Språk

GX 3

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler används på produkten:
Image alternative Allmänna påbudsmärken
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Återvinn avfallet

Textmarkeringar

Markering av textställen

Beteckningar och text markeras på följande sätt:
‚ ‛
Beteckning för beskrivna reglage på bultpistolen.
« »
Text på bultpistolen

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Gasdriven bultpistol
  GX 3
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Säkert arbete med bultpistolen
 • Om bultpistolen trycks mot någon del av kroppen kan det leda till allvarliga skador ifall en infästning utlöses av misstag. Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel!
 • När applikationsspecifika fästanordningar sätts in i bultstyrningen (till exempel rundbrickor, klamrar, klämmor etc.) kan det leda till svåra kroppsskador om en infästning utlöses av misstag. Tryck aldrig med handen eller någon annan del av kroppen mot bultstyrningen när du ska sätta in en applikationsspecifik fästanordning.
 • Rikta aldrig bultpistolen mot dig själv eller någon annan person.
 • Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med bultpistolen.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd bultpistolen med förnuft. Använd inte bultpistolen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Se alltid till att spikframmatningen hakar i ordentligt när du drar tillbaka den.
 • Släpp inte spikframmatningen så att den slår framåt när du lossar spärrhaken, utan för den framåt kontrollerat. Det finns annars risk att du klämmer fingrarna.
 • Fästelementen får inte monteras i alltför hårda underlag , som till exempel svetsat stål eller gjutstål. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till brott på fästelementen.
 • Fästelementen får inte monteras i alltför mjuka underlag , som till exempel trä eller gipsplattor. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till genomslag i underlaget.
 • Fästelementen får inte sättas i alltför sköra underlag , som till exempel glas eller kakel. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till urflisning i underlaget.
 • Kontrollera innan du gör en infästning att det inte finns några personer eller föremål som kan skadas bakom underlaget.
 • Tryck inte in avtryckaren förrän du håller bultpistolen så hårt tryckt mot underlaget att bultstyrningen trycks in ända till anslaget.
 • Bär alltid skyddshandskar när du behöver utföra underhåll på en het bultpistol.
 • Vid hög infästningshastighet under längre tid kan greppytorna bli heta. Använd skyddshandskar som skydd mot brännskador.
 • Skulle bultpistolen bli överhettad tar du ut gasbehållaren och låter bultpistolen svalna. Överskrid inte den maximala infästningshastigheten.
 • När verktyget avfyras kan splitter eller bitar av magasinremsor slungas iväg. Detta material kan skada hud och ögon. Använd lämpliga ögonskydd, hörselskydd och skyddshjälm. Genom att använda personlig skyddsutrustning som dammskyddsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller lämpliga ögonskydd och hörselskydd, beroende på vilken bultpistol du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada. Även andra personer som vistas i närheten bör använda ögonskydd och skyddshjälm.
 • Använd lämpligt hörselskydd (se Bullerinformation i den tekniska informationen). Infästningen av fästelementen utlöses genom antändning av en blandning av gas och luft. Den bullerexponering som användaren utsätts för kan skada hörseln. Även personer i omgivningen bör använda lämpligt hörselskydd.
 • Håll alltid bultpistolen stadigt och i rät vinkel mot underlaget när du arbetar med infästning. Detta förhindrar att fästelementen slinter mot underlagsmaterialet.
 • Förankra aldrig ett andra fästelement på samma ställe som ett tidigare. Det kan leda till att fästelementen bryts eller kläms fast felaktigt.
 • Försök aldrig att infästa samma spik eller bult två gånger. Vid upprepad användning kan fästelementen brytas och orsaka skador.
 • Ta alltid bort gasbehållaren () och töm magasinet (), innan du byter magasin eller utför några rengörings-, service- eller underhållsarbeten, likaså före lagring eller transport, eller om du ska lämna bultpistolen oövervakad.
 • Lägg verktyget platt på golvet efter användning. Ett förlängt verktyg som lutas mot väggen kan falla ner och leda till personskador.
 • Håll inte i bakre änden av förlängningsstycket när bultpistolen svängs nedåt. På grund av den kraftiga hävstångseffekten kan man förlora kontrollen över bultpistolens svängrörelser. Det kan leda till personskador och materiella skador.
 • Kontrollera att bultpistolen och tillbehören är oskadda så att alla funktioner är garanterat problemfria och kan användas som avsett. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att enheten ska fungera felfritt. Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera bultpistolen och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att bultpistolens säkerhet upprätthålls.
 • Bultpistolen får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Använd inte bultpistolen där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Utsätt inte bultpistolen för regn och använd den inte i fuktiga och våta omgivningar.
 • Använd bultpistolen endast i välventilerade arbetsutrymmen.
 • Välj rätt kombination av bultstyrning och fästelement. En felaktig kombination kan skada bultpistolen eller försämra infästningskvaliteten.
 • Följ alltid användningsföreskrifterna .
Risker i samband med elektrisk ström
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg med t.ex. en metalldetektor för att se att där inte finns dolda elkablar, gas- eller vattenledningar.
 • Håll alltid bultpistolen enbart i det isolerade handtaget när du ska utföra arbeten där det finns risk att träffa dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
Hanteringsanvisningar för den gas som används
 • Följ anvisningarna på gasbehållaren och i den medföljande informationen.
 • Den utsläppta gasen är skadlig för lungor, hud och ögon. Håll ansikte och ögon borta från gasbehållarens fack i cirka 10 sekunder efter det att gasbehållaren tagits ut.
 • Manövrera inte ventilen på gasbehållaren för hand.
 • En person som har råkat andas in gas ska snarast föras ut i friska luften eller i ett väl ventilerat rum och placeras bekvämt. Kontakta läkare om så behövs.
 • Tillkalla läkare om en person blivit medvetslös. Placera personen i ett väl ventilerat rum och i stabilt sidoläge. Om personen inte andas, utför konstgjord andning och ge vid behov syrgas.
 • Om du får gas i ögonen ska du hålla dem öppna medan du sköljer dem i flera minuter med rinnande vatten.
 • Om du får gas på huden, tvätta kontaktytan noga med tvål och varmt vatten. Smörj därefter in området med hudkräm.
Allmän information om personlig säkerhet
 • Arbeta alltid i ergonomisk ställning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera bultpistolen i oväntade situationer.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Bultstyrning
 2. Reglage för inställning av infästningsdjup och låsspärr för bultstyrning
 3. Knappen RESET
 4. In-/utloppsventil
 5. Ventilationsspringor
 6. Bälteshake
 7. Avtryckare
 8. Handtag
 9. Spikframmatning
 10. Magasinspärr
 11. Stödfot
 12. Magasin
 13. Typskylt
 14. Gasbehållardisplay
 15. Knappen GAS
 16. Fack för gasbehållaren
 17. Lock till gasbehållarfacket

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är ett gasdrivet infästningsverktyg (en så kallad bultpistol). Den är avsedd för infästning av lämpliga fästelement i betong, stål, kalksandsten, betongtegel, putsat tegel och andra grundmaterial som lämpar sig för direktmontering.

Bultpistolen får endast användas manuellt eller med ett stångstativ (tillbehör).

Leveransinnehåll

Gasdriven bultpistol med bultstyrning, väska, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.group

Bultstyrningar

Bultstyrningen håller bultarna resp. styr spikarna och ser till att fästelementen hamnar på önskad plats i underlaget vid infästningen. För bultpistolerna GX 3 och GX 3-ME (detaljerad beteckning se typskylten) finns applikationsspecifika bultstyrningar (IF eller ME).

Fästelement

Två olika sorters fästelement kan användas med bultpistolen: Spikar och bultar. Det finns ytterligare fästanordningar för montering på bultstyrningen för olika applikationer.

Reglage för inställning av infästningsdjup och låsspärr för bultstyrning

Med skjutreglaget kan du minska infästningsdjupet. I läget EJECT låser den upp bultstyrningen så att denna kan tas bort.
Status
Betydelse
+
Standardinfästningsdjup
-
Reducerat infästningsdjup
EJECT
Låsspärr till bultstyrningen

Knappen RESET

Efter en infästning kan det hända att bultstyrningen inte återgår till ursprungsläget. Detta orsakas av ett felaktigt läge för kolven. Tryck på knappen RESET för att åtgärda kolvens felaktiga läge.
Status
Betydelse
Knappen RESET sticker ut ur höljet. Den vita randen är synlig.
Felaktigt läge för kolven
Knappen RESET är inskjuten i höljet.
Inget felaktigt läge för kolven

Stödfot

På plant underlag gör stödfoten det lättare att placera bultpistolen vinkelrätt, eftersom man då bara behöver tänka på att hålla den vinkelrätt i sidled. På ojämnt eller korrugerat underlag kan det bli nödvändigt att ta bort stödfoten för att kunna rikta in bultstyrningen vinkelrätt mot underlaget.

Bälteshake

Bälteshaken går att dra ut i två steg.
Status
Betydelse
Steg 1
Läge för upphängning i bältet
Steg 2
Läge för upphängning på stegar, ställningar, arbetsplattformar etc.

Gasbehållare

Observera säkerhetsanvisningarna som medföljer gasbehållaren!
Vid drift måste gasbehållaren ha satts in i bultpistolens gasbehållarfack.
Tryck på knappen GAS på LED-displayen för att avläsa gasbehållarens status.
Vid pauser i arbetet och före underhållsarbeten samt vid transport och lagring av bultpistolen måste gasbehållaren tas bort.

Indikering av gasbehållarens status

När du trycker på knappen GAS visas gasbehållarens status på LED-displayen.
Visningen av gasnivån fungerar inte om bultstyrningen inte är intryckt i verktyget till anslag.
Status
Betydelse
Alla fyra lysdioderna lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivån är ca 100 %.
Tre lysdioder lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivån är ca 75 %.
Två lysdioder lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivån är ca 50 %.
En lysdiod lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivån är ca 25 %.
En LED blinkar med grönt sken.
Fyllnadsnivån under 10 %. Gasbehållaren bör bytas.
En lysdiod lyser rött.
Antingen saknas gasbehållare i bultpistolen, eller är gasbehållaren felaktig, eller är den tom.
Även när fyllnadsnivån indikeras som "tom" finns det av tekniska orsaker fortfarande kvar lite gas i gasbehållaren.

Teknisk information

Bultpistol

Vikt (tom)
8,6 lb
(3,9 kg)
Användningstemperatur, omgivningstemperatur
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maximal längd på fästelementen
1,5 in
(39 mm)
Fästelementens diameter
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Slagrörelse
1,6 in
(40 mm)
Magasinkapacitet
40 + 2 spikar
Maximal infästningshastighet (Fästelement/h)
1 200
Maximal magnetisk fältstyrka
−16,5 dBµA/m
Frekvens
13 553 MHz … 13 567 MHz

Bullerinformation och vibrationsvärden

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bultpistoler med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar bultpistolens huvudsakliga användning. När bultpistolen används inom andra områden, med annan utrustning eller med otillräckligt underhåll, kan värdena bli annorlunda. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För en korrekt bedömning av exponeringen ska även den tid då verktyget inte är i ingrepp räknas in. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av bultpistol och tillbehör, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden fastställda enligt EN 15895
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA, 1s)
99 dB(A)
Ljudtrycksnivåns högsta värde på arbetsplatsen (LpC, peak)
133 dB (C)
Ljudeffektnivå (LWA)
105 dB(A)
Osäkerhet för ljudnivån
2 dB(A) / 2 dB(C)
Rekyl
Energiekvivalent acceleration, (ahw, RMS(3))
Resultat för 1 mm plåt på betong B35: 3,64 m/s2
Mätosäkerhet
0,13 m/s²

Ladda bultpistolens magasin

Ladda för infästning av spik

Installationsläge för infästning av spikar

Spikarna matas fram genom magasinet i form av spikremsor.
För infästning av spikar behövs ingen adapter för enskild infästning.

Ladda magasinet

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
 2. Skjut fram spikremsan så långt det går i magasinet.
  Spikremsor med korta spikar kan sättas i fel av misstag. Var noga med att rikta spikspetsarna framåt när du laddar med korta spikar.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.

Sätta i gasbehållaren

 1. Öppna locket till gasbehållarfacket.
 2. Ta av bakkappan från gasbehållaren.
  Ta vara på bakkappan så att du kan försluta gasbehållaren efter användning för t.ex. tömning och transport.
 3. Skjut på gasbehållaren med ventilen framåt i gasbehållarens fack tills gasbehållarklämman griper in i öppningen och hakar fast.
 4. Stäng locket till gasbehållarfacket.
 5. Tryck bultpistolen, utan att använda avtryckaren, med bultstyrningen tre gånger mot underlaget för att lufta gasledningen.

Ladda för infästning av bult

Installationsläge för infästning av bultar

Bultar måste föras in enskilda i bultstyrningen framifrån. Det krävs en adapter för enskild infästning. Bultförpackningarna innehåller en adapter för enskild infästning och medföljande monteringsinstruktioner.
För infästning av bultar måste magasinet vara tomt och en adapter för enskild infästning monterad.

Isättning av adaptern för enskild infästning

 • Sätt in adaptern för enskild infästning ().

Sätta i gasbehållaren

 • Sätt i gasbehållaren ().

Infästning av fästelement

Infästning av spikar

VARNING
Risk för personskada! Att hålla bultpistolen mot kroppen kan leda till svåra skador om en infästning utlöses av misstag.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel!
 1. Kontrollera inställningen av infästningsdjupet.
 2. Placera bultpistolen med stödfoten och bultstyrningen mot underlaget.
 3. Tryck bultpistolen med bultstyrningen mot underlaget till anslag.
 4. Kontrollera att bultstyrningen står i rät vinkel mot underlaget.
 5. Avfyra infästningen med avtryckaren.
  Det går inte att utlösa infästningen om bultstyrningen inte hålls pressad så långt det går mot underlaget.
 6. Lyft upp bultpistolen helt från underlaget efter infästningen.
 7. Ta bort gasbehållaren efter avslutat arbete eller om bultpistolen ska lämnas oövervakad ) och töm magasinet ().

Infästning av bultar

VARNING
Risk för personskada! Att hålla bultpistolen mot kroppen kan leda till svåra skador om en infästning utlöses av misstag.
 • Tryck aldrig bultstyrningen mot handen eller annan kroppsdel vid laddning av fästelement.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel!
VARNING
Risk för personskada genom nedfallande föremål! Upprepad infästning av en otillräckligt isatt spik eller bult kan försvaga infästningen. Det kan leda till att fästgodset faller ner och orsakar personskador eller materiella skador.
 • Genomför aldrig infästning för att förbättra en redan infästad spik eller bult.
 1. Kontrollera inställningen av infästningsdjupet.
 2. För in en bult i bultstyrningen.
 3. Placera bultpistolen med stödfoten och bultstyrningen mot underlaget.
 4. Tryck bultpistolen med bultstyrningen mot underlaget till anslag.
 5. Kontrollera att bultstyrningen står i rät vinkel mot underlaget.
 6. Avfyra infästningen med avtryckaren.
  Det går inte att utlösa infästningen om bultstyrningen inte hålls pressad så långt det går mot underlaget.
 7. Ta bort gasbehållaren efter avslutat arbete eller om bultpistolen ska lämnas oövervakad ).

Tömma bultpistolens magasin

Ta bort gasbehållaren

 1. Öppna locket till gasbehållarfacket.
 2. Tryck på gasbehållarklämman för att lossa gasbehållaren.
 3. Ta bort gasbehållaren från gasbehållarens fack.
 4. Sätt på bakkappan på gasbehållaren.
 5. Stäng locket till gasbehållarfacket.

Tömma magasinet

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
 2. Ta bort alla spikremsor från magasinet.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.

Borttagning av adaptern för enskild infästning

 • Ta bort adaptern för enskild infästning efter infästningen av bultar ().

Valfria arbetssteg

Kontrollera gasbehållarens status

 1. Utan att sätta an bultpistolen, tryck på knappen GAS .
 2. Avläs gasbehållarens status.

Demontera magasinet

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
 2. Ta ut lösa spikremsor ur magasinet.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.
 2. Öppna magasinlåset.
 3. Sväng magasinet framåt runt vridpunkten.
 4. Haka loss magasinet.

Sätta in magasin

 1. Öppna magasinlåset.
 2. Haka fast den främre änden på magasinet.
 3. Fäll in magasinet till anslaget i bultpistolen.
 4. Stäng magasinlåset.

Ta bort bultstyrningen

 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. Ställ skjutreglaget för bultstyrningens låsspärr i läget EJECT .
 3. Ta bort bultstyrningen.

Sätta i bultstyrningen

 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. För in bultstyrningen i skärningen i bultpistolens nos.
 3. Håll fast i bultstyrningen så att den inte faller ur, och tryck bultpistolen med bultstyrningen mot ett fast underlag tills bultstyrningen hakar fast.
 4. Kontrollera att bultstyrningen har hakat fast.
  • När bultstyrningen sitter fast står skjutreglaget för bultstyrningens låsspärr åter i position + .

Ta bort stödfoten

 1. Frigör stödfotens spärrmekanism genom att trycka lätt på den.
 2. Vrid stödfoten 90°.
 3. Ta bort stödfoten.

Montera stödfoten

 1. Sätt stödfoten vinkelrätt mot magasinet och för in den i skärningen.
 2. Vrid stödfoten 90° mot magasinet och tryck lätt tills den hakar fast.

Isättning av adaptern för enskild infästning

 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. Ta bort magasinet.
 3. Sätt in adaptern för enskild infästning.
 4. Sätt i magasinet.

Borttagning av adaptern för enskild infästning

 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. Ta bort magasinet.
 3. Ta bort adaptern för enskild infästning.
 4. Sätt i magasinet.

Åtgärder vid störning

Åtgärda kolvens felaktiga läge

 • Kontrollera läget för knappen RESET .
  Resultat 
  • Knappen RESET sticker ut ur höljet. Den vita randen är synlig.
  • Om du behöver justera kolvens läge trycker du på knappen RESET .

Avlägsnande av främmande föremål och spikar från området kring bultstyrningen

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada genom kringflygande delar! Infästning kan leda till personskador genom kringflygande delar om främmande föremål befinner sig i bultstyrningen eller om fästelement fastnat i bultstyrningen.
 • Försök aldrig att åtgärda störningar på verktyget genom att avfyra ytterligare infästningar!
 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. Töm magasinet.
 3. Ta bort magasinet.
 4. Ta bort bultstyrningen.
 5. Avlägsna främmande alla föremål och spikar från området kring bultstyrningen.
 6. Sätt i bultstyrningen.
 7. Sätt i magasinet.

Skötsel och underhåll

Skötsel av bultpistolen

 • Använd aldrig bultpistolen med igensatta ventilationsspringor!
 • Håll greppytorna fria från olja och fett.
 • Rengör bultpistolen regelbundet.
 • Använd aldrig tryckspruta, ångtvätt eller rinnande vatten vid rengöringen.
 • Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Använd inte sprayer eller liknande smörj- och skötselmedel.

Rengöring av bultpistolen

 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. Töm magasinet.
 3. Ta bort plastrester från bultstyrningen.
 4. Rengör ventilationsspringorna med en torr borste, se dock till att ingen smuts eller främmande föremål kommer in i verktyget.
 5. Rengör verktyget utvändigt med en fuktad trasa.

Transport och förvaring

Underhåll

 • Använd endast Hiltis reservdelar och förbrukningsmaterial i original för att garantera säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.group .
 • Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar inte är skadade och att reglagen fungerar som de ska.
 • Använd inte bultpistolen om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.
 • Låt Hilti -service reparera bultpistolen om den är trasig.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

 • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .

Felsökning

Vänd dig till vår Hilti Service vid störningar som inte finns i denna tabell eller som du själv inte kan åtgärda.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Fästelementen förankras ofta inte tillräckligt djupt.
För låg kraft
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Fästelementet är för långt
 • Använd kortare fästelement.
Underlaget är för hårt
 • Överväg att använda DX-verktyg.
In-/utloppsventilen är smutsig eller tilltäppt.
 • Rengör bultpistolen och var noga med hur du håller i verktyget.
Image alternative
Fästelementen förankras ofta för djupt.
För hög kraft.
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget .
Fästelementet är för kort.
 • Använd längre fästelement.
Image alternative
Brott på fästelementen.
För låg kraft
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Fästelementet är för långt
 • Använd kortare fästelement.
Underlaget är för hårt
 • Överväg att använda DX-verktyg.
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget.
 • Tryck bultpistolen vid infästning så att bultstyrningen står vinkelrät mot underlaget.
Image alternative
Krökta fästelement.
För låg kraft
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Fästelementet är för långt
 • Använd kortare fästelement.
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget.
 • Tryck bultpistolen vid infästning så att bultstyrningen står vinkelrät mot underlaget.
Image alternative
Fästelementen håller inte i underlag av stål.
För tunt underlag.
 • Välj en annan fästmetod.
Gasbehållarens innehåll räcker inte till för fästelementen i en förpackningsenhet.
Förhöjd gasförbrukning på grund av att bultpistolen ofta pressas mot underlaget utan att avfyras.
 • Undvik att pressa bultpistolen mot underlaget utan att avfyra den.
Bultpistolen går inte isär.
Kolven i fel läge
Spikidentifieringen är blockerad, och knappen RESET är inte jäms med höljet när man trycker in den.
Fästelement har klämts fast i bultmagasinet.
 • Lossa det fastklämda fästelementet.
Spiken har klämts fast under spaken vid kolvspetsen.
 • Ta bort gasbehållaren, pressa verktyget nedåt och tryck till bestämt på avtryckaren.
För hög andel infästningsfel.
Bultmagasinet hålls inte i rät vinkel mot underlaget.
 • Tryck bultpistolen vid infästning så att bultstyrningen står vinkelrät mot underlaget.
Fel typ av fästelement används.
 • Använd ett lämpligt fästelement.
Underlaget är för hårt
 • Överväg att använda DX-verktyg.
Bultpistolens fästelement förankras inte.
Spikframmatningen har inte förts framåt.
 • Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.
Inte tillräckligt med spikar i magasinen (2 spikar eller färre).
Störning i spikframmatningen
 • Använd en annan spikremsa.
 • Rengör magasinet.
Gasbehållaren är tom
LED 1 lyser med rött sken
Det finns luft i gasledningarna
 • Tryck bultpistolen tre gånger utan att fyra av.
Främmande föremål i bultstyrningsområdet
Bultpistolen är för varm
 • Låt bultpistolen svalna.
Elektronikfel
 • Ta ut gasbehållaren och sätt in den igen. Sätt in en ny gasbehållare om problemet kvarstår.
Bultpistolen är varm och går inte att avfyra även efter en paus.
Infästningshastigheten har varit betydligt över 1200 infästningar per timme.
 • Låt bultpistolen svalna.
Bultpistolens fästelement förankras inte eller bara i enstaka fall.
Miljöbetingelserna ligger utanför det tillåtna området.
 • Kontrollera att värdena ligger inom det tillåtna området enligt den tekniska informationen.
Gasbehållarens temperatur ligger utanför det tillåtna området.
 • Kontrollera att värdena ligger inom det tillåtna området enligt den tekniska informationen.
Det har bildats gasbubblor i gasdoseringssystemet.
 • Ta bort gasbehållaren och sätt dit den igen.
Bultpistolen lyftes inte helt efter infästningen.
 • Lyft upp bultpistolen helt från underlaget efter infästningen.
Fästelement går inte att ta bort från bultstyrningen.
Fästelement har klämts fast i bultmagasinet.
 • Lossa det fastklämda fästelementet.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative