Språk

DD 30-W

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler används på produkten:
Image alternative Varning: Farlig elspänning
Image alternative Varning för het yta
Image alternative Varv per minut
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd skyddsskor
Image alternative Hänglås
Image alternative Serviceindikator
Image alternative Indikering för borreffekt
Image alternative Trådlös dataöverföring

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Typ:
  DD 30-W
  Generation:
  01
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för diamantborrmaskiner

 • Vid borrarbeten där vatten behöver användas, ska vattnet ledas bort från arbetsområdet eller fångas upp med en vätskeuppsamlingsanordning. Sådana försiktighetsåtgärder håller arbetsområdet torrt och minskar risken för elstötar.
 • Håll endast i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där skärverktyget riskerar att träffa dolda strömkablar eller den egna anslutningskabeln. Får skärverktyget kontakt med en spänningsförande ledning kan även metalliska delar av elverktyget bli spänningsförande och ge dig en elektrisk stöt.
 • Använd hörselskydd vid diamantborrning. Buller kan leda till hörselskador.
 • Skulle insatsverktyget fastna ska du genast avbryta matningen och stänga av elverktyget. Undersök vad fastklämningen av insatsverktyget beror på och åtgärda orsaken.
 • Ska du starta om en diamantborrmaskin som fastnat i arbetsstycket måste du alltid först kontrollera att insatsverktyget kan rotera fritt. Sitter insatsverktyget hårt fastklämt kan så att det inte kan rotera, kan detta leda till att maskinverktyget överbelastas eller till att diamantborrmaskinen lossnar från arbetsstycket.
 • Kontrollera att infästningen klarar att hålla fast maskinen säkert under borrningen när borrstativet förankras i arbetsstycket med fästankare och skruv. Är arbetsstycket poröst eller klent kan fästankarna dras ut, så att borrstativet lossnar från underlaget.
 • Vid borrning genom väggar eller tak måste skyddsåtgärder vidtas för personer och arbetsområden som kan befinna sig på motsatt sida. Borrkronan kan tränga ut genom borrhålet och borrkärnan kan falla ner på den motsatta sidan.
 • Använd inte detta verktyg till uppåtriktad borrning med vattentillförsel. Tränger vatten in i elverktyget ökar risken för elstötar.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Håll alltid verktyget med båda händerna i de därför avsedda handtagen vid handhållen drift.
 • Verktyget och diamantborrkronan är tunga. De kan orsaka klämskador. Använd skyddshjälm, skyddshandskar och skyddsskor.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Gör pauser i arbetet och utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
 • Rör inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet. Beröring av roterande delar, särskilt roterande insatsverktyg, kan leda till skador.
 • Håll alltid nätkabeln, förlängningskabeln och i förekommande fall också dammsugarslangen bakom verktyget under arbetet. Då riskerar du inte att snubbla över kabeln eller slangen när du arbetar.
 • Undvik att få borrslam på huden eller i ögonen. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
 • Barn bör tillsägas att inte leka med verktyget.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Se till att inga barn kommer i närheten av verktyget.
 • Insatsverktyget kan bli varmt när det används eller slipas. Risk för brännskador och skärskador. Använd skyddshandskar när du hanterar insatsverktyget.
 • Placera det stativmonterade verktyget säkert på golvet vid arbetspauser.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
Skydd mot dammDamm från material som blyhaltig färg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsofarliga. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, från till exempel ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara bearbetas av särskilt utbildad personal.
 • Använd en så effektiv dammsugare som möjligt. Använd någon av de mobila dammsugare för trä- och/eller mineraldamm som Hilti rekommenderar och som är anpassade till det här elverktyget. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Vi rekommenderar användning av andningsskyddsmask med filterklass P2. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Spänn fast materialet ordentligt. Sätt fast arbetsstycket med en spännanordning eller ett skruvstäd. På så vis hålls arbetsstycket fast bättre än för hand och du har dessutom båda händerna fria för att hantera verktyget.
 • Se till att insatsverktygens hållare passar till verktygets fastsättningssystem och att de sitter fast ordentligt i chucken.
 • Om strömmen går, stäng av elverktyget och dra ur kontakten så att det inte råkar gå igång när strömmen kommer tillbaka.
 • Verktyget får endast användas med fria ventilationsspringor.
Elektrisk säkerhet
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg, om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en nätkabel. Detta innebär en allvarlig risk för elstötar.
 • Använd aldrig verktyget utan medföljande PRCD-enhet. (Verktyg som saknar PRCD-enhet får inte drivas utan frånskiljartransformator.) Kontrollera PRCD-enheten före varje användning.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Använd inte adapterkontakt.
Arbetsplats
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoskador på grund av för mycket damm.
 • Borra inte i hälsovådliga material (t.ex. asbest).
 • Byggmästaren bör godkänna alla borrarbeten. Borrarbeten i byggnader och andra strukturer kan påverka statiken i dessa, särskilt vid kapning av armeringsjärn eller bärande delar.
 • Vid arbeten utomhus rekommenderar vi gummihandskar och skor med halkfria sulor.
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor när du arbetar med verktyget. Även personer som befinner sig i närheten måste bära personlig skyddsutrustning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Chuck
 2. Sidohandtag DD-SH-30
 3. Chucklås
 4. Vattenflödesindikering
 5. Vattenregleringsspak
 6. Spärrknapp för stativborrning
 7. Doslibell för vertikal borrning
 8. På/av-knapp
 9. Handtag
 10. Stavlibell för horisontell borrning
 11. Kabel med PRCD-enhet
 12. Vattenanslutning
 13. Lock för kolborstar
 14. Hållare för dammsugarslang
 15. Djupmått för handhållen borrning
 16. Serviceindikator
 17. Indikering för borreffekt

Jordfelsbrytare (PRCD-enhet)

Image alternative
 1. PRCD-enhet i nätkabeln
 2. Indikering på PRCD-enheten
 3. Knappen Reset på PRCD-enheten
 4. Knappen TEST på PRCD-enheten

Vattenuppsamlare

Image alternative
 1. Reglage för längdinställning av vattenuppsamlingsröret
 2. Låsspärr till vattenuppsamlingsröret
 3. Vattenuppsamlingsrör

Tillbehör

Image alternative
 1. Borrbussning
 2. Vattenuppsamlare
 3. Vattenuppsamlingsslang
 4. Stänkskydd

Borrstativ DD-ST 30 som tillbehör

Image alternative
 1. Stoppskruv
 2. Pelarstång
 3. Klämback
 4. Låsskruv
 5. Sprint
 6. Handratt
 7. Matarhus
 8. Matarhuslås
 9. Grepp
 10. Spännarm
 11. Vakuumanslutning
 12. Manometer
 13. Vakuumtätning
 14. Adapterplatta
 15. Vakuumbasplatta
 16. Nivelleringsskruv
 17. Avluftningsventil

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är ett eldrivet diamantkärnborrsystem. Det är avsett för hand- och stativhållen våtborrning i betong och mineraliska grundmaterial. Borrstativet kan fästas på arbetsstycket med ett lämpligt ankare (tillbehör) eller med vakuumplattan (tillbehör).

 • Verktyget får endast användas med den nätspänning och -frekvens som anges på verktygets typskylt.
 • Beroende på tillämpning och borriktning (se tabell) måste du ansluta diamantkärnborrens vattenuppsamlingssystem till en av Hilti rekommenderad universaldammsugare och välja utrustning.
Image alternative

Samtliga borrtillämpningar får endast utföras med monterat vattenuppsamlingssystem, rätt kombination av borrbussning och borrkrona och rätt längdinställning.

Image alternative

Borrning uppåt är endast tillåtet med vattenutsug och extra stänkskydd.

Eftersom stänkskyddet inte kan monteras vid stativhållen borrning är det inte tillåtet att borra uppåt med stativ.

Otillåten felaktig användning

 • Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
 • Det är inte tillåtet att borra i material som avger elektriskt ledande damm (t.ex. magnesium).
 • Torrborrning är inte tillåtet.

Applikationsspecifik utrustning

Lämplig utrustning vid olika tillämpningar/borriktningar
Användningsområden
Borriktning
Utförande
Handhållen
horisontellt och nedåt
med/utan utsug, utan stänkskydd
Handhållen
uppåt
med utsug och stänkskydd
Stativhållen, infästning med vakuumplatta
nedåt
med/utan utsug, utan stänkskydd
Stativhållen, infästning med vakuumplatta
horisontellt
med/utan utsug, utan stänkskydd och med extra säkring av borrstativet
Stativhållen, infästning med ankare
nedåt och horisontellt
med/utan utsug, utan stänkskydd

Serviceindikator

Indikatorlampa/driftstatus
Servicestatus
Rött, fast sken/verktyget är tillkopplat
Kolborstarna är mycket slitna. När lampan börjar lysa kan du fortsätta att arbeta ytterligare några timmar. Sedan kopplas verktyget automatiskt från. Byt ut kolborstarna i god tid så att verktyget alltid är klart att använda.
Rött, fast sken/verktyget är frånkopplat
Byt ut kolborstarna.
Röd, blinkande
Temporärt fel, se "Felsökning"

Indikering för borreffekt

Indikatorlampa
Anpressningstryck
Orange
för litet
Grön
optimalt
Röd
för stort

Varvtalslägen

Verktyget har två varvtalslägen: ett borrstartläge med lågt varvtal och ett borrläge med maximalt varvtal.
Så länge på/av-knappen bara är halvvägs intryckt är det bara borrstartläget som är aktivt. Vid det här varvtalet bör vattenflödet ställas in. Borrlägets höga varvtal uppnås endast när på/av-knappen är helt intryckt.

Leveransinnehåll

Verktyg med sidohandtag och chuck, bruksanvisning.
Fler systemprodukter för din produkt hittar du i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.group .

Insatsverktyg

Beteckning
Förkortning
Diamantborrkrona
DD‑C
Kärnknäckningsverktyg
DD‑CB

Tillbehör

Beteckning
Förkortning
Borrstativ
DD‑ST 30
Borrkronor
DD-C, diameter 8‒35 mm
Tillbehörssats för stativinfästning med ankare
DD M12 S
Djupmått för borrstativ
DD-ST 30-ES
Stänkskydd
DD-30-W-CV

Teknisk information

Diamantborrverktyg

Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.
Om andra maskiner kopplas till eller från kan under- eller överspänningstopparna orsaka skador på maskinen. Andra maskiner får aldrig använda samma generator/transformator.
Vikt enligt EPTA-procedur 01
7,6 kg
Mått (L x B x H)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Borrkronans diameter
8 mm … 35 mm
Skyddstyp
I
Nominellt varvtal, obelastat
9 200 varv/min

Märkspänning

Verktyget finns med olika märkspänningar. Vilken märkspänning och effektupptagning ditt verktyg har ser du på typskylten.
Märkspänningar
Märkspänning
100 V
110 V
220 V
220–240 V
Frekvens [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Märkeffekt [W]
1450
1400
1400
1450

Buller- och vibrationsvärden

Vibrationsnivån som anges i dessa instruktioner har uppmätts med en standardiserad mätmetod enligt EN 60745 som kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. Den kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån gäller för elverktygets huvudsakliga användningsområden. När elverktyget begagnas inom andra användningsområden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll kan en mätning av vibrationsnivån ge avvikande värden. Detta kan ge en tydlig ökning av vibrationsbelastningen för hela arbetsperioden.
För att uppskattningen av vibrationsbelastningen ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan ge en tydlig minskning av vibrationsbelastningen för hela arbetsperioden.
Vidta även ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda användaren från påverkan av vibrationer, t.ex.: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden enligt EN 60745-2-1
Ljudtrycksnivå LpA
87 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå KpA
3 dB(A)
Ljudeffektnivå LWA
98 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå KWA
3 dB(A)
Totalvärden vibrationer enligt EN 60745-2-1
Vibrationsemissionsvärde vid handhållen borrning (borrkrona DD-C-18/150 T4) i betong ah, DD
6,0 m/s²
Osäkerhet handhållen borrning i betong K
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsvärde vid handhållen borrning (borrkrona DD-C-24/300 T4) i betong ah, DD
8,0 m/s²
Osäkerhet handhållen borrning i betong K
1,5 m/s²
Totalvärden vibrationer enligt EN 62841-3-6
Vibrationsemissionsvärde vid stativhållen borrning (borrkrona DD-C-18/150 T4) i betong ah, DD
5,0 m/s²
Osäkerhet stativhållen borrning i betong K
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsvärde vid stativhållen borrning (borrkrona DD-C-24/300 T4) i betong ah, DD
6,5 m/s²
Osäkerhet stativhållen borrning i betong K
1,5 m/s²

Förberedelser för arbete

Innan du börjar

 • Anslut inte verktyget till elnätet under förberedelserna.
 • VARNING
  Risk för byggnadsskador till följd av borrning! Borrarbeten i byggnader och andra strukturer kan påverka statiken i dessa, särskilt vid kapning av armeringsjärn eller bärande delar.
 • Skaffa tillstånd från den platsansvarige att utföra arbetet.
 • VARNING
  Risk för elstöt! Olycksrisk på grund av oavsiktlig borrning i el-, gas- och vattenledningar. Om du kommer åt elledningar när du borrar kan borrsystemets yttre metalldelar bli strömförande.
 • Innan du börjar borra ska du undersöka borrområdet med avseende på el-, gas- och vattenledningar. Det kan du göra med hjälp av till exempel en metalldetektor.
 • Innan du kapar armeringsjärn måste du ha tillåtelse från ansvarig byggnadsingenjör.
 • Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med vad som anges på typskylten.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget innan du flyttar verktyget till nästa borrplats.
 • Dra alltid nätkabel och slangar så att de inte kommer i kontakt med roterande delar.
 • Häng inte upp diamantkärnborrverktyget eller borrstativet i en kran.
 • Innan du använder en vakuumpump ska du bekanta dig med bruksanvisningen och följa anvisningarna.
 • Kontrollera att manometerns visare befinner sig i det gröna området före och under borrningen.
 • Kontrollera att skärringens höjd är minst 2 mm. I annat fall byter du borrkrona eftersom den annars kan fastna i borrhålet.
 • För att undvika skador ska du endast använda Hilti DD-C -originalborrkronor och originaltillbehör till DD 30‑W .

Förberedelser för handhållen borrning

Placera sidohandtaget

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna sidohandtagsklämman genom att vrida på greppdelen.
 3. Fäst sidohandtaget i önskat läge.
  Du kan montera ett djupmått tillsammans med sidohandtaget ().
 4. Fixera sidohandtaget genom att dra åt greppdelen så att den inte kan vridas.

Montera djupmått

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna sidohandtagsklämman genom att vrida på greppdelen.
 3. För in djupmåttet framifrån i den avsedda öppningen på sidohandtaget.
 4. Ställ in djupmåttet på önskat djup.
 5. Fixera djupmåttet genom att dra åt sidohandtaget.

Montera stänkskyddet

VARNING
Risk för elstöt! Vid handhållen borrning uppåt utan att föreskrivna skyddsåtgärder vidtagits kan vatten tränga in i verktyget och orsaka risk för elstötar.
 • Använd alltid ett vattenuppsamlingssystem med våtdammsugare samt stänkskyddet vid handhållen borrning uppåt.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Skjut stänkskyddet framifrån över chucken och upp på borrverktygets växelhus.

Montera vattenuppsamlingsröret

Borrning är endast tillåtet i följande fall:
Det medföljande vattenuppsamlingsröret är monterat och inställd efter längden på den borrkrona som används.
I vattenuppsamlaren är en borrbussning isatt som passar för borrkronans diameter.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Skjut in vattenuppsamlingsröret i de avsedda öppningarna på verktygets framsida tills du hör att det hakar fast.
 3. Använd reglaget till att ställa in längdområdet för borrkronan som används. För borrkronelängder upp till 150 mm ställer du reglaget i läget 150 , och för borrkronelängder på 300 mm och 600 mm ställer du det i läget 300 .

Montera resp. byta ut borrbussningen

Image alternative
VARNING
Risk för elstöt! Om du använder en felaktig borrbussning kan vatten tränga in i diamantborrverktyget när du borrar över huvudnivå.
 • Använd alltid en borrbussning som har samma diameter som borrkronan.
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Sätt in borrbussningen i vattenuppsamlarens spår och skjut borrbussningen nedåt tills du hör att den hakar fast.
 3. För att ta bort borrbussningen vrider du den motsols och drar upp den ur vattenuppsamlaren.

Montera borrkronan

VARNING
Risk för personskada till följd av ivägslungade föremål! Borrkronor med splittringar eller sprickor och mycket slitna borrkronor kan medföra att delar från arbetsstycket eller avbrutna borrkronor slungas iväg och orsakar personskador även utanför arbetsområdet.
 • Kontrollera före varje användning att borrkronan inte har splittringar eller sprickor, är sliten eller kraftigt nött. Byt ut borrkronan vid behov.
Diamantborrkronor måste bytas så snart skärningen resp. borrningen uppvisar en märkbart minskad effekt. I allmänhet inträffar det när diamantsegmentens höjd är mindre än 2 mm.
Om du regelbundet sprejar chucken med Hilti -sprej går det lättare att montera borrkronan.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. För att öppna chucken drar du chucklåset uppåt tills det tar stopp.
  Kontrollera att borrkronans insticksände och chucken är rena och utan skador.
 3. Tippa vattenuppsamlaren runt dess monteringsaxel tills det tar stopp.
 4. För in borrkronan med skärringen i vattenuppsamlarens borrbussning ovanifrån.
 5. Justera borrkronans insticksände mot urtagen i chucken och för in den i chucken.
 6. Vrid borrkronan med ett lätt tryck tills det tar stopp.
 7. Lås chucklåset för att fixera borrkronan.

Ansluta utsugsanordningen

 1. Upprätta en säker anslutning mellan borrverktygets vattenuppsamlingsslang och universaldammsugarens dammsugarslang. Använd en slangadapter.
 2. Anslut universaldammsugarens dammsugarslang till universaldammsugaren.
 3. Vid borrningar ovanför huvudhöjd ska du fixera vattenuppsamlingsslangen med fästet på sidohandtaget.

Förberedelser för stativhållen borrning

VARNING
Risk för personskada! Vid otillräcklig fastsättning kan borrstativet rotera eller tippa.
 • Innan du använder diamantkärnborrverktyget ska du fästa borrstativet med fästankare eller med en vakuumplatta på underlaget som ska bearbetas.
 • Använd endast fästankare som är avsedda för det aktuella underlaget och följ fästankartillverkarens monteringsanvisningar.
 • Använd endast vakuumplatta om det befintliga underlaget för infästning av borrstativet lämpar sig för vakuumfastsättning.
Borrstativet och verktyget kan fästas antingen med vakuumplattan eller med tillbehörssatsen DD M12 S , dvs. med ankaret HKD-D M12x50 , spännspindeln DD-LR-CLS och muttern DD-LR-CLN .
VARNING
Risk för elstötar på grund av utträngande vatten! Vid stativhållen borrning kan inget stänkskydd monteras. Vid sådan användning är verktyget därför inte skyddat mot inträngande vatten.
 • Borra aldrig uppåt med borrstativ!
Stativhållen borrning är endast möjlig utan sidohandtag och stänkskydd.

Montera vattenuppsamlingsröret

Borrning är endast tillåtet i följande fall:
Det medföljande vattenuppsamlingsröret är monterat och inställd efter längden på den borrkrona som används.
I vattenuppsamlaren är en borrbussning isatt som passar för borrkronans diameter.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Skjut in vattenuppsamlingsröret i de avsedda öppningarna på verktygets framsida tills du hör att det hakar fast.
 3. Använd reglaget till att ställa in längdområdet för borrkronan som används. För borrkronelängder upp till 150 mm ställer du reglaget i läget 150 , och för borrkronelängder på 300 mm och 600 mm ställer du det i läget 300 .

Fästa verktyget och borrstativet med vakuum

VARNING
Risk för personskada Risk för nedfallande diamantkärnborrverktyg.
 • Vid horisontell borrning måste borrstativet även vara säkrat med en kedja.

Placera ut vakuumplattan

Image alternative
 1. Markera borrhålets mitt med ett kryss vars linjer är längre än vattenuppsamlarens diameter.
  Vattenuppsamlaren har fyra utstickande markeringar som du rikta in mot krysset.
 2. Ställ in vakuumplattans fyra nivelleringsskruvar så att de sticker ut ca 5 mm från vakuumplattans undersida.
 3. Placera vakuumplattan på 21 cm avstånd från borrhålets mitt.
 4. Koppla in en vakuumpump till vakuumplattans vakuumanslutning.
 5. Starta vakuumpumpen.
 6. Håll avluftningsventilen intryckt medan du korrigerar vakuumplattans position.

Fästa borrstativet på vakuumplattan

 1. Starta vakuumpumpen.
 2. Fäst borrstativet med spännarmen på vakuumplattan.
 3. Rikta in borrstativet jämnt med de båda nivelleringsskruvarna.

Fixera verktyget på borrstativet

Vid vakuuminfästning ska du försäkra dig om att borrstativet är säkert fastsatt innan du fäster verktyget på borrstativet.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Lås fast matarhuset på borrstativet på ett maximalt avstånd från underlaget.
  Matarhuset måste vara låst i det översta läget. På så sätt kan verktyget monteras med vattenuppsamlingsröret utan att vattenuppsamlaren nuddar underlaget.
 3. Öppna klämbacken med låsskruven.
 4. För in borrverktyget i matarhuset.
 5. Stäng klämbacken med låsskruven.
 6. Kontrollera att borrverktyget är ordentligt fäst i stativet.

Fästa verktyget och borrstativet med ankare

Stativinfästning med ankare förutsätter att du använder tillbehörssatsen DD M12 S , där bland annat även spännspindeln DD-LR-CLS och muttern DD-LR-CLN ingår.
 1. Markera borrhålets mitt med ett kryss vars linjer är längre än vattenuppsamlarens diameter.
  Vattenuppsamlaren har fyra utstickande markeringar som du rikta in mot krysset.
 2. För infästning av borrstativets adapterplatta ska du placera ankaret Hilti HKD-D M12x50 på 12 cm avstånd från borrhålets mittmarkering.
  Läs den medföljande bruksanvisningen till ankaret när du sätter fast det!
 3. Fixera verktyget på borrstativet.
 4. Skruva de båda nivelleringsskruvarna bakåt tills de inte längre sticker ut.
 5. Placera borrstativet med monterat verktyg på spännspindeln och säkra borrstativet provisoriskt med muttern (tillbehörssats DD M12 S ).
 6. Nivellera borrstativet med de båda nivelleringsskruvarna.

Montera ratt

Handratten kan monteras på båda sidor om stativet.
Image alternative
 1. Sätt handratten på axeln.
 2. För in den uppfällda sprinten i hålet.
 3. Fäll ihop sprinten.

Montera resp. byta ut borrbussningen

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Sätt in borrbussningen i vattenuppsamlarens spår och skjut borrbussningen nedåt tills du hör att den hakar fast.
 3. För att ta bort borrbussningen vrider du den motsols och drar upp den ur vattenuppsamlaren.

Montera borrkronan

VARNING
Risk för personskada till följd av ivägslungade föremål! Borrkronor med splittringar eller sprickor och mycket slitna borrkronor kan medföra att delar från arbetsstycket eller avbrutna borrkronor slungas iväg och orsakar personskador även utanför arbetsområdet.
 • Kontrollera före varje användning att borrkronan inte har splittringar eller sprickor, är sliten eller kraftigt nött. Byt ut borrkronan vid behov.
Diamantborrkronor måste bytas så snart skärningen resp. borrningen uppvisar en märkbart minskad effekt. I allmänhet inträffar det när diamantsegmentens höjd är mindre än 2 mm.
Om du regelbundet sprejar chucken med Hilti -sprej går det lättare att montera borrkronan.
Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. För att öppna chucken drar du chucklåset uppåt tills det tar stopp.
  Kontrollera att borrkronans insticksände och chucken är rena och utan skador.
 3. Tippa vattenuppsamlaren runt dess monteringsaxel tills det tar stopp.
 4. För in borrkronan med skärringen i vattenuppsamlarens borrbussning ovanifrån.
 5. Justera borrkronans insticksände mot urtagen i chucken och för in den i chucken.
 6. Vrid borrkronan med ett lätt tryck tills det tar stopp.
 7. Lås chucklåset för att fixera borrkronan.

Ansluta utsugsanordningen

 1. Upprätta en säker anslutning mellan borrverktygets vattenuppsamlingsslang och universaldammsugarens dammsugarslang. Använd en slangadapter.
 2. Anslut universaldammsugarens dammsugarslang till universaldammsugaren.
 3. Vid borrningar ovanför huvudhöjd ska du fixera vattenuppsamlingsslangen med fästet på sidohandtaget.

Rikta in borrsystemet mot borrhålets mitt

Sätta borrsystemet med vakuumplattan på plats inför borrning

Image alternative
 1. Kontrollera att borrsystemet är säkert fastsatt (manometerns visare i det gröna området).
 2. Placera borrsystemet exakt mot borrhålets mitt genom att trycka in avluftningsventilen och korrigera stativets läge.
 3. När borrsystemet är korrekt placerat släpper du avluftningsventilen och pressar borrsystemet mot underlaget.
 4. Rikta in vakuumplattan jämnt med hjälp av de fyra nivelleringsskruvarna.

Sätta borrsystemet på plats och fästa det med ankare inför borrning

 1. Placera borrsystemet exakt mot borrhålets mitt genom att försiktigt lossa spännspindeln tills borrstativet kan röra sig och korrigera sedan borrstativets läge.
 2. Rikta in borrstativets adapterplatta jämnt med de två nivelleringsskruvarna.
 3. När borrsystemet är på plats drar du åt spännspindeln ordentligt.

Ansluta el- och vattentillförseln

VARNING
Risk för elstötar på grund av utträngande vatten! En skadad eller felaktigt fastsatt O-ring på verktygets vattenanslutning, för högt vattentryck, defekta slanganslutningar och ett otätt vattensystem kan leda till att vatten tränger ut och orsaka risk för elstötar.
 • Kontrollera regelbundet verktyget, vattenanslutningar och slangar med avseende på skador, och försäkra dig om att det maximalt tillåtna vattenledningstrycket på 6 bar inte överskrids.
Använd bara rent kranvatten eller vatten utan smutspartiklar för att undvika skador på de olika komponenterna.
Den maximala tillåtna vattentemperaturen är 40 °C (104 ° F).
För den brittiska versionen används en frånskiljartransformator istället för en PRCD-enhet.
 1. Anslut vattentillförselledningen till borrverktygets vattenanslutning med ett lämpligt kopplingsstycke.
 2. Försäkra dig om att vattentillförselledningen är säkert ansluten till borrverktygets vattenanslutning.
 3. Öppna vattentillförseln och kontrollera att borrverktygets vattenanslutning är tät.
 4. Sätt i verktygets elkontakt i ett uttag med jordanslutning.
 5. Tryck på knappen I resp. Reset på jordfelsbrytaren (PRCD-enheten).
  • Indikeringen på jordfelsbrytaren (PRCD-enheten) måste lysa.
 6. Tryck på knappen 0 resp. TEST på jordfelsbrytaren (PRCD-enheten).
  Indikeringen på jordfelsbrytaren (PRCD-enheten) måste slockna.
VARNING
Risk för personskada p.g.a. elstöt! Om indikeringen på jordfelsbrytaren inte försvinner efter att du tryckt på knappen 0 resp. TEST får du inte fortsätta att använda diamantkärnborrverktyget!
 • Låt Hilti serviceverkstad reparera ditt diamantkärnborrverktyg.
 1. Koppla till jordfelsbrytaren (PRCD-enheten) igen efter testet genom att trycka på knappen 0 resp. TEST .

Borrning

VARNING
Olycksrisk! Om roterande delar kommer i kontakt med vatten- eller elledningar kan det orsaka svåra olyckor.
 • Kontrollera att vatten- och elledningar inte kommer i kontakt med roterande delar.
VARNING
Om insatsverktyget fastnar finns det risk för personskada! Verktyget har ett högt vridmoment beroende på användningsområde. Om insatsverktyget plötsligt fastnar kan verktyget plötsligt börja röra sig med stor kraft.
 • Använd sidohandtaget och håll alltid verktyget med båda händerna när du arbetar med det. Räkna alltid med att insatsverktyget plötsligt kan fastna.
VARNING
Olycksrisk! Vid genomborrning av väggar och tak kan material eller borrkärnan rasa ut bakåt eller nedåt.
 • Säkra området bakom resp. nedanför innan du borrar genom väggar och tak.
VARNING
Risk för personskada till följd av kringflygande splitter! Vid borrningen kan farligt splitter uppstå. Splitter kan skada hud och ögon.
 • Använd skyddsglasögon, skyddskläder och skyddshjälm.
VARNING
Risk för personskada. Verktyget och borrningen orsakar buller. Buller kan leda till nedsatt hörsel.
 • Bär hörselskydd.

Handhållen borrning

VARNING
Risk för elstöt! Vid handhållen borrning uppåt utan att föreskrivna skyddsåtgärder vidtagits kan vatten tränga in i verktyget och orsaka risk för elstötar.
 • Använd alltid ett vattenuppsamlingssystem med våtdammsugare samt stänkskyddet vid handhållen borrning uppåt.
VARNING
Risk för elstöt! Om du använder en felaktig borrbussning kan vatten tränga in i diamantborrverktyget när du borrar över huvudnivå.
 • Använd alltid en borrbussning som har samma diameter som borrkronan.
 1. Sätt i borrens elkontakt i ett eluttag eller, om du använder utsug, i universaldammsugarens uttag (om det finns ett sådant uttag på universaldammsugaren).
 2. Om du använder utsug sätter du i universaldammsugarens elkontakt i eluttaget och ställer dammsugarens strömbrytare på AUTO eller på ON resp. I .
 3. Koppla till jordfelsbrytaren (PRCD-enheten) (se ).
  I AUTO -läge startar universaldammsugaren automatiskt tidsfördröjt efter borrverktyget. När borrverktyget kopplas från, kopplas universaldammsugaren tidsfördröjt automatiskt från i AUTO -läget. I ON - resp. I -läget måste du koppla till och från dammsugaren manuellt.
 4. Markera borrhålets mitt med ett kryss vars linjer är längre än vattenuppsamlarens diameter.
  Vattenuppsamlaren har fyra utstickande markeringar som du rikta in mot krysset.
Image alternative
 1. Håll borrverktygets på/av-knapp intryckt, ställ in vattenregleringsspaken på önskad vattenmängd och släpp sedan upp på/av-knappen igen.
  Vattentillförseln slås automatiskt på resp. av med borrens på/av-knapp. Du kan förinställa vattenmängden före borrningen eller reglera den under borrningen genom att vrida på vattenregleringsspaken (minsta vattenmängd vid stängd vattenregleringsspak: ca 0,3 l/min).
 2. Sätt vattenuppsamlaren försiktigt mot borrstället, utan att röra vid underlaget med borrkronan.
 3. Täck borrhålsmarkeringens linjer med de fyra markeringarna på vattenuppsamlaren.
 4. Säkerställ att borrkronan inte vidrör underlaget, och tryck in borrstartlägets på/av-knapp halvvägs.
 5. Om du borrar uppåt väntar du tills borrkronan har fyllts med vatten.
  • På så sätt kyls borrkronan och skyddas mot skador till följd av torrborrning.
 6. Tryck borrkronan lätt mot underlaget.
  • Efter inkoppling (på/av-knapp halvt intryckt) går borrverktyget i det långsamma borrstartläget för att förhindra att borrkronan kastar vid borrstart.
 7. Så fort du känner att borrkronan har ett jämnt grepp trycker du in på/-avknappen hela vägen.
  • När på/av-knappen trycks in helt kan borrkronan rotera med maximalt varvtal.
  Välj ett sådant anpressningstryck att borren går på högsta varvtal. På så sätt uppnås bästa borreffekt (borreffektsindikeringen lyser grönt). Ett högre anpressningstryck ökar inte borrhastigheten (borreffektsindikeringen lyser rött).
  För in borrkronan rakt i borrhålet. Om borrkronan lutar i borrhålet kan borreffekten minska.
  Se till att vattenflödet alltid är korrekt. Kontrollera genom att observera vattenflödesindikeringen.

Stativhållen borrning

VARNING
Risk för elstötar på grund av utträngande vatten! Vid stativhållen borrning kan inget stänkskydd monteras. Vid sådan användning är verktyget därför inte skyddat mot inträngande vatten.
 • Borra aldrig uppåt med borrstativ!
VARNING
Olycksrisk! Vid genomborrning av väggar och tak kan material eller borrkärnan rasa ut bakåt eller nedåt.
 • Säkra området bakom resp. nedanför innan du borrar genom väggar och tak.
VARNING
Risk för personskada Risk för nedfallande diamantkärnborrverktyg.
 • Vid horisontell borrning måste borrstativet även vara säkrat med en kedja.
 1. Om du använder en våtdammsugare ansluter du en utsugsanordning () och följer steg 1 till 3 i avsnittet för handhållen borr ().
 2. Sätt i elkontakten i uttaget och koppla in jordfelsbrytaren (PRCD-enheten) (se avsnittet om att ansluta el och vatten, ).
 3. Öppna matarhuslåset.
 4. Kör matarhuset nedåt med ratten tills vattenuppsamlaren ligger an lätt mot underlaget.
 5. Håll verktygets på/av-knapp intryckt, ställ in vattenregleringsspaken på önskad vattenmängd och släpp sedan upp på/av-knappen igen.
  Vattentillförseln slås automatiskt på resp. av med verktygets på/av-knapp. Du kan förinställa vattenmängden före borrningen eller reglera den under borrningen genom att vrida på vattenregleringsspaken (minsta vattenmängd vid stängd vattenregleringsspak: ca 0,3 l/min).
 6. Ställ in verktyget på kontinuerlig drift med spärrknappen genom att trycka in på/av-knappen helt och sedan trycka på spärrknappen.
 7. Med hjälp av ratten för du diamantborrkronan mot underlaget.
 8. Använd bara ett lätt tryck tills borrkronan har centrerats och öka först därefter anpressningstrycket.
 9. Så snart du känner att borrkronan har centrerats och roterar jämnt ökar du anpressningstrycket mot underlaget.
 10. Reglera anpressningstrycket enligt borreffektsindikeringen.
  Välj ett sådant anpressningstryck att verktyget går på högsta varvtal. På så sätt uppnås bästa borreffekt (borreffektsindikeringen lyser grönt). Ett högre anpressningstryck ökar inte borreffekten (borreffektsindikeringen lyser rött).
  Övervaka vattenflödet under borrningen. Kontrollera genom att observera vattenflödesindikeringen.

Borra med 600 mm-borrkrona

 1. Förborra först med en 300 mm-borrkrona.
VARNING
Risk för personskada. Om du borrar med en 600 mm-borrkrona utan att förborra kan du tappa kontrollen över verktyget som kan skadas och orsaka personskador.
 • Förborra alltid. Se till att föra in 600 mm-borrkronan ända ned till botten av det förborrade hålet innan du fortsätter borra.
 1. När du har bytt borrkrona för du in 600 mm-borrkronan ända ned i botten på det förborrade hålet med borren avstängd.
 2. Fortsätt borra.

Koppla från verktyget

 1. Koppla från verktyget när önskat borrdjup har uppnåtts resp. när det genomgående hålet är klart. Om du arbetar med spärrknapp trycker du på på/av-knappen för att lossa spärren.
VARNING
Risk för personskada! Om vattenuppsamlaren lyfts upp från underlaget när borrkronan arbetar kan borrkärnorna slungas ut ur borrkronan. Detta kan leda till personskador.
 • Lyft vattenuppsamlaren från underlaget först när borrkronan står stilla.
 1. Dra ut borrkronan ur borrhålet medan verktyget stannar.
  • Vattentillförseln kopplas automatiskt från med verktygets på/av-knapp.

Demontera och tömma borrkronan

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada vid verktygsbyte! Verktyget blir varmt när det används. Det kan finnas vassa kanter.
 • Bär alltid skyddshandskar vid verktygsbyte.
VARNING
Risk för personskada. Borrkärnan eller delar av den kan rasa ut ur borrkronan.
 • Se till att borrkärnan inte okontrollerat rasar ut ur borrkronan. Ta ut borrkärnans alla delar ur borrkronan.
 1. Öppna chucken. Det gör du genom att dra chucklåset uppåt tills det tar stopp.
  Håll verktyget med borrkronans spets lätt lutad nedåt så att vattenresterna kan rinna ut ur borrkronan.
 2. Vrid borrkronan tills det tar stopp.
 3. Dra ut borrkronan ur chucken.
 4. Sväng ut borrkronan ur chuckens förlängningsaxel.
 5. Dra ut borrkronan ur vattenuppsamlaren.
 6. Håll fast borrkronan och skaka ut borrkärnan ur borrkronan bakåt genom insticksänden. Om delar av borrkärnan sitter fast i borrkronan knackar du med borrkronan nedåt mot ett mjukt underlag (trä, plast) eller använder en tunn stav (t.ex. djupmåttet) för att stöta ut borrkärnan.
 7. Stäng chucklåset.

Ta ut borrkärnan ur borrhålet

 1. Vrid kärnknäckningsverktyget lätt medan du sticker in det i borrhålet tills det tar stopp.
  Kontrollera att kärnknäckningsverktygets (tillval) diameter överensstämmer med diametern på den borrkrona som används.
 2. Knäck borrkärnan genom att trycka lätt från sidan på kärnknäckningsverktyget.
 3. Dra ut den knäckta kärnan ur borrhålet med kärnknäckningsverktyget.
 4. Mät det effektiva borrhålsdjupet med en skala.

Avfallshantering av borrslam

 1. Samla upp borrslammet (t.ex. med en våtdammsugare).
 2. Låt borrslammet lägga sig och kasta de fasta beståndsdelarna på en uppsamlingsplats för byggnadsavfall.
  Flockningsmedel kan påskynda separeringsprocessen.
 3. Innan det kvarvarande borrvattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ned i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Se alltid till att dra ur elkontakten innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Rengöra borrkronor etc och metalldelar
 • Ta bort smuts som sitter fast.
 • Skydda insatsverktygens och chuckens yta mot korrosion genom att putsa dem med en oljeindränkt trasa med jämna mellanrum.
 • Se till att insticksänden alltid är ren och lätt inoljad.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte elverktyget om det uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
 • I utföranden med utbytbar nätkabel, ska kabeln bytas ut av yrkeselektriker.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och -förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.group

Byte av kolborstar

VARNING
Risk för personskada p.g.a. elstöt !
 • Verktyget får endast användas, skötas och underhållas av auktoriserad, utbildad personal! Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå.
Signallampan med U-nyckelsymbolen lyser när kolborstarna behöver bytas.
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna kolborstarnas kåpor på vänster och höger sida om motorn.
 3. Notera på vilket sätt kolborstarna är monterade och hur kablarna ligger. Ta ut de förbrukade kolborstarna ur verktyget.
 4. Montera de nya kolborstarna på precis samma sätt som de gamla var monterade.
  Se till att du inte skadar signalkabelns isolering när du sätter dit nya kolborstar.
 5. Skruva fast kolborstarnas kåpor på vänster och höger sida om motorn.
 6. Låt verktyget gå på tomgång i minst 1 minut utan avbrott för att köra in kolborstarna.
  • Efter ca 1 minuts drifttid med den nya kolborstarna slocknar signallampan.

Rengöra vattensynglaset

Se till att hålla arbetsplatsen ren när du rengör vattensynglaset. Det får inte komma in någon smuts på insidan av vattenflödesindikeringen under rengöringen.
 1. Öppna de båda skruvarna till vattensynglaset med en torxskruvmejsel TX 15.
 2. Lyft av synglaset uppåt.
 3. Ta bort vattenmängdslöphjulet och axeln.
 4. Ta bort smuts under rinnande vatten.
 5. Före monteringen kontrollerar du om tätningen på synglaset är skadad och byter ut den om det behövs.
 6. Kontrollera att tätningen ligger exakt i uttaget. Annars kan tätningen skadas mellan plastdelarna vid montering och bli otät.
 7. Sätt i löphjulet och axeln igen.
 8. Tryck in synglaset i uttaget igen.
 9. Sätt i torxskruvarna för att fästa synglaset igen och dra åt dem.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Diamantkärnborrverktyget fungerar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen lyser.
Kolborstarna har snart nått sin slitgräns. Verktyget kan köras i ytterligare några timmar innan det stängs av automatiskt.
 • Byt ut kolborstarna nästa gång du har möjlighet.
Kolborstarna har bytts ut och måste köras in.
 • Låt verktyget gå på tomgång i minst 1 minut utan avbrott.
Diamantkärnborrverktyget uppnår inte full effekt.
Nätstörning – underspänning i elnätet.
 • Kontrollera om andra belastningsobjekt påverkar elnätet eller generatorn.
 • Kontrollera längden på använd förlängningskabel.
Diamantborrkronan roterar inte.
Diamantborrkronan sitter fast i underlaget.
 • Styr diamantkärnborrverktyget rakt.
 • Lossa diamantborrkronan med en U-nyckel: Dra ut elkontakten ur uttaget. Grip tag i borrkronan nära insticksänden med en lämplig U-nyckel och vrid tills borrkronan lossnar.
Borrningshastigheten minskar.
Det maximala borrdjupet har uppnåtts.
 • Ta bort borrkärnan och använd en längre borrkrona.
Borrkärnan sitter fast i borrkronan.
 • Ta bort borrkärnan.
Fel specifikation för underlag.
 • Välj en bättre lämpad borrkronespecifikation.
Hög stålandel (känns igen på det klara vattnet med metallspån).
 • Välj en bättre lämpad borrkronespecifikation.
Diamantborrkronan är defekt.
 • Kontrollera om diamantborrkronan uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Diamantborrkronan är avslipad.
 • Slipa diamantborrkronan med slipplattan.
Vattennivån är för hög.
 • Sänk vattennivån med vattenflödesregulatorn.
Vattennivån är för låg.
 • Kontrollera vattentillförseln till diamantborrkronan eller öka vattennivån med vattenflödesregulatorn.
 • Kontrollera filterinsatsen på vattenanslutningen.
Insticksänden är smutsig eller inte riktigt låst.
 • Rengör insticksänden och sätt i diamantborrkronan korrekt.
Det går inte att sätta in diamantborrkronan i chucken.
Insticksänden/chucken är smutsig eller skadad.
 • Rengör insticksänden/chucken och eller byt ut den.
Chuckens låsspak är inte helt öppen.
 • Öppna spaken så långt det går.
Diamantborrkronan glappar.
Insticksänden är defekt.
 • Kontrollera om insticksänden uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Chuckens låsspak är inte stängd.
 • Stäng spaken på chucken.
Inget vattenflöde.
Filtret eller vattenflödesindikeringen är igentäppt.
 • Ta bort filtret eller vattenflödesindikeringen och spola igenom den.
Vatten läcker från chucken under drift.
Insticksänden/chucken är smutsig.
 • Rengör insticksänden/chucken.
Tätningen på chucken är defekt.
 • Kontrollera om tätningen uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.

Diamantkärnborrverktyget fungerar inte

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen visar ingenting.
PRCD-enheten är avstängd.
 • Kontrollera att PRCD-enheten fungerar och slå på den.
Strömförsörjningen avbröts.
 • Koppla in en annan elapparat och se om den fungerar.
 • Kontrollera kontaktdon, nätkabel, elledning och säkringar.
Vatten i motorn.
 • Låt diamantkärnborrverktyget torka ordentligt på ett varmt och torrt ställe.
Image alternative
Serviceindikeringen lyser.
Kolborstarna är slitna.
Image alternative
Serviceindikeringen blinkar.
Motorn är överhettad (t.ex. på grund av för hög väggfriktion och/eller för högt anpressningstryck).
 • Vänta ett par minuter tills motorn har svalnat, eller låt verktyget gå på tomgång så att det svalnar snabbare.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
 • För diamantkärnborrverktyget rakt och/eller minska anpressningstrycket.

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r51318.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Avfallshantering av borrslam

Av miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative