Språk

WFE 450‑E

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd andningsskydd
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Diameter
Image alternative Varv per minut

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Excenterslipmaskin
  WFE 450‑E
  Generation:
  01
  Serienummer:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för bandslipmaskin och trumslipmaskin

 • Håll i elverktygets isolerade greppytor eftersom det finns risk för att slipytan träffar den egna anslutningskabeln. Skadas en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en elstöt.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.
 • Se till att hålla el- och förlängningskabeln bakom verktyget under arbetet. Då riskerar du inte att snubbla över kabeln när du arbetar.
 • Använd dammsugare, andningsskydd och skyddsglasögon. Det damm som bildas vid slipningen kan vara skadligt för lungor och ögon.
 • Gör pauser i arbetet och utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
 • Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal. Använd om möjligt en dammsugare. För effektiv dammsugning bör du använda en bärbar dammsugare som är speciellt avsedd för ändamålet. Använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Se till att inga barn kommer i närheten av verktyget.
 • Förklara för barn att de inte får leka med verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Om strömmen går, stäng av elverktyget och dra ur kontakten så att det inte råkar gå igång när strömmen kommer tillbaka.
 • Låt Hilti -service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material. Fukt eller damm som fastnar på maskinens yta, framför allt damm av ledande material, kan under vissa förhållanden leda till elstötar.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Spänn fast materialet ordentligt. Arbetsstycken som hålls på plats med fastspänningsanordningar eller i skruvstäd sitter säkrare än om de bara hålls fast för hand.
 • Använd skyddshandskar vid byte av insatsverktyg eftersom dessa kanske fortfarande är heta.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Styrhandtag
 2. Ratt för varvtalsinställning
 3. Strömbrytare
 4. Handtag
 5. Dammsugarpåse
 6. Dammbehållare
 7. Placering typskylt
 8. Kvalitetshandtag
 9. Sliprondell
 10. Slipskiva med kardborre
 11. Bromsring
 12. Extra handtag

Avsedd användning

Produkten är en handhållen, eldriven excenterslip. Den är avsedd att användas för torr slipning av trä, trämaterial, kompositmaterial, lack, färg, plast, gips och spackel med slipmedium av engångskaraktär som förslits och byts ut.

Möjlig felanvändning

 • Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
 • Den här produkten är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer.
 • Produkten får inte användas till våtslipning.

Leveransinnehåll

Excenterslip med dammbehållare, dammsugarpåse och bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group.

Teknisk information

Märkspänning, märkström, frekvens och/eller märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

WFE 450‑E
Vikt enligt EPTA Procedure 01
2,2 kg
Tomgångsvarvtal
5 000 varv/min …10 000 varv/min
Svängningar
10 000 varv/min …20 000 varv/min
Diameter sliprondell
150 mm
Excenterrörelse
4 mm
Yttre diameter utsugsanslutning
30 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden

WFE 450‑E
Ljudeffektnivå (L WA)
93 dB(A)
Osäkerhet (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L pA)
82 dB(A)
Osäkerhet (KpA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

WFE 450‑E
Ytslipning (a h)
3,9 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Sätta på slipmedel

Verktyget, slipmedlet och sliprondellen utgör ett system. Var noga med att du använder rätt kombination och rätt inställningar för den aktuella applikationen.
Materialavverkning och slipbild bestäms av valt slipmedel (kornstorlek), varvtal och anpressningstryck.
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Placera slipmedlet så att utsugshålen i slipmedlet stämmer överens med utsugshålen i sliprondellen.

Ställa in varvtal

Image alternative
 • Vrid på ratten för varvtalsförval och ställ in önskat varvtal.
  Det går även att ändra varvtal medan verktyget används.

Använda dammutsug

Använd alltid dammutsug när du arbetar. Dammsugaren består av en dammbehållare och en dammsugarpåse. Alternativt kan du även använda en dammsugare.
Image alternative
 1. Anslut dammbehållaren till utsugsanslutningen.
 2. Sätt i dammsugarpåsen.

Använda dammsugare

Image alternative
 • Anslut dammsugaren till utsugsanslutningen.

Rekommenderade greppositioner

Avslipningsarbeten

Image alternative
 1. Dra extrahandtaget från grundposition till arbetsposition.
 2. Håll i verktyget med båda händerna på handtaget och på det inbyggda extrahandtaget.
  Istället för det inbyggda extrahandtaget kan styrhandtaget användas.

Kvalitetsarbeten

Image alternative
 • Håll i verktyget med ena handen på kvalitetshandtaget.
  • Det möjliggör enhandsstyrning av verktyget nära ytan.

Vertikalt arbete

Image alternative
 • Styr verktyget med kvalitetshandtaget.

Slipning

 1. Ställ in önskat varvtal.
 2. Placera verktyget med hela slipytan mot arbetsstycket.
 3. Slå på verktyget.
 4. Förflytta verktyget med måttligt tryck över hela arbetsstycket.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Se alltid till att dra ur elkontakten innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Av oss godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Sliprondell

 • Kontrollera att sliprondellen inte är utsliten eller smutsig. Utslitna eller smutsiga sliprondeller gör att slipmedlet fäster sämre på sliprondellen. Rengör eller byt ut sliprondellen. Skadade sliprondeller ska bytas ut omedelbart.

Byta sliprondell

Image alternative
 1. Dra ut stickproppen ur uttaget.
 2. Placera produkten på styrhandtagets basyta, så att slipmedlets kornsida blir synligt.
 3. Dra av slipmedlet.
 4. Lossa med något lämpligt verktyg de tre fästskruvarna.
 5. Ta bort sliprondellen.
 6. Rengör och kontrollera sliprondellsbromsen.
  • Byt vid behov ut sliprondellsbromsen.
 7. Sätt i den nya sliprondellen.
 8. Håll fast sliprondellen och dra åt de tre fästskruvarna.
 9. Kontrollera att sliprondellen är korrekt monterad och inte blir snedställd.
 10. Sätt tillbaka slipmedlet med hjälp av positioneringshjälpen.

Sliprondellsbroms

 • Om tomgångsvarvtalet hela tiden ökar är det ett tecken på att bromsringen på sliprondellsbromsen börjar bli sliten. Byt ut bromsringen.

Byta ut bromsring på sliprondellsbromsen

Image alternative
 1. Dra ut stickproppen ur uttaget.
 2. Ta bort sliprondellen.
 3. Dra loss den gamla bromsringen som sitter fast på vertygshuset.
 4. Tryck in den nya bromsringen i skårorna, så att de fyra skruvarna på huset stämmer överens. Se till att snäpphakarna hakar i ordentligt.
 5. Sätt dit sliprondellen.

Transport och förvaring

 • Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
 • Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
 • Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget startar inte.
Strömförsörjningen är bruten
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Kabeln eller stickkontakten är defekt.
 • Kontrolleras av behörig och byts vid behov.
Elektronikfel
 • Kontrolleras av behörig och byts vid behov.
Verktyget fungerar inte med full effekt.
Förlängningskabeln har för liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillräcklig area.
Felaktig varvtal.
 • Vrid på varvtalsreglaget och ställ in ett varvtal mellan 1 (lågt) och 6 (högt).
Ingen eller nedsatt sugeffekt.
Slippapperet felaktigt fastsatt.
 • Ta bort och sätt dit slippapperet så att utsugshålen stämmer överens.
Dammsugarpåsen är full.
 • Kasta den gamla dammsugarpåsen och sätt i en ny dammsugarpåse.
Utsugsanslutning igensatt.
 • Ta bort dammbehållaren och rengör utsugskanalen.
Slippapperet fäster inte på sliprondellen.
Sliprondellen är smutsig.
 • Rengör sliprondellen.
Kardborren på sliprondellen är utsliten.
 • Byt ut sliprondellen.
Statisk urladdning.
Dammsugare utan antistatutrustning.
 • Använd en antistatisk dammsugare för att undvika statisk elektricitet.
Avbrott på jordledaren.
 • Kontrollera jordledaren.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r2085.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative