Språk

SF 6-A22
SF 6H-A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Borrning utan slag
Image alternative Borrning med slag (hammarborrning)
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut
Image alternative Likström
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Den beskrivna produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Borrskruvdragare
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generation
01
Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd elverktyg med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elprodukter
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elprodukter är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd produkten, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används produkten på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Kontakta läkare om vätskan kommer i kontakt med ögonen.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för skruvdragaren

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget.
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Stäng genast av elverktyget om insticksverktyget blockeras. Elverktyget kan vridas i sidled.
 • Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger det ifrån dig.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Vridbart sidohandtag
 2. Chuck (snabbchuck/sexkantschuck)
 3. Inställningsring för vridmoment och funktion
 4. Brytare med två växlar
 5. Omkopplare för höger- och vänstervarv med tillkopplingsspärr
 6. Strömbrytare (med elektronisk varvtalsreglering)
 7. Vibrationsdämpat handtag
 8. Belysning
 9. Bälteshake (tillval)
 10. Batteri
 11. Laddningsstatus- och felindikering (litiumjonbatteri)
 12. Utlösningsknapp med extrafunktion för aktivering av laddningsindikeringen

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är en handhållen batteridriven borrskruvdragare. Den är avsedd att användas för skruvdragning, samt borrning i stål, trä och plast, lättbetong och tegel.

 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 22 med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Leveransinnehåll

Borrskruvdragare, sidohandtag, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.com

Indikering för litiumjonbatterier

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget indikeras med litiumjonbatteriets lampor. Tryck på en av litiumjonbatteriets utlösningsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar, verktyget är färdigt att användas.
Laddningsstatus: < 10 %
1 lysdiod blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Batteriet är överhettat.
4 lysdioder blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Verktyget är överlastat eller överhettat.
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp.
Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets lysdioder för laddningsindikering börjar blinka.

Överbelastnings- och överhettningsindikering

Verktyget är utrustat med elektroniskt överlastskydd och överhettningsskydd. Vid överlastning eller överhettning stängs verktyget av automatiskt. Om strömbrytaren släpps ut och trycks in igen kan det leda till aktiveringsfördröjning (avkylningsfas för verktyget).

Teknisk information

Borrskruvdragare


SF 6-A22
Märkspänning
21,6 VDC
Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
3,1 kg
Varvtal
1:a växeln
0 varv/min … 480 varv/min
2:a växeln
0 varv/min … 1 600 varv/min
Vridmoment (lågt skruvningsförhållande) Image alternative
≤ 50 Nm
Slagtal
·/·

SF 6H-A22
Märkspänning
21,6 VDC
Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
3,1 kg
Varvtal
1:a växeln
0 varv/min … 480 varv/min
2:a växeln
0 varv/min … 1 600 varv/min
Vridmoment (lågt skruvningsförhållande) Image alternative
≤ 50 Nm
Slagtal
28 800 varv/min

Tillåten diameter för insatsverktyg

Ø Spännområde snabbchuck
1,5 mm … 13 mm
Ø Träborrning (hårt)
1,5 mm … 20 mm
Ø Träborrning (mjukt)
1,5 mm … 32 mm
ØMetallborr
1,5 mm … 13 mm
Ø Borrning i betong/tegel (borrning med slag)
4 mm … 12 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden

SF 6-A22
SF 6H-A22
Ljudtrycksnivå (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

SF 6-A22
SF 6H-A22
Vibrationsemissionsvärde för borrning i metall (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Osäkerhet vid borrning i metall (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsvärde för borrning med slag i betong (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Osäkerhet vid borrning med slag i betong (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Användning

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Det finns risk för att borrskruvdragaren startar utan att det är meningen.
 • Kontrollera att borrskruvdragaren är frånkopplad och tillkopplingsspärren aktiverad innan batteriet sätts in.
FÖRSIKTIGHET
Elfara. Nedsmutsade kontakter kan leda till kortslutning.
 • Försäkra dig om att såväl batteripolerna som kontakterna på borrskruvdragaren är rena och fria från främmande partiklar innan du sätter i batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om batteriet inte sitter korrekt kan det falla ur instrumentet.
 • Kontrollera att batteriet sitter korrekt i instrumentet så att det inte faller ut och riskerar att skada någon.
Image alternative
 • Sätt in batteriet och kontrollera att det är ordenligt insatt i verktyget.

Ta ut batteriet

Image alternative
 • Ta ut batteriet.

Montera och ställa in sidohandtag

Image alternative
 • Montera sidohandtaget.

Sätt fast bälteshake (tillval)

VARNING
Risk för personskada. Om verktyget faller ner kan den skada dig och andra.
 • Innan du startar ett arbete ska du kontrollera att bälteshaken är korrekt fastsatt.
Med bälteshaken kan du fästa verktyget i bältet så att det ligger mot kroppen. Du väljer själv om du vill sätta fast bälteshaken på höger eller vänster sida.
Image alternative
 • Sätt in anslutningsplattan i det därför avsedda uttaget.

Sätt i eller ta ut borr

Image alternative
 • Sätt in eller ta ut borren i/ur chucken.

Sätt in eller ta ut bits/bitshållare

Image alternative
 • Sätt in bitshållaren i chucken och dra fast den.

Borrning Image alternative

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Verktyget kan få oväntad blockering och då röra sig åt sidan.
 • Använd alltid verktygets sidohandtag och håll i verktyget med båda händerna.
 • Grip alltid sidohandtaget ovanifrån.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Materialflisor från underlaget kan sprätta.
 • Använd skyddsglasögon.
Image alternative
 • Sätt inställningsringen för vridmoment och funktion på symbolen för borrning Image alternative.

Borrning med slag Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Ställ in inställningsringen så att den står på funktionen borrning med slag Image alternative.

Skruvdragning

Image alternative
 • Ställ in det vridmoment som behövs med inställningsringen för vridmoment och funktion.

Välj växel

Image alternative
 • Välj växel.

Ställa in rotationsriktning

Image alternative
 • Sätt omkopplaren för höger- och vänstervarv på höger- eller vänstervarv.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring

Transport och förvaring

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera verktyget och batterierna förpackade var för sig.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Borrskruvdragaren fungerar inte.
Batteriet är inte rätt isatt.
 • Sätt i batteriet.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Alla fyra lysdioderna blinkar.
Borrskruvdragaren fungerar inte.
Borrskruvdragaren är tillfälligt överbelastad.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.
Överhettningsskydd
 • Låt borrskruvdragaren svalna och rengör ventilationsspringan.
1 LED blinkar.
Borrskruvdragaren fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för kallt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
Batteriet är för varmt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
SF 6H-A22
Borrning med slag är inte möjligt.
Inställningsringens funktion är inte rätt inställd.
 • Ställ in inställningsringen så att den står på funktionen borrning med slag Image alternative.
Strömbrytaren kan inte tryckas in eller är spärrad.
Omkopplaren för höger- och vänstervarv står i mittenläge (transportläge).
 • Tryck omkopplaren för höger- och vänstervarv åt vänster eller höger.
Borrskruvdragaren eller batteriet blir väldigt varmt.
Elektriskt fel
 • Stäng omedelbart av borrskruvdragaren, ta ut batteriet och kontakta Hilti Service.
Borrskruvdragaren är överbelastad (överskriden applikationsgräns).
 • Kontrollera användningsfallet.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative