster funktionsknapp.
 2. Om du vill bläddra i menyn trycker du på uppåt- eller nedåtpil.
 3. För att bekräfta markerat menyalternativ trycker du på start-/stopp-knappen.
 4. För att återgå till föregående menynivå, tryck på vänster funktionsknapp.
 5. För att stänga menyn trycker du på höger funktionsknapp (finns inte i undermenyn galleri).

Menyalternativ

Galleri Du kan öppna sparade bilder eller trycka på funktionsknappen till höger under papperskorgen för att radera dem.
Datafragmenten av bilderna lagras i minnet och går att rekonstruera. För att radera dem permanent väljer du Formatera internminne . Om ett SD-kort sitter i väljer du först Formatera SD-kort , ta sedan ur SD-kortet och formatera sedan internminnet. Alternativt kan du radera bilderna permanent genom att gå in i menyn Instrumentinställningar och välja Fabriksinställningar .
Mätläge Ställ in önskat mätläge. Mätinstrumentet slår om till valt mätläge direkt. I mätläget för lokalisering av föremål kan du dessutom ange väggtyp för den planerade mätningen och i vilken vy du vill visa mätresultaten.
Instrumentinställningar
 • Måttstock: Slå på eller stäng av måttstocken för mätlägena föremålslokalisering (med undantag av spot-vyn) och läckagelokalisering. Med måttstocken kan du t.ex. bestämma avståndet mellan mitten på föremålen. Tryck på höger funktionsknapp för att nollställa måttstocken.
 • Bildskärmens ljusstyrka : Ställ in styrkan på displaybelysningen.
 • Ljud : Koppla till eller från ljudsignalen. När ljudsignalen är påslagen hörs ett ljud vid varje knapptryckning och för varje föremål som hittas under sensorområdet.
 • Startinställningar : Välj vilka inställningar du vill att mätinstrumentet ska ha när du startar det (t.ex. väggtyp, vy, måttstock). Välj mellan att använda inställningarna du hade sist du stängde av mätinstrumentet eller en anpassad grundinställning (motsvarar de aktuella inställningarna i huvudmenyn).
 • Frånkoppling efter ... : Välj efter hur lång tid mätverktyget ska stängas av automatiskt om det ligger oanvänt.
 • Språk : Välj vilket språk som ska användas på displayen.
 • Datum och klockslag : Ställ in datum och klockslag för lagring av bilder och välj datum- och tidsformat. Om tid och datum inte lagras, byt knappscellsbatteriet (se ”Sätta i/byta knappscellsbatteri (se bild D)”, sidan 31).
 • Måttenhet : Välj måttenhet för mätindikeringarna. (Finns inte för alla marknader.)
 • Fabriksinställningar : Du kan återställa alla menyalternativ till fabriksinställningarna. Samtidigt raderas alla sparade bilder permanent.
Info om instrumentet Här hittar du information om instrumentet, till exempel vilken programvaruversion som är installerad.

Sammanhangsanpassad information och hjälp

Om ett frågetecken visas över höger funktionsknapp på displayen kan du trycka på höger funktionsknapp för att visa sammanhangsanpassad information och hjälp. Detta alternativ finns tillgängligt vid byte av väggtyp och vy, i alla mätlägen för lokalisering av föremål samt lokalisering av läckor.

Spara/överför mätresultat

Spara mätresultat som bild

I föremålsvyn finns en panoramaskärmbildsfunktion. Med den kan du spara mätresultat som bild (inklusive djupet för alla föremål som visas) för att ha som dokumentation eller för att analysera vid ett senare tillfälle.
 1. Mät det önskade området som vanligt.
 2. Tryck sedan på skärmbildsknappen.
  • Om microSD-kortet sitter i sparas bilderna på kortet. Annars sparas bilderna på mätinstrumentets internminne och går att överföra via USB-uttaget.

Dataöverföring via USB-gränssnitt

USB-uttaget är endast avsett för dataöverföring. Det kan inte användas för att ladda batterier eller andra enheter.
 1. Öppna skyddet på bildskärmsenhetens USB-uttag.
 2. Anslut USB-uttaget på det avstängda mätinstrumentet med en USB-kabel till din dator.
  USB-uttaget på mätinstrumentet får bara användas för att ansluta till en dator. Vid anslutning till andra enheter finns det risk för att mätinstrumentet skadas.
 3. Starta mätinstrumentet.
 4. Öppna utforskaren på din dator och välj enheten Hilti PS 85 . De sparade filerna går att kopiera från mätinstrumentets internminne, flytta över till din dator eller radera.
 5. Så fort du är klar, koppla loss enheten som vanligt.
  Börja med att ange för datorn att du ska koppla ur enheten (mata ut enhet). Annars finns det risk för skador på mätinstrumentets internminne.
 6. Stäng sedan av mätinstrumentet med på/av-knappen.
 7. Ta bort USB-kabeln och stäng locket till USB-uttaget för att skydda det mot damm och vatten.

Dataöverföring via microSD-kort

Om det sitter ett microSD-kort i mätinstrumentet sparas bilderna automatiskt där och inte i mätinstrumentets internminne.
Stäng av mätinstrumentet innan du tar ur microSD-kortet. Annars kan microSD-kortet skadas.
 1. Öppna locket till uttaget för microSD-kort.
 2. Tryck försiktigt in microSD-kortet en bit i mätinstrumentet tills det lossar.
 3. Dra ut microSD-kortet ur öppningen och stoppa in det i din dator. Sparade data går att kopiera, flytta över till din dator eller radera.
 4. Sätt sedan tillbaka microSD-kortet i uttaget. Se upp så att du sätter i det åt rätt håll. För in microSD-kortet så långt att det går i lås.
 5. Stäng locket till uttaget så att det inte kommer in damm eller vatten.

Programvaruuppdatering

Vid behov kan du uppdatera mätinstrumentets programvara.
Den senaste programvaruversionen kan laddas ner under följande länk: Ladda ner
 • Ladda ner uppdateringsfilen om programvaruversionen är nyare än versionen på din produkt.
 • Lägg över uppdateringsfilen på microSD-kortet.
 • Sätt i microSD-kortet i mätinstrumentet.
 • Starta mätinstrumentet.
 • Om en ny uppdateringsfil som inte finns installerad sedan tidigare hittas startar uppdateringen automatiskt.
 • Uppdateringsförloppet visas på skärmen. Det här kan ta ett par minuter.
 • När uppdateringen är slutförd startar mätinstrumentet om automatiskt.
 • Hilti rekommenderar att du sedan raderar uppdateringsfilen från microSD-kortet.
  Stäng av mätinstrumentet innan du tar ur microSD-kortet.

Mätläge föremålslokalisering

Funktionssätt

Med mätinstrumentet kontrolleras underlaget i sensorområdet. Om flera föremål befinner sig över varandra i väggen visas nästa yta på displayen.
I mätläget för lokalisering av föremål kan du dessutom ange väggtyp för den planerade mätningen och i vilken vy du vill visa mätresultaten.

Föremål som kan hittas

För att ett föremål ska kännas av måste det bestå av ett annat material än väggen.
 • Plaströr (t.ex. vattenbärande plaströr med en diameter på minst 10 mm, kabelrör med en diameter på minst 20 mm i massivt omgivande material)
 • Elledningar (oavsett om de är spänningsförande eller ej)
 • Trefasledningar (t.ex. till spisen)
 • Lågspänningsledningar (t.ex. ringklocka, telefon, nätverk, Smart Home)
 • Alla slags rör, stänger och balkar av metall (t.ex. stål, koppar, aluminium)
 • Armeringsjärn
 • Träbjälkar
 • Hålutrymme

Speciella mätsituationer

  Ogynnsamma förhållanden kan påverka mätresultatet:
 • Väggar med flera olika materialskikt.
 • Tomma plaströr och träbjälkar i hålutrymmen och gipsväggar.
 • Föremål som går snett in i väggen.
 • Metallytor och fuktiga områden: kan i vissa fall (t.ex. vid hög vattenhalt) visas som föremål. Observera att betong tar flera månader på sig att torka helt.
 • Hålutrymmen i en vägg: kan visas som föremål.
 • Närhet till instrument och verktyg som alstrar starka magnetiska eller elektromagnetiska fält, t.ex. basstationer för mobilkommunikation eller generatorer.
Innan du borrar, sågar eller fräser i väggen måste du skaffa dig mer information från andra källor om vilka faror som döljer sig där. Eftersom mätresultaten kan påverkas av omgivningen och väggens egenskaper kan det finnas risker även om displayen inte visar något föremål i sensorområdet.

Väggtyper

Ändra väggtyperStäll alltid in aktuell väggtyp för att få bästa möjliga mätresultat. Mätdjupet är beroende av väggtypen och är max. 85 mm (3,3 tum).
 • Tryck på den vänstra eller högra pilen tills önskad väggtyp visas.
 • Tryck på start-/stopp-knappen för att välja väggtypen.
Väggtyp murverk/universalVäggtypen murverk/universal passar på de flesta massiva murade väggar och andra homogena material. Den visar plast- och metallföremål samt elledningar och andra typer av ledningar. Hålutrymmen i murverk eller tomma plaströr med en diameter på mindre än 2 cm (0,8 tum) visas eventuellt inte. Detta läge passar bäst för homogena grundmaterial som sandstenstegel eller marktegel.
Väggtyp betongVäggtypen betong är till för att användas på torr betong. Den visar plast- och metallföremål samt elledningar och andra typer av ledningar. Tomma plaströr med en diameter på mindre än 2 cm (0,8 tum) visas eventuellt inte. När du väljer väggtyp kan du dessutom ställa in ett maximalt mätdjup på mellan 8 cm (3,1 tum) och 20 cm (7,9 tum).
Väggtyp skivmaterialVäggtypen skivmaterial är avsedd för att hitta träbjälkar, metallreglar samt elledningar och andra typer av ledningar i väggar av skivmaterial (trä, gipsplattor osv.). Fyllda plaströr och träbjälkar visas på exakt samma sätt. Tomma plaströr avkänns inte. Om du ska identifiera många föremål som ligger precis under ytan (0–2 mm (0–0,08 tum)), försök att arbeta med ett mellanlägg (t.ex. plexiglas med en tjocklek på 1 cm (0,4 tum).
Väggtyp månghålstegelVäggtypen månghålstegel är särskilt anpassad för när mätinstrumentet ska användas på väggar av månghålstegel. Månghålstegel är tegelstenar med många små hålutrymmen, som i de flesta fall löper lodrätt. Med den här väggtypen visas metallföremål, elledningar och andra typer av ledningar samt vattenfyllda plaströr. Hålutrymmen och tomma plaströr visas eventuellt inte.
Väggtyp långhålstegelVäggtypen långhålstegel är särskilt anpassad för när mätinstrumentet ska användas på väggar av långhålstegel. Långhålstegel är ett tegel med få, större hålutrymmen som oftast löper vågrätt. Här visas platt liggande metallföremål, elledningar och andra typer av ledningar samt vattenfyllda plaströr på ett mätdjup av max. 2 cm. Hålutrymmen och tomma plaströr visas eventuellt inte. För att få ett bättre mätresultat, skanna långhålsteglet en extra gång med väggtypen månghålstegel. Var uppmärksam på rimliga och orimliga föremål (spökobjekt).
Väggtyp färsk betongVäggtypen färsk betong är speciellt anpassad för att använda mätinstrumentet i betong som inte har hunnit härda och torka helt. Här visas metallföremål, plast- och metallrör samt elledningar. Mätinstrumentet kan inte skilja mellan spänningsförande och icke spänningsförande ledningar. Maximalt mätdjup är 6 cm (2,4 tum). Observera att betong tar flera månader på sig att härda och torka helt.

Vy

Ändra vy
 • Tryck upprepade gånger på pilknappen upp eller ner tills önskad vy visas.
 • Tryck på start-/stopp-knappen för att välja vyn.

Spot-vy

Image alternative
I spot-vyn visas redan ett första mätresultat, utan att mätinstrumentet flyttas över underlaget. Den lämpar sig därför särskilt väl för mätningar i hörn eller på trånga ställen. Maximalt mätdjup är 6 cm. Hittade föremål visas eventuellt tillsammans med materialegenskaper, men utan uppgifter om djup.
Om det är möjligt ska du även när du använder spot-vyn flytta mätinstrumentet över underlaget för att få bästa möjliga mätresultat. Utan förflyttning av mätinstrumentet är särskilt möjligheterna till lägesbestämning av plaströr och träbjälkar begränsade.
MätindikeringOm inget föremål hittas visas bara en grön yttercirkel på displayen.
Om det finns ett föremål i närheten är yttercirkeln röd. När mätinstrumentet kommer närmare ett föremål visas fler och fler cirklar. När mätinstrumentet kommer längre ifrån ett föremål visas färre och färre cirklar.
När signalstyrkan är tillräckligt hög visas orienteringspilar. För att kunna lokalisera mitten av föremålet flyttar du mätinstrumentet i pilarnas riktning. Mitt över ett föremål ger mätindikeringen maximalt utslag och om signalstyrkan är tillräckligt hög visas ett mittkryss. Färgerna för materialegenskaper är desamma som i föremålsvyn.
Även om orienteringspilarna eller mittkrysset inte visas kan ett föremål vara precis i närheten.

Föremålsvy

Image alternative
I föremålsvyn är de bästa mätresultaten och de maximala mätdjupen tillgängliga. De avkända föremålen visas utmed mätsträckan tillsammans med djupangivelser och eventuellt även materialegenskaper.
Mätningsprocedur
 • Placera mätinstrumentet på underlaget och förflytta det över underlaget i körriktningen. Mätresultaten visas på displayen efter en minimisträcka på cirka 10 cm.
 • För mätinstrumentet i en rak linje och med lätt tryck över underlaget så att hjulen hela tiden behåller kontakten med väggen.
 • För att få optimala mätresultat, flytta mätinstrumentet långsamt över hela det ställe som ska undersökas och kontrollera mätresultaten när du kör tillbaka. Mätsträckan ska vara minst 40 cm.
 • Du kan när som helst trycka på start-/stopp-knappen för att påbörja en ny mätning.
 • Om du lyfter mätinstrumentet från väggen under pågående mätning visas det senaste mätresultatet på displayen. När du sätter dit mätinstrumentet igen eller fortsätter att flytta det startar mätningen om.
 • Använd spot-vyn och passande väggtyp för extra känsliga mätningar.
Image alternative
Föremålens överkant, som löper tvärs emot mätinstrumentets rörelseriktning, hittas tillförlitligt beroende på funktion. Kör därför alltid korsvis på det område som ska undersökas.
För att lokalisera föremål räcker en enda körning över mätsträckan. Om du vill lokalisera och markera ett hittat föremål exakt flyttar du mätinstrumentet tillbaka över mätsträckan.
Du kan bestämma hur ett hittat föremål är draget i väggen genom att köra flera mätsträckor i rad och förskjuta dem i förhållande till varandra.
MätindikeringOm inga föremål känns av i sensorområdet är de streckade linjerna och mittlinjen helt gröna. Om ett föremål känns av visas det mellan de båda streckade linjerna på displayen och de båda streckade linjerna och mittlinjen blir helt eller delvis röda.
På den högra djupskalan visas hur djupt det hittade föremålet ligger.
Visningen av de hittade föremålens egenskaper på displayen kan avvika från de faktiska egenskaperna. Särskilt mycket tunna föremål visas tjockare på displayen. Större, cylindriska föremål (t.ex. plaströr eller vattenledningar) kan visas smalare på displayen än de faktiskt är.
Färgmärkning efter materialegenskapBeroende på typ av föremål och hur djupt föremålet ligger är det möjligt att urskilja olika materialegenskaper.
De är märkta med färger enligt följande:
Orange
Spänningsförande föremål
Blå
Magnetisk/järnhaltig metall (t.ex. armeringsjärn)
Turkos
Icke-magnetisk metall (t.ex. kopparrör)
Vit
Icke-metall (t.ex. trä, plast)
Grå
Materialegenskap inte känd
 • För spänningsförande föremål visas inga ytterligare egenskaper.
 • Ledningar för trefas växelström registreras i dagsläget inte som spänningsförande ledningar.
 • Vid en relativ luftfuktighet på över 50 % kan bestämningen av egenskapen ”spänningsförande” vara begränsad.
Markera föremålDu kan märka ut hittade föremål med markeringsskåran upptill eller ytterkanten på mätinstrumentet.
 • Flytta mätinstrumentet till det hittade föremål som du vill markera.
 • Rikta mätinstrument så att föremålet befinner sig i mitten på mittlinjen på displayen.
 • Sätt en markering upptill, till höger och till vänster i markeringsskåran upptill.
 • I skärningspunkten av de uppmärkta markeringarna finns mitten av föremålet.
 • Rikta alternativt mätinstrument så att föremålet befinner sig mitt på en av de båda streckade linjerna på displayen.
 • Då befinner sig föremålet på mitten under den aktuella ytterkanten på mätinstrumentet.
 • Rita in en linje på underlaget längs med denna ytterkant och sätt ut ett kryss på denna linje för att märka ut positionen för markeringsskåran på sidan.
 • Här finns mitten av föremålet.
 • Du kan märka ut hur ett hittat föremål är draget i väggen genom att köra flera mätsträckor i rad och förskjuta dem i förhållande till varandra och sedan dra ett streck mellan de markeringar du gjort.

Signalvy 2D

Image alternative
Under Signalvy 2D visas signalstyrkan för respektive mätposition tillsammans med information om hur djupt föremålet ligger. Signalvy 2D är en variant av föremålsvyn. Visar signalstyrkor istället för symboler för föremålen. Den maximala signalstyrkan visar föremålets överkant.
Signalvy 2D kan också användas för att lokalisera föremål som ligger nära intill varandra och för att få en bättre uppfattning om komplicerade materialstrukturer. I vissa fall går det också att hitta tunna föremål och föremål som ligger bakom varandra. Följ anvisningarna för mätning i föremålsvyn.
Följ anvisningarna för mätning under föremålsvyn .

Signalvy

Image alternative
Under Signalvy visas signalstyrkan för respektive mätposition utan information om hur djupt föremålet ligger. Signalvy kan också användas för att lokalisera föremål som ligger nära intill varandra och för att få en bättre uppfattning om komplicerade materialstrukturer med hjälp av signalens form.

Mätläge läckagelokalisering

I detta mätläge visas den relativa materialfuktigheten i ytan. Därför är det lämpligt att använda för att ta reda på var materialfuktigheten är som högst och därmed var en eventuell läcka kan finnas. Olika material i ytan, platt liggande föremål och ojämnheter i underlaget (t.ex. fogar) kan ge upphov till missvisande resultat.

Mätläge avståndsmätning

I detta mätläge kan du mäta avstånd mellan föremål.
Referenspunkt för mätningen är alltid den övre markeringshjälpen. Mätning är endast möjligt rakt i hjulens körriktning. Avståndet till startpunkten mäts kontinuerligt. Det mätvärde som visas på displayen motsvarar avståndet till startpunkten för den aktuella mätningen och inte den totala körsträckan. Om du backar tillbaka mot startpunkten minskar mätvärdet.
Om mätinstrumentet visar orimliga mätvärden, mät en redan uppmätt sträcka på t.ex. 1 m (3 ft). Om avståndet inte ligger inom toleransen (se kapitel Teknisk information), vänd dig till Hilti -service.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Byta knappcellsbatteri

För att lagra aktuell tid i mätinstrumentet är det utrustat med ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet är urladdat måste det bytas.
Image alternative
 1. Ta bort skruven till knappcellshållaren.
 2. Dra ut knappcellshållaren (använd lämpligt verktyg om det behövs) ur öppningen där den sitter.
 3. Ta bort det urladdade knappcellsbatteriet och sätt dit ett nytt. Kontrollera att polerna sitter rätt. Knappcellsbatteriets pluspol ska vara vänd uppåt.
 4. Sätt tillbaka knappcellshållaren i öppningen. Se till att du sätter tillbaka knappcellshållaren rätt och att du skjuter in den hela vägen. Annars är den inte tillräckligt skyddad mot damm och vattenstänk.
 5. Sätt tillbaka skruven till knappcellshållaren och skruva åt den för hand.

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Produkten går inte att koppla in.
Batteriet urladdat
 • Byt batteri eller sätt det urladdade batteriet på laddning.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Tryck in batteriet tills du hör ett ”klick”.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Kontrollpanelen reagerar inte på tryckningar
Kontrollpanelen är trasig
 • Kontakta Hilti -service.
Hjulen kärvar
Hjulen är dammiga eller smutsiga
 • Rengör hjulen och höljet.
Det går inte att ansluta produkten till en dator.
Datorn känner inte av produkten.
 • Kontrollera om drivrutinen är uppdaterad. Eventuellt måste du uppdatera drivrutinen och/eller ditt operativsystem.
USB-kabeln är trasig.
 • Kontrollera anslutningen med en annan USB-kabel. Byt USB-kabel vid behov.
USB-uttaget på produkten är trasigt.
 • Vänd dig till Hilti -service.
MicroSD-kortet fungerar inte.
Instrumentet känner inte av microSD-kortet.
 • Kontrollera att microSD-kortet fungerar genom att sätta i det i en annan enhet (t.ex. en dator).
 • Använd ett annat eller nyare microSD-kort. Om instrumentet inte heller känner av det nya kortet, kontakta Hilti -service.
Det går inte att läsa av microSD-kortet.
 • Kontrollera om det har kommit smuts på microSD-kortet eller kortuttaget i mätinstrumentet. Rengör dem försiktigt med en torr, mjuk borste.
 • Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla normerna för en digital enhet av klass B enligt FCC-reglerna, del 15. Värdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen skapar störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket framgår om den slås av och på, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:
 • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 • Placera HIMet längre ifrån mottagaren.
 • Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än mottagarens.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
Detta instrument överensstämmer med paragraf 15 i FCC-bestämmelserna och uppfyller de krav som ställs i RSS‑220 tillsammans med RSS-Gen i IC.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
 • Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
 • Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
För användare i USA: Detta instrument får endast användas av brottsbekämpande myndigheter, brandförsvar och räddningstjänster, vetenskapliga forskningsinstitut, kommersiella gruvföretag, byggföretag eller privata parter som utför arbete åt dessa grupper. Om andra parter använder instrumentet utgör detta ett lagbrott enligt 47 U.S.C. § 301, vilket kan leda till hårda rättsliga påföljder.
Samordningskrav
 1. Avbildningssystem som använder ultrabredband (ultra-wideband, UWB) måste samordnas av den amerikanska radio- och telestyrelsen, Federal Communications Commission (FCC), innan utrustningen tas i bruk. Användaren måste följa alla begränsningar för utrustningens användning som följer av denna samordning.
 2. Användare av UWB-avbildningsinstrument måste underrätta FCC:s avdelning för teknik och utveckling, Office of Engineering and Technology (OET), om avsedda användningsområden. OET samordnar denna information med den amerikanska regeringen via myndigheten för telekommunikation och information, National Telecommunications and Information Administration (NTIA). Informationen som ultrabredbandsanvändaren lämnar in ska omfatta namn, adress och annan tydlig kontaktinformation för användaren, önskade geografiska användningsområden samt FCC-identifikationsnummer och annan nomenklatur för ultrabredbandsinstrumentet. Om det bildgivande instrumentet är avsett för mobila applikationer kan det geografiska användningsområdet utgöra de stater eller distrikt där instrumentet ska användas. Om det rör sig om ett avbildningssystem för stationär drift måste användaren ange den specifika geografiska plats eller adress där instrumentet ska användas. Denna information ska skickas till avdelningen för frekvenssamordning, OET, Federal Communications Commission, till den adress som anges för FCC:s huvudkontor i 47 CFR 0.401(a), ATTN: UWB Coordination.
 3. Tillverkarna eller deras auktoriserade återförsäljare måste informera köpare och användare av systemen att FCC måste kontaktas för en detaljerad samordning av användningsområdena innan utrustningen tas i bruk.
 4. Godkända, samordnade ultrabredbandssystem kan överföras till andra behöriga användare och andra platser om FCC underrättas om bytet av ägare eller plats och detta samordnas med den befintliga godkända användningen.
 5. I samordningsrapporten från FCC/NTIA anges de geografiska områden där användningen av avbildningssystemet kräver ytterligare samordning eller är förbjuden. Om ytterligare samordning krävs för användning inom specifika geografiska områden anges en kontaktperson för lokal samordning. Utöver användningen inom dessa specificerade områden krävs ingen ytterligare samordning med FCC när den begärda informationen om UWB-avbildningssystemet har skickats in, förutsatt att de angivna användningsområdena inte ändras. Om ett användningsområde ändras ska uppdaterad information lämnas in till FCC enligt förfarandet i punkt 2) i detta avsnitt.
 6. Samordningen av rutinmässig användning av ultrabredband ska inte ta mer än 15 arbetsdagar från det att NITA har mottagit en ansökan om samordning. För särskilda, tidsbegränsade användningar kan handläggningstiden förkortas om omständigheterna motiverar det. I nödsituationer som påverkar säkerheten för människors liv eller egendom kan ultrabredbandssystem användas utan föregående samordning under förutsättning att användaren av ultrabredbandsutrustningen gör en anmälan i enlighet med den metod som beskrivs i § 2.405(a) till (e) i detta kapitel.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
För användare i Kanada: Detta radarinstrument för bildåtergivning får endast användas när det är riktat mot golvet eller väggen och instrumentet berör eller befinner sig inom 20 cm från golvet eller väggytan. Detta radarinstrument för bildåtergivning får endast användas av brottsförebyggande myndigheter, vetenskapliga forskningsinstitut, kommersiella gruvföretag, byggföretag samt räddningstjänst- och brandskyddsorganisationer.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Beskrivning Hilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.