Språk

DC-EX 125/5"M

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) .
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Övriga symboler

Dessutom används följande symboler:
Image alternative Använd skyddsglasögon under arbetet.
Image alternative Använd hörselskydd under arbetet.
Image alternative Använd skyddshandskar under arbetet.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Kåpa
  DC-EX 125/5"M
  Generation:
  01
  Serienr:

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i denna dokumentation, samt säkerhetsanvisningarna för tillåtna verktyg. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.
 • Använd andningsskydd för att hålla det damm som uppstår vid arbetet borta från ansikte och luftvägar.
 • Även med monterad kåpa ska sidohandtaget för det godkända Hilti -verktyget alltid användas.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Anslutningsdel
 2. Spärrbrytare
 3. Framklaff
 4. Glidsko med markering för snittpositionering
 5. Klinka
 6. Glidskena
 7. Löphjul
 8. Lucka
 9. Rotationsriktningspil
 10. Påskruvningsställe för sidohandtag
 11. Bakvägg
 12. Glidskena
 13. Positionsmarkering för vinkelslipsadapter
 14. Djupmåttsskala
 15. Inställningsskruv
 16. Rotationsindikering för positionering av vinkelslip

Skärningsadaptersats (tillbehör)

Image alternative
 1. Distansadapter
 2. Distansbricka 3 mm
 3. Distansbricka 6 mm
 4. Brytverktyg

Avsedd användning

Skärningskåpan DC‑EX 125/ 5" M används för kapning och skärning av mineraliska grundmaterial, särskilt tegel, för 125 mm/ 5"-skivor i kombination med Hilti -dammsugare. Skärningskåpan DC‑EX 125/ 5" M får endast användas med vinkelsliparna som rekommenderas vid denna skärningskåpa i anvisningarna har användas. Skärningskåpan DC‑EX 125/ 5" M får endast användas utan vatten.

Leveransinnehåll

Skärningskåpa
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Teknisk information


DC-EX 125/5"M
Vikt
1,35 kg
(2,98 lb)
Skivdiameter
125 mm (5 in)
Snittbredd vid dubbla skivor
25 mm
(1,0 in)
Maximalt skärdjup
28 mm
(1,1 in)

Diamantkapskivor


Diamantkapskiva
Användningsområden
Kapslipning, skärning
Förkortning
DC‑D
Underlag
mineraliskt

Före start

Montera kåpan

Image alternative
 1. Placera skyddskåpan på spindelkragen så att de båda trianglarna på skyddskåpan och verktyget står mitt för varandra.
 2. För att föra kåpan till önskad arbetsposition vrider du verktyget i radiell riktning och trycker samtidigt ner spärren på vinkelslipen.
  • Du hör när spärren hakar fast.

Öppna kåpan

Image alternative
 1. Tryck på klinkan.
 2. Öppna framklaffen.
 3. Tryck på spärrbrytaren.
 4. Öppna kåpan.

Montera diamantkapskiva för skärning

För denna applikation får inte Kwick-Lock användas.
För denna applikation behöver du en skärningsadaptersats som finns som tillval.
Image alternative
 1. Ta bort spindelns stödbricka.
 2. Skruva fast adaptern på spindeln och dra åt den.
 3. Placera diamantkapskivan i föregiven rotationsriktning.
 4. Sätt dit distansringarna för önskad skärningsbredd.
 5. Placera diamantkapskivan i föregiven rotationsriktning.
 6. Skruva fast spännmuttern och dra åt den med spännyckeln.
 7. Stäng kåpan.

Montera diamantkapskivan

Image alternative
 1. Sätt fast spännflänsen på spindeln.
 2. Sätt fast den första diamantskivan på spännflänsen.
  Observera föregiven rotationsriktning.
 3. Skruva fast Kwik lock -snabbspännmuttern tills den ligger an mot kapskivan.
 4. Stäng kåpan.

Ställ in djup

 1. Lossa inställningsskruven.
 2. Tryck bakväggen till önskad position.
  • Gruppen indikeras på skalan.
 3. Skruva åt inställningsskruven.

Insänkningsfunktion

 1. Placera glidskenan på arbetsstycket.
 2. Slå på verktyget.
 3. För in kapskivan i arbetsstycket.
  Du kan använda inställningsskruven för att upphäva insänkningsfunktionen.

Montera sidohandtaget

Image alternative
 • Montera sidohandtaget på önskad sida.

Användning

Vägg- och hörnåtkomst

Image alternative
 1. Tryck på spärrbrytaren.
 2. Öppna framklaffen mer än 180°.

Markeringar för skärpositionering

Markering 1 visar positionen för den inre kapskivan eller enda skivan.
Markering 2 anger största möjliga snittbreddsposition för den andra skivan.

Demontera insatsverktyg

Image alternative
 1. Öppna kåpan.
 2. Lossa fästmuttern.
 3. Ta av diamantkapskivan.
 4. Ta av distansringarna.
 5. Ta av diamantkapskivan.
 6. Lossa adaptern med spännyckeln.
 7. Tryck på spärren på vinkelslipen.
 8. Vrid kåpan i radiell riktning tills det går att ta av kåpan från verktyget.

Kanalbortbrytning

Image alternative
 • Bryt bort kanalen.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.