Språk

GX 90-WF

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Ytterligare symboler

Följande symboler kan också förekomma i denna dokumentation eller på produkten:
Image alternative Varning för allmän fara
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  GX bultpistol
  GX 90-WF
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Krav på användaren
 • Verktyget är avsett för professionella användare.
 • Endast auktoriserad, utbildad personal får använda, sköta och utföra underhåll på instrumentet. Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, håll koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett direktmonteringsverktyg. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller om du mår dåligt. Under användning av elverktyg kan även en kort stunds ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 • Undvik att arbeta med kroppen i en obekväm ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Använd skor med halkfria sulor.
 • Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person.
 • Tryck inte verktyget mot din hand, någon annan kroppsdel eller mot en annan person. Sätt aldrig handen eller en annan kroppsdel i närheten av verktygsnosen. Det finns risk för allvarliga personskador om du trycker verktygsnosen mot en kroppsdel och oavsiktligt avlossar fästelementet.
 • Placera inte din fria hand direkt bakom infästningsmaterialen.
 • Sätt inte din fria hand i närheten av verktygsnosen.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
 • Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med verktyget.
 • Använd lämplig skyddsutrustning som består av ögonskydd, hörselskydd, skyddshjälm (gäller både dig och personer runt omkring).
Direktmonteringsverktyg hanteras och används med försiktighet.
 • Lämna aldrig ett laddat verktyg utan uppsikt.
 • Ta ut gaspatronen ur verktyget vid transport.
 • Ladda alltid ur verktyget före rengöring, service och underhåll, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring (batteri, gaspatron och spikar).
 • Förvara oanvända gaspatroner och verktyg som inte används skyddat från fukt och stark värme.
 • Kontrollera att verktyget och tillbehören är oskadda så att alla funktioner är garanterat problemfria och kan användas som avsett. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste monteras på rätt sätt och uppfylla alla krav för att maskinen ska fungera perfekt. Skadade skyddsanordningar och delar som inte ingår i servicepaketet (kan fås som tillbehör, se kapitlet ”Underhåll av verktyget”) måste repareras på korrekt sätt av Hilti-service eller bytas ut, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Var extra noga med att hålla fast verktyget när du håller på med en infästning.. Det minskar risken att fästelementen styrs snett mot underlaget.
 • Ändra aldrig läget på ett fästelement genom att skjuta in det en gång till. Gör aldrig en infästning ovanpå en annan. Det kan leda till att fästelementen kläms fast eller bryts av.
 • Följ alltid riktlinjerna för användning. Läs bruksanvisningen om direktinfästning från Hilit.
 • Dra aldrig tillbaka verktygsnosen med handen eller med något föremål. Det kan leda till att verktyget aktiveras. Detta kan orsaka att ett fästelement drivs in i någon kroppsdel.
Arbetsplats
 • Se till att det finns tillräcklig belysning på arbetsplatsen.
 • Använd endast verktyget i välventilerade arbetsutrymmen.
 • Fästelementen får bara användas i trä eller lämpliga trämaterial (se Avsedd användning): Infästning i andra material kan orsaka avbrutna fästelement, splitter eller genomskjutning.
 • Försäkra dig om att ingen person finns bakom eller under arbetsytan innan du driver in fästelement.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Utsätt inte verktyget/instrumentet för regn och använd det inte i fuktiga och våta omgivningar. Använd inte verktyget/instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Dolda elkablar, gas- och vattenledningar kan utgöra en stor fara om de skadas under arbetet. Kontrollera därför arbetsområdet, t.ex. med en metalldetektor, innan arbetet påbörjas. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en nätkabel.
 • Håll verktyget enbart i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det finns risk för att insatsverktyget stöter på en dold elledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
Termiska säkerhetsåtgärder
 • Om verktyget blir överhettat tar du bort gaspatronen och låter verktyget svalna. Överskrid inte den maximala infästningshastigheten.
 • Bär alltid skyddshandskar om underhåll måste utföras innan verktyget hinner svalna.
Gaspatroner hanteras och används med försiktighet.
 • Läs gaspatronens informationsblad om materialsäkerhet vad gäller användning, skötsel och åtgärder vid första hjälpen.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Verktygskropp
 2. Handtag
 3. Verktygsnos
 4. Magasin
 5. Typskylt
 6. Fack för gasbehållaren
 7. Batteri
 8. Ventilationsspringor
 9. Höljets lock
 10. Avtryckare
 11. Ratt
 12. Spikframmatning
 13. Bälteshake
 14. Lysdiod
 15. Adapter för ytskydd
 16. Skjuthylsa

Avsedd användning

Verktyget används för infästning av trä i trä med hjälp av specialtillverkade fästelement. Lämpliga material är massivt trä, limträ, plywood, spånmaterial (t.ex. OSB-plattor), träfibermaterial (t.ex. MDF-fiberplattor) samt fanermaterial (t.ex. flerskiktsplattor). Verktyget används av professionella användare vid arbete i träkonstruktioner. Rekommendationer för användning hittar du i Hilti-handboken om direktinfästning.

Verktyget, gaspatronen och fästelementen bildar en teknisk enhet. Det innebär att problemfri infästning med detta verktyg endast kan garanteras om Hilti-spikar och Hilti-gaspatroner används, eftersom de är specialtillverkade för verktyget. De infästnings- och användningsrekommendationer som lämnas av Hilti gäller endast under dessa villkor. Verktyget får endast användas för hand. Produkten får inte ändras eller byggas om på något sätt.
Image alternative
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 7 med produkten.

 • Använd endast den av Hilti godkända batteriladdaren C 7 för dessa batterier. Mer information hittar du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Djupurladdningsskydd

Verktyget har ett läge för djupvila för att förhindra att litiumjonbatteriet laddas ur fullständigt. När verktyget inte har använts på 120 minuter stängs det automatiskt av.
 • Du återupptar beredskapsläget genom att ta ur batteriet och sätta tillbaka det igen (batteriåterställning).

Leveransinnehåll

Verktyg i väska, batteri, batteriladdare, rengöringsduk, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Systemkomponenter för drift av verktyget

Följande behövs för drift av verktyget: Verktyg, laddat batteri B 7 Li-Ion, gaspatron GC 31 eller GC 32 och spikar GX-WF för träinfästningar.

Teknisk information

Bultpistol

Användningsområden
Fastsättning av spikar i träreglar
Vikt (inklusive batteri)
3,7 kg
(8,2 lb)
Mått
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Effektinställning
ingen
maximal magasinkapacitet
75 st.
Vinkel för magasinering
34°
(0,6 rad)
Maximal infästningshastighet i kontinuerlig drift
1 200 h
Arbete med avbrott
upp till 3 infästningar per sekund
Storlek (gaspatron)
40 g
(1,4 oz)
Användnings-/omgivningstemperatur med gaspatron GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Användnings-/omgivningstemperatur med gaspatron GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Spiklängd
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Spikdiameter
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Litiumjonbatteri

Batteriets driftspänning
7,2 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och acceleration enligt EN 15895

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bultpistoler med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar bultpistolens huvudsakliga användning. När bultpistolen används inom andra områden, med annan utrustning eller med otillräckligt underhåll, kan värdena bli annorlunda. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För en korrekt bedömning av exponeringen ska även den tid då verktyget inte är i ingrepp räknas in. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av bultpistol och tillbehör, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Ljudinformation
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA, 1s)
106 dB(A)
Ljudtrycksnivåns högsta värde på arbetsplatsen (LpC, peak)
138 dB (C)
Ljudeffektnivå (LWA, 1S)
108 dB(A)
Osäkerhet buller (KpA)
2 dB(A)
Rekyl
Energiekvivalent acceleration (ahw, RMS(3))
Resultat spikmått 90 x 3,1 mm på massiv gran < 2,5 m/s2

Före start

Lägga i spik

VARNING
Fara vid användning av felaktiga fästelement Användning av felaktiga fästelement kan leda till verktygsstörningar och/eller personskador.
 • Var särskilt uppmärksam på att använda lämpliga fästen med korrekt vinkel för magasinering.
I nedre delen av magasinet sitter en spärrfjäder. Om fler fästelement än det maximala antalet sätts in i magasinet kan spärrfjädern inte hålla den sist införda spikremsan på plats. Ta då bort den sist införda spikremsan.
Image alternative
 1. Lägg in fästelementen rättvända i magasinet underifrån.
FÖRSIKTIGHET
Skador till följd av bristande uppmärksamhet Du kan klämma fingrarna om du inte är uppmärksam.
 • Flytta spikframmatningen försiktigt och dra den lugnt och kontrollerat över spikarna tills den snäpper fast i spikremsans nedre ände.
 1. Skjut in fästelementen helt i riktning mot verktygsnosen.
  Slår spikframmatningen i spikremsan för hårt kan denna skadas. Låt inte spikframmatningen slå emot spikremsan okontrollerat.

Förbereda gaspatronen

VARNING
Olycksrisk Risk för personskada till följd av läckande gas.
 • Gasen som läcker ur gaspatronen är skadlig för lungor, hud och ögon. Håll doseringsventilen på avstånd från ansiktet och ögonen.
 • Den trycksatta gasolen kan läcka och utgöra en risk för dig och andra. Ta aldrig bort doseringsventilen på en förberedd eller använd gaspatron.
 • Transportsäkring för gaspatronen.
  gaspatronen är utrustad med en transportsäkring. Ta bort säkringen innan du sätter in gaspatronen i verktyget.

Ta bort transportsäkringen

Image alternative
 1. Lyft av säkringskåpan och doseringsventilen från gaspatronen.
 2. Ta loss säkringskåpan från doseringsventilen.
 3. Placera doseringsventilen med den främre låsräfflan i gaspatronens spår.
  Doseringsventilen har en främre och en bakre låsräffla.
 4. Tryck fast den bakre låsräfflan över gaspatronens läpp tills doseringsventilen snäpper fast på behållaren.

Lägg i gaspatronen

Image alternative
 1. Öppna skyddslocket till gaspatronens fack genom att trycka det uppåt och bakåt.
 2. Skjut in gaspatronen och doseringsventilen i den röda adaptern.
 3. Stäng skyddslocket genom att trycka ner det med tummen tills låset snäpper fast.

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för skador Felaktig användning av verktygen kan leda till materiella skador.
 • Läs vad som står i bruksanvisningen till batteriladdare C 7 om laddning samt om användning och skötsel av batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risker orsakade av nedfallande batteri. Om batteriet inte är ordentligt låst kan det falla ut under arbetet.
 • Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
VARNING
Risk för personskada När du sätter i batterierna kan du klämma dig.
 • Var försiktig när du sätter i batteriet.
 1. Kontrollera innan du sätter in batteriet i verktyget att både batteriets och verktygets kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 2. Skjut in batteriet nedifrån i öppningen i änden av handtaget tills det snäpper fast. Lysdioden lyser grönt ett kort tag och signalerar att verktyget är klart för användning.
Image alternative
 1. Ladda batterierna helt innan verktyget används första gången.

Batteriets laddningsstatus

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Grön lysdiod lyser/blinkar
lyser
 • Batteriet är klart att använda.
blinkar
 • Minskande batterispänning. Var beredd att snart byta batteriet.
Röd lysdiod lyser/blinkar
lyser
 • Batterispänningen räcker inte längre till för att driva verktyget. Byt batteriet.
 • Byt till det andra batteriet senast när lysdioden på verktyget lyser rött. Ladda genast upp batteriet för nästa byte.
blinkar
 • Batteriet är för kallt (< -15 °C/< 5 °F) eller för varmt (> 60 °C/> 140 °F) och fläkten går inte igång. Ta ut batteriet och låt det värmas upp eller kylas ner till lämplig temperatur.
Ingen signal
Ingen lysdiod lyser eller blinkar
 • Batterispänningen ligger under gränsintervallet. Ladda batteriet.

Användning

Inställningar vid verktygsnosen

Image alternative
 • Du kan ställa in spikarnas infästningsdjup via positionen på verktygsnosen. Använd ratten för att göra det.

Skydd av ömtåliga ytor

VARNING
Risk för personskada Du kan lösa ut en feltändning oavsiktligt.
 • Ta bort batteriet och gaspatronen ur verktyget innan du monterar eller demonterar ytskyddet.
Image alternative
 • Använd adaptern för ytskydd vid arbeten på det synliga området av ömtåliga ytor, t.ex. fasader.
  Adaptern för ytskydd gör att verktygsnosen lämnar mindre avtryck på träets yta.

Avfyrningssäkring

 1. Använd aldrig produkten utan avfyrningssäkring (skjuthylsa).
 2. Verktyget är utrustat med en säkring mot oavsiktlig utlösning. Skjuthylsan hindrar att verktygsnosen skjuts tillbaka avsiktligt eller oavsiktligt. På så sätt undviks utsläpp.

Infästning av spikar

Ni kan bara fästa in spik om det finns mer än 5 spikar i magasinet.
Håll verktyget stadigt. Undvik sviktande underlag.
Tryck inte på avtryckaren förrän du håller verktyget stadigt mot underlaget.
Släpp inte avtryckaren förrän spiken har drivits in helt och hållet.
 1. Håll verktygsnosen där spiken ska sitta och tryck verktyget hela fjädringsvägen mot underlaget.
 2. Avfyra verktyget genom att trycka in avtryckaren.
 3. Lossa avtryckaren och lyft upp verktyget helt från underlaget efter infästningen.

Ladda ur verktyget

Ta ur batteri

Förvara batteriet så svalt och torrt som möjligt. Förvara aldrig batteriet i solen, ovanpå ett element eller i ett fönster. När batteriet har slutat fungera ska det återvinnas på ett miljövänligt och säkert sätt.
 1. Tryck på båda låsknapparna.
 2. Dra ut batteriet nedåt ur verktyget.

Ta bort gaspatronen

 1. Öppna locket till gaspatronsfacket.
 2. Ta bort gaspatronen.
 3. Stäng facket för gaspatronen.

Ta ut spikremsan

Image alternative
 1. Lossa spikframmatningen genom att trycka på den svarta knappen.
 2. Låt sliden glida sakta och försiktigt i riktning mot verktygsnosen tills den fastnar.
 3. Låt spikarna i magasinet glida ner.
 4. Tryck på den inre spärrfjädern i magasinets nedre ände. Nu kan du ta bort spikarna helt ur magasinet.

Verktygskrok

VARNING
Risk för personskada Om verktyget faller ner kan det skada dig och/eller andra.
 • Kontrollera noga att verktyget har ett säkert stopp om det hänger i bälteshaken.
Image alternative
 • Med verktygskroken kan du hänga upp verktyget i bältet, i en stege eller i en takribba. Tryck bälteshaken efter magasinets längsaxel i riktning mot verktyget. Då lossas bälteshaken från skåran och kan fällas in resp. ut.

Skötsel och underhåll

Verktygets skötsel

Före skötsel- och underhållsarbeten måste verktyget laddas ur (avlägsna gaspatron och fästelement från verktyget). Ta bort hela batteriet, gaspatronen och spikremsan från verktyget.
 1. Rengör regelbundet enhetens utsida med en lätt fuktad rengöringsduk.
 2. Använd aldrig verktyget med tilltäppta ventilationsspringor! Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 3. Låt inte fukt eller smuts tränga in i verktygets eller batteriets inre.
 4. Låt verktyget torka fullständigt utanför verktygsväskan om det har trängt in fukt i det. Underlätta torkningen genom att ta ut batteriet och låta den bakre luckan över gaspatronens fack stå öppen.
 5. Håll alltid verktygets handtag fria från olja och fett.
 6. Använd ej högtrycksspruta, ångstråle eller rinnande vatten till rengöringen!
 7. Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 8. Håll batterikontakterna fria från olja och fett.

Reparera verktyg

 • Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar inte är skadade och att reglagen fungerar som de ska. Använd inte verktyget om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.
  Låt bara auktoriserad personal från Hilti -service reparera verktyget om det uppstår skador.

Rengöra verktyg

Verktyget behöver underhållas och rengöras regelbundet. Vi rekommenderar att rengöringsservice utförs senast efter 40 000 infästningar. Rengör verktyget även vid återkommande fel, som t.ex. tändfel eller tomma infästningar.
Image alternative
 • Rengör verktyget regelbundet. Använd enbart produkter från Hilti eller produkter av jämförbar kvalitet för att rengöra verktyget.
  • Nödvändiga material, verktyg och dokumentation kan erhållas som tillbehör från Hilti .
  • Du kan låta Hilti utföra det nödvändiga underhållsarbetet. Kontakta din lokala Hilti -återförsäljare.

Rengöra kolven

Smuts och rester från magasinet kan hindra kolvrörelsen. Det leder till allt fler fall av tom infästning. Rengör i så fall kolven på följande sätt:
Image alternative
 1. Ta bort batteriet, gaspatronen och fästelementen från verktyget.
 2. Tryck kolven bakåt med en skruvmejsel så långt det går.
 3. Spreja flödigt med rengöringsmedel i verktygsnosen.
 4. Sätt först tillbaka batteriet och därefter gaspatronen i verktyget.
 5. Dra tillbaka spikframmatningen för hand och gör fem tomma infästningar mot ett lämpligt underlag (se Avsedd användning).
 6. Sätt åter in fästelementet och arbeta sedan vidare som vanligt.
 7. Upprepa vid behov stegen 1–6.

Hjälp vid störning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Återkommande tomma infästningar
För högt arbetstempo
 • Överskrid inte den maximala infästningshastigheten.
Verktyget pressas inte hela fjädringsvägen mot underlaget och/eller avtryckaren kramas inte in helt.
 • Tryck fast verktyget ordentligt och släpp inte avtryckaren förrän spiken är helt indriven.
Verktyget har utfört 40 000 infästningar.
Fastklämd kolv
Ojämna spikutstick
Verktyget har utfört 40 000 infästningar.
Hårt och/eller kvistigt trä
 • Byt spik eller, om möjligt, underlag.
gaspatronen tom
Otillräckligt stöd/underlag saknas
För högt arbetstempo
 • Överskrid inte den maximala infästningshastigheten.
Felaktigt läge för kolven
Fastklämd kolv (pappers-, spik- eller trärester i verktyget)
Ingen infästning sker: Verktyget signalerar att det är klart att använda, men när avtryckaren trycks in utlöses verktyget inte
Verktyget trycks inte åt ordentligt
Spikklammer
Spik fastklämd i verktygsnosen
 • Ta ur batteriet och gaspatronen.
 • Ta bort spiken som har fastnat.
 • Dra tillbaka kolven hela vägen med en skruvmejsel.
gaspatronens kapacitet < 1 000 spikar
Gasförlust genom återkommande, icke-produktivt tryck mot underlaget
 • Tryck inte verktyget mot underlaget annat än när du verkligen vill göra en infästning.
Skyddslocket till gaspatronens fack går inte att stänga (när gaspatronen är i).
Transportsäkring på gaspatron ej borttagen
Spik för djupt indriven
Verktygsnosen för långt bak
En spik sticker ut
Verktygsnosen för långt fram
Mycket plan anpressningsvinkel
 • Tryck verktyget mot underlaget i så rät vinkel som möjligt.
Verktyget slinter mot ytan
Adaptern för ytskydd sitter monterad på verktygsnosen
Fläkten startar inte, lysdioden blinkar rött
Batteriet för kallt (< -15 °C) eller för varmt (> 60 °C)
 • Ta ut batteriet, värm upp det eller låt det svalna.
 • Sätt i ett annat batteri.
Fläkten startar inte, ingen lysdiod lyser
Verktyget i läget för djupvila
Om problemet kvarstår: ingen batterispänning
 • Sätt i ett annat batteri.
 • Ladda batteriet.
Verktyget är blött/fukt i verktyget
Fläkten startar inte, lysdioden lyser rött
Batterispänningen räcker inte till för att driva verktyget.
 • Sätt i ett annat batteri.
 • Ladda batteriet.
Fläkten startar inte, lysdioden lyser grönt
Kontakten till fläkten har lossnat
 • Ta ur batteriet och gaspatronen.
 • Sätt i fläktens kontakt.
Fläktens stiftkontakt sitter som den ska, men fläkten startar inte.
 • Låt Hilti Service reparera instrumentet.
Fläkten går, verktyget tänds inte
gaspatronen tom
Verktyget har utfört 40 000 infästningar.
Verktyget går inte att trycka fast
Mindre än 5 spikar i magasinet
 • Fyll på spikremsan.
Spikar fastklämda
 • Ta ur batteriet och gaspatronen.
 • Utför aldrig underhållsarbete på ett laddat verktyg!
 • Ta bort de fastklämda spikarna.
Återkommande fel vid matningen av plastbandad spik
Skadat magasinband
 • Håll i spikframmatningen ordentligt under användning.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Länken finns också som en QR-kod i slutet av dokumentationen.