Språk

TE 700-AVR

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Symboler på produkten

Symboler på produkten

Följande symboler används på produkten:
Image alternative Mejsling
Image alternative Mejselpositionering
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)
Image alternative Använd skyddshandskar

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Mejselhammare
  TE 700‑AVR
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll i verktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa dolda elkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för mejselhammare

Personsäkerhet
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Se till att du står stadigt vid bilning i tak, väggar och golv. Ett plötsligt genombrott kan göra att du tappar balansen!
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget och se till att personer i närheten av verktyget har samma skyddsutrustning.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Chuck
 2. Funktionsväljare
 3. Effektreglage
 4. Strömbrytare
 5. Handtag
 6. Indikeringar
 7. Kabel
 8. Ventilationsspringor
 9. Knopp
 10. Sidohandtag
 11. Stöldskyddsindikering (tillval)
 12. Serviceindikator
 13. Effektindikering

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en eldriven mejselhammare för relativt krävande mejslingsarbete. Den är avsedd för rivnings- och uppbrytningsarbeten i betong, tegel och sten.

 • Använd bara maskinen ansluten till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på maskinens typskylt.

Active Vibration Reduction (AVR)

Mejselhammaren är utrustad med ett Active Vibration Reduction (AVR)-system som minskar vibrationerna avsevärt.

Serviceindikator

På mejselhammaren finns en serviceindikator med ljussignal.
Status
Betydelse
Serviceindikeringen lyser rött.
Drifttiden för service har uppnåtts.
Verktyget är skadat.
Serviceindikeringen blinkar rött.
Överhettningsskydd.
Strömförsörjningen har för hög spänning.
Se till att lämna in produkten till Hilti -service i tid. På så sätt vet du att produkten alltid är driftklar.

Effektindikering

Mejselhammaren har effektindikering med ljussignal.
Genom att trycka på effektreglaget kan du minska mejslingseffekten till ca 70 %. Vid minskad effekt lyser effektindikeringen.

Startspärr

Verktyget startas inte automatiskt efter elavbrott. För att starta det måste du släppa upp och trycka ner på/av-knappen igen.

Leveransinnehåll

Mejselhammare, sidohandtag, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Teknisk information

Mejselhammare

Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om enheten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på enhetens typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av enhetens märkspänning.
Enkelslagsenergi enligt EPTA-direktivet 05/2009
11,5 J
Vikt enligt EPTA-procedure 01
7,9 kg

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden
Ljudeffektnivå (LWA)
97 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
86 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde
Mejsling (ah, Cheq)
6,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Montera sidohandtaget

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Förlust av kontroll över mejselhammaren.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt.
Image alternative
 1. Skjut fästet (spännbandet) och sidohandtaget framifrån över chucken tills det går i det därför avsedda spåret.
 2. Placera sidohandtaget i önskat läge.
 3. Vrid på knoppen för att spänna sidohandtagets fäste (spännbandet).

Byta insatsverktyg

VARNING
Risk för personskada Verktyget blir varmt när det används och kan ha vassa kanter.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte.
FARA
Brandfara Fara vid kontakt mellan det heta verktyget och lättantändliga material.
 • Ställ inte det heta verktyget på lättantändligt material.
Kontrollera att verktyget inte uppvisar skador eller olikformigt slitage innan du använder det, och byt vid behov ut det.
Använd endast originalfett från Hilti . Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på produkten.
Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
 2. Sätt insatsverktyget i chucken och vrid det samtidigt som du trycker det lätt inåt tills det låser.
  • Nu är produkten färdig att användas.
  Använd endast originalfett från Hilti . Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på produkten.

Ta ur insatsverktyg

FARA
Brandfara Fara vid kontakt mellan det heta verktyget och lättantändliga material.
 • Ställ inte det heta verktyget på lättantändligt material.
VARNING
Risk för personskada Verktyget blir varmt när det används.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte.
Image alternative
 1. Dra tillbaka chucken.
 2. Ta ur insatsverktyget.
  Använd endast originalfett från Hilti . Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på produkten.

Mejselpositionering

Mejseln kan låsas fast i 24 olika lägen (i steg om 15°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.
Image alternative
 • Sätt funktionsväljaren i läge Image alternative och positionera mejseln.

Lås mejseln

 • Ställ funktionsväljaren i läge Image alternative och vrid mejseln tills den låser.

Ställ in mejslingseffekt

Genom att trycka på effektreglaget kan du minska mejslingseffekten till ca 70 %. Vid minskad effekt lyser effektindikeringen.
Mejslingseffekten kan bara ställas in medan verktyget används. Trycker du en gång till på effektreglaget körs verktyget med full mejslingseffekt igen. Likaså återställs full mejslingseffekt om du stänger av verktyget och sedan sätter på det igen.
 • Tryck på effektreglaget.

Arbeta

VARNING
Risk för elstöt! Om jordledare och jordfelsbrytare saknas kan det leda till svåra person- och brännskador.
 • Kontrollera att det i strömförsörjningsledningen på arbetsplatsen (ström från elnät eller generator) alltid finns jordledare och jordfelsbrytare och att de är anslutna.
 • Produkten får inte användas utan dessa säkerhetsanordningar.
VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
Be om godkännande från byggledningen samtliga för arbeten som ska utföras!

Mejsling

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren i läget Image alternative.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Rengöring av dammskyddskåpan

 • Rengör regelbundet dammskyddet på chucken med en ren, torr torkduk.
 • Torka försiktigt läpptätningen ren och fetta på nytt in den lätt med Hilti -fett.
 • Byt ut dammskyddet om läpptätningen har skadats.

Transport och förvaring

 • Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
 • Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
 • Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Mejselhammaren startar inte.
Elektroniken initieras (i ca 4 sekunder efter det att kontakten anslutits).
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Den elektroniska startspärren efter strömavbrott har aktiverats.
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Strömförsörjningen är bruten.
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Generator i Sleep Mode.
 • Belasta generatorn med ett andra belastningsobjekt (t.ex. en bygglampa). Stäng sedan av verktyget och sätt på det igen.
Skador på verktyget eller drifttiden för service har uppnåtts.
 • Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
Inget slag.
Verktyget är för kallt.
 • Lägg mejselhammaren på underlaget och låt den gå på tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Chucken har inte fettats in tillräckligt.
 • För in 1-2 sprutningar med originalfett från Hilti i chucken. Sätt sedan i verktyget och dra i det några gånger så att fettet fördelas i chucken.
Serviceindikeringen lyser rött.
Skador på verktyget eller drifttiden för service har uppnåtts.
 • Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
Serviceindikeringen blinkar rött.
Överhettningsskydd.
 • Låt verktyget svalna. Rengör ventilationsspringorna. Tomgångsdrift är fortfarande möjlig.
Strömförsörjningen har för hög spänning.
 • Byt vägguttag. Kontrollera nätet.
Mejselhammaren stängs av under drift.
Överhettningsskydd.
 • Låt verktyget svalna. Rengör ventilationsspringorna. Tomgångsdrift är fortfarande möjlig.
Mejselhammaren har inte full effekt.
Effektminskning är aktiverad.
 • Tryck på effektreglaget (titta på effektindikeringen). Dra ut verktyget och stick in det igen.
Förlängningskabeln är alltför lång och/eller har alltför liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillåten längd och med tillräcklig area.
Strömkällan har för låg spänning.
 • Anslut verktyget till en annan strömkälla.
Det går inte att ta ut mejseln ur låset.
Chucken har inte skjutits tillbaka helt.
 • Dra tillbaka chuckhylsan så långt det går och ta ut insatsverktyget.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.