Språk

TE 30
TE 30-AVR

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Borrning utan slag
Image alternative Borrning med slag (hammarborrning)
Image alternative Mejsling
Image alternative Mejselpositionering
Image alternative Rotationsriktning
Image alternative Skyddstyp II (dubbelisolerad)
Image alternative Diameter
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Varv per minut

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Kombihammare
  TE 30/TE 30‑AVR
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Se till att barn och andra personer håller sig på avstånd medan du använder elverktyget. Om du blir störd finns det risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade kablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast en förlängningskabel som är avsedd för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till nätströmmen, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller verktyget läggs undan för förvaring. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll i verktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa dolda elkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för mejselhammare

Personsäkerhet
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Se till att du står stadigt vid bilning i tak, väggar och golv. Ett plötsligt genombrott kan göra att du tappar balansen!
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Använd lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget och se till att personer i närheten av verktyget har samma skyddsutrustning.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Använd skyddsglasögon. Splitter kan skada oskyddade kroppsdelar och ögon.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Chuck
 2. Låsknapp djupmått
 3. Djupmått
 4. Funktionsväljare
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Strömbrytare
 7. Handtag
 8. Kabel
 9. Omkopplare för höger- och vänstervarv
 10. Sidohandtag

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en eldriven kombihammare. Den är avsedd för borrning i betong, tegel, trä och metall.

Versionen med AVR kan även användas för lätta till medellätta mejslingsarbeten i tegel och efterarbeten i betong.
 • Använd endast verktyget anslutet till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på verktygets typskylt.

Möjlig felanvändning

 • Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
 • Den här produkten är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer.

Tillvalsalternativ AVR

Produkten kan utrustas med tillvalssystemet Active Vibration Reduction (AVR) som minskar vibrationerna märkbart.

Leveransinnehåll

Borrhammare, sidohandtag, djupmått, bruksanvisning.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com

Teknisk information

Kombihammare

Märkspänning, märkström, frekvens och/eller märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

TE 30
TE 30‑AVR
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
4,1 kg
4,2 kg
Ø Hammarborr
4 mm … 28 mm
4 mm … 28 mm
Ø Träborr
3 mm … 25 mm
3 mm … 25 mm

3 mm … 13 mm
3 mm … 13 mm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden

TE 30
TE 30‑AVR
Ljudeffektnivå (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

TE 30
TE 30‑AVR
Vibrationsemissionsvärde vid borrning i metall
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Osäkerhet
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Hammarborrning i betong (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Mejsling (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Osäkerhet (K)
·/·
1,5 m/s²

Användning

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Montera sidohandtaget

Image alternative
 1. Vrid på handtaget för att lossa sidohandtagsfästet (spännbandet).
 2. Skjut fästet framifrån över chucken tills det går i det därför avsedda spåret.
 3. Placera sidohandtaget i önskat läge.
 4. Vrid på handtaget för att spänna fast sidohandtagsfästet (spännbandet).

Ställ in djupmått (tillval)

Image alternative
 1. Tryck ner sidohandtagets utlösningsknapp.
 2. Ställ in djupmåttet till önskat borrdjup.
 3. Släpp utlösningsknappen.
 4. Kontrollera att sidohandtaget sitter ordentligt.

Demontera chuck

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Djupmått som monterats men inte används kan störa användaren.
 • Ta bort djupmåttet från produkten.
Innan du byter chuck, ställ funktionsväljaren på ”Mejsling” Image alternative.
Image alternative
 1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
 2. Håll i verktyget över chucken och dra upp de tre låsringarna.
 3. För chucken uppåt och ta av den.

Montera chuck

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Djupmått som monterats men inte används kan störa användaren.
 • Ta bort djupmåttet från produkten.
Välj följande symbol i funktionsväljaren när du ska byta/demontera verktyg: Image alternative.
Image alternative
 1. Dra ut stickproppen ur eluttaget.
 2. Håll i verktyget över chucken och dra upp de tre låsringarna.
 3. Sätt chucken på fästet.
 4. Vrid chucken tills den hakar fast.

Sätta i insatsverktyg

Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
  • Använd endast originalfett från Hilti . En felaktigt fett kan orsaka skador på verktyget.
 2. Sätt insatsverktyget i chucken och vrid det samtidigt som du trycker det lätt inåt tills det låser.
 3. Dra i verktyget efter isättningen för att kontrollera att det sitter ordentligt fast.
  • Nu är produkten färdig att användas.

Ta ur insatsverktyg

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada från insatsverktyg! Insatsverktyget kan vara hett och ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut insatsverktyget.

Arbeta

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.

Funktionsväljare

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren i önskat arbetsläge.
  • Funktionsväljaren får inte användas under drift. Risk för skador!

Borrning utan slag

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.

Borrning med slag (hammarborrning)

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.

Mejselpositionering (endast TE 30-AVR)

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Förlust av kontrollen över mejslingsriktningen.
 • Arbeta inte i läget för positionering av mejseln. Ställ funktionsväljaren i läget ”mejsling” så att den snäpper fast där.
Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.
  • Mejseln kan låsas fast i 12 olika lägen (ett steg per 30°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.

Mejsling (enbart TE 30-AVR)

Image alternative
 • Ställ funktionsväljaren på den här symbolen: Image alternative.

Rotationsriktning

Image alternative
 • Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på önskad rotationsriktning.
  • Omkopplaren får inte användas under drift. Risk för skador!

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring

 • Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
 • Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
 • Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget startar inte eller stängs av under drift.
Strömförsörjningen är bruten
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Kolborstarna är slitna.
 • Låt en yrkeselektriker se över verktyget och vid behov byta ut kolen.
Inget slag.
Verktyget är för kallt.
 • Sätt borrhammaren på underlaget och kör den i tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Funktionsväljaren på ”borrning utan slag” Image alternative.
 • Sätt funktionsväljaren i läget ”hammarborrning” Image alternative.
Anpressningskraften är för låg.
 • Tryck med mer kraft till slagmekanismen börjar arbeta.
Kombihammaren har inte full effekt.
Förlängningskabeln har för liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillräcklig area.
Strömbrytaren är inte helt intryckt.
 • Tryck på strömbrytaren tills den är helt intryckt.
Maskinen är inställd på vänstervarv.
 • Ställ om verktyget till högervarv.
Generatorn ger för låg spänning.
 • Kontrollera spänningsförsörjningen.
Borren roterar inte.
Funktionsväljaren har inte hamnat i läge ordentligt eller står i läget ”mejsling” Image alternative eller ”Mejselpositionering” Image alternative.
 • Ställ funktionsväljaren i läget ”Borrning utan slag” Image alternative eller ”hammarborrning” Image alternative.
Det går inte att ta ut borren ur chucken.
Chucken har inte dragits tillbaka helt.
 • Dra chuckhylsan tillbaka till anslag och ta ut verktyget.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Image alternative
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) och qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.