Språk

PD-C
PD-CS

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används tillsammans med symbolerna:
Image alternative FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
Image alternative VARNING! Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
Image alternative FÖRSIKTIGT! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande illustration i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Laserinformation på produkten

Laserinformation
Image alternative Laserstråle. Titta inte in i strålen. Laserklass 2.

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med tillämpliga direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
Produktdetaljer
Typ:
PD-C | PD-CS
Generation:
01
Serienummer:

Säkerhet

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

FÖRSIKTIGHET
Möjliga risker i samband med elstöt eller brännskada! Om man försöker demontera batteriet föreligger risker med elektrisk ström som t.ex. kortslutning, brännskada och utträngande farliga substanser.
 • Försök inte att öppna produkten. Låt endast Hilti kundservice byta batteriet.
FÖRSIKTIGHET
Möjliga risker i samband med elstöt eller brännskada! Om vätskor som t.ex. regn, dagg osv. tränger in i instrumentet föreligger risker med elektrisk ström som t.ex. kortslutning, brännskada och explosion.
 • Håll alltid produkten ren och torr.
 • Håll alltid skyddsluckan stängd så att fukt inte kan tränga in i instrumentet.
FÖRSIKTIGHET
Möjliga risker i samband med kortslutning, överbelastning och brand! Möjliga risker i samband med termisk strålning, utslungade brända delar eller kemiska förlopp på grund av kortslutning eller överbelastning eller brand som uppstår därigenom.
 • Överhetta inte produkten och utsätt den inte för öppen eld. Batteriet i produkten kan explodera eller frigöra giftiga ämnen.
 • Använd endast den godkända USB-nätadaptern med standard-mikro-USB-kabel.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med sådan vätska. Skölj med vatten vid kontakt. Kontakta läkare om vätskan kommer i kontakt med ögonen. Läckande batterivätska kan orsaka hudirritation eller brännskador.
VARNING
Risker i samband med högfrekvent eller lågfrekvent elektromagnetisk strålning! Elektromagnetisk strålning kan orsaka självstart. Andra instrument kan störas av strålningen.
 • Använd inte instrumentet i närheten av personer med pacemaker.
 • Använd inte instrumentet i närheten av medicinsk utrustning.
 • Använd inte instrumentet utan föregående godkännande i närheten av militärt område, flygplatser samt radioastronomiska anläggningar.
FÖRSIKTIGHET
Risker i samband med synlig och osynlig strålning och laserstrålning! Ögonskador om man tittar in i laserstrålen.
 • Säkra den plats där mätningen ska ske. När du ställer upp produkten, kontrollera att det inte finns risk för att strålen träffar människor i närheten eller dig själv.
 • Rikta inte blicken direkt in i ljuskällan. Om du får laserstrålen i ögonen, blunda och rör huvudet bort från strålningsområdet.
 • Se till att barn inte befinner sig nära laserinstrumentet.
FÖRSIKTIGHET
Risker i samband med oavsiktlig påslagning av lasern! Oavsiktlig aktivering av en mätknapp eller ett programvarufel kan aktivera laserstrålen.
 • Undvik oavsiktlig aktivering av lasern.
 • Tänk på att lasern kan aktiveras av misstag när produkten hanteras. Innan du tittar in i strålens gång måste du säkerställa att lasern är avstängd, eller stäng av produkten helt.
VARNING
Explosionsrisk! Fara vid användning i områden med brännbara vätskor, gaser och damm.
 • Beakta miljöbetingelserna! Använd inte produkten där det finns risk för brand eller explosioner.
VARNING
Möjliga felmätningar Felmätningar kan ske om drifttemperatur inte följs, vid förhöjd partikelkoncentration i omgivningen, vid smutsig optik, vid mätning på olämpligt underlag samt vid användningsfel.
 • Beakta alltid informationen och varningsmeddelandena på pekskärmen när instrumentet startats och under arbetet.
 • Kontrollera produktens precision innan den används till mätning.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
VARNING
Möjliga skador på grund av felaktiga inställningar. Felaktiga inställningar, t.ex. om en mätförlängning med fel längd används, kan leda till felaktiga resultat och följdskador.
 • Beakta alltid informationen och varningsmeddelandena på pekskärmen.
 • Säkerställ att mätningarna utförs med korrekta inställningar.
Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Öppnas produkten på ett felaktigt sätt kan det tränga ut laserstrålar som överskrider klass 2. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om.
 • Kontrollera alltid före start att produkten fungerar korrekt.
 • Mätningar på dåligt reflekterande underlag och i högt reflekterande omgivningar kan leda till felaktiga mätningsresultat.
 • Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
 • Mätresultatet kan bli förvanskat om mätningsförhållandena snabbt ändras, t.ex. av personer som springer igenom mätstrålen.
 • Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
 • Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Använd endast originaltillbehör och extrautrustning från Hilti för att undvika risk för personskada.
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
 • Använd aldrig produkten utan att ha fått motsvarande instruktioner eller ha läst denna dokumentation.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Dit hör t.ex. närheten till verktyg som alstrar starka magnetiska eller elektromagnetiska fält, mätning mot olämpliga material och användning av dåligt lämpade reflektorer.
 • Mätning mot skumplaster som styropor eller styrodor, snö eller kraftigt reflekterande ytor etc. kan leda till felaktiga mätvärden.

Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker

 • Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Säkra arbetsområdet och se till att laserstrålen inte riktas mot andra personer eller mot dig själv när produkten används.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet. Rikta inte laserstrålen mot speglar, kromat stål, polerad sten osv.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om laserdistansmätaren uppfyller de höga kraven i gällande föreskrifter kan Hilti inte utesluta möjligheten att den kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I detta och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs. Laserdistansmätaren uppfyller villkoren för klass A; störningar i bostadsområden går inte att utesluta.

Säkert arbete med laserinstrument

 • Laserverktyg klass 2 bör endast användas av utbildade personer.
 • Laserstrålar bör inte riktas i ögonhöjd.
 • Säkerhetsåtgärder bör vidtas så att laserstrålen inte oavsiktligt träffar reflekterande ytor.
 • Vidta åtgärder som förhindrar att personer tittar direkt in i strålen.
 • Laserstrålen bör inte passera obevakade områden.
 • Stäng av lasern när den inte används.
 • Hindra obehöriga och i synnerhet barn från att aktivera laserstrålen genom att aktivera säkerhetslåset i instrumentets inställningar.
 • Laserinstrument som inte används ska förvaras på platser dit obehöriga inte har tillträde.

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Låt Hilti kundservice reparera eventuella skador.
 • Kontrollera produktens förinställningar och dina egna inställningar innan produkten används, för din egen säkerhet.
 • Använd inte produkten om du styr ett fordon eller en maskin.
 • Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
 • Även om produkten är konstruerad för användning på byggplatser bör du hantera den varsamt, i likhet med andra mätinstrument.
 • Även om produkten är skyddad mot inträngande fukt, bör du torka den torr innan du lägger ner den i transportväskan.
 • Förvara produkten utom räckhåll för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Instrument är farliga om de används av oerfarna personer.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Strömbrytare
 2. Mätknappar
 3. Pekskärm
 4. Micro USB-kontakt, typ B
 5. Skyddslucka
 6. Laserutgång
 7. Kameraobjektiv
 8. Skyddsglas
 9. Gänga för förlängning
 10. Dokumentationskamera (PD-CS)

Användning enligt föreskrifter

Den beskrivna produkten är en laserdistansmätare. Den är avsedd för mätning av avstånd. De uppmätta avstånden kan användas till beräkningsfunktioner som t.ex. yta, volym, minimalt/maximalt avstånd, pythagorasberäkningar, utstakning osv.

Leveransinnehåll

Laserdistansmätare, handledsrem, väska, kort mätspets, nätadapter med mikro-USB-kabel.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group .

Teknisk information

Avståndsmätning

Precision vid avstånds- och lutningsmätning Yttre påverkan, som kraftiga temperaturväxlingar, fukt, stötar, fall osv., kan påverka precisionen. Om inget annat anges justeras och kalibreras instrumentet under standardmässiga omgivningsförhållanden (MIL-STD-810G). Vid avståndsmätningar bör du räkna med en ytterligare avståndsberoende felmarginal på 0,02 mm per meter. Referens för lutningsmätningar är instrumentets undersida.

PD-C
PD-CS
Driftsätt
 • Enstaka mätning
 • Områdesmätning
 • Enstaka mätning
 • Områdesmätning
Precision vid avståndsmätning (2σ, standardavvikelse)
±1,0 mm
±1,0 mm
Precision vid lutningsmätning (2σ, standardavvikelse)
±0,3°
±0,3°
Stråldivergens
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Mätområde med måltavla
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Minsta avstånd för att sikta med laserpunkt och hårkors utan zoom
> 2 m
(> 6 ft - 10 in)
> 2 m
(> 6 ft - 10 in)
Minsta avstånd för att sikta med laserpunkt och hårkors vid maximal zoom
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Pekskärm

Indikeringar
Permanent indikering av avstånd, driftstatus och batteriladdningsnivå
Pekskärmsdiagonal
10,16 cm
(4,00 in)

Strömförsörjning

Litiumjonbatteri
inbyggt
Märkspänning
3,7 V
Kapacitet
3 220 mAh
Standby-tid
> 200 h
Tid innan det automatiska viloläget aktiveras
20 min
Drifttid under normala förhållanden med aktiv display
≈ 10 h
Laddningstid (beroende på batteriladdare och laddningskabel)
≈ 3 h
Batteriladdarens ingångsspänning (in)
100 V … 240 V
Batteriladdarens ingångsfrekvens
50 Hz … 60 Hz
Batteriladdarens märkström
0,5 A
Batteriladdarens utgångsspänning
5 V
Laddström
10 mA … 2 100 mA
Laddningskabelns kontaktstandard
Micro-USB

Laser


PD-C
PD-CS
Laserklass
Synlig, laserklass 2, IEC/EN 60825-1:2007; Klass 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Synlig, laserklass 2, IEC/EN 60825-1:2007; Klass 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Våglängd
635 nm
635 nm
Utgångseffekt
< 1 mW
< 1 mW
Tid innan energisparläget aktiveras
20 s
20 s

Ytterligare produktegenskaper


PD-C
PD-CS
Det inbyggda flashminnets kapacitet för lagring av mätresultat
≈ 3 000
Angivet värde är baserat på typiska resultat av direkta mätningar med målfoto. Det faktiska maxvärdet beror på resultattyp och fotoupplösning.
≈ 7 000
Angivet värde är baserat på typiska resultat av direkta mätningar med målfoto. Det faktiska maxvärdet beror på resultattyp och fotoupplösning.
Målkamerans maxupplösning [megapixel]
5,0
5,0
Dokumentationskamera [megapixel]
5,0
5,0
Bluetooth-version
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
Wireless LAN
·/·
Uppfyller standard: IEEE 802.11 b/g/n kanaler med stöd: 1 - 11
Sändningseffekt Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Sändningseffekt WiFi
·/·
18,47 dBm
Frekvens
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Vikt
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Mått
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Skyddsklass
IP54
IP54
Drifttemperatur
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Förvaringstemperatur
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Förberedelser

Laddning av det inbyggda batteriet

 • Ladda det inbyggda batteriet så att det är fulladdat innan du använder instrumentet första gången.

Tillkoppling

 1. Tryck snabbt på på/av-knappen.
  • Efter en halvminut är produkten driftklar. Låsskärmen visas.
 2. Dra med fingret över skärmens högerkant för att låsa upp hänglåssymbolen.
  • Mätresultaten för det aktiva projektet visas och det går att välja funktioner med Image alternative.

Regelbunden produktuppdatering

Uppdateringar av produktens programvara sker med jämna mellanrum. Ladda ner PD-C Updater Utility for PC och den senaste produkthandboken med bruksanvisning och programvara.
Unik webbadress till PD-C Updater Utility for PC : https://www.hilti.group/updatePDC
För att använda programvaran måste vissa villkor vara uppfyllda. Läs mer på www.hilti.group

Frånkoppling

 1. Tryck länge på på/av-knappen.
 2. Välj i menyn ‘Stäng av’ .
 3. Bekräfta med ‘OK’ .
  • Instrumentet vibrerar två gånger och stängs av.

Skötsel och underhåll

Rengöring

Instrumentet är konstruerat för användningsförhållanden på byggarbetsplatser. Skyddet mot inträngande smuts och stänkvatten motsvarar skyddsklass IP54.
Om glasskyddet till kameraobjektivet och laserutgångsfönstret blir smutsigt kan det påverka mätresultaten och tydligheten på mätmålsbilderna.
 • Om instrumentet är smutsigt rengör du det med en mjuk duk som fuktats lätt med vatten.
 • Se särskilt till att glasskyddet till kameraobjektivet och laserutgångsfönstret är rena.
 • När glasskyddet till kameraobjektivet och laserutgångsfönstret ska rengöras slår du av instrumentet och rengör glasytorna mjukt och noggrant i alla vrår.

Pekskärm

Instrumentet har en tålig pekskärm som är konstruerad för regelbunden användning med arbetshandskar. Pekskärmen är inte ämnad att förses med tillbehör som skyddar den. Det går visserligen att använda sådana tillbehör, men detta har inte testats och kan påverka pekskärmens reaktion på beröring.
 • Torka av pekskärmen med en ren, repfri duk, så att den är blank och reagerar bra på beröring.
 • Använd inte längre instrumentet om pekskärmen är trasig. Du ska då vända dig till Hilti -service.

Justering av lutningsgivaren

Justeringsintervall

För att uppnå största möjliga noggrannhet i lutningsmätningar måste lutningssensorn justeras regelbundet. Justering krävs även om produkten utsatts för temperaturändringar eller stötar.

Justering av lutningsgivaren

 1. Gå till meny ‘Funktioner’ och välj alternativen ‘Inställningar’ och ‘Justera lutningsgivaren’ .
 2. Lägg instrumentet på en jämn yta med displayen uppåt.
 3. Tryck på mätknappen.
 4. Vrid instrumentet i motsatt riktning, utan att lyfta det från underlaget.
 5. Tryck på mätknappen.
  • Lutningsgivaren har justerats.

Transport och förvaring

Transport

 • Använd den medföljande väskan från Hilti för att skydda PD-C / PD-CS under transport.

Förvaring

 • Förvara inte instrumentet i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.
 • Beakta temperaturgränsvärdena för förvaring som anges i den tekniska informationen.
 • Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.

RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r4890614.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla normerna för en digital enhet av klass B enligt FCC-reglerna, del 15. Värdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om utrustningen skapar störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket framgår om den slås av och på, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:
 • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 • Placera instrumentet längre ifrån mottagaren.
 • Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än mottagarens.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
Enheten uppfyller kraven enligt paragraf 15 i FCC-bestämmelserna och RSS‑210 från ISED.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
 • Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
 • Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.

Kontrollorganets identifieringsnummer

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative