Språk

SI-AT-22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) .
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Likström

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Adaptiv momentmodul
  SI‑AT‑22
  Generation
  02
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

 • Observera säkerhetsanvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Display
 2. Kontrollampor
 3. Låsknapp
 4. Vänster pilknapp
 5. Höger pilknapp
 6. OK-knapp
 7. Skanningsknapp
 8. Skanner
 9. Täckskydd för USB-uttag (öppet i bilden)
 10. USB-uttag typ C
 11. Spärr

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en elektronisk modul som används för att dra åt fästanordningar kontrollerat och på så vis säkra infästningens kvalitet. Den kan endast användas tillsammans med Hilti slagskruvdragare med tillägget AT‑22 i modellbeteckningen. Arbetena protokollförs i modulen och kan för dokumentationsändamål avläsas med datorprogramvaran AT Documentation Software .
Det går inte att ställa in ett specifikt moment manuellt på denna modul!
Vid åtdragning av Hilti -infästningar, använd enbart de slagskruvsinsatser som beskrivs i den aktuella produktens bruksanvisning.
Använd endast de Hilti Nuron litiumjonbatterier av typen B 22 som rekommenderas i slagskruvdragarens bruksanvisning tillsammans med produkten.

Möjlig felanvändning

Arbeta inte med den här produkten vid spänningsförande ledningar.
Denna produkt är inte avsedd för Hilti -infästningar i kärnkraftverk! Kontakta Hilti -service för mer information.

Laserinformation

Image alternative Laserklass 1, baserat på standarden IEC⁄EN 60825-1:2014 och motsvarar CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Kontrollampor

Åtdragningsmodulen kan indikera olika meddelanden eller verktygets skick med kontrollamporna.
Status
Betydelse
Kontrollamporna lyser grönt.
 • Vid skanning: Streck-, QR- eller Datamatrix-koden har registrerats.
 • Vid skruvning efter automatisk avstängning av slagskruvdragaren: Åtdragningsförloppet har slutförts.
Kontrollamporna blinkar rött.
 • Vid skanning: Streck-, QR- eller Datamatrix-koden har inte registrerats.
 • Vid skruvning efter avstängning av slagskruvdragaren: Skruvförbandet kunde inte dras åt i enlighet med de valda inställningarna. Orsaken till detta kan exempelvis vara att slagskruvdragaren har stängts av manuellt i förtid.
Kontrollamporna blinkar gult.
Modulen har registrerat följande beroende på fästelement:
 • A) Skruvförbandet till bultankaret eller gängstången med kemiskt fästankare har redan dragits åt och lossats igen. Därefter har skruvförbandet dragits åt enligt de angivna åtdragningsparametrarna och åtdragningen har slutförts.
 • B) Skruvförbanden för installationssystem och ankarskenor har redan dragits åt, men modulen kan inte registrera att korrekt åtdragningsmoment har använts. Om skruvförbandet inte har dragits åt med en kalibrerad momentnyckel eller om kontrollamporna på modulen inte lyser grönt, måste skruvförbandet kontrolleras med en kalibrerad momentnyckel och vid behov dras åt med korrekt monteringsmoment.

Summer

Åtdragningsmodulens inbyggda summer kan generera följande kontrolltoner som akustiskt svarsmeddelande:
Status
Betydelse
Lång ton
Bekräftelseton
 • OK
 • Förloppet klart
 • Kontrollamporna lyser grönt.
Två korta toner
Varningston 1
 • OK respektive inte OK, beroende på fästelement och användning (t.ex. upprepad infästning, inte igenkänt åtdragningsmoment. Se kapitel Dra åt produkt i intelligent drift )
 • Kontrollamporna blinkar gult.
Fyra korta toner
Varningston 2
 • Inte OK
 • Förloppet avbrutet
 • Kontrollamporna blinkar rött.

USB-uttag

Via USB-uttaget (typ C, USB 2.0) kan åtdragningsmodulen anslutas till en dator. Med AT Documentation Software finns då bland annat följande funktioner tillgängliga:
 • Tillägg av dataposter för nya fästelement
 • Ändring/uppdatering av befintliga dataposter
 • Avaktivering/aktivering av dokumentationsfunktionen
 • Inläsning av dokumentationsfunktionens protokoll
 • Inställning av klockan i åtdragningsmodulen
Närmare information hittar du i dokumentationen till AT Documentation Software .
Under följande länk kan du ladda ner programvaran:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Leveransinnehåll

Intelligent åtdragningsmodul, bruksanvisning, snabbguide, USB-kabel.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Vikt enligt EPTA-metod 01
0,24 kg
Laserklass
1
Skannertyp
Kameraskanner (imager)
USB-uttag
Typ C, USB 2.0

Förberedelser för arbete

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på produkten.

Sätta i åtdragningsmodulen

VARNING
Risk för kortslutning !
 • Se till att såväl åtdragningsmodulens som slagskruvdragarens kontakter är fria från främmande föremål innan du sätter i åtdragningsmodulen.
Image alternative
VARNING
Risk för personskada p.g.a. fallande åtdragningsmodul !
 • Kontrollera att åtdragningsmodulen sitter fast ordentligt på slagskruvdragaren.
 • Skjut på åtdragningsmodulen på slagskruvdragaren framifrån tills det hörs att modulen hakar fast mot anslaget.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för kortslutning !
 • Se till att såväl batteripolerna som kontakterna på åtdragningsmodulen är fria från främmande föremål innan du sätter i batteriet.
Image alternative
VARNING
Risk för personskada p.g.a. fallande batteri !
 • Kontrollera att batteriet sitter fast ordentligt på åtdragningsmodulen.
 • Skjut på batteriet på åtdragningsmodulen framifrån tills det hörs att det hakar fast mot anslaget.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Ta bort åtdragningsmodulen

Image alternative
 1. Ta ur batteriet.
 2. Tryck på åtdragningsmodulens frigöringsknapp (2) och håll den intryckt.
 3. Lossa åtdragningsmodulen från slagskruvdragaren genom att dra den framåt (3) .

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

In-/urkoppling

Sätta på åtdragningsmodulen

Villkor : Åtdragningsmodulen är avstängd, displayen visar inget.
 1. Ställ slagskruvdragarens omkopplare för höger- och vänstervarv på högervarv.
 2. Tryck till på slagskruvdragarens strömbrytare.
  • Displaybelysningen tänds, displayen visar tillfälligt startskärmen Image alternative.
  • För funktionskontroll lyser kontrollamporna en kort stund rött, gult och slutligen grönt. En kontrollton ljuder.
  • Displayen visar senast valt driftläge med en urvalsram.
  • Om en störning visas på displayen:
   • Se efter i kapitlet Hjälp vid störningar vad displayindikeringen betyder.
 3. Välj driftläge och vid behov ytterligare inställningar.
 4. Tryck på låsknappen Image alternative.
  • Åtdragningsmodulen är låst och slagskruvdragaren klar att använda.

Koppla från åtdragningsmodulen

Åtdragningsmodulen stängs av:
 • när slagskruvdragaren stängs av automatiskt efter längre tid utan användning
 • när batteriet tas loss
 • när åtdragningsmodulens USB-anslutning till datorn bryts

Grundläggande användning

För att visa manöversystematiken förklaras i detta avsnitt de grundfunktioner som ofta behövs. Detaljerad användningsbeskrivning för specifika driftlägen hittar du i kapitlet för respektive driftläge.
Den anslutna slagskruvdragaren kan bara användas om åtdragningsmodulen är låst. Det skyddar användaren mot oönskade ändringar av inställningarna.
Låsa upp modulenFör att inställningar ska kunna göras i åtdragningsmodulen måste den vara upplåst.
 • För att låsa upp åtdragningsmodulen, tryck på låsknappen Image alternative och håll den intryckt i minst en sekund.
 • På displayen visas en urvalsram kring den senast visade typen av fästelement respektive det senast visade driftläget.
 • Åtdragningsmodulen är upplåst och befinner sig i inställningsläget. Slagskruvdragaren är avaktiverad.
NavigationOm urvalsramen och flera element (alternativ, parametrar) visas på displayen kan urvalsramen flyttas med pilknapparna Image alternative och Image alternative.
Välja tillbehör/ändra parametrar
 • Placera urvalsramen på fästelementet som ska ändras (tillbehör/parameter).
 • Tryck på OK-knappen.
 • Elementet visas nu mot svart bakgrund.
 • Gör önskad inställning med pilknapparna.
 • Tryck på OK-knappen för att behålla inställningen.
 • Elementet visas nu åter med urvalsramen.
Låsa modulenNär alla inställningar har gjorts måste åtdragningsmodulen låsas igen.
 • Tryck på låsknappen Image alternative.
 • Urvalsramen på displayen försvinner. Den intelligenta åtdragningsmodulen låses och de inställda bearbetningsparametrarna kan inte ändras oavsiktligt.
 • Slagskruvdragaren aktiveras igen.

Grundinställningar

Öppna grundinställningsmenyn

 1. Lås upp åtdragningsmodulen om den är låst.
 2. Tryck på OK-knappen och håll den intryckt i minst en sekund.
  • Grundinställningsmenyn visas.

Välja funktion i grundinställningsmenyn

 1. Flytta urvalsramen med pilknapparna till den önskade funktionens symbol.
  Funktioner i grundinställningsmenyn
  Symbol
  Funktion
  Image alternative Visa datum och tid på klockan i åtdragningsmodulen
  Du kan endast ställa in klockan i AT Documentation Software .
  Image alternative Visa underhållsinformation för slagskruvdragaren
  Image alternative Visa använt minne i åtdragningsmodulen
  Viktigt: Är minnet till 100 % fullt, skrivs de äldsta datauppgifterna automatiskt över.
  Med AT Documentation Software kan de registrerade datauppgifterna läsas av och/eller raderas från åtdragningsmodulens minne.
  Hilti rekommenderar att du regelbundet läser av datan och sparar den.
  Image alternative Visa programvaruversioner för åtdragningsmodulen och den anslutna slagskruvdragaren
  Image alternative Stänga grundinställningsmenyn
 2. Tryck på OK-knappen.

Displayindikeringar av underhållsinformation för slagskruvdragaren

Efter aktivering av symbolen Image alternative visas slagskruvdragarens återstående användningstid fram till nästa underhållstillfälle med hjälp av följande displayindikeringar.
Displayindikeringar avseende slagskruvdragarens underhållsstatus
Display
Betydelse
Image alternative Slagskruvdragaren är i korrekt skick. Inget underhåll behövs för närvarande.
Image alternative Det är snart dags för underhåll av slagskruvdragaren.
Segmenten i rektangeln till höger på displayen visar återstående andel av användningstiden.
Image alternative Underhåll av slagskruvdragaren krävs omedelbart.
Viktigt: Detta varningsmeddelande visas automatiskt när den återstående användningstiden har passerat. Driftlägen "intelligent drift", "Tracefast" och "skruvning" kan inte längre väljas.
Oberoende av displayindikeringarna måste en slagskruvdragare som används underhållas minst en gång om året, detta för att säkerställa kvaliteten på de skruvförband som upprättas med den.

Stänga grundinställningsmenyn

 1. Flytta urvalsramen till symbolen Image alternative.
 2. Tryck på OK-knappen.
  • På displayen visas senast valt driftläge.

Driftläge

Följande beskrivningar av enskilda driftlägen gäller endast för slagskruvdragarens högervarv. När slagskruvdragaren är inställd på vänstervarv är driften oreglerad.

Intelligent drift

I driftläget ”intelligent drift” reglerar och övervakar åtdragningsmodulen åtdragningen av den valda fästelementstypen. Då används bearbetningsparametrarna från den senast genomförda programvaru- och eller parameteruppdateringen. Kontrollera regelbundet att verktyget har de senaste programvaru- och parameterversionerna installerade för att säkerställa att det är de aktuella bearbetningsparametrarna som används.
I detta driftläge lyser momentindikeringen på slagskruvdragaren AT och momentomkopplaren är ur funktion.
Följ anvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.
Displayindikering av bearbetningsparametrar
Image alternative
 1. Typ av fästelement (fästelementets kortnamn)
 2. Material/materialkvalitet/produktutförande
 3. Diameter (i förekommande fall)

Typ av fästelement

I åtdragningsmodulen finns fabriksinställda bearbetningsparametrar för olika typer av fästelement.
Det visade fästelementet måste motsvara det fästelement som används.
Ytterligare information finns i den SI-AT-specifika samt den allmänna bruksanvisningen för det aktuella fästelementet.
Se till att använda rätt bearbetningsparametrar för de aktuella fästelementen.

Driftläge "Tracefast"

Driftläge "Tracefast" är en utökning av driftläge "intelligent drift". I detta driftläge reglerar och övervakar åtdragningsmodulen åtdragningen av den valda typen av fästelement och protokollerar fästelementets parametrar inklusive dess serienummer. Bearbetningsparametrarna från den senast genomförda programvaru- och/eller parameteruppdateringen används. Kontrollera regelbundet att verktyget har de senaste programvaru- och parameterversionerna installerade för att säkerställa att det är de aktuella bearbetningsparametrarna som används.
I detta driftläge lyser momentindikeringen på slagskruvdragaren AT och momentomkopplaren är ur funktion.
Följ anvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.
Displayindikering av bearbetningsparametrar
Image alternative
 1. Typ av fästelement (fästelementets kortnamn)
 2. Material/materialkvalitet/produktutförande
 3. Diameter (i förekommande fall)
 4. Aktivering/avaktivering Tracefast

Typ av fästelement

I åtdragningsmodulen finns fabriksinställda bearbetningsparametrar för olika typer av fästelement.
Det visade fästelementet måste motsvara det fästelement som används.
Ytterligare information finns i den SI-AT-specifika samt den allmänna bruksanvisningen för det aktuella fästelementet.
Se till att använda rätt bearbetningsparametrar för de aktuella fästelementen.

Driftläget ”skruvning”

Displayindikering i driftläget ”skruvning”:
Image alternative
Siffran visar valt steg.
I detta driftläge finns det totalt 30 steg att välja mellan. Vilket steg som ska väljas för en viss typ av fästelement beror på olika faktorer.
  Exempel på faktorer:
 • Fästelementets typ och storlek
 • Fästelementets specifika moment
 • Material och egenskaper hos det arbetsstycke som ska skruvas fast
Fastställ korrekt steg med hjälp av dessa data stegvis.

Fastställa erforderligt steg för driftläget ”skruvning”

FÖRSIKTIGHET
Risk för skador! Skada på fästelementet, insatsverktyget och/eller arbetsstycket.
 • Säkerställ innan du börjar skruva fast något att kontaktytorna till de komponenter som ska skruvas fast ligger helt mot varandra och att muttern skruvas i ända till komponentens anslag.
 1. Dra fast fästelementet vid användning av ett lägre steg.
  • Börja med ett så lågt steg som möjligt för att undvika att fästelementet tar skada av att det dras åt för hårt.
 2. Kontrollera det uppnådda åtdragningsmomentet för fästelementet med hjälp av en kalibrerad momentnyckel.
  Se till att förutsättningarna för fastskruvningen inte har ändrats, så att fastdragningen kan upprepas för flera fästelement. Förändrade förutsättningar för fastskruvningen kan göra det nödvändigt att välja ett annat steg.
  Resultat 1 / 3Det angivna momentet för fästelementet har inte uppnåtts.
  • Lossa fästelementet och ställ in ett högre steg i åtdragningsmodulen.
  • Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
  Resultat 2 / 3Det angivna momentet för fästelementet har överskridits.
  • Lossa fästelementet och ställ in ett lägre steg i åtdragningsmodulen.
  • Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
  Resultat 3 / 3Fästelementet har dragits åt med det specificerade momentet.
  Korrekt steg för fästelementet har fastställts.

Driftläget ”oreglerad drift”

I detta driftläge är åtdragningsmodulen avaktiverad. För korta arbeten utan åtdragningsmodul behöver därför inte åtdragningsmodulen tas bort. Slagskruvdragaren fungerar då som om åtdragningsmodulen inte fanns. Slagskruvdragarens momentindikering visar valt momentsteg och kan ställas in med momentomkopplaren.
Displayindikering i driftläget ”oreglerad drift”:
Image alternative

Ställa in driftläge

Driftläget kan ställas in efter typ av fästelement på två olika sätt:

Ställa in driftläge genom skanning av streck-, QR- eller Datamatrix-kod

Om det finns en streck-, QR-kod eller Datamatrixkod till Hilti -produkten som ska skruvas fast, kan driftläget snabbt och enkelt ställas in för produkten genom inskanning av den koden.
 1. Lås upp åtdragningsmodulen.
 2. Tryck på skanningsknappen.
  • Skannern aktiveras och läsberedskapen visas på displayen med hjälp av symbolen Image alternative.
Image alternative
 1. Håll nu modulen på ca 15 centimeters avstånd (6 tum) med det projicerade hårkorset i mitten av streck-, QR- eller Datamatrix-koden.
  Resultat 1 / 2Kontrollamporna lyser grönt.
  På displayen visas Image alternative .
  Bekräftelsetonen ljuder.
  På displayen visas bearbetningsläget för fästelementet som ska skruvas fast.
  Resultat 2 / 2
  Eventuellt finns det ännu inga bearbetningsparametrar i åtdragningsmodulens minne för fästelementet som ska skruvas fast. Hilti tillhandahåller för alla SI‑AT-kompatibla fästelement en egen SI‑AT-specifik bruksanvisning. Här hittar du en QR-kod som du kan skanna in med åtdragningsmodulen för att läsa in bearbetningsparametrarna i åtdragningsmodulens minne.
  Bearbetningsparametrarna för produkten som ska skruvas fast kan också läsas in via USB i åtdragningsmodulen med hjälp av AT Documentation Software . Kontrollera regelbundet att verktyget har de senaste programvaru- och parameterversionerna installerade för att säkerställa att det är de aktuella bearbetningsparametrarna som används.
  Kontrollamporna blinkar rött.
  På displayen visas Image alternative (koden kunde inte läsas eller är okänd).
  Varningstonen ljuder.
  • Tryck på skanningsknappen och skanna in koden igen.
 1. Om fästelementet är Tracefast -kompatibelt ska du välja om du vill använda driftläge Tracefast ( Image alternative ) eller inte (Image alternative ).
 2. Lås åtdragningsmodulen.
  • Om driftläge Tracefast har aktiverats, visas Image alternative Image alternative permanent på displayen.
  • Om driftläge Tracefast har avaktiverats, visas Image alternative Image alternative permanent på displayen.

Ställa in driftläget med hjälp av manöverknapparna

Om det inte finns någon streck-, QR- eller Datamatrixkod för fästelementet som ska skruvas fast, kan driftläget ställas in manuellt med hjälp av åtdragningsmodulens manöverknappar.
 1. Lås upp åtdragningsmodulen.
 2. Flytta urvalsramen med pilknapparna till tillbehöret som ska ändras.
 3. Tryck på OK-knappen.
  • Det valda alternativet visas nu mot svart bakgrund.
 4. Välj önskad inställning med pilknapparna.
 5. Tryck på OK-knappen.
  • Den valda inställningen visas med urvalsramen.
 6. Upprepa vid behov steg 3 till 5 för att göra ytterligare inställningar.
 7. Lås åtdragningsmodulen.

Dra åt produkt i intelligent drift

Se till att fästelementet som ska skruvas fast installeras korrekt innan du sätter dit åtdragningsmodulen. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för fästelementet som ska skruvas fast och tillvägagångssätten för att kontrollera fästelementen.
 1. Ställ in driftläget ”intelligent drift”.
 2. Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
 3. Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på fästelementet som ska skruvas fast.
 4. Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
  Resultat 1 / 4
  • Meddelandet ”Skruvning klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna lyser grönt.
  • Bekräftelsetonen ljuder.
  Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
  Resultat 2 / 4
  • Meddelandet ”Återmontering klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar gult.
  • Varningston 1 ljuder.
  A) Skruvförbandet hos ett bultankare eller en gängstång med kemiskt fästankare som redan har dragits åt och lossats igen har dragits åt ännu en gång. Om skruvförbandet inte har dragits åt korrekt från början måste den kontrolleras med en kalibrerad momentnyckel och dras åt vid behov. B) Skruvförbanden för installationssystem och ankarskenor har redan dragits åt, men modulen kan inte registrera att korrekt åtdragningsmoment har använts. Kontrollera skruvförbandet med en momentnyckel och dra åt det med korrekt monteringsmoment vid behov.
  Resultat 3 / 4
  • Meddelandet ”Batterispänning för låg” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar rött.
  Batteriets återstående kapacitet räcker inte för att dra åt fästelementet.
  • Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
  • Sätt i ett batteri med bättre laddning.
  Resultat 4 / 4
  • Meddelandet ”Skruvning inte klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar rött.
  • Varningston 2 ljuder.
  • Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.

Dra åt produkten i driftläge Tracefast

Se till att fästelementet som ska skruvas fast installeras korrekt innan du sätter dit åtdragningsmodulen. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för fästelementet som ska skruvas fast och tillvägagångssätten för att kontrollera fästelementen.
Om driftläge "Tracefast" är aktiverat registrerar åtdragningsmodulen enbart Datamatrix-koder på fästelementen. För att skanna en annan streck-, QR- eller Datamatrix-kod måste du avaktivera driftläge "Tracefast".
 1. Aktivera driftläge "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
 3. Tryck in slagskruvdragarens strömbrytare.
  • Åtdragningsmodulens skanner aktiveras.
 4. Skanna Datamatrix-koden på fästelementet som ska skruvas fast.
  Resultat 1 / 2Kontrollamporna lyser grönt.
  På displayen visas Image alternative .
  Bekräftelsetonen ljuder.
  På displayen visas fästelementet som ska skruvas fast, och åtdragningsmodulen sparar fästelementets metadata för den följande fastskruvningen.
  Resultat 2 / 2Kontrollamporna blinkar rött.
  På displayen visas Image alternative (koden kunde inte läsas eller är okänd).
  Varningstonen ljuder.
  • Tryck på skanningsknappen och skanna in koden igen.
  • Om det inte går att skanna koden (t.ex. om den är alltför skadad), kan man med åtdragningsmodulen efter 10 sekunder avaktivera driftläge "Tracefast" för nästa fästelement och skruva fast fästelementet med hjälp av driftläge "intelligent drift". Bekräfta valet med OK-knappen. Nästa fästelement kan skruvas fast utan att dess metadata sparas. Därefter återgår åtdragningsmodulen automatiskt till driftläge "Tracefast".
 5. Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på fästelementet som ska skruvas fast.
 6. Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
  Resultat 1 / 4
  • Meddelandet ”Skruvning klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna lyser grönt.
  • Bekräftelsetonen ljuder.
  Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
  Resultat 2 / 4
  • Meddelandet ”Återmontering klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar gult.
  • Varningston 1 ljuder.
  A) Skruvförbandet hos ett bultankare som redan har dragits åt och lossats igen har dragits åt ännu en gång. Om skruvförbandet inte har dragits åt korrekt från början måste den kontrolleras med en kalibrerad momentnyckel och dras åt vid behov. B) Skruvförbanden för installationssystem och ankarskenor har redan dragits åt, men modulen kan inte registrera att korrekt åtdragningsmoment har använts. Kontrollera skruvförbandet med en momentnyckel och dra åt det med korrekt monteringsmoment vid behov.
  Resultat 3 / 4
  • Meddelandet ”Batterispänning för låg” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar rött.
  Batteriets återstående kapacitet räcker inte för att dra åt fästelementet.
  • Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
  • Sätt i ett batteri med bättre laddning.
  Resultat 4 / 4
  • Meddelandet ”Skruvning inte klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar rött.
  • Varningston 2 ljuder.
  • Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.
 7. Upprepa steg 3 till 6 för varje ytterligare fästelement som ska skruvas fast.

Dra fast produkten i driftläget ”skruvning”

 1. Ställ in driftläget ”skruvning”.
 2. Fastställ erforderligt åtdragningssteg för produkten som ska skruvas fast och ställ in detta.
 3. Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
 4. Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på produkten som ska skruvas fast.
 5. Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
  Resultat 1 / 2
  • Meddelandet ”Skruvning klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna lyser grönt.
  • Bekräftelsetonen ljuder.
  Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
  Resultat 2 / 2
  • Meddelandet ”Skruvning inte klar” visas: Image alternative
  • Kontrollamporna blinkar rött.
  • Varningston 2 ljuder.
  • Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.

Kontrollera fästelement

Alla fästelement från Hilti utvecklas fortlöpande, så att även fästelement som inte beskrivs i denna dokumentation kan stödjas av SI-AT-modulen. Se till att programvaru- och parameterversionerna alltid är aktuella.
Aktuella bruksanvisningar och kontrollanvisningar hittar du online under följande länk: www.hilti.group

Kontroll av fästelement för expansionsankare

För att säkerställa att den i godkännandet/bruksanvisningen godkända förspänningen har uppnåtts vid åtdragning av kilankare i ”intelligent drift” ska det första och det sista kilankaret kontrolleras med en lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att expansionsankaret har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar 75 % av monteringsmomentet för det aktuella kilankaret och framgår av bruksanvisningen för detta ankare.
 • Kontrollera kilankarets fästelement med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
  Resultat 1 / 2Kilankarets fästelement har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 360°).
  Fästelementet har skruvats fast korrekt.
  Resultat 2 / 2Kilankarets fästelement har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 360°) tillåter.
  Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Låt Hilti -service kontrollera slagskruvdragaren.

Kontroll av fästelementen till gängstänger med kemiska fästankare

För att säkerställa att den i bruksanvisningen angivna förspänningen har uppnåtts vid åtdragning av fästelementen hos gängstänger med kemiska fästankare i ”intelligent drift” ska det första och det sista fästelementet kontrolleras med en lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av det tillämpade monteringsmomentet måste ske omedelbart efter åtdragningen av gängstångens fästelement (efter det kemiska fästankarets härdningstid).
Kontrollmomentet motsvarar 100 % av monteringsmomentet för det aktuella fästelementet till gängstången och framgår av bruksanvisningen till gängstången.
 • Kontrollera gängstångens fästelement med en kalibrerad momentnyckel och korrekt kontrollmoment. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
  Resultat 1 / 2Fästelementet till gängstången har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 180°).
  Fästelementet har skruvats fast korrekt.
  Resultat 2 / 2Fästelementet till gängstången har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 180°) tillåter.
  Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Slagskruvdragaren ska kontrolleras av Hilti -service.

Kontrollera fästelementets säkerhet för installationssystem

För att säkerställa att den i godkännandet/bruksanvisningen godkända förspänningen har uppnåtts vid åtdragning av anslutningsknoppar i ”intelligent drift” ska den första och den sista anslutningsknoppen kontrolleras med en lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att anslutningsknoppen har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar tillämpningsmomentet för den aktuella anslutningsknoppen och finns i bruksanvisningen för denna anslutningsknopp.
 • Kontrollera fästelementet med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
  Resultat 1 / 2Fästelementet har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 180°).
  Fästelementet har skruvats fast korrekt.
  Resultat 2 / 2Fästelementet har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 180°) tillåter.
  Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Låt Hilti -service kontrollera slagskruvdragaren.

Kontroll av skruvförband för T-gängbultar i ankarskenor

För att säkerställa att den i godkännandet/bruksanvisningen godkända förspänningen har uppnåtts vid åtdragning av T-gängbultar i ”intelligent drift” ska den första och den sista T-gängbulten kontrolleras med en lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att T-gängbulten har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar tillämpningsmomentet för den aktuella T-gängbulten och finns i bruksanvisningen för denna bult.
 • Kontrollera T-gängbultens fästelement med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
  Resultat 1 / 2Fästelementet har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 360°).
  Fästelementet har skruvats fast korrekt.
  Resultat 2 / 2Fästelementet har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 360°) tillåter.
  Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Låt Hilti -service kontrollera slagskruvdragaren.

Kontroll av skruvförband som har dragits åt i driftläget ”skruvning”

 • Kontrollera med jämna mellanrum med hjälp av en lämplig momentnyckel enligt företagets föreskrifter eller kvalitetsföreskrifter om bör-åtdragningsmomentet har uppnåtts.

Ansluta åtdragningsmodulen till en dator

Image alternative
 1. Öppna täckskyddet på undersidan av åtdragningsmodulen.
 2. Sätt i USB-kabelns kontakt (typ C, USB 2.0) i åtdragningsmodulens USB-uttag.
 1. Anslut USB-kabelns kontakt (typ A) till din dator.
  • Åtdragningsmodulen förses nu med ström från datorn. På modulens display visas USB-logotypen (Image alternative).
  Skjut på täckskyddet på åtdragningsmodulen när USB-kontakten har dragits ur. På så vis förhindrar du att smuts kommer in i USB-uttaget.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar, -förbrukningsmaterial och -tillbehör för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring

Transport av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batterier utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Observera även anvisningarna om åtgärder vid störningar i bruksanvisningen till slagskruvdragarens som används.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Meddelandet ”Lås modulen” visas.
Åtdragningsmodulen är upplåst.
 • Tryck på låsknappen Image alternative för att låsa åtdragningsmodulen och för att aktivera slagskruvdragaren.
Image alternative
Meddelandet ”Batteritemperatur för hög” visas.
Batteriet är överhettat.
 • Byt batteriet eller låt det svalna.
Image alternative
Meddelandet ”Batteritemperatur för låg” visas.
Batteritemperaturen ligger under 0° C.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp till över 0° C.
Image alternative
Meddelandet ”Slagskruvdragarens temperatur för hög” visas.
Slagskruvdragaren är överhettad.
 • Låt slagskruvdragaren svalna.
 • Rengör ventilationsspringorna.
Image alternative
Meddelandet ”Batteriladdning för låg” visas.
Batteriets laddning räcker inte för att fästelementet ska kunna skruvas fast korrekt.
 • Sätt i ett batteri med bättre laddning.
Image alternative
Meddelandet ”För hög strömupptagning” visas.
Strömupptagning tillfälligt för hög.
 • Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
 • Upprepa skruvförloppet.
 • Om meddelandet visas igen ska du kontakta Hilti Service.
Image alternative
Meddelandet ”Knappcell tom” visas.
Klockans knappcell i åtdragningsmodulen är tom.
  Det går inte längre att garantera att uppgifterna för datum och klockslag i dokumentationsprotokollet är korrekta.
 • Vänd dig till Hilti Service för att få batteriet bytt.
Image alternative
Meddelandet ”Slagskruvdragaren behöver genast underhållas” visas.
Underhåll av slagskruvdragaren krävs omedelbart.
  Driftlägen "intelligent drift", "Tracefast" och "skruvning" kan inte längre väljas.
 • Kontakta Hilti -service för att låta utföra underhåll av slagskruvdragaren.
Image alternative
Meddelandet ”Enhetsfel” visas.
Enhetsfel har registrerats.
 • Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
 • Avläs felminnet med hjälp av AT Documentation Software och följ programvarans anvisningar för felavhjälpande.
Image alternative
Meddelandet ”Dokumentationsfunktion avaktiverad” visas.
Dokumentationsfunktion avaktiverad (endast varningsmeddelande).
 • Om du behöver dokumentationsfunktionen ska du ansluta åtdragningsmodulen till datorn och aktivera dokumentationsfunktionen i datorprogramvaran AT Documentation Software .
 • Tryck vid behov på OK-knappen för att dölja meddelandet och fortsätta åtdragningsmodulens startförlopp.
Image alternative
Meddelandet ”Minnet nästan fullt” visas. (Meddelandet visas vid värden ≥ 90 %.)
Dataminnet i åtdragningsmodulen är nästan fullt. VARNING! Om dataminnet i åtdragningsmodulen är fullt, skrivs de äldsta datauppgifterna över!
 • Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
 • Avläs med hjälp av AT Documentation Software de data som ska dokumenteras i en rapport.
 • Radera dem sedan ur åtdragningsmodulens minne för att frigöra minnesutrymme.
Image alternative
Meddelandet ”Minnet fullt” visas.
Dataminnet i åtdragningsmodulen är fullt. VARNING! De äldsta datauppgifterna skrivs över!
 • Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
 • Avläs med hjälp av AT Documentation Software de data som ska dokumenteras i en rapport.
 • Radera dem sedan ur åtdragningsmodulens minne för att frigöra minnesutrymme.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.
Villkor : Sydkorea
Landsspecifik information om godkännanden
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
BeskrivningHilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.