Språk

SF BT 22‑A

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Övriga symboler

Följande övriga symboler används:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut
Image alternative Likström
Image alternative Diameter

Bilder

Bilderna i denna instruktionsbok visar principerna och kan avvika från det faktiska utförandet:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande illustration i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen på bilderna återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan därför avvika från numreringen av dessa i texten.
Image alternative Positionsnummer används på översiktsbilden. I avsnittet Produktöversikt hänvisar numren i teckenförklaringen till dessa positionsnummer.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • För in beteckningen och serienumret från typskylten till nedanstående tabell.
 • Ange alltid dessa uppgifter när du vill diskutera frågor om produkten med vår representant eller serviceverkstad:
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Borrmaskin
SF BT 22‑A
Generation:
01
Serienr:

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för borrmaskiner

 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Håll alltid verktyget stadigt i det avsedda handtaget med handen. Håll handtaget rent och torrt.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget.
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
 • Använd om möjligt dammutsugning med en lämplig dammsugare. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Använd inte verktyget när barn finns i närheten. Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
 • Använd inte batteriet som energikälla för andra verktyg som inte finns angivna här.
 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Skadade batterier får varken laddas eller användas längre.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla det under uppsikt medan det svalnar. Kontakta Hilti -service när batteriet har svalnat.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Snabbchuck
 2. Luftinsugning för motorkylning
 3. Handtag
 4. Inkopplingsspärr
 5. Strömbrytare (med elektronisk varvtalsreglering)
 6. Bälteshake
 7. Batteri
 8. Luftutlopp
 9. Batteriets frigöringsknapp
 10. Batteriindikering

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är en handhållen, batteridriven borrmaskin för borrning av bottenhål i stål med Hilti stegborr TX‑BT… som förberedelse för infästning av Hilti gängbult X‑BT.

 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast batteriladdare som är godkända av Hilti till dessa batterier. Mer information finns i din Hilti Store eller på: www.hilti.group

Inkopplingsspärr

Image alternative
Verktyget har en inkopplingsspärr med vilken det går att låsa strömbrytaren så att borrmaskinen inte kan starta av misstag.
  Omkopplarlägen
 • Pekar inkopplingsspärren i borrmaskinens längdriktning, är strömbrytaren blockerad (inkopplingsspärren aktiverad).
 • Pekar inkopplingsspärren åt vänster, sett i borrmaskinens arbetsriktning, går det att använda strömbrytaren (inkopplingsspärren avaktiverad).

Överlast- och överhettningsskydd

Verktyget är utrustat med elektroniskt överlastskydd och överhettningsskydd. Vid överlastning eller överhettning stängs verktyget av automatiskt. Om strömbrytaren släpps ut och trycks in igen kan det leda till aktiveringsfördröjning (avkylningsfas för verktyget).
Den automatiska avstängningen visas genom att samtliga 4 lysdioder på batteriindikeringen blinkar.

Indikering för litiumjonbatterier

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget indikeras med litiumjonbatteriets lampor. Tryck på en av litiumjonbatteriets utlösningsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar, verktyget är färdigt att användas.
Laddningsstatus: < 10 %
1 lysdiod blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Batteriet är överhettat eller helt urladdat.
4 lysdioder blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Verktyget är överlastat eller överhettat.
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp.
Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om lysdioderna för batteriindikering börjar blinka.

Leveransinnehåll

Borrmaskin, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Borrmaskin

Märkspänning
21,6 V
Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
2,6 kg
Vridmoment
≤ 9 Nm
Spännområde snabbchuck
1 mm … 10 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Värden för bulleremission bestämda enligt EN 60745

SF BT 22‑A
Ljudtrycksnivå (LpA)
71 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
82 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) uppmätta enligt EN 60745

SF BT 22‑A
Vibrationsemissionsvärde vid borrning i metall (ah, D)
3,5 m/s²
Osäkerhet vid borrning i metall (K)
1,5 m/s²

Användning

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Borrmaskinen kan starta oavsiktligt.
 • Kontrollera att borrmaskinen är frånkopplad och inkopplingsspärren aktiverad innan batteriet sätts in.
FÖRSIKTIGHET
Elfara. Nedsmutsade kontakter kan leda till kortslutning.
 • Försäkra dig om att såväl batteripolerna som kontakterna på borrmaskinen är rena och fria från främmande partiklar innan du sätter i batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Om batteriet inte sitter korrekt kan det falla ur verktyget.
 • Kontrollera att batteriet sitter korrekt i borrmaskinen så att det inte faller ut och riskerar att skada någon.
Image alternative
 • Skjut in batteriet i borrmaskinen bakifrån tills det hörs att det låser fast i stoppläget.

Ta ut batteriet

Image alternative
 • Ta ut batteriet.

Sätt fast bälteshake (tillval)

VARNING
Risk för personskada Risk för att tappa verktyget.
 • Om verktyget faller ner kan den skada dig och andra. Innan du startar ett arbete ska du kontrollera att bälteshaken är korrekt fastsatt.
Med bälteshaken kan du fästa borrmaskinen i bältet så att den ligger mot kroppen. Du väljer själv om du vill sätta fast bälteshaken på höger eller vänster sida.
Image alternative
 • Montera bälteshaken på önskad sida av borrmaskinen.

Montering och demontering av insatsverktyg

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada. Borrmaskinen kan starta oavsiktligt.
 • Kontrollera att inkopplingsspärren har aktiverats eller att batteriet tagits ut ur borrmaskinen.
 1. Öppna snabbchucken.
 2. Sätt in insatsverktyget med rengjord insticksände i snabbchucken resp. dra ut det ur snabbchucken.
 3. Vrid åter fast snabbchucken.

Tillkoppling

 • Tryck in strömbrytaren.
  Varvtalet går att reglera steglöst upp till maximalt värde beroende på hur långt du trycker in manöverströmbrytaren.

Frånkoppling

 • Släpp strömbrytaren.

Skötsel och underhåll

VARNING
Elrelaterade risker. Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador.
 • Låt alltid en behörig elektriker utföra eventuella reparationer av de elektriska delarna.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com
 • Håll verktyget, särskilt greppytorna, rent och fritt från olja och fett.
 • Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
 • Använd aldrig verktyget med igensatta ventilationsspringor! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Förhindra att partiklar tränger in i verktyget.
 • Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad rengöringstrasa. Använd inte högtrycksspruta, ångstråle eller rinnande vatten till rengöringen! Verktygets elsäkerhet kan riskeras.

Transport och förvaring

VARNING
Brandfara! Fara på grund av kortslutning.
 • Låt aldrig litiumjonbatterier ligga lösa och utan skydd när du förvarar eller transporterar dem.
 • Ta ut batteriet ur borrmaskinen innan du förvarar eller transporterar den.
 • När du skickar batterier, observera de nationella och internationella bestämmelser som gäller för väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport av den här godstypen.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet hakar inte i med ett hörbart dubbelklick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och tryck i batteriet. Vänd dig till Hilti -service om problemet kvarstår.
Strömbrytaren kan inte tryckas in eller är spärrad.
Aktivera inkopplingsspärren.
 • Tryck inkopplingsspärren åt sidan (åt vänster, sett i arbetsriktningen).
Verktyget fungerar inte.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Tryck in batteriet tills du hör ett ”klick”.
Verktyget fungerar inte, en lysdiod blinkar.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och sätt det tomma batteriet på laddning.
Verktyget kopplas från under drift, de 4 lysdioderna för batteriindikering blinkar.
Överlastskyddet har utlösts.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.
Överhettningsskyddet har utlösts.
 • Låt verktyget svalna. Rengör ventilationsspringorna.
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Instrumentet eller batteriet blir väldigt varmt.
Verktyget är överbelastat (användningsgränsen har överskridits).
 • Kontrollera effektangivelsen för din produkt innan du börjar arbeta med den. Se Tekniska data.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vi försäkrar på eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och normer.
Beteckning
Borrmaskin
Typbeteckning
SF BT 22‑A
Generation
01
Konstruktionsår
2015
Tillämpade föreskrifter:
 • 2006/42/EG
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/EU
 • 2006/66/EG
 • 2011/65/EU
Tillämpade standarder:
 • EN 60745-1, EN 60745-2-1
 • EN ISO 12100
Teknisk dokumentation finns hos:
 • Typgodkännande för elverktyg
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Tyskland
Schaan, 2015-10
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)