Språk

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används tillsammans med symbolerna:
Image alternative FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
Image alternative VARNING! Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
Image alternative FÖRSIKTIGT! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Övriga symboler

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information

Symboler på produkten

Följande symboler används på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Mätvarvtal
Image alternative Diameter
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)

Tecken i bilderna

Bilderna i bruksanvisningen ska ses som hjälpmedel för att bättre förstå instruktionerna. De kan skilja sig något från det faktiska utförandet.
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande illustration i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan därför avvika från numreringen av dessa i texten.
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Den beskrivna produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • För in beteckningen och serienumret från typskylten till nedanstående tabell.
 • Ange alltid dessa uppgifter när du vill diskutera frågor om produkten med vår representant eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Vinkelslip
DCG 230-DB
Generation
01
Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifterna i följande kapitel innehåller alla allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg enligt gällande standarder. Därför kan det finnas anvisningar som inte är tillämpbara för alla verktyg.

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.

Gemensamma säkerhetsföreskrifter för slipning, sandpappersslipning, arbeten med stålborste, polering och kapslipning:

 • Använd inte tillbehör som inte tillverkats särskilt för elverktyget och rekommenderats av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
 • Tillåtet varvtal för insatsverktyget måste vara minst så högt som det högsta varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan brytas sönder och sprätta iväg.
 • Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek måste motsvara måttangivelserna för elverktyget. Insatsverktyg med felaktiga mått kan inte skärmas av ordentligt eller kontrolleras tillräckligt.
 • Insatsverktyg med gänginsats ska passa spindelns gänga exakt. För insatsverktyg som monteras med hjälp av fläns ska insatsverktygets håldiameter passa till flänsens kopplingsdiameter. Insatsverktyg som inte fästs ordentligt vid elverktyget roterar ojämnt och vibrerar mycket starkt, vilket kan göra att du förlorar kontrollen över dem.
 • Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före varje användning att slipskivorna inte har spruckit eller rivits sönder, att sliprondellerna inte har rivits sönder eller slitits onormalt mycket samt att stålborstarna inte har lösa eller avbrutna borst. Om du tappar elverktyget eller insatsverktyget måste du kontrollera att det inte har skadats. Byt till ett nytt insatsverktyg vid behov. När du har kontrollerat och satt i slipinsatsen ska verktyget köras en minut med högsta varvtal. Håll dig och andra personer borta från det roterande slipverktyget under tiden. Om insatsverktyget är skadat går det oftast sönder redan under testkörningen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på användningsområde bör du använda ansiktsmask, ögonskydd eller skyddsglasögon. Använd om möjligt dammskyddsmask, hörselskydd och skyddshandskar eller specialförkläde, som filtrerar bort små slip- och materialpartiklar. Skydda ögonen mot kringflygande partiklar som uppstår vid vissa användningsområden. Dammskyddsmasker ska filtrera bort det damm som uppstår vid användningen. Om du utsätts för buller under en längre tid kan din hörsel skadas.
 • Se till att andra personer håller sig på behörigt avstånd från arbetsområdet. Alla personer som vistas i arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning. Delar som splittras från arbetsstycket eller insatsverktyg som går av kan flyga iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet.
 • Håll undan nätkabeln från roterande insatsverktyg. Om du förlorar kontrollen över verktyget kan du råka skära av eller skada kabeln och din hand eller arm kan dras in i det roterande verktyget.
 • Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan slipinsatsen har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du förlorar kontrollen över elverktyget.
 • Låt inte elverktyget vara igång medan du bär omkring på det. Du kan fastna med kläderna i det roterande slipverktyget och slipinsatsen kan tränga in i kroppen.
 • Rengör ventilationsspringorna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten drar in damm i höljet och om mycket metalldamm samlas kan det utgöra en elektrisk fara.
 • Använd aldrig elverktyget i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet.
Kast och motsvarande säkerhetsföreskrifterEtt kast (kallas även bakslag eller kickback) är den plötsliga reaktionen till följd av att ett roterande insatsverktyg, t.ex. en slipskiva, sliprondell eller stålborste, fastnar eller blockeras. Fastkörning eller blockering leder till ett tvärt stopp av den roterande rörelsen. Därigenom tvingas elverktyget okontrollerat i motsatt riktning mot insatsverktygets rotationsriktning vid blockeringspunkten.
Om t.ex. en slipskiva hakar fast i arbetsstycket kan kanten på slipskivan skära in i arbetsstycket och gå sönder eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning. Det kan även hända att slipskivan går av.
Ett kast är resultatet av felaktig eller bristande användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
 • Håll i elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i en position där du kan fånga upp kastkrafterna. Använd alltid extrahandtaget om sådant finns för att få största möjliga kontroll över kastkrafterna eller reaktionsmomenten vid start. Användaren kan klara av kast- och reaktionskrafterna genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
 • Håll aldrig handen i närheten av roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan träffa handen vid ett kast.
 • Undvik att stå i det område som elverktyget träffar vid ett eventuellt kast. Kastet trycker elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rörelse vid blockeringspunkten.
 • Var särskilt försiktig när du arbetar i hörn, vid vassa kanter eller liknande. Förhindra att insatsverktyg rekylerar från verktyget eller fastnar. Det roterande slipverktyget tenderar att fastna i hörn, vid vassa kanter eller vid rekyl. Du kan förlora kontrollen över verktyget eller ett bakslag kan uppstå.
 • Använd inte sågblad med kedjor eller tänder. Sådana slipinsatser orsakar ofta kast eller att du förlorar kontrollen över elverktyget.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Spindellåsknapp
 2. Gängbussning för handtag
 3. Stödklack
 4. På/av-knapp
 5. Låsningsarm (för vridbart handtag)
 6. Sidohandtag
 7. Spännyckel
 8. Snabbspännmutter Kwik lock
 9. Kapslipskiva/skrubbslipskiva
 10. Skyddskåpa
 11. Styrkrage
 12. Spindel
 13. Spännarm
 14. Justerskruv

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en handhållen, eldriven vinkelslip. Den är avsedd för kap- och skrubbslipning av metalliska och mineraliska material utan användning av vatten. Verktyget ska endast användas för torrslipning/-skärning.

Använd bara maskinen ansluten till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på maskinens typskylt.
 • Kapslipning, skärning och skrubbslipning av mineraliska material får endast utföras vid användning med skyddskåpa (tillval).

 • Vid bearbetning av mineraliska grundmaterial, till exempel betong eller sten, rekommenderar vi att du använder en dammsugarkåpa anpassad till en lämplig Hilti -dammsugare. Kåpan skyddar användaren och gör samtidigt att både verktyg och insatsverktyg håller längre.

Leveransinnehåll

Vinkelslip, sidohandtag, skyddskåpa, Snabbspännmutter Kwik lock , spännyckel, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Vridbart handtag

Handtaget kan vridas cirka 90° åt vänster eller höger för att ge säkert och bekvämt arbete i varje läge.

Startströmsbegränsare

Startströmsbegränsaren reducerar inkopplingsströmmen och hindrar därmed huvudsäkringen från att lösa ut. Likaså bidrar den till ”mjukstart” av vinkelslipen.

Active Torque Control (ATC)

Elektroniken känner av att skivan är på väg att fastna och kopplar från verktyget så att spindeln inte ska rotera vidare.
Sätt igång verktyget igen om ACT-systemet har löst ut. Det gör du genom att släppa upp på/av-knappen och sedan trycka in den igen.
Om ATC-systemet inte fungerar körs elverktyget endast med starkt reducerat varvtal och vridmoment. Låt Hilti -service kontrollera verktyget.

Startspärr

När verktygets på/av-knapp har spärrats på grund av ett strömavbrott går inte vinkelslipen igång automatiskt. För att starta vinkelslipen måste du släppa upp och trycka ner på/av-knappen igen.

Dammsugarkåpa (kapning) DC-EX 230/9" med styrsläde (tillbehör)

Image alternative
Kapningsarbete på mineraliskt underlag får endast utföras med dammsugarkåpa och styrsläde.
OBS! Bearbetning av metall får inte utföras med den här kåpan.

Skyddskåpa med täckplåt

Image alternative
Använd skyddskåpan med täckplåt vid skrubbslipning med raka skrubbslipskivor och vid kapslipning med kapslipskivor i metallmaterial.

Förbrukningsartiklar

Använd endast konsthartsbundna fiberarmerade skivor för max. Ø 230 mm. Skivorna måste vara godkända för ett varvtal på minst 6500 varv/min och en periferihastighet på 80 m/s.
Skivtjockleken får vara max. 8 mm.
OBS! Använd alltid skyddskåpan med täckplåt eller en helt sluten dammsugarkåpa vid kapning och skärning med kapslipskiva.
Skivor

Användningsområden
Förkortning
Underlag
Abrasiv kapslipskiva
Kapslipning, skärning
AC‑D
metalliskt
Diamantkapslipskiva
Kapslipning, skärning
DC‑D
mineraliskt
Abrasiv skrubbslipskiva
Skrubbslipning
AG-D
metalliskt
Tillordning av skivor till använd utrustning
Artikel
Utrustning
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Skyddskåpa

X
X
B
Skyddskåpa med täckplåt
X

X
C
Dammsugarkåpa DC-EX 230/9"


X
D
Sidohandtag
X
X
X
E
Bygelhandtag DC BG (tillval för D)
X
X
X
F
Snabbspännfläns Kwik lock
X
X
X

Teknisk information

Vinkelslip

Om enheten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på enhetens typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av enhetens märkspänning.
Uppgifterna gäller för en märkspänning på 230 V. De kan variera med avvikande spänningar och landsspecifika utföranden. Märkspänningen och frekvensen samt märkeffekten resp. märkströmmen framgår av typskylten.
Märkeffekt
2 400 W
Märkeffekt (CH)
2 200 W
Mätvarvtal
6 500 varv/min
Maximal skivdiameter
230 mm
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01/2003
6,8 kg
Gängspindel
M14
Gängans längd
18 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Värden för bulleremission bestämda enligt EN 60745-2-3
Ljudeffektnivå (LWA)
101 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
90 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) uppmätta enligt EN 60745-2-3Andra tillämpningar, t.ex. kapning, kan ge upphov till andra vibrationsvärden.
Slipning av ytor med vibrationsdämpande handtag (ah,AG)
5,0 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Före start

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Insatsverktyget kan vara hett och ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar vid montering, demontering, justeringsarbeten och störningsåtgärder.

Montera sidohandtaget

 • Skruva fast sidohandtaget i en av de avsedda gängbussningarna.

Skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt

 • Läs monteringsanvisningarna för aktuell skyddskåpa.

Montera skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt

Skyddskåpans styrkrage säkerställer att endast en skyddskåpa som passar till verktyget kan monteras. Dessutom förhindrar styrkragen att skyddskåpan faller ner på verktyget.
Image alternative
 1. Öppna spännarmen.
 2. Sätt skyddskåpan med styrkragen i styrspåret på verktygshuvudets spindelkrage.
 3. Vrid skyddskåpan till rätt läge.
 4. Stäng genom att fästa skyddskåpan på spännarmen.
  Skyddskåpan är redan inställd med justerskruven på den rätta spänndiametern. Om spänningen är för liten på den uppsatta skyddskåpan kan den ökas genom en lätt vridning på justerskruven.

Justera skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt

Image alternative
 1. Öppna spännarmen.
 2. Vrid skyddskåpan till rätt läge.
 3. Stäng genom att fästa skyddskåpan på spännarmen.

Demontera skyddskåpa eller skyddskåpa med täckplåt

 1. Öppna spännarmen.
 2. Vrid skyddskåpan tills styrkragen överensstämmer med styrspåret och ta av den.

Montering och demontering av insatsverktyg

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Insatsverktyget kan vara mycket varmt.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
Diamantskivor ska bytas så snart du märker att skär- eller slipeffekten sjunker. Detta inträffar normalt sett när diamantsegmentens höjd är lägre än 2 mm (1/16").
Andra typer av skivor ska bytas så snart skäreffekten tydligt sjunker eller delar av vinkelslipen (andra än skivan) kommer i kontakt med arbetsmaterialet under arbete.
Slipskivor ska bytas när utgångsdatum löper ut.

Justera handtaget

VARNING
Risk för personskada. Om handtaget justeras medan verktyget används kan det hända att verktyget inte längre är stabilt och det finns risk för att en olycka inträffar.
 • Ställ aldrig in handtaget medan maskinen är igång.
 • Kontrollera att handtaget är låst i ett av de tre möjliga lägena.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Dra låsningsarmen bakåt.
 3. Sväng handtaget åt höger eller vänster fram till anslag.
 4. Fäst handtaget igen med låsningsarmen.
  Det går inte att sätta igång vinkelslipen så länge handtaget inte har gått i lås i en av de tre positionerna.

Användning

Slipning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Insatsverktyget kan plötsligt fastna eller bli blockerat.
 • Använd alltid verktyget med sidohandtaget (alternativt med bygelhandtaget) och håll i verktyget med båda händerna.

Kapslipning

 • Arbeta med måttlig matning vid kapslipning och vinkla inte verktyget resp. kapslipskivan (ca 90° mot skärplanet).
  Profiler och små fyrkantsrör kapas lättast om kapslipskivan används tvärs över den minsta arean.

Skrubbslipning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Kapslipskivan kan spricka och ivägskjutande delar kan skada personer i närheten.
 • Använd aldrig kapslipskivor för skrubbslipning.
 • Rör verktyget fram och tillbaka med måttligt tryck och en anliggningsvinkel på 5° till 30°.
  • Då blir arbetsstycket varken för varmt eller missfärgat och det blir inga räfflor.

In-/urkoppling

Tillkoppling

 1. Stick in kabeln i uttaget.
 2. Skjut på/av-knappen framåt och tryck ner den helt.
  • Motorn går.

Frånkoppling

 • Släpp på/av-knappen.

Skötsel och underhåll

Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com

Skötsel av produkten

  FARA
  Elstötar på grund av bristfällig skyddsisolering. Vid bearbetning av metaller kan dammet vid extrema förhållanden bli ledande inuti verktyget och sätta skyddsisoleringen ur funktion.
 • Använd därför alltid en stationär frånsugsanläggning vid extrema insatsförhållanden.
 • Rengör ventilationsspringan med jämna mellanrum.
 • Koppla in en jordfelsbrytare (PRCD-enhet).
 • VARNING
  Elrelaterade risker. Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador.
 • Låt alltid en behörig elektriker utföra eventuella reparationer av de elektriska delarna.
 • Använd aldrig produkten med igensatta ventilationsspringor! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Se till att främmande föremål inte kommer in i produkten.
 • Håll produkten ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inte högtrycksspruta, ångstråle eller rinnande vatten till rengöringen.
  Om du ofta arbetar med ledande material (t.ex. metall, kolfiber) kan det leda till att du behöver tillämpa kortare underhållsintervall. Var uppmärksam på arbetsplatsens specifika riskanalys.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

 • Efter service- och underhållsarbeten ska du kontrollera att alla skyddsanordningar har satts på och fungerar väl.

Transport och förvaring

 • Ta ur insatsverktyget innan du transporterar elverktyget.
 • Dra alltid ur elkontakten innan du lägger undan elverktyget.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • När elverktyget har transporterats eller förvarats en längre tid, kontrollera att det inte har fått några skador innan du använder det.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget startar inte.
Strömförsörjningen är bruten.
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Kabeln eller stickproppen är defekt.
 • Låt en yrkeselektriker kontrollera och vid behov byta kabeln och stickproppen.
Kolborstarna är slitna.
 • Låt en yrkeselektriker se över verktyget och vid behov byta ut kolen.
Efter strömavbrott är startspärren aktiverad.
 • Stäng av instrumentet och slå sedan på det igen.
Verktyget fungerar inte.
Verktyget är överlastat.
 • Släpp på/av-knappen och tryck in den igen. Låt sedan verktyget gå på tomgång i ca 30 sekunder.
Verktyget har inte full effekt.
Förlängningskabeln har för liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillräcklig area.
ATC ur funktion
 • Låt Hilti -service reparera produkten.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.