Språk

DG 150
DPC 20

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används tillsammans med symbolerna:
Image alternative FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
Image alternative VARNING! Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
Image alternative FÖRSIKTIGHET! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Övriga symboler

Följande övriga symboler används:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Kapslingsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Diameter
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut

Bilder

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande illustration i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
Produktdetaljer
Produktdetaljer
Produktdetaljer
Slipverktyg
DG 150
Generation
01
Serienr

Produktdetaljer
Omvandlare
DPC 20
Generation
01
Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Gemensamma säkerhetsföreskrifter för slipning, sandpappersslipning, arbeten med stålborste, polering och kapslipning:

DG 150
 • Elverktyget är avsett att användas för slipning. Observera alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, bilder och instruktioner som medföljer verktyget. Om följande anvisningar inte följs kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador.
 • Elverktyget är inte avsett för sandpappersslipning, bearbetning med stålborste, avslipning eller kapslipning. Tillämpningar som elverktyget inte är avsett för kan orsaka farliga situationer eller skador.
 • Använd inte tillbehör som inte tillverkats särskilt för elverktyget och rekommenderats av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
 • Tillåtet varvtal för insatsverktyget måste vara minst så högt som det högsta varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan brytas sönder och sprätta iväg.
 • Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek måste motsvara måttangivelserna för elverktyget. Insatsverktyg med felaktiga mått kan inte skärmas av ordentligt eller kontrolleras tillräckligt.
 • Insatsverktyg med gänginsats ska passa spindelns gänga exakt. För insatsverktyg som monteras med hjälp av fläns ska insatsverktygets håldiameter passa till flänsens kopplingsdiameter. Insatsverktyg som inte fästs ordentligt vid elverktyget roterar ojämnt och vibrerar mycket starkt, vilket kan göra att du förlorar kontrollen över dem.
 • Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före varje användning att slipskivorna inte har spruckit eller rivits sönder, att sliprondellerna inte har rivits sönder eller slitits onormalt mycket samt att stålborstarna inte har lösa eller avbrutna borst. Om du tappar elverktyget eller insatsverktyget måste du kontrollera att det inte har skadats. Byt till ett nytt insatsverktyg vid behov. När du har kontrollerat och satt i slipinsatsen ska verktyget köras en minut med högsta varvtal. Håll dig och andra personer borta från det roterande slipverktyget under tiden. Om insatsverktyget är skadat går det oftast sönder redan under testkörningen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på användningsområde bör du använda ansiktsmask, ögonskydd eller skyddsglasögon. Använd om möjligt dammskyddsmask, hörselskydd och skyddshandskar eller specialförkläde, som filtrerar bort små slip- och materialpartiklar. Skydda ögonen mot kringflygande partiklar som uppstår vid vissa användningsområden. Dammskyddsmasker ska filtrera bort det damm som uppstår vid användningen. Om du utsätts för buller under en längre tid kan din hörsel skadas.
 • Se till att andra personer håller sig på behörigt avstånd från arbetsområdet. Alla personer som vistas i arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning. Delar som splittras från arbetsstycket eller insatsverktyg som går av kan flyga iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet.
 • Håll i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa på dolda strömkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Håll undan nätkabeln från roterande insatsverktyg. Om du förlorar kontrollen över verktyget kan du råka skära av eller skada kabeln och din hand eller arm kan dras in i det roterande verktyget.
 • Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan slipinsatsen har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du förlorar kontrollen över elverktyget.
 • Låt inte elverktyget vara igång medan du bär omkring på det. Du kan fastna med kläderna i det roterande slipverktyget och slipinsatsen kan tränga in i kroppen.
 • Rengör ventilationsspringorna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten drar in damm i höljet och om mycket metalldamm samlas kan det utgöra en elektrisk fara.
 • Använd aldrig elverktyget i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet.
 • Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylmedel. Användning av vatten eller andra flytande kylvätskor kan leda till elstötar.
Kast och motsvarande säkerhetsföreskrifterEtt kast (kallas även bakslag eller kickback) är den plötsliga reaktionen till följd av att ett roterande insatsverktyg, t.ex. en slipskiva, sliprondell eller stålborste, fastnar eller blockeras. Fastkörning eller blockering leder till ett tvärt stopp av den roterande rörelsen. Därigenom tvingas elverktyget okontrollerat i motsatt riktning mot insatsverktygets rotationsriktning vid blockeringspunkten.
Om t.ex. en slipskiva hakar fast i arbetsstycket kan kanten på slipskivan skära in i arbetsstycket och gå sönder eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning. Det kan även hända att slipskivan går av.
Ett kast är resultatet av felaktig eller bristande användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
 • Håll i elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i en position där du kan fånga upp kastkrafterna. Använd alltid extrahandtaget om sådant finns för att få största möjliga kontroll över kastkrafterna eller reaktionsmomenten vid start. Användaren kan klara av kast- och reaktionskrafterna genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
 • Håll aldrig handen i närheten av roterande insatsverktyg. Insatsverktyget kan träffa handen vid ett kast.
 • Undvik att stå i det område som elverktyget träffar vid ett eventuellt kast. Kastet trycker elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rörelse vid blockeringspunkten.
 • Var särskilt försiktig när du arbetar i hörn, vid vassa kanter eller liknande. Förhindra att insatsverktyg rekylerar från verktyget eller fastnar. Det roterande slipverktyget tenderar att fastna i hörn, vid vassa kanter eller vid rekyl. Du kan förlora kontrollen över verktyget eller ett bakslag kan uppstå.
 • Använd inte sågblad med kedjor eller tänder. Sådana slipinsatser orsakar ofta kast eller att du förlorar kontrollen över elverktyget.
DG 150
Särskilda säkerhetsföreskrifter för slipning och kapslipning:
 • Använd endast slipinsatser som är avsedda för elverktyget och den skyddskåpa som är avsedd för aktuell slipinsats. Slipinsatser som inte är avsedda för elverktyget kan inte skärmas av tillräckligt och har sämre säkerhet.
 • Slipskivor med försänkt centrum ska monteras på ett sådant sätt att deras slipyta inte sticker ut utanför skyddskåpans kant. En felaktigt monterad slipskiva som sticker ut utanför skyddskåpans kant kan inte avskärmas tillräckligt.
 • Skyddskåpan måste fästas ordentligt på elverktyg och för högsta möjliga säkerhet ställas in så att minsta möjliga del av slipinsatsen blottas för den som använder verktyget. Skyddskåpan hjälper till att skydda användaren mot splitter, oavsiktlig kontakt med slipinsatsen samt gnistor som kan antända kläderna.
 • Slipinsatserna får endast användas för rekommenderade tillämpningar. Till exempel: Slipa aldrig med sidoytan på en kapskiva. Kapskivor ska användas för att skala av material med kanten av skivan. Om kraft anbringas från sidan på slipinsatsen kan den gå sönder.
 • Använd alltid oskadade spännflänsar med rätt storlek och form för den slipskiva du valt. Har du rätt flänsar stöttar de slipskivan och minskar risken för att den går sönder. Flänsar för kapskivor kan se annorlunda ut än flänsar för andra typer av slipskivor.
 • Använd inte slitna slipskivor från större verktyg. Slipskivor för större elverktyg är inte avsedda för de högre varvtalen hos mindre verktyg och kan gå sönder.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

Personsäkerhet
 • Verktyget får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna.
 • Gör pauser i arbetet samt utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap.
 • Använd inte verktyget när barn finns i närheten.
 • Rör inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet. Beröring av roterande delar, särskilt roterande bits, kan leda till skador.
 • Vid slipning kan det uppstå farligt slipdamm. Innan du påbörjar arbetet bör du ta reda på riskklassen för det damm som uppstår under slipningen. Under arbetet bör du använda en dammsugare med en skyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsföreskrifterna.
 • Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal. Använd om möjligt en dammsugare. För effektiv dammsugning bör du använda en bärbar dammsugare som är speciellt avsedd för ändamålet. Använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Var noga med god ventilation av arbetsplatsen och observera de föreskrifter som gäller i ditt land för de material som ska bearbetas.
 • Var noga med att ta bort utstickande delar som t.ex. spikar och skruvar innan du påbörjar slipningen.
 • Vid slipningen kan det uppstå flygande gnistor. Se till att inga personer riskerar att skadas.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Spänn fast materialet ordentligt. Sätt fast arbetsstycket i ett skruvstäd eller med någon annan fastspänningsanordning. På så vis hålls arbetsstycket fast bättre än för hand och du har dessutom båda händerna fria för att hantera verktyget.
 • Kontrollera att verktyget sitter fast före varje start och även efter raster.
Elektrisk säkerhet
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg, om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en nätkabel. Detta innebär en allvarlig risk för elstötar.
 • Dra aldrig ur kontakten ur nätanslutningen DPC 20 när du använder slipmaskinen DG 150 under belastning.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Låt Hilti-service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
Personlig säkerhet
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Vi rekommenderar användning av andningsskyddsmask med filterklass P2.
 • Diamantslipskålen och delar av skyddskåpan eller verktyget (växelhuset) kan bli varma under användning. Vidrör endast dessa delar med skyddshandskar på för att undvika brännskador.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. På/av-knapp
 2. Sidohandtag
 3. Komplett skyddskåpa
 4. Spännband
 5. Spännarm
 6. Ljusindikering med lysdioder
 7. Verktygskontakt
 8. Varvtalsomställare (läge 1 och 2)
 9. Fixerskruv för sidohandtag
 10. Justerskruv

Verktygets delar och reglage

Image alternative
 1. Spännyckel
 2. Spännmutter
 3. Diamantslipskål
 4. Lamelltätning, liten
 5. Spännfläns
 6. Lamelltätning, stor
 7. Stoppring
 8. Spindel
 9. Låsring
 10. Skyddskåpans underdel
 11. Skyddskåpans överdel
 12. Spindellåsknapp

Verktygets delar, indikeringar och reglage

Image alternative
 1. Ljusindikering med lysdioder
 2. Kabel
 3. Styrskena
 4. Bärhandtag
 5. Kontaktpunkt för kabel
 6. Uttag med skyddslucka
 7. Låsspärr

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är ett eldrivet diamantslipverktyg. Det är avsett för yrkesmässig slipning av mineralbaserade grundmaterial. Slipverktyget DG 150 får endast användas i kombination med omvandlaren DPC 20. Använd alltid en stoftavskiljare för att suga upp dammet.

Slipverktyget ska uteslutande användas till torrslipning av oskiktade mineraliska grundmaterial samt tunna skikt av betong och liknande mineraliska grundmaterial med en maximal skikttjocklek på 3 mm (0,12 tum).

Möjlig felanvändning

Produkten får inte användas i miljöer med explosionsrisk.
Produkten får inte användas till våtslipning.
Produkten får inte användas för bearbetning av hälsovådliga eller lättantändliga material (t.ex. asbest, magnesium, trä).

Leveransinnehåll

Slipverktyg DG 150, omvandlare DPC 20, spännfläns, spännmutter, spännyckel, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Teknisk information

Teknisk information DG 150

Nominellt varvtal steg I
4 700 varv/min
Nominellt varvtal steg II
6 600 varv/min
Vikt för DG 150 enligt EPTA-direktivet 01/2003
4,1 kg
Kapslingsklass (EN 60745 1)
Kapslingsklass II (dubbel isolering)
Snabbstopp efter frånkoppling
≤ 2 s
Optimalt avstånd mellan lamelltätning och arbetsyta
0 mm … 1 mm

Teknisk information DPC 20

Om verktyget drivs med generator eller transformator måste uteffekten vara minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.
Uppgifterna gäller för en märkspänning på 230 V. De kan variera med avvikande spänningar och landsspecifika utföranden. Märkspänningen och frekvensen samt märkeffekten resp. märkströmmen framgår av typskylten.

230 V
Märkström
9,2 A
Effektupptagning
2 100 W
Nominell frekvens
50 Hz
Vikt för DPC 20 enligt EPTA-direktivet 01/2003
3,4 kg

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullerinformation
Karaktäristisk A-vägd ljudtrycksnivå (LpA)
88 dB(A)
Karaktäristisk A-vägd ljudeffektnivå (LWA)
99 dB(A)
Osäkerhet
3 dB
Vibrationsinformation
Triaxialt vibrationsvärde
5,8 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Ställa in skyddskåpan

 1. Placera verktyget på arbetsytan.
 2. Öppna spännarmen.
 3. Vrid hållarringen med lamelltätningen tills du uppnått ett optimalt avstånd mellan lamelltätningen och arbetsytan.
 4. Vrid skyddskåpan till önskat läge.
 5. Stäng spännarmen.
  Om skyddskåpan inte sitter fast när spännarmen är stängd kan du spänna åt spännbandet samtidigt som du drar åt justerskruven medurs med en skruvmejsel.
  Om skyddskåpan inte kan flyttas när spännarmen är öppen kan du lossa spännbandet samtidigt som du skruvar justerskruven moturs med en skruvmejsel.

Ställa in skyddskåpa för kantbearbetning

 1. Öppna spännarmen.
 2. Vrid skyddskåpans ovandel mot underdelen tills du uppnått önskat läge.
 3. Placera verktyget på arbetsytan.
 4. Vrid hållarringen med lamelltätningen tills du uppnått ett optimalt avstånd mellan lamelltätningen och arbetsytan.
 5. Stäng spännarmen.
  Vid kantbearbetning kan det komma mer damm än normalt på skyddskåpan.

Ställa in sidohandtag

 1. Lossa sidohandtaget samtidigt som du vrider fixerskruvarna moturs.
 2. Sväng sidohandtaget framåt eller bakåt tills du uppnått önskat läge.
 3. Fixera sidohandtaget samtidigt som du vrider fixerskruvarna medurs.

Montera diamantslipskål

 1. Sätt på spännflänsen med den O-formade fickan fram på spindeln, så att spännflänsen följer underlagets form och låser fast.
 2. Sätt på slipskivan på spännflänsens centreringsansats.
 3. Skruva fästmuttern medurs och dra fast den med spännyckeln mot drivanordningens motstånd.

Demontera diamantslipskål

 1. Tryck på spindellåsknappen och håll den intryckt.
 2. Lossa spännmuttern genom att vrida den moturs med spännyckeln.
 3. Lossa spännmuttern.
 4. Lossa spindellåsknappen och ta av diamantslipskålen.

Arbeta

Ställa in diamantslipskålens rotationshastighet

 1. Använd steg I för slipning av mjuka mineraliska grundmaterial, som t.ex. färger på cementputs för förbättrad uppsugning av damm och vid slipning av skikt på mjuka grundmaterial för att det ska bli enklare att hantera verktyget.
 2. Använd steg II för slipning av hårda mineraliska grundmaterial som betong, golvbeläggning eller sten för att utnyttja verktygets fulla effekt.

Slå på verktyget

 1. Anslut slipverktyget till byggdammsugaren.
 2. Sätt i slipverktygets kontakt i uttaget på DPC 20.
 3. Sätt i elkontakten från DPC 20 i ett vägguttag.
  • Lysdioden lyser grönt.
 4. Lyft verktyget från arbetsytan.
 5. Tryck strömbrytaren framåt till läge På (I).
  • Strömbrytaren är låst i läge På (I).

Provköra verktyget med den nya diamantslipskålen

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Skadade diamantslipskålar kan lossna.
 • Använd inte diamantslipskålar som vibrerar och skydda diamantslipskålarna från slag, stötar och fett.
 • Låt verktyget vara igång i minst 1 minut utan belastning.

Slipning

 1. Håll alltid slipverktyget nära underlaget.
 2. Rör verktyget fram och tillbaka.
 3. Arbeta med ett måttligt tryck och tryck inte ner verktyget i materialet.

Koppla från verktyget

 1. Tryck på strömbrytaren.
  • När du släpper den hoppar strömbrytaren till läge Av (0).
 2. Dra ut elkontakten ur uttaget.
 3. Koppla från slanganslutningen mellan verktyget och byggdammsugaren om sådan använts.

Skötsel av produkten

 • Håll slipverktyget rent och fritt från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Använd aldrig slipverktyget med igensatta ventilationsspringor! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Se till att främmande föremål inte kommer in i produkten.
 • Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inte högtrycksspruta, ångstråle eller rinnande vatten till rengöringen.

Demontera skyddskåpans lamelltätning

 1. Demontera diamantslipskålen.
 2. Tryck hållarringens tre klämmor över kanten på skyddskåpan med hjälp av en skruvmejsel.
 3. Ta ur den stora lamelltätningen ur hållarringen.
 4. Tryck med en skruvmejsel i de två spåren på skyddskåpans utsida och lossa den lilla lamelltätningen.

Montera skyddskåpans lamelltätning

 1. Rengör spåren från stora dammpartiklar.
 2. Tryck in den lilla lamelltätningen i styrskenan i skyddskåpan tills den låser fast.
 3. Lägg den stora lamelltätningen i hållarringens spår.
 4. Tryck hållarringen med lamelltätningen över skyddskåpans kant tills den låser fast.

Hjälp vid störningar

DG 150

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget kan inte slås på.
Strömmen har varit bruten.
 • För strömbrytaren först till läge Av (0) och därefter tillbaka till läge På (I).
Verktyget fungerar inte med full effekt.
Nätspänning är för låg.
 • Välj lämplig strömkälla.
Lysdioden blinkar rött.
Verktyget är överhettat.
 • Slå av verktyget och låt det svalna tills den röda lysdioden har slocknat.
Mycket damm tränger ut ur skyddskåpan.
Ingen dammsugare är ansluten.
 • Anslut en dammsugare.
Lamelltätningen ligger inte an helt mot underlaget, vilket gör att det kan tränga ut damm mellan skyddskåpa och underlag.
 • Anpassa skyddskåpan till arbetsytan.
Lamelltätningen är utsliten.
 • Byt lamelltätningen.
Dammsugaren har för låg sugeffekt, eftersom filtret är kraftigt nedsmutsat.
 • Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
 • Låt dammsugaren gå i 30 sekunder med tilltäppt slang.
 • Spola av filtren V 20/40 universal och VC 20/40 performance med en vattenslang. Knacka aldrig ur filtret mot en vägg eller mot golvet, eftersom det då bildas mikrohål som släpper igenom dammet.
 • Byt ut filtret.
Dammsugaren har för låg sugeffekt, eftersom det sitter i ett felaktigt filter.
 • Använd något av filtren V 20/40 universal eller VC 20/40 performance när du ska suga upp vatten, slam eller fuktig smuts.
 • Använd filtret VC 20/40 performance när du ska suga upp stora mängder mineraldamm (t.ex. vid slipning, skärning eller uppsugning av cement).
Dammsugarens sugeffekt är för låg, eftersom materialet som slipas är extra igensättande.
 • Använd filter VC 20/40 performance eller en dammsugarpåse.
Dammsugarens slangkoppling passar inte till slipverktyget.
Felaktig slanganslutning
 • Byt utsugsadaptern.
Effektivitet avtar.
Diamantslipskål är trubbig.
 • Polera segmenten genom att slipa med abrasivt material (Hilti slipplatta eller abrasiv kalksten).
Slipverktyget lämnar oönskade slipspår i materialet.
Slipskålen är för aggressiv.
 • Använd en mjukare slipskål.

DPC 20

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioden lyser inte.
Elkontakten är inte korrekt isatt.
 • Sätt i kontakten i uttaget.
Elkabel är defekt.
 • Kontrollera DPC 20 hos Hilti Service.
Ingen spänningsförsörjning till DPC 20.
 • Kontrollera att dammsugarens strömställare står på AUTO när DPC 20 är ansluten till en dammsugare.
Lysdioden blinkar grönt.
Verktyget fungerar inte med full effekt.
Nätspänning är för låg.
 • Välj lämplig strömkälla.
Förlängningskabeln har för liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillräcklig area.
Lysdioden blinkar rött.
Verktyget är överhettat eller så fluktuerar strömstyrkan, spänningen eller temperaturen.
 • Stäng av verktyget och låt det svalna tills den gröna lysdioden åter tänds.
 • Kontrollera utgångssäkringarna om den gröna lysdioden inte tänds.

Fel som ej tagits upp

 • Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r2654.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative