Språk

PM 2-LG

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Linjelaser
  PM 2-LG
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Dekaler på produkten

Laserinformation
Image alternative Laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2014 och motsvarar CFR 21 § 1040.10 och 1040.11 (Laser Notice 56).
Titta inte in i strålen.

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar för mätinstrument

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Mätinstrument kan utgöra en fara om de hanteras på ett olämplig sätt. Om säkerhetsanvisningar och andra anvisningar inte följs, finns risk för skador på mätinstrumentet och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Elektrisk säkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Även om produkten är skyddad mot inträngande fukt, bör du torka den torr innan du lägger ner den i transportväskan.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd mätinstrument med förnuft. Använd aldrig mätinstrument om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett mätinstrument kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att mätinstrumentet är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det.
 • Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för mätinstrument även om du är van vid att använda mätinstrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
 • Mätinstrumentet får inte användas i närheten av medicinska instrument.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Förvara mätinstrument oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Mätinstrument är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll mätinstrumenten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att mätinstrumentets funktion påverkas negativt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder mätinstrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna mätinstrument.
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Före viktiga mätningar och om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
 • Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
 • Även om mätinstrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska instrument (såsom kikare, glasögon, kameror).
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för lasermätinstrument

 • Om produkten öppnas på fel sätt kan laserstrålar som överskrider klass 2 tränga ut. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Säkra den plats där mätningen ska ske. När du ställer upp instrumentet, kontrollera att det inte finns risk för att strålen från produkten träffar människor i närheten eller dig själv. Laserstrålarna bör riktas långt under eller över ögonhöjd.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Kontrollera produktens noggrannhet före mätning/användning och gör om kontrollen med jämna mellanrum under användning.
 • Mätningar i närheten av reflekterande föremål eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material kan ge felaktiga mätresultat.
 • Montera produkten på ett därtill avsett fäste, på ett stativ eller ställ den på ett jämnt underlag.
 • Arbete med avvägningsstänger i närheten av högspänningsledningar är inte tillåtet.
 • Se till att inga andra laserinstrument används i närheten eftersom det kan påverka din mätning.
 • Lys inte med laserstrålen ut över områden som du inte har uppsikt över.

Extra säkerhetsföreskrifter

 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det monterade tillbehöret är korrekt fastsatt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om instrumentet uppfyller de höga kraven i gällande standarder kan Hilti inte utesluta möjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs.

Laserklassificering för produkter i laserklass 2

Produkten motsvarar laserklass 2 enligt IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 och CFR 21 § 1040 (FDA). Du kan använda produkten utan att vidta några speciella skyddsåtgärder. Trots detta bör man inte titta direkt in i ljuskällan (det är skadligt på samma sätt som att titta rakt på solen). Om du får laserstrålen i ögonen, blunda omedelbart och vrid huvudet åt sidan. Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Ta ut batterierna ur produkten när den inte ska användas på ett tag. Batterierna kan korroderas och bli urladdade vid längre förvaring.
 • Batterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn.
 • Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd inte batterier från olika tillverkare eller med olika typbeteckning.
 • Sätt aldrig in skadade batterier.
 • Använd bara batterier som är avsedda för denna produkt. Används andra batterier finns det risk för personskada och brand.
 • Kontrollera att polerna sitter rätt vid batteribyte. Explosionsrisk föreligger.
 • Batterierna får inte överhettas eller utsättas för öppen eld. Batterierna kan explodera och avge giftiga ämnen.
 • Ladda inte batterierna.
 • Batterierna får inte lödas fast i produkten.
 • Ladda inte ur batterierna genom kortslutning. Batterierna kan bli otäta, explodera, börja brinna och orsaka personskador.
 • Skada inte batterierna och plocka inte isär batterierna. Batterierna kan bli otäta, explodera, börja brinna och orsaka personskador.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Batterifack
 2. Laddningsindikering
 3. Knapp mottagningsläge
 4. Knapp linjeläge
 5. Laserutgångsfönster
 6. Fästgänga
 7. Omkopplare för på/av och låsning/upplåsning av pendeln
 8. Ögla för att fästa fästbandet
 9. Position märkskylt

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en självnivellerande linjelaser som är avsedd för nivellering och inriktning. Linjelasern har två gröna linjer (horisontell och vertikal) och en krysspunkt. Linjelasern kan användas av en person. Linjerna och linjernas skärningspunkt har en räckvidd på ca 20 m (65 ft). Räckvidden beror på omgivningens ljusstyrka. Produkten är avsedd för användning inomhus.
Möjliga användningsområden är: Nivellering av uttag, kabelrör, element och installationer. Nivellering av undertak. Nivellering och inriktning av dörrar och fönster. Överföring av höjder. Vertikal inriktning av rör.

Driftmeddelanden

Status
Betydelse
Lysdioden lyser inte.
 • Instrumentet är avstängt.
 • Batterierna är slut.
 • Batterierna är fel insatta.
Lysdioden lyser konstant.
Laserstrålen är påslagen. Instrumentet är igång. Batterierna är fulla.
Lysdioden blinkar snabbt.
Batterierna är nästan slut.
Lysdioden blinkar.
Instrumentet har stängts av automatiskt, men pendeln är inte låst.
Laserstrålen blinkar två gånger var 10:e sekund (ej låst pendel) resp. varannan sekund (låst pendel).
Batterierna är nästan slut.
Laserstrålen blinkar fem gånger och är sedan kontinuerligt på.
 • Den automatiska avstängningen har avaktiverats.
 • Mottagningsläget har aktiverats eller avaktiverats.
Laserstrålen blinkar med hög frekvens.
Instrumentet kan inte självnivellera.
Laserstrålen blinkar var 2:e sekund.
Driftsätt lutande linje. Pendeln är låst, så linjerna nivelleras inte.

Leveransinnehåll

Linjelaser, väska, 4 x AA-batterier (inte på alla marknader), bruksanvisning, tillverkarcertifikat

Teknisk information

Räckvidd, linjer och skärningspunkt utan lasermottagare
20 m
(65 ft - 10 in)
Räckvidd för linjer och skärningspunkt med lasermottagare (beroende på omgivningsljuset och mottagarens position i förhållande till lasern)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Självnivelleringstid
3 s
Självnivelleringsområde (normalt)
±4°
Precision till 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Linjetjocklek (avstånd 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Laser
Klass 2, synlig, 510–530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); klass II (CFR 21 §1040.10 och 1040.11) (FDA)
Stråldivergens laserlinjer *180°
0,05–0,08 mrad
Genomsnittlig utgångseffekt (max) (p)
< 1 mW
Våglängd (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Pulstid (tp)
< 60 µs
Pulsfrekvens (f)
< 12 kHz
Strömförsörjning
4x 1,5 V AA‑batterier
Drifttid (normal), alla linjer på
vid 24 °C (72 °F) : 10 h
Drifttid (normal), endast horisontell eller vertikal linje på
vid 24 °C (72 °F) : 20 h
Automatisk självavstängning (aktiverad efter)
1 h
Indikator för driftstatus
Lysdiod och laserstrålar
Drifttemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Förvaringstemperatur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Damm‑ och stänkvattenskydd (utom batterifack)
IP 54 enligt IEC 60529
Stativgänga
UNC 1/4"
Mått längd x bredd x höjd
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Vikt med fot och batterier
600 g
(21,2 oz)

Användning

Sätta in/byta batterier

 • Se till att vända batterierna rätt.
 • Byt alltid ut alla batterier.
 • Använd bara batterier som tillverkats enligt internationell standard.
Image alternative
 1. Fäll upp batterifacket.
 2. Ta ut de tomma batterierna.
 3. Sätt i de nya batterierna.
 4. Stäng batterifacket.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd endast det Hilti -fallskydd som är avsett för produkten.
 • Kontrollera fallskyddet och fallskyddets fästpunkter före varje användning för att upptäcka eventuella skador.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina PMA 92 som fallskydd för denna produkt.
 • Fäst fallskyddet på lasern och en bärande struktur. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.
  Observera bruksanvisningen för Hilti -fallskyddet.

Slå på laserstrålarna

 1. Ställ omkopplaren i läge Image alternative (på/upplåst).
  • Alla laserlinjer och alla punkter aktiveras.
 2. Tryck på knappen för linjeläge så många gånger som behövs för att ställa in önskat linjeläge.
  • Produkten fortsätter att byta driftläge i följande ordning: alla linjer, horisontell linje, vertikal linje.

Ställa in laserstrålen för funktionen ”Lutande linje”

 1. Ställ omkopplaren i läge Image alternative (på/låst).
  • Den horisontella linjen slås på.
 2. Tryck på knappen för linjeläge så många gånger som behövs för att ställa in önskat linjeläge.
  • Produkten fortsätter att byta driftläge i följande ordning: horisontell linje, vertikal linje, alla linjer.
  Vid funktionen ”Lutande linje” är pendeln låst och lasern nivelleras inte.
  Laserstrålen/laserstrålarna blinkar var 5:e sekund.

Stänga av laserstrålarna

 1. Ställ omkopplaren i läge OFF .
  • Laserstrålen släcks och pendeln spärras.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av oavsiktlig igångsättning!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 1. Laserstrålen stängs automatiskt av när batteriet är urladdat.

Exempel på användning

Överföra höjden

Image alternative

Rikta in reglar

Image alternative

Rikta in taklampor

Image alternative

Rikta in rörledningar

Image alternative

Utsättning av värmeelement

Image alternative

Utsättning av dörrar och fönsterramar

Image alternative

Aktivera eller avaktivera lasermottagningsläget

Lasermottagarens räckvidd kan begränsas på grund av den konstruktionsmässiga asymmetrin i lasereffekten och eventuella störande externa ljuskällor.
För att optimera räckvidden, arbeta på den starka sidan av linjelasern och undvik att arbeta i direkt ljus. Den starka sidan är linjelaserns framsida.
 1. Aktivera mottagningsläget genom att trycka på knappen Mottagningsläge.
  • Laserstrålen blinkar fem gånger för att bekräfta aktiveringen.
  • Lysdioden bredvid knappen Mottagningsläge lyser grönt.
  • Laserstrålens synlighet minskar.
 2. Avaktivera mottagningsläget genom att trycka på knappen Mottagningsläge igen.
  • Lysdioden bredvid knappen Mottagningsläge slocknar.
  • Laserstrålens synlighet ökar igen och återgår till den vanliga nivån.
  När lasern stängs av avaktiveras mottagningsläget.

Kontroll

Kontroll av laserstrålens nivellering

Image alternative
 1. Avståndet mellan väggarna måste vara minst 10 m.
 2. Placera lasern på en jämn och vågrät yta, ca 20 cm från väggen (A), och rikta laserlinjernas skärningspunkt mot väggen (A).
 3. Markera laserlinjernas skärningspunkt med ett kryss (1) på väggen (A) och ett kryss (2) på väggen (B).
 4. Placera lasern på en jämn och vågrät yta, ca 20 cm från väggen (B), och rikta laserlinjernas skärningspunkt mot krysset (1) på väggen (A).
 5. Ställ in höjden för laserlinjernas skärningspunkt så att skärningspunkten sammanfaller med markeringen (2) på väggen (B). Använd ett stativ eller en vägghållare vid behov.
 6. Markera laserlinjernas skärningspunkt med ett nytt kryss (3) på väggen (A).
 7. Mät förskjutningen D mellan kryssen (1) och (3) på väggen (A) (RL = rumslängden).
Image alternative
 1. Beräkna värdet R.
  • Värdet R ska vara mindre än 3 mm (1⁄8").
 2. Kontakta Hilti -service om resultatet ligger utanför toleransen.

Kontrollera den horisontella linjens precision

Image alternative
 1. Ställ instrumentet i ena änden av ett rum med en längd på minst 10 m.
  Underlaget måste vara jämnt och stabilt.
 2. Slå på alla laserstrålar och kontrollera att pendeln är upplåst.
 3. Gör en markering minst 10 m från instrumentet så att laserlinjernas skärningspunkt projiceras mitt på markeringen (d0) och att markeringens vertikala markering löper rakt genom mitten av den vertikala laserlinjen.
 1. Vrid instrumentet 45° medurs sett ovanifrån.
Image alternative
 1. Markera sedan den punkt (d1) på markeringen där den horisontella laserlinjeen skär markeringens vertikala linje.
 2. Vrid instrumentet 90° moturs.
 3. Markera sedan den punkt (d2) på markeringen där den horisontella laserlinjen skär markeringens vertikala linje.
 4. Mät följande vertikala avstånd: d0-d1, d0-d2 och d1-d2. Fastställ den största (dmax) och minsta differensen (dmin).
 5. För d0-d1, d0-d2 och d1-d2 gäller:
Image alternative
 1. Det största uppmätta vertikala avståndet får som högst vara 5 mm vid ett mätavstånd på 10 m.
  • dmax-dmin = avståndet mellan den högsta markeringen och den lägsta markeringen i millimeter/¹⁄₁₀ Tum
  • D = avståndet mellan instrumentet och markeringen i meter/fot

Kontroll av den vertikala linjens precision

För kontrollen behövs en dörröppning eller liknande med en höjd på minst 2 m. Dessutom måste det finnas minst 2,5 m utrymme på varje sida.
Image alternative
 1. Slå på instrumentet och kontrollera att pendeln är upplåst.
 2. Ställ instrumentet på golvet med ett avstånd på 2,5 m till dörröppningen och rikta den vertikala linjen mot mitten av dörröppningen.
 3. Markera den vertikala linjens mitt på golvet (1) och på dörröppningens övre kant (3) samt 2,5 m på golvet bakom dörröppningen (2).
Image alternative
 1. Ställ instrumentet direkt bakom punkten (2) på golvet och rikta laserstrålen så att den passerar genom punkt (2) och (1).
 2. På dörröppningens övre kant går det att läsa av avvikelsen mellan laserlinjen och punkten (3) direkt. Detta värde motsvarar avvikelsen vid dubbel höjd.
 3. Mät dörröppningens höjd.
 4. Den maximalt tillåtna avvikelsen är 3 mm per 10 m höjd.
Image alternative
 1. För den avvikelse som fastställs med ovanstående metod gäller följande för den maximalt tillåtna avvikelsen:
 2. Den maximalt tillåtna uppmätta avvikelsen i millimeter måste vara mindre än 0,3 mm/m x den dubbla höjden i meter.
  • d = uppmätt dubbel avvikelse i millimeter/ ¹⁄₁₀ tum
  • H = dörrens höjd i meter

Åtgärder vid avvikelser

 • Om avvikelser förekommer, kontakta Hilti -service.

Skötsel och underhåll

Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Blås bort damm laserutgångsfönstret. Ta inte på laserutgångsfönstret.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Hilti -service för mätteknik

Mätinstrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:
 • Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
 • Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet för kontroll minst en gång om året.
Den kontroll som utförs av Hilti -service för mätteknik befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera mätinstrumentet före och under pågående arbete.

Transport och förvaring

Transport
 • Kontrollera produkten före varje användning samt före och efter längre transporter för att se till att den inte är skadad.
Förvaring
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara aldrig produkten eller batterierna i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkten och batterierna utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkten före varje användning samt före och efter längre förvaring för att se till att den inte är skadad.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att slå på produkten.
Batteriet är tomt
 • Byt ut batterierna.
Felaktig polaritet hos batteriet
 • Sätt in batterierna på rätt sätt.
Batterifacket är inte stängt
 • Stäng batterifacket.
Produkten eller strömbrytaren är defekt
 • Vänd dig till Hilti-service.
Enstaka laserstrålar fungerar inte.
Laserkällan eller laserstyrningen är defekt
 • Vänd dig till Hilti-service.
Det går att slå på produkten, men ingen laserstråle syns.
Laserkällan eller laserstyrningen är defekt
 • Vänd dig till Hilti-service.
Temperaturen är för hög eller för låg
 • Låt produkten svalna eller värmas upp.
Automatisk nivellering fungerar inte.
Produkten har ställts på ett ojämnt underlag
 • Ställ produkten på ett jämnt och vågrätt underlag.
Pendeln är låst
 • Lås upp pendeln.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.

Föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen
Image alternative
Tabellen gäller för den kinesiska marknaden.
Föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.