Språk

PD-I

Svenska

Uppgifter för dokumentation

Skrivsätt

Varningssymboler

Följande varningssymboler används:
Image alternative FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
Image alternative VARNING! Anger en potentiell risksituation som skulle kunna leda till allvarlig personskada eller dödsolycka.
Image alternative FÖRSIKTIGT! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Övriga symboler

Följande övriga symboler används:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative På/av-knapp
Image alternative Mätknapp
Image alternative Menyknapp
Image alternative Raderingsknapp (Clear)
Image alternative Högerknapp
Image alternative Vänsterknapp

Typografiska markörer

I denna tekniska dokumentation används följande typografiska kännetecken för att framhäva viktiga passager i texten:
1
Siffrorna hänvisar till olika bilder.

Om denna dokumentation

 • Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder instrumentet.
 • Läs också igenom den utförliga bruksanvisningen på instrumentet , samt eventuella kompletterande anvisningar och uppdateringar på www.hilti.com .
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med instrumentet.
 • Se till att bruksanvisningen följer med instrumentet om detta lämnas till en annan användare.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Laserdistansmätare
PD-I
Generation
01
Serienr

Laserinformation på instrumentet

Laserinformation
Laserinformation
Image alternative Laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2007 och motsvarande CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Laserklass 2. Titta inte in i strålen. Rikta inte strålen mot andra personer eller mot områden där det kan befinna sig andra personer som inte deltar i arbetet med lasern.
Image alternative Återvinn avfallet

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Öppnas produkten på ett felaktigt sätt kan det tränga ut laserstrålar som överskrider klass 2. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om.
 • Kontrollera alltid före start att produkten fungerar korrekt.
 • Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
 • Mätresultatet kan bli förvanskat om mätningsförhållandena snabbt ändras, t.ex. av personer som springer igenom mätstrålen.
 • Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Låt Hilti kundservice reparera eventuella skador.
 • Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
 • Även om produkten är konstruerad för användning på byggplatser bör du hantera den varsamt, i likhet med andra mätinstrument.
 • Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
 • Produkten är inte avsedd för barn.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.

Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker

 • Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Säkra arbetsområdet och se till att laserstrålen inte riktas mot andra personer eller mot dig själv när produkten används.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Säkert arbete med laserinstrument

 • Instrument i laserklass 2/Class II bör endast användas av utbildad personal.
 • Laserstrålar bör inte riktas i ögonhöjd.
 • Säkerhetsåtgärder bör vidtas så att laserstrålen inte oavsiktligt träffar reflekterande ytor.
 • Vidta åtgärder som förhindrar att personer tittar direkt in i strålen.
 • Laserstrålen bör inte passera obevakade områden.
 • Stäng av lasern när den inte används.
 • Laserinstrument som inte används ska förvaras på platser dit obehöriga inte har tillträde.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om enheten uppfyller de höga kraven i gällande direktiv kan Hilti inte utesluta möjligheten att den kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs. Instrumentet uppfyller villkoren för klass A; störningar i bostadsområden går inte att utesluta.
Gäller endast Korea: Denna laserdistansmätare är avsedd för de elektromagnetiska vågor som förekommer i kommersiella lokaler (klass A). Som användare bör du tänka på detta och inte använda laserdistansmätaren i bostadsutrymmen.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Bakre stoppytor
 2. Lysdiod, referensindikator bakre anslag
 3. Vänsterknapp
 4. Menyknapp
 5. Mätknapp
 6. Grafisk display
 7. Lysdiod, referensindikator främre anslag
 8. På/av-knapp
 9. Högerknapp
 10. Fäste för handledsrem
 11. Raderingsknapp (Clear)
 12. ¹/₄"-gänga
 13. Mätspets
 14. Laserutgång och mottagningslins
 15. ¹/₄"-gänga

Användning enligt föreskrifter

Den beskrivna produkten är en laserdistansmätare. Den är avsedd för såväl enstaka som kontinuerliga avståndsmätningar.

Avståndet går att mäta mot alla orörliga mål, det vill säga betong, sten, trä, plast, papper etc. Det är inte tillåtet att mäta mot prismor eller andra starkt reflekterande mål som kan leda till förvanskade resultat.
Produkten är godkänd för batterier av typen AAA.

Förklaring av displayens indikeringar

Huvudmeny
Image alternative Mätning av volymer
Image alternative Mätning av rektangulära ytor
Image alternative Välj märkningsfunktion
Image alternative Mätning av ytor och volymer
Image alternative Välj specialfunktioner
Image alternative Välj trapetsfunktion
Image alternative Välj pythagorasfunktion
Image alternative Välj inställningar
För horisontella och diagonala avstånd krävs minst en rät vinkel.
Image alternative Välj indirekta mätningar
För mätningar av orörliga objekt som väggar krävs inga bestämda vinklar.
Allmänna symboler
Image alternative Batteriernas laddningsstatus
Image alternative Mätstickan är inte utfälld
Image alternative Mätstickan är utfälld
Image alternative Mätning
Image alternative Addera avstånd
Image alternative Subtrahera avstånd
Image alternative Välj
Image alternative Välj inte
Image alternative Välj mättidpunkt
Image alternative Välj miniräknare
Undermeny för mätning av ytor och volymer
Image alternative Mätning av rektangulära ytor
Image alternative Mätning av trehörniga ytor
Image alternative Mätning av volymer
Image alternative Mätning av cylindervolym
Undermeny för specialfunktioner
Image alternative Välj automatisk ljusstyrkesensor
Image alternative Välj min./max. deltafunktion
Image alternative Välj märkningsfunktion
Image alternative Fastställ målningsyta
Image alternative Välj timer
Image alternative Välj offsetfunktion
Image alternative Välj dataminne
Undermeny för trapetsfunktion
Image alternative Mät tre avstånd
Image alternative Mät två avstånd, en vinkel
Undermeny för pythagorasfunktion
Image alternative Enkel pythagoras
Image alternative Dubbel pythagoras
Image alternative Sammansatt pythagoras
Undermeny för inställningar
Image alternative Mätenhet. Välj mätenhet:Image alternativemeter Image alternativecentimeter Image alternativemillimeter
Image alternative Mätreferenser. Välj mätreferens: Image alternativeframkant Image alternativegänga baksida Image alternativegänga bas
Image alternative Vinkelenhet. Välj vinkelenhet: Image alternativestigning i procent Image alternativemetriska enheter Image alternativebrittiska/amerikanska enheter Image alternativestigning i vinkelgrader
Image alternative Välj expertläge
Image alternative Ändra i favoritlista
Image alternative Aktivera skala
Image alternative Med ljud/ljudlöst
Image alternative Välj permanent laser
Image alternative Välj lutningsindikering
Image alternative Utför kalibrering av lutningssensorn
Image alternative Visa enhetsinformation
Image alternative Ställ tillbaka till fabriksinställningar
Undermeny för indirekta mätningar
Image alternative Mätning av indirekt horisontellt avstånd
Image alternative Mätning av indirekt vertikalt avstånd
Image alternative Mätningar på ovansidan

Leveransinnehåll

Laserdistansmätare, 2 batterier, bruksanvisning, tillverkarcertifikat.
Fler systemprodukter för din produkt hittar du i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com .

Teknisk information

Drifttid
Rumstemperatur: upp till 5000 mätningar
Drifttemperatur
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Precision vid avståndsmätning (2σ, standardavvikelse)
±1,0 mm
Precision vid lutningsmätning (2σ, standardavvikelse)
±0,2°
Vikt (inklusive batterier)
165 g
(5,8 oz)
Förvaringstemperatur
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Laserklass enligt EN 60825-1:2007
Laserklass 2
Kapslingsklass enligt IEC 60529
IP 65
Strömförsörjning
1,5 V

Användning

Grundfunktioner

Använd vänster- eller högerknappen för att gå till önskad funktion.
 • Använd mätknappen för att välja en funktion.

Sätta in batterier

Se till att vända batterierna rätt. Byt alltid batterierna parvis. Använd aldrig skadade batterier.
Image alternative
 • Fäll upp batterifacket och sätt i batterierna.

Till- och frånkoppling av laserdistansmätaren

 1. Tryck i avstängt tillstånd på på/av-knappen eller mätknappen för att slå på instrumentet.
 2. Tryck i påslaget tillstånd på på/av-knappen för att stänga av instrumentet.

Mätning med mätspetsar

Image alternative
 1. Fäll ut mätspetsen till 90° vinkel. Mätspetsen kan nu användas som anslag.
  Mätspetsen hjälper till vid nivellering av instrumentet när målet är en fast position. Detta gäller framför allt vid indirekt, trapets- och pythagorasmätning, eftersom resultaten här beror på uppskattningsvärden.
  För svårtillgängliga ställen används mätförlängningen PDA 72. Instrumentet känner automatiskt av mätförlängningen. En bekräftelseruta kan visas i displayen.
 1. Fäll ut mätspetsen till 180° vinkel. Mätreferensen justeras automatiskt.

Mätning med måltavla

Image alternative
 1. Använd måltavlan för att mäta avstånd vid följande ogynnsamma förhållanden:
  • Väggen reflekterar inte på grund av sin yta.
  • Mätpunkten ligger inte på en yta.
  • Avståndet som ska mätas är för stort.
  • Ljusförhållandena är ogynnsamma (starkt solljus).
 2. Vid mätningar med måltavla ska 1,2 mm adderas till det uppmätta avståndet.

Utföra enstaka mätning

 1. Tryck en gång på mätknappen för att aktivera laserstrålen.
 2. Håll laserstrålen mot målpunkten.
 3. Tryck en gång på mätknappen för att utföra mätningen.
  • Det uppmätta avståndet visas på den nedre raden på displayen.
  • Mätvärdet från föregående mätning visas på den övre raden på displayen.
 4. Vill du göra ytterligare en mätning håller du lasern mot målpunkten och startar mätningen på nytt med mätknappen.

Utföra en kontinuerlig mätning

Under den kontinuerliga mätningen görs och visas 6–10 mätningar per sekund. Laserdistansmätaren kan flyttas i förhållande till målet ända tills önskat avstånd uppnås.
 1. Håll mätknappen nedtryckt i två sekunder.
  • Är ljudsignalen inkopplad hörs en signal.
 2. Flytta laserdistansmätaren fram mot eller bort från målet tills avståndet blir det önskade.
 3. Tryck en gång på mätknappen.
  • Det uppmätta avståndet visas på den nedre raden på displayen.
  • Mätvärdet från föregående mätning visas på den övre raden på displayen.

Mätning av volymer

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
 3. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.

Mätning av rektangulära ytor

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten för rumsbredden och tryck på mätknappen.
 2. Rikta in instrumentet mot målpunkten för rumslängden och tryck på mätknappen.

Märkningsfunktion

 1. Ange avståndet manuellt. Välj tangentsymbol med vänster- resp. högerknappen och bekräfta med mätknappen.
 2. Välj siffror och bekräfta med mätknappen.
 3. Bekräfta värdet med hjälp av bocksymbolen i nedre högra hörnet.
 4. Välj flaggsymbolen.
  • Det avstånd du har valt visas nu inom två flaggor.
 5. Tryck på mätknappen för att starta mätningen.
  • Pilarna på skärmen visar i vilken riktning du ska föra instrumentet. Om målavståndet uppnås visas svarta pilar ovanför och under avståndet.
 6. För att flerdubbla avståndet, flyttar du instrumentet igen. På höger sida visas hur ofta du redan har avverkat avståndet.
 7. Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.
  När märkningsavståndet har uppnåtts visas den aktuella referensen på displayen.
  I stället för manuell inmatning kan du även mäta det avstånd som krävs. Välj symbolen för enstaka mätning och bekräfta genom att trycka på mätknappen.

Specialfunktioner

Automatisk ljusstyrkesensor

 • Välj symbolen för automatisk ljusstyrkesensor i menyn Specialfunktioner.
  Den automatiska ljusstyrkesensorn sänker automatiskt displayens ljusstyrka i mörkare miljöer. På så sätt håller batteriet längre.

Min./max. deltafunktion

 1. Välj symbolen för min./max. deltafunktion i menyn Specialfunktioner.
 2. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
 3. Tryck på mätknappen för att stoppa mätningen.
  • De senast uppmätta avstånden visas på visningsraden.

Målningsyta

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten för första rumslängden och tryck på mätknappen.
  • Resultatet sparas som mellanresultat.
 2. Rikta in instrumentet för nästa rumslängd och utför mätningen genom att trycka på mätknappen.
  • Det andra resultatet visas mellanresultatstabellen. Det fetmarkerade mellanresultatet är summan av de uppmätta rumslängderna.
 3. Upprepa proceduren tills alla rumslängder har mätts.
 4. Tryck på högerknappen för att växla till rumshöjd och bekräfta med mätknappen.
 5. Rikta in instrumentet för rumshöjd och utför mätningen.
  • Rumshöjden mäts och visas på mellanraden. Målningsytan beräknas direkt och visas på resultatraden.

Timer

 1. Välj symbolen för timer i menyn Specialfunktioner.
 2. Ställ in timern på 2, 5 eller 10 sekunder och bekräfta med mätknappen.
 3. Välj mätsymbolen för att starta tidsfördröjd mätning.

Dataminne

 1. Välj symbolen för dataminne i menyn Specialfunktioner.
  Instrumentet sparar upp till 30 indikeringar, inklusive grafiksymbolerna. Om dataminnet redan har 30 sparade indikeringar, raderas den äldsta indikeringen automatiskt när en ny sparas.
 2. För att radera dataminnet håller du C-knappen på dataminnesdisplayen nedtryckt i två sekunder.

Trapetsfunktion

Trapetsfunktion (3 avstånd)

 1. Välj symbolen för trapetsfunktion (tre avstånd) i menyn Trapetsfunktioner.
 2. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
  • Efter mätning av det första avståndet fortsätter grafiken automatiskt till nästa mätning.
 3. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
 4. Rikta in instrumentet mot den tredje målpunkten och tryck på mätknappen.

Trapetsfunktion med lutning (2 avstånd, 1 vinkel)

 1. Välj symbolen för trapetsfunktion med lutning i menyn Trapetsfunktioner.
 2. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
 3. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.

Pythagorasfunktion

Enkel pythagoras

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
  För att få fram exakta mätresultat måste det andra avståndet vara vinkelrätt mot målavståndet.

Dubbel pythagoras

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
  För att få fram exakta mätresultat måste det andra avståndet vara vinkelrätt mot målavståndet.
 3. Rikta in instrumentet mot den tredje målpunkten och tryck på mätknappen.

Sammansatt pythagoras

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
 3. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.

Inställningar

Ändra i favoritlista

 1. Gå till funktionen som du vill ändra och bekräfta med mätknappen.
 2. Gå till önskad funktion och bekräfta med mätknappen.

Aktivera skala

 1. Ställ in siffra och bekräfta värdet med mätknappen.
 2. Bekräfta värdet genom att trycka på bocksymbolen.

Kalibrering av lutningssensor

 1. Lägg instrumentet på en plan yta och tryck på mätknappen.
 2. Vrid instrumentet 180° och tryck på mätknappen.
  • Lutningssensorn har nu kalibrerats.

Indirekta mätningar

Indirekt horisontellt avstånd

 • Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
  • Avstånd och lutningsvinkel mäts och visas på mellanraden.
  • Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

Indirekt vertikalt avstånd (2 vinkel, 2 avstånd)

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
  • Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
  • Grafiken fortsätter automatiskt till mätning av det andra avståndet.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
  • Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

Mätningar på ovansidan

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
  • Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
  • Grafiken fortsätter automatiskt till mätning av det andra avståndet.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
  • Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

Indirekt vertikalt avstånd II (2 vinkel, 1 avstånd)

 1. Rikta in instrumentet mot målpunkten och tryck på mätknappen.
  • Det första avståndet samt vinkeln mäts och visas på mellanraden.
  • Grafiken fortsätter automatiskt till mätning av det andra avståndet.
 2. Rikta in instrumentet mot nästa målpunkt och tryck på mätknappen.
  • Målavståndet beräknas direkt och visas på resultatraden.

Underhåll, transport och förvaring

Rengöring

 • Rör inte vid linsen med fingrarna.
 • Rengör linsen med renblåsning med torr luft eller genom att torka av den med en ren, mjuk duk.
 • Använd inga andra vätskor än ren alkohol eller vatten.

Transport

Vid transport av produkten ska batterierna isoleras eller tas ut ur produkten.
 • Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.

Förvaring och torkning

 • Förvara inte produkten i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.
 • Observera de temperaturgränsvärden för förvaring eller transport av utrustningen som anges i den tekniska informationen.
 • Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada. Risker med felaktig avfallshantering.
 • Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan följande hända: Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser. Om batterier skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön. Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Enligt EU:s direktiv som avser uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Elektriska enheter får inte kastas i hushållssoporna!

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vi försäkrar på eget ansvar att produkten överensstämmer med följande direktiv och standarder.
Beteckning
Laserdistansmätare
Typbeteckning
PD-I
Generation
01
Konstruktionsår
2010
Tillämpade direktiv:
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
Tillämpade standarder:
 • EN ISO 12100
Teknisk dokumentation finns hos:
 • Typgodkännande för elverktyg
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Tyskland
Schaan, 2015-06
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management/Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems/BU Measuring Systems)