Språk

GX 2

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används tillsammans med symbolerna:
Image alternative FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
Image alternative VARNING! Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
Image alternative FÖRSIKTIGT! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande illustration i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Allmänna påbudsmärken
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Återvinn avfallet

Markering av beteckningar och text

Beteckningar och text markeras på följande sätt:
‚ ‛
Beteckning för beskrivna reglage på bultpistolen.
« »
Text på bultpistolen

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Gasdriven bultpistol
  GX 2
  Generation:
  01
  Serienummer:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Dessa säkerhetsföreskrifter gäller verktyg med och utan magasin.
Säkert arbete med bultpistolen
 • Om bultpistolen trycks mot någon del av kroppen kan det leda till allvarliga skador ifall en infästning utlöses av misstag. Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel!
 • När applikationsspecifika fästanordningar sätts in i bultstyrningen (till exempel rundbrickor, klamrar, klämmor etc.) kan det leda till svåra kroppsskador om en infästning utlöses av misstag. Tryck aldrig med handen eller någon annan del av kroppen mot bultstyrningen när du ska sätta in en applikationsspecifik fästanordning.
 • Rikta aldrig bultpistolen mot dig själv eller någon annan person.
 • Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med bultpistolen.
 • Se alltid till att spikframmatningen hakar i ordentligt när du drar tillbaka den.
 • Släpp inte spikframmatningen så att den slår framåt när du lossar spärrhaken, utan för den framåt kontrollerat. Det finns annars risk att du klämmer fingrarna.
 • Fästelementen får inte monteras i alltför hårda underlag , som till exempel svetsat stål eller gjutstål. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till brott på fästelementen.
 • Fästelementen får inte monteras i alltför mjuka underlag , som till exempel trä eller gipsplattor. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till genomslag i underlaget.
 • Fästelementen får inte sättas i alltför sköra underlag , som till exempel glas eller kakel. Infästning i sådana material misslyckas lätt och kan leda till urflisning i underlaget.
 • Kontrollera innan du gör en infästning att det inte finns några personer eller föremål som kan skadas bakom underlaget.
 • Tryck inte in avtryckaren förrän du håller bultpistolen så hårt tryckt mot underlaget att bultstyrningen trycks in ända till anslaget.
 • Bär alltid skyddshandskar när du behöver utföra underhåll på en het bultpistol.
 • Vid hög infästningshastighet under längre tid kan greppytorna bli heta. Använd skyddshandskar som skydd mot brännskador.
 • Skulle bultpistolen bli överhettad tar du ut gasbehållaren och låter bultpistolen svalna. Överskrid inte den maximala infästningshastigheten.
 • När verktyget avfyras kan splitter eller bitar av magasinremsor slungas iväg. Detta material kan skada hud och ögon. Använd ögonskydd, hörselskydd och skyddshjälm! Genom att använda personlig skyddsutrustning, som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilken bultpistol du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada. Även andra personer som vistas i närheten bör använda ögonskydd och skyddshjälm.
 • Använd lämpligt hörselskydd (se Bullerinformation i den tekniska informationen). Infästningen av fästelementen utlöses genom antändning av en blandning av gas och luft. Den bullerexponering som användaren utsätts för kan skada hörseln. Även personer i omgivningen bör använda lämpligt hörselskydd.
 • Håll alltid bultpistolen stadigt och i rät vinkel mot underlaget när du arbetar med infästning. Detta förhindrar att fästelementen slinter mot underlagsmaterialet.
 • Förankra aldrig ett andra fästelement på samma ställe som ett tidigare. Det kan leda till att fästelementen bryts eller kläms fast felaktigt.
 • Ta alltid bort gasbehållaren och batteriet ) och töm magasinet ) innan du byter magasin eller utför några rengörings-, service- eller underhållsarbeten. Detta gäller även före lagring eller transport och om du ska lämna bultpistolen oövervakad.
 • Kontrollera att bultpistolen och tillbehören är oskadda så att alla funktioner är garanterat problemfria och kan användas som avsett. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att bultpistolen ska fungera felfritt. Skadade skyddsanordningar och delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera bultpistolen och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att bultpistolens säkerhet upprätthålls.
 • Bultpistolen får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Använd inte bultpistolen där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Utsätt inte bultpistolen för regn och använd den inte i fuktiga och våta omgivningar.
 • Använd bultpistolen endast i välventilerade arbetsutrymmen.
 • Välj rätt kombination av bultstyrning och fästelement. En felaktig kombination kan skada bultpistolen eller försämra infästningskvaliteten.
 • Följ alltid riktlinjerna för användning.
Risker i samband med elektrisk ström
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg med t.ex. en metalldetektor för att se att där inte finns dolda elkablar, gas- eller vattenledningar.
 • Håll alltid bultpistolen enbart i det isolerade handtaget när du ska utföra arbeten där det finns risk att träffa dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningsförande ledning kan metalliska delar av bultpistolen bli strömförande och ge dig en stöt.
Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg
 • Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du sätter i batteriet. Insättning av batteriet i ett inkopplat elverktyg kan leda till olyckor.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld. Explosionsrisk föreligger.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas. Brand‑, explosions‑ och skaderisk föreligger.
 • Se till att batterierna inte utsätts för fukt. Inträngande fukt kan orsaka kortslutning, med brännskador eller brand som följd.
 • Använd endast batterier som är godkända för verktyget. Vid användning av andra batterier, eller användning av de godkända batterierna till andra ändamål än det avsedda, finns risk för brand och explosion.
 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Ta ut batteriet ur verktyget före lagring och transport.
 • Undvik att kortsluta batteriet. Kontrollera att kontakterna på både batteri och verktyg är fria från smuts innan du sätter in batteriet i verktyget. Om batteriets kontakter kortsluts föreligger risk för brand, explosion eller frätskador.
 • Skadade batterier, som till exempel är repade, har avbrutna delar, är böjda eller har tilltryckta eller utdragna kontakter, får aldrig laddas eller användas.
 • Blir ett batteri för varmt att hålla i, kan det vara trasigt. Låt batteriet svalna på brandsäker plats. Kontrollera att inga brännbara material finns i närheten. Kontakta Hilti-service.
Hanteringsanvisningar för den gas som används
 • Följ anvisningarna på gasbehållaren och i den medföljande informationen.
 • Den utsläppta gasen är skadlig för lungor, hud och ögon. Håll ansikte och ögon borta från gasbehållarens fack i cirka 10 sekunder efter det att gasbehållaren tagits ut.
 • Manövrera inte ventilen på gasbehållaren för hand.
 • En person som har råkat andas in gas ska snarast föras ut i friska luften eller i ett väl ventilerat rum och placeras bekvämt. Kontakta läkare om så behövs.
 • Tillkalla läkare om en person blivit medvetslös. Placera personen i ett väl ventilerat rum och i stabilt sidoläge. Om personen inte andas, utför konstgjord andning och ge vid behov syrgas.
 • Om du får gas i ögonen ska du hålla dem öppna medan du sköljer dem i flera minuter med rinnande vatten.
 • Om du får gas på huden, tvätta kontaktytan noga med tvål och varmt vatten. Smörj därefter in området med hudkräm.
Allmän information om personlig säkerhet
 • Arbeta alltid i ergonomisk ställning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera bultpistolen i oväntade situationer.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Bultstyrning
 2. Reglage för inställning av infästningsdjup och låsspärr för bultstyrning
 3. Bälteshake
 4. Avtryckare
 5. Magasinspärr
 6. Stödfot
 7. Magasin
 8. Spikframmatning
 9. Ventilationsspringor
 10. Fack för gasbehållaren
 11. Batteriets låsknapp
 12. Batteriets laddningsindikering
 13. Knapp för gasbehållarens indikering
 14. Gasbehållardisplay

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är ett gasdrivet infästningsverktyg (bultpistol). Den är avsedd för infästning av fästelement (spik) i betong, stål, kalksandsten, betongtegel, putsat tegel och andra grundmaterial som är lämpade för direktmontering.

Bultpistolen, gasbehållaren, batteriet och fästelementen utgör tillsammans en teknisk enhet. Det betyder att problemfri infästning endast kan garanteras om man använder de för bultpistolen speciellt avsedda fästelement, gasbehållare och batterier som tillhandahålls av Hilti . De infästnings- och användningsrekommendationer som lämnas av Hilti gäller endast under dessa villkor.
Bultpistolen får endast användas för hand.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typ B 12 med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C 4/12-50-serien till dessa batterier.

Leveransinnehåll

Gasdriven bultpistol med bultstyrning, 2 batterier, batteriladdare, väska och bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt i ditt Hilti -center eller online på adressen: www.hilti.group

Bultstyrning

Bultstyrningen håller bultarna resp. styr spikarna och ser till att fästelementen hamnar på önskad plats i underlaget vid infästningen.

Reglage för inställning av infästningsdjup och låsspärr för bultstyrning

Med skjutreglaget kan du minska infästningsdjupet. I läget EJECT låser den upp bultstyrningen så att denna kan tas bort.
Status
Betydelse
+
Standardinfästningsdjup
-
Reducerat infästningsdjup
EJECT
Låsspärr till bultstyrningen

Stödfot

På plant underlag gör stödfoten det lättare att placera bultpistolen vinkelrätt, eftersom man då bara behöver tänka på att hålla den vinkelrätt i sidled. På ojämnt eller korrugerat underlag kan det bli nödvändigt att ta bort stödfoten för att kunna rikta in bultstyrningen vinkelrätt mot underlaget.

Bälteshake

Bälteshaken går att dra ut i tre steg.
Status
Betydelse
Steg 1
Läge för upphängning i bältet
Steg 2
Läge för upphängning på stegar, ställningar, arbetsplattformar etc.
Steg 3
Bälteshaken borttagen

Gasbehållare

Observera säkerhetsanvisningarna som medföljer gasbehållaren!
Vid drift måste gasbehållaren ha satts in i bultpistolens gasbehållarfack.
Tryck på knappen GAS på LED-displayen för att avläsa gasbehållarens status.
Vid pauser i arbetet och före underhållsarbeten samt vid transport och lagring av bultpistolen måste gasbehållaren tas bort.

Indikering av gasbehållarens status

När du trycker på knappen GAS visas gasbehållarens status på LED-displayen.
Status
Betydelse
Alla fyra lysdioderna lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivå 100–75 %.
Tre lysdioder lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivå 75–50 %.
Två lysdioder lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivå 50–25 %.
En lysdiod lyser med grönt sken.
Fyllnadsnivå 25–10 %.
En lysdiod blinkar med grönt sken.
 • Fyllnadsnivån under 10 %. Gasbehållaren bör bytas.
 • Gasbehållaren är tom eller fungerar inte. Gasbehållaren bör bytas.
Även när fyllnadsnivån indikeras som "tom" finns det av tekniska orsaker fortfarande kvar lite gas i gasbehållaren.
En lysdiod blinkar med rött sken.
Gasbehållare saknas i bultpistolen, eller så är den av fel typ.

Indikering av batteriladdningsnivån

När du trycker på batteriets låsknapp visar displayen status för batteriet och bultpistolen.
Status
Betydelse
Alla fyra lysdioderna lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 75–100 %.
Tre lysdioder lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 50–75 %.
Två lysdioder lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 25–50 %.
En lysdiod lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 10–25 %.
En lysdiod blinkar med grönt sken.
Laddningsnivån under 10 %. Bultpistolen är klar för drift
En lysdiod blinkar med grönt sken.
Bultpistolen är överbelastad eller överhettad och därför inte klar för drift.

Teknisk information

Bultpistol

Vikt (tom)
3,9 kg
Användningstemperatur, omgivningstemperatur
−10 ℃ … 45 ℃
Maximal längd på fästelementen
39 mm
Fästelementens diameter
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Slagrörelse
20 mm
Magasinets kapacitet för spikremsor med 10 spikar (Magasinkapacitet)
1 … 4
Maximal infästningshastighet (Fästelement/h)
1 200
Maximal magnetisk fältstyrka
−7,6 dBµA/m
Frekvens
13 553 MHz … 13 567 MHz

Bullerinformation och vibrationsvärden

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika bultpistoler med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar bultpistolens huvudsakliga användning. När bultpistolen används inom andra områden, med annan utrustning eller med otillräckligt underhåll, kan värdena bli annorlunda. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För en korrekt bedömning av exponeringen ska även den tid då verktyget inte är i ingrepp räknas in. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av bultpistol och tillbehör, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden fastställda enligt EN 15895
Ljudtrycksnivå på arbetsplatsen (LpA, 1s)
96 dB(A)
Ljudtrycksnivåns högsta värde på arbetsplatsen (LpC, peak)
130 dB (C)
Ljudeffektnivå (LWA, 1s)
100 dB(A)
Osäkerhet för ljudnivån
2 dB(A) / 2dB(C)
Rekyl
Energiekvivalent acceleration, (ahw, RMS(3))
Resultat för 1 mm plåt på betong C40: 3,69 m/s2
Osäkerhet
0,22 m/s²

Ladda bultpistolens magasin

Installationsläge för infästning av spikar

Spikarna matas fram genom magasinet i form av spikremsor.

Ladda magasinet

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
 2. Skjut fram spikremsan så långt det går i magasinet.
  Spikremsor med korta spikar kan sättas i fel av misstag. Var noga med att rikta spikspetsarna framåt när du laddar med korta spikar.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.

Sätta i gasbehållare

 1. Ska du sätta in en ny gasbehållare måste du först ta bort dess transportsäkring.
 2. Öppna locket till gasbehållarfacket.
 3. Skjut in gasbehållaren med påsatt doseringsventil i den roterande adaptern i facket för gasbehållaren.
 4. Stäng locket till gasbehållarfacket.

Sätta i batteriet

 1. Kontrollera att kontakterna mellan batteri och bultpistol är fria från skador och från främmande föremål.
 2. Skjut in batteriet tills du hör att det snäpper på plats.
  • När batteriets sätts i tänds lysdioderna som indikerar laddningsstatus för en kort stund.
FÖRSIKTIGHET
Risker orsakade av nedfallande batteri. Om batteriet inte är ordentligt låst kan det falla ut under arbetet.
 • Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
 1. Kontrollera att batteriet sitter säkert på plats i bultpistolen.

Infästning av spikar

VARNING
Risk för personskada! Att hålla bultpistolen mot kroppen kan leda till svåra skador om en infästning utlöses av misstag.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel!
 1. Kontrollera inställningen av infästningsdjupet.
 2. Placera bultpistolen med stödfoten och bultstyrningen mot underlaget.
 3. Tryck bultpistolen mot underlaget så långt det går.
 4. Kontrollera att bultstyrningen står i rät vinkel mot underlaget.
 5. Avfyra infästningen med avtryckaren.
  Det går inte att utlösa infästningen om bultpistolen inte hålls pressad så långt det går mot underlaget.
 6. Lyft upp bultpistolen helt från underlaget efter infästningen.
 7. Ska du avsluta arbetet eller lämna bultpistolen obevakad för en stund, måste du ta ut gasbehållaren ) och batteriet ) och tömma magasinet ).

Tömma bultpistolens magasin

Ta ut batteriet

 • Tryck samtidigt på de båda låsknapparna och dra ut batteriet ur bultpistolen.

Ta bort gasbehållaren

 1. Öppna facket för gasbehållaren.
 2. Ta bort gasbehållaren.
 3. Stäng facket för gasbehållaren.

Tömma magasinet

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
 2. Ta bort alla spikremsor från magasinet.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.

Valfria arbetssteg

Avlägsna transportsäkringen på en ny gasbehållare

Image alternative
 1. Ta bort transportsäkringen tillsammans med doseringsventilen som sitter i den från gasbehållaren.
 2. Ta ut doseringsventilen ur transportsäkringen.
 3. Sätt doseringsventilens främre spår mot läppen på gasbehållaren.
 4. Tryck det bakre spåret på doseringsventilen hårt mot gasbehållarens läpp, tills det hörs att spåret häktar fast mot läppen och doseringsventilen ligger an plant.

Kontrollera gasbehållarens status

 1. Tryck på knappen GAS med batteriet insatt, men utan att pressa bultpistolen mot underlaget.
 2. Avläs gasbehållarens status.

Demontera magasinet

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
  Magasinet går inte att ta ut om inte spikframmatningen dragits tillbaka till spärrläget.
 2. Ta ut lösa spikremsor ur magasinet.
 3. Öppna magasinlåset.
 4. Sväng magasinet framåt runt vridpunkten.
 5. Haka loss magasinet.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.

Sätta in magasin

 1. Dra spikframmatningen bakåt tills den häktar fast.
  Magasinet går inte att sätta in om inte spikframmatningen dragits tillbaka till spärrläget.
 2. Haka fast den främre änden på magasinet.
 3. Fäll in magasinet till anslaget i bultpistolen.
 4. Stäng magasinlåset.
VARNING
Klämrisk! När spikframmatningen släpps finns det risk att klämma fingrarna.
 • Låt inte spikframmatningen slå framåt, utan för den kontrollerat fram till stoppläget.
 1. Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.

Ta bort bultstyrningen

 1. Ta ut batteriet.
 2. Ta bort gasbehållaren.
 3. Töm magasinet.
 4. Ställ skjutreglaget för bultstyrningens låsspärr i läget EJECT .
 5. Ta bort bultstyrningen.

Sätta i bultstyrningen

 1. Ta bort gasbehållaren.
 2. Ta ut batteriet.
 3. Töm magasinet.
 4. Tryck bultstyrningens upplåsningsknapp i pilens riktning till läget EJECT och håll kvar den där.
  Bultstyrningen går endast att sätta in när låsknappen hålls i läget EJECT .
 5. Tryck in bultstyrningen i spåret i bultpistolens nos tills du hör att den låser fast.
 6. Kontrollera att bultstyrningen sitter ordentligt.

Ta bort stödfoten

 1. Frigör stödfotens spärrmekanism genom att trycka lätt på den.
 2. Sväng stödfoten så långt att den går att ta loss ur spåret.

Montera stödfoten

 1. För in stödfoten i spåret.
 2. Fäll stödfoten nedåt så att den hakar fast.

Åtgärder vid störning

Avlägsnande av främmande föremål från området kring bultstyrningen

 1. Ta ut batteriet.
 2. Ta bort gasbehållaren.
 3. Töm magasinet.
 4. Ta bort magasinet.
 5. Ta bort bultstyrningen.
 6. Avlägsna alla främmande föremål från området kring bultstyrningen.
 7. Sätt i bultstyrningen.
 8. Sätt i magasinet.

Skötsel och underhåll

Skötsel av bultpistolen

 • Rengör bultpistolen regelbundet med en trasa.
 • Håll greppytorna fria från olja och fett.
 • Använd aldrig tryckspruta, ångtvätt eller rinnande vatten vid rengöringen.
 • Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Använd inte sprayer eller liknande smörj- och rengöringsmedel.
 • Använd aldrig bultpistolen med igensatta ventilationsspringor!

Rengöring av bultpistolen

Bultpistolen måste underhållas och rengöras regelbundet. Vi rekommenderar rengöringsservice senast efter 25 000 infästningar.
 • Rengör eller låt rengöra bultpistolen när fel, som t.ex. tändfel, inträffar flera gånger.
 • Använd vid rengöring den rengöringssats som går att beställa som tillbehör. Följ de illustrerade rengöringsanvisningar som medföljer satsen.

Underhåll

 • Använd endast Hiltis reservdelar och förbrukningsmaterial i original för att garantera säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.group .
 • Kontrollera regelbundet att verktygets yttre delar inte är skadade och att reglagen fungerar som de ska.
 • Använd inte bultpistolen om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.
 • Låt Hilti -service reparera bultpistolen om den är trasig.

Felsökning

Vänd dig till vår Hilti Service vid störningar som inte finns i denna tabell eller som du själv inte kan åtgärda.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Fästelementen förankras ofta inte tillräckligt djupt.
För låg kraft
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Fästelementet är för långt
 • Använd kortare fästelement.
Underlaget är för hårt
 • Överväg att använda DX-verktyg.
Image alternative
Fästelementen förankras ofta för djupt.
För hög kraft.
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget .
Fästelementet är för kort.
 • Använd längre fästelement.
Image alternative
Brott på fästelementen.
För låg kraft
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Fästelementet är för långt
 • Använd kortare fästelement.
Underlaget är för hårt
 • Överväg att använda DX-verktyg.
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget.
 • Använd stödfoten om underlaget är plant och kontrollera att den har kontakt med underlaget (se Stödfot).
Image alternative
Krökta fästelement.
För låg kraft
  • Ställ reglaget för inställning av infästningsdjup i läget + .
Fästelementet är för långt
 • Använd kortare fästelement.
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget.
 • Använd stödfoten om underlaget är plant och kontrollera att den har kontakt med underlaget (se Stödfot).
Image alternative
Fästelementen håller inte i underlag av stål.
För tunt underlag.
 • Välj en annan fästmetod.
Gasbehållarens innehåll räcker inte till för fästelementen i en förpackningsenhet.
Förhöjd gasförbrukning på grund av att bultpistolen ofta pressas mot underlaget utan att avfyras.
 • Undvik att pressa bultpistolen mot underlaget utan att avfyra den.
Bultstyrningen fjädrar inte ut fullständigt efter infästning.
Fästelement har klämts fast i bultstyrningen.
 • Ta bort bultstyrningen.
 • Lossa det fastklämda fästelementet.
 • Rengör bultstyrningen.
 • Avlägsna främmande föremål från området kring bultstyrningen.
För hög andel infästningsfel.
Bultstyrningen hålls inte i rät vinkel mot underlaget.
 • Använd stödfoten om underlaget är plant och kontrollera att den har kontakt med underlaget (se Stödfot).
Fel typ av fästelement används.
 • Använd ett lämpligt fästelement.
Underlaget är för hårt
 • Överväg att använda DX-verktyg.
Bultpistolens fästelement förankras inte.
Spikframmatningen har inte förts framåt.
 • Lossa spikframmatningens spärr och skjut fram den ända till anslaget.
Otillräckligt med spik i magasinet.
Störning i spikframmatningen
 • Kontrollera spikremsan och byt ut den mot en ny om den är skadad.
 • Rengör magasinet och bultstyrningen.
Batteriet tomt
 • Byt batteri.
Gasbehållaren tom
LED 1 lyser med rött sken
Felaktigt läge för kolven på grund av att bultpistolen lyfts för snabbt efter infästningen
 • Håll bultpistolen tryckt mot underlaget en något längre stund.
Felaktigt läge för kolven på grund av nedsmutsning
 • Rengör bultpistolen.
Främmande föremål i bultstyrningsområdet
Elektronikfel
 • Ta ut gasbehållaren och sätt in den igen. Sätt in en ny gasbehållare om problemet kvarstår.
 • Ta ut batteriet och sätt in det på nytt.
Bultpistolens fästelement förankras inte eller bara i enstaka fall.
Miljöbetingelserna ligger utanför det tillåtna området.
 • Kontrollera att värdena ligger inom det tillåtna området enligt den tekniska informationen.
Gasbehållarens temperatur ligger utanför det tillåtna området.
 • Kontrollera att värdena ligger inom det tillåtna området enligt den tekniska informationen.
Bultpistolen lyftes inte helt efter infästningen.
 • Lyft upp bultpistolen helt från underlaget efter infästningen.
Fästelement går inte att ta bort från bultstyrningen.
Fästelement har klämts fast i bultstyrningen.
 • Ta bort bultstyrningen.
 • Lossa det fastklämda fästelementet.
 • Rengör bultstyrningen.
 • Avlägsna främmande föremål från området kring bultstyrningen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative