Språk

C 7

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Endast för användning inomhus
Image alternative Dubbelisolerad

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteriladdare
  C 7
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp enheten i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • Använd laddaren endast i torra utrymmen. Tränger vatten in i enheten ökar risken för elstötar.

Omsorgsfull hantering och användning av batteriladdare

 • Undvik skador genom att endast ladda godkända Hilti litiumjonbatterier med batteriladdaren.
 • Laddaren bör placeras på en torr och ren yta som är sval och fri från frost.
 • Laddaren måste kunna avge värme under laddningen. Se därför till att hålla ventilationsspringorna fria. Laddaren får inte placeras i en sluten behållare under laddningen.
 • Ta noga hand om produkten. Kontrollera att inga delar är trasiga eller skadade på ett sådant sätt att produkten inte längre fungerar som den ska. Om delar är trasiga eller skadade ska produkten repareras innan den tas i bruk igen.
 • Använd laddaren och tillhörande batteri enligt dessa anvisningar och enligt beskrivningen för respektive enhet. Om laddaren används för andra ändamål än det avsedda kan riskfyllda situationer uppstå.
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Batterier eller laddare som inte används får inte förvaras med häftklamrar, mynt, nycklar, spik, skruvar eller andra små metallföremål som kan kortsluta kontakterna. En kortslutning av batteriets eller laddarens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Förvara inte batteriet i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Ytterligare säkerhetsanvisningar

Personlig säkerhet
 • Se till att batteriladdaren står säkert. Om batteriet eller batteriladdaren ramlar ner kan det leda till skador.
 • Vidrör inte kontakten.
 • När batterierna har slutat fungera ska de återvinnas på ett miljövänligt och säkert sätt.
 • Detta verktyg kan användas av barn över 8 år resp. av personer med begränsningar i fråga om fysiska, sensoriska, mentala eller kunskapsmässiga färdigheter, förutsatt att de har undervisats i säkert handhavande av verktyget och visat att de förstår de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med verktyget. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen.
 • Bär inte smycken, t.ex. ringar eller halsband. Smycken kan orsaka kortslutning och leda till brännskador.
 • Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar.
 • Om nätkabel eller förlängningskabel skulle skadas under arbetet så ta inte i dem. Dra ut stickproppen ur uttaget. Skadade nätkablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Använd inte verktyget om det är smutsigt eller blött. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
 • Låt Hilti -service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera enheten och se till att inget annat än originalreservdelar används. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Batteriladdare
 2. Kabel
 3. Batterifack
 4. Indikator för driftstatus
 5. Laddningsindikering för batteri
 6. Batteri typ B 7

LED-indikeringselement på laddaren

Indikator för driftstatus (1)
Image alternative
Lysdioden lyser grönt
Batteriladdaren är klar att använda.
Lysdioden blinkar rött
Batteriet är för kallt (<0 °C) eller för varmt (>50 °C) och laddar inte.
Batteriladdaren växlar automatiskt till laddningsläge så fort batteriet har nått lämplig temperatur.
Lysdioden lyser rött
Lysdioden lyser inte
Ingen strömförsörjning eller batteriladdaren är defekt.
Dra ut elkontakten ur uttaget och stoppa sedan in elkontakten i uttaget igen.
Om lysdioden fortfarande inte lyser, kontakta Hilti -service.
Laddningsindikering (2)
Image alternative
Lysdioden blinkar grönt
Batteriet laddas.
Lysdioden lyser grönt
Batteriet är fulladdat.
Lysdioden lyser inte
Batteriet är inte korrekt isatt eller defekt.
Ta ut batteriet och sätt in batteriet i batterifacket igen.
Om lysdioden fortfarande inte lyser, kontakta Hilti -service.

Avsedd användning

Image alternative

Den beskrivna produkten är en batteriladdare för Hilti -litiumjonbatteri av typen B 7. Den är avsedd att anslutas till uttag med 220 V till 240 V växelspänning.

I den tekniska informationen hittar du de batterier som är godkända för denna produkt.

Leveransinnehåll

Batteriladdare, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Produktegenskaper

Kylning
Konvektionskylning
Nätspänning
220 V … 240 V
Frekvens
50 Hz … 60 Hz
Batteri
Li-Ion
Utgångsspänning
7,2 V
Utgångseffekt
12,6 W
Nätkabelns längd
≈ 2 m
Vikt
0,775 kg
Mått (L x B x H)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Styrning
Elektrisk laddningskontroll och styrning via mikrostyrenhet
Isolationsklass
Isolationsklass II (dubbelisolerad)

Temperaturuppgifter

Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃

Batteriladdningstider

Spänning
Batterityp
Laddningstid
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min
7,2 V
B 7/2.5 Li-Ion
≈ 75 min

Användning

Inkoppling av batteriladdare

 • Stick in kabeln i uttaget.
  • Lysdiod 1 på batteriladdaren lyser grönt.

Laddning av batteri

 1. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
  • Vilka batterier som är godkända för denna produkt ser du i slutet av denna dokumentation.
 2. Skjut in batteripaketet i öppningen på batteriladdaren. Se till att koderna på batteriet och batteriladdaren stämmer överens.
  • När batteriet sitter på plats i laddaren startar laddningen automatiskt. Laddningsindikeringen på batteriet är avaktiverad under tiden laddningen pågår.
  Batteriet tar inte skada av att sitta kvar under längre tid i batteriladdaren.
  Av säkerhetsskäl ska du dock ta ur batteriet ur batteriladdaren när laddningsförloppet är klart.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ur batteri

 1. Tryck in batteriets spärrar.
 2. Ta ut batteriet ur verktyget.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska och elektroniska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Kasta inte elektrisk eller elektronisk utrustning i hushållssoporna!

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Under följande länkar hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/2076993.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.