Språk

TE DRS‑Y

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Använd dammskyddsmask
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd skyddsskor

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Dammsugarmodul
  TE DRS‑Y
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer denna produkt. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
 • Läs och följ anvisningarna i bruksanvisningen samt systemprodukternas säkerhetsinformation före start.
 • Använd endast modulen tillsammans med de elverktyg som uppräknas i Avsedd användning. Annars finns det risk för personskada.
 • Dra ut stickproppen ur uttaget eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig elverktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
 • Vid bearbetning kan materialsplitter lossna. Splitter kan skada hud och ögon. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm och hörselskydd när du använder produkten.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det monterade tillbehöret är korrekt fastsatt.
 • Vatten får inte sugas upp.
 • Modulen får inte användas för uppsugning av explosiva ämnen, glödande, brinnande eller brännbara material, aggressivt damm (t.ex. magnesium- eller aluminiumdamm) eller vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, kyl- och smörjmedel).
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Använd om möjligt en stoftavskiljare som har godkänts av Hilti vid varje arbetsförlopp.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en stoftavskiljare med officiellt godkänd skyddsklassificering som uppfyller de lokala dammskyddsbestämmelserna.
 • För att förhindra elektrostatiska effekter bör du använda en antistatisk dammsugarslang.
 • Kontrollera att adaptern och utsidan av chucken är fria från olja och fett. Om dammsugarmodulen monteras med oljiga och/eller flottiga komponenter kan det hända att dammsugarmodulen lossnar. Avlägsna olja och fett från adaptern och utsidan av chucken med en duk.
 • Se till att modulen inte blir för varm. Vid temperaturer över 80 °C smälter materialet.
 • Använd inte modulen för att bära eller föra systemet. Använd handtagen på elverktyget som är avsedda för detta.
 • Håll inte elverktyget vid sugkoppen eller insugningsröret under användning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Adapter
 2. Insugningssockel med extrahandtag
 3. Anslutningsstycke
 4. Veckbälg 12-52
 5. Djupmått
 6. Stjärngreppsskruv
 7. Mutter
 8. Sugkopp lång
 9. Sugkopp mellan
 10. Sugkopp kort
 11. Veckbälg 68-90/290 mm
 12. Insugningsrör
 13. Veckbälg 68-90/550 mm
 14. Veckbälg 100-150/550 mm

Avsedd användning

Image alternative
Den beskrivna produkten är en dammsugarmodul som används som tillbehör tillsammans med Hilti borrhammare SDS‑Max och stoftavskiljare.

Leveransinnehåll

Insugningssockel, veckbälg 68-90/290 mm, sugkopp kort, sugkopp mellan, sugkopp lång, adapter, anslutningsstycke, veckbälg 12-52, djupanslag, stjärngreppsskruv, mutter, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Veckbälg


Veckbälg 68‑90/290
Veckbälg 68‑90/550
Veckbälg 100‑150/550
Veckbälg 12‑52
Vikt
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Verktygstyp
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y Hammarborr
Verktygsdiameter
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Verktygslängd
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Användningsområden
Borrning med hammarborrkrona
Borrning med hammarborrkrona
Borrning med hammarborrkrona
Hammarborrning

Sughuvud


Sugkopp kort
Sugkopp mellan
Sugkopp lång
Vikt
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Verktygstyp
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel
Verktygslängd
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Användningsområden
Bilning
Bilning
Bilning

Temperaturer

Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Användning

Montera dammsugarmodulen

Se till att funktionsväljaren står i rätt läge för arbetet.
Den del av verktyget som sticker ut från sugkoppen får inte vara längre än 145 mm eller kortare än 30 mm. På så sätt garanteras ett optimalt dammutsug.
Endast de körnare, flatmejslar, uppluckringsmejslar, hammarborrkronor och hammarborrar som anges i översikten över avsedd användning får användas.
Kontrollera att inget insatsverktyg sitter i elverktyget vid montering.
Image alternative
 1. Lossa extrahandtaget som monterats på elverktyget.
 2. Ta bort extrahandtaget.
 3. Välj korrekt sammansättning för sugsystemet enligt bilden över avsedd användning och montera delarna och extrahandtaget på insugningssockeln.
 4. Skjut det monterade systemet med extrahandtaget över chucken ända till positionen för maskinhalsen/extrahandtaget.
 5. Vrid insugningssockeln och extrahandtaget till önskad position.
 6. Fixera extrahandtaget genom att dra åt greppdelen så att den inte kan vridas.
 7. För in insatsverktyget i chucken.
  Följ anvisningarna i elverktygets bruksanvisning.
 8. Anslut en stoftavskiljare till dammsugarmodulen.
  För hammarborrning ska följande arbetsmoment också utföras:
 1. Ställ in veckbälgens längd så att borrspetsen sticker ut ca 15 mm.
 2. Sätt i djupanslaget.
 3. Ställ in djupmåttet till önskat borrdjup.
 4. Säkra djupanslaget mot slirning med hjälp av stjärngreppsskruven.

Demontera dammsugarmodulen

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada från insatsverktyg! Insatsverktyget kan vara hett och ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
Image alternative
 1. Ta bort stoftavskiljaren från dammsugarmodulen.
 2. Ta ut insatsverktyget ur chucken.
 3. Öppna extrahandtagets fäste genom att vrida på greppdelen.
 4. Lossa dammsugarmodulen från elverktyget genom att dra den framåt.
 5. Demontera extrahandtaget från dammsugarmodulen.
 6. Montera extrahandtaget på elverktyget.
 7. Fixera extrahandtaget genom att vrida på greppdelen.

Drift

Se till att funktionsväljaren står i rätt läge för arbetet.
Följ anvisningarna i stoftavskiljarens bruksanvisning. Töm stoftavskiljaren regelbundet.
 1. Anslut stoftavskiljaren och sätt på den.
 2. Koppla in elverktyget.

Skötsel och underhåll

Skötsel av modulen

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Använd ingen olja, inget fett och inga rengöringsmedel.
Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 1. Ta bort envis smuts och kontrollera att utsugsöppningen på insugningssockeln är fri från damm.
 2. Rengör modulen med kallt vatten med jämna mellanrum.
  För att undvika att damm fastnar på modulen måste modulen vara helt torr innan den används igen.
 3. Rengör adapterns insida från fett och damm med jämna mellanrum.

Underhåll

 • Kontrollera regelbundet att produktens alla yttre delar och tillbehör är fria från skador och att alla manöverfunktioner fungerar som de ska. Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Onormalt hög dammutveckling.
Stoftavskiljare full.
 • Töm stoftavskiljare.
Sugkopp och/eller veckbälg är utsliten eller defekt.
 • Byt ut sugkoppen och/eller veckbälgen.
Utsugskanal igensatt.
 • Rengör utsugskanalen.
Fria verktygslängder över 145 mm.
 • Använd ett kortare insatsverktyg eller en längre sugkopp.
Stoftavskiljarens dammsugarslang är inte korrekt monterad.
 • Stick in stoftavskiljarens dammsugarslang ordentligt i sockeldelen.
Rester av borrkärnan sätter igen utsuget.
 • Ta bort borrkärnan med borrkax.
Avståndet mellan hammarborrkronan och insugningsröret är för stort.
 • Använd endast Hilti hammarborrkronor.
Dammsugarmodulen lossnar
Dammsugarmodul är inte korrekt monterad.
 • Montera dammsugarmodulen enligt bruksanvisningen. Sockeldelen måste monteras i rätt position.
Sockeldel och/eller verktygshals är oljiga eller flottiga.
 • Ta bort olja och fett med en trasa från sockeldelen och utsidan av verktygshalsen.
Extrahandtaget har inte dragits åt.
 • Dra åt extrahandtaget.
Extrahandtaget är trasigt.
 • Byt ut extrahandtaget.
Adaptern är inte monterad.
 • Montera adaptern.
Dammsugarmodulen går inte att demontera.
Extrahandtagets spännband har inte lossats tillräckligt
 • Lösgör extrahandtaget ytterligare för att lossa spännbandet mer.
Permanent akustisk signal från stoftavskiljaren.
Upphöjningarna på veckbälgen är utslitna.
 • Byt ut veckbälgen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Länken finns också som en QR-kod i slutet av bruksanvisningen.