Språk

HDE 500‑A12

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Nationellt återvinningssystem
Image alternative AV-läge
Image alternative Kontinuerlig dosering
Image alternative Volymdosering 5–80 ml
Image alternative Volymdosering 1–16
Image alternative Likström
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteridriven injekteringspistol:
  HDE 500-A12
  Generation:
  01
  Serienummer:

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Använd bara produkten och dess tillbehör om de är fullt funktionsdugliga.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och monterade tillbehör sitter fast ordentligt innan du börjar arbeta.
 • Använd skyddsglasögon och skyddshandskar när du byter tillbehör.
 • Före användning, läs produktens säkerhetsinformationsblad, anvisningarna på förpackningen och folieförpackningens bruksanvisning.
 • Börja med att injektera massan i det omedelbara arbetsområdet.
 • Rikta aldrig produkten mot dig själv eller någon annan person.
 • Lämna aldrig produkten oövervakad.
 • Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt. Låt Hilti -service reparera produkten.
Säkerhet på arbetsplatsen
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk.
 • Använd skor med halkfria sulor.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte produkten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Använd aldrig defekta eller slitna kassetter.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Översikt

Image alternative
 1. Främre hållare för kassett-/patronladdning
 1. Fäste för inkoppling av kassett/patron
 1. Bakre hållare för kassett-/patronladdning
 1. Doseringsomkopplare
 1. Parallella matarstänger med handtag
 1. Frigöringsknapp
 1. Handtag
 1. Batteri
 1. Frigöringsknappar för batteri med extrafunktion för aktivering av laddningsindikering
 1. Tryckvakt
 1. Folieförpackning
 1. Svart kassett
 1. Röd kassett
 1. Patron

Avsedd användning

Produkten används för tömning och innehållsdosering av Hilti s folieförpackningar och patroner. Den batteridrivna injekteringspistolen HDE 500‑A12 är endast avsedd att användas med Hilti 330 ml eller 500 ml folieförpackningar eller 580 ml patroner.

Produkten kan användas med kassett eller patron:
Image alternative
 • Använd endast Hilti litiumjonbatterier från B12-serien till den här produkten. För optimal effekt rekommenderar Hilti att batterierna som anges i tabellen i slutet av bruksanvisningen används för denna produkt.

 • Använd endast Hilti -batteriladdare från de typserier som anges i tabellen i slutet av bruksanvisningen för dessa batterier.

Leveransinnehåll

Injekteringspistol och bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Laddningsindikering

Litiumjonbatteriets laddningsstatus visas när du trycker lätt på en av frigöringsknapparna (bara så mycket att du känner att det tar emot).
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
 • Laddningsstatus: < 10 %
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp.

Teknisk information


HDE 500-A12
Vikt enligt EPTA Procedure 01 utan batteri
1,8 kg
Märkspänning
10,8 V
Förvaringstemperatur
−40 ℃ …85 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
10,8 V
Batteriets vikt
Se slutet av denna bruksanvisning
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃
Förvaringstemperatur
−40 ℃ …85 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ …45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation

HDE 500-A12
Karaktäristisk A-vägd ljudeffektnivå (LWA)
75,5 dB
Osäkerhet för uppmätt ljudeffektnivå (KWA)
3 dB
Karaktäristisk A-vägd ljudtrycksnivå (LpA)
64,5 dB
Osäkerhet för ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB
Vibrationsinformation
Totalt vibrationsvärde (ah)
B 12/2.6 Li-Ion
0,2 m/s²
B 12/4.0 Li-Ion
0,2 m/s²
Osäkerhet (Kah)
1,5 m/s²

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteri

 1. Tryck in batteriets frigöringsknappar.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
 • Fäst inga verktygslinor i bälteshaken. Använd inte bälteshaken för att lyfta produkten.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd Hilti -verktygslinan #2261970 eller #2261971 som fallskydd för den här produkten.
  Image alternative
 • Fäst karbinhaken på en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
 • Beroende på vilken Hilti -verktygslina som används ska den andra karbinhaken eller öglan fästas som på bilden. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.
  Se bruksanvisningen för Hilti -verktygslinan.

Sätta i kassett och folieförpackning

FÖRSIKTIGHET
Klämrisk Vid oförsiktig isättning av patronen finns det risk att klämma händerna.
 • Vid isättning av en patron bör du inte hålla händerna i närheten av patroninkopplingen.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Fara på grund av kemikalier.
 • Kontrollera att patronen inte är skadad eller blivit smutsig. Båda kolvarna måste vara lätt och fullständigt rörliga i patronen. Skadade och/eller kraftigt nedsmutsade patroner ska bytas ut.
Image alternative
 1. Tryck på frigöringsknappen.
 2. Dra bak matarstången så långt det går.
 3. Stick i den främre delen av patronen i hållaren framtill.
 4. Dra patronen bakåt i hållaren och fäll upp patronen.
 5. Skruva på blandningsröret på folieförpackningen.
 6. Skjut in folieförpackningen i patronen.
 7. Tryck ner kassetten i produkten.

Lägga i patronen

Image alternative
 1. Tryck på frigöringsknappen.
 2. Dra bak matarstången så långt det går.
 3. Stick i den främre delen av patronen i hållaren framtill.
 4. Dra på patronen på den bakre hållaren och fäll upp patronen.
 5. Skruva på patronens blandningsrör.
 6. Tryck ner patronen i produkten.

Mata ut den första injekteringsmassan manuellt

VARNING
Risk för personskada Fara på grund av kemikalier.
 • Rikta aldrig injekteringspistolen mot dig själv eller andra personer. Blandningsröret ska vara monterat när doseringen påbörjas. Felaktig användning kan leda till skador.
Kassera alltid den första mängden massa när du bytt blandningsrör.
Den första massan som tränger ut är inte avsedd att användas.
Image alternative
 1. Ställ doseringsomkopplaren på Image alternative.
 2. Tryck in tryckvakten tills blandningsröret är helt fyllt.
 3. Ställ doseringsomkopplaren på mängden massa i arbetsslaget (första injekteringsmassa) Image alternative.
  Observera utmatningsmängden i anvisningarna för folieförpackningen.
  Ett klick på doseringsreglaget motsvarar 1 ml.
 4. Mata ut den första injekteringsmassan.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Injicera massa

Använd ett nytt blandningsrör för varje ny folieförpackning eller patron och om blandningsröret har hårdnat.
Image alternative
 1. Tryck ner tryckvakten.
 2. Injicera massan.

Ta ut kassett och folieförpackning

Image alternative
 1. Ställ doseringsomkopplaren på Image alternative.
 2. Tryck på frigöringsknappen.
 3. Dra bak matarstången så långt det går.
 4. Fäll upp patronen.
 5. Avlägsna folieförpackningen.
 6. Tryck på fliken på patronen.
 7. Tryck ner patronen i den bakre hållaren.
 8. Dra ner patronen från den främre hållaren.

Ta ur patron

Image alternative
 1. Ställ doseringsomkopplaren på Image alternative.
 2. Tryck på frigöringsknappen.
 3. Dra bak matarstången så långt det går.
 4. Fäll upp patronen.
 5. Tryck ner patronen i den bakre hållaren.
 6. Dra ner patronen från den främre hållaren.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på produkten.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste om en sådan finns.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Olja matarstängerna vid behov.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr, mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Förhindra att onödiga mängder damm och smuts samlas på batteriet. Rengör batteriet med en torr, mjuk borste eller en ren och torr trasa.
  Använd inte skötselmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti -service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Transport och förvaring av injekteringspistol

 • Ställ doseringsomkopplaren Image alternative inför transport och förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Observera batteriets laddningsstatus- och felindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Tryck in batteriet tills du hör ett ”klick”.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri.
Doseringsreglage på Image alternative
 • Välj önskad dosering.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och tryck i batteriet. Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Kraftig värmeutveckling i produkten eller batteriet.
Produkten är överbelastad (användningsgränsen har överskridits).
 • Ta alltid hänsyn till effektangivelsen för din produkt innan du börjar arbeta med den. Se Tekniska data.
Elektriskt fel
 • Stäng av produkten omedelbart, ta ut batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Produkten avbryter utmatningsprocessen i förtid
Överlastskyddet aktiveras. Massan har hårdnat i blandningsröret
 • Byt blandningsrör.
Överlastskyddet aktiveras. För höga utmatningskrafter för produkten.
 • Höj förpackningens temperatur.
Folieförpackningen är tom
 • Byt ut den tomma folieförpackningen.
Det går inte att sätta in patronen i produkten.
Folieförpackningen är inte helt inskjuten i patronen.
 • Skjut in folieförpackningen i patronen tills det tar stopp.
Matarstången har inte dragits tillbaka helt
 • Tryck på frigöringsknappen och dra matarstången hela vägen tillbaka.
Patronen hakar inte i med ett hörbart klick
Låsmekanismen är smutsig
 • Rengör låsmekanismen.
Fel på låsmekanism
 • Sätt i en annan patron. Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Inget innehåll kommer ut ur blandningsröret
Massan har hårdnat i blandningsröret
 • Skruva av röret med hård massa och sätt dit ett nytt blandningsrör.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Länken finns också som en QR-kod i slutet av dokumentationen.