Språk

SB 4-A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Övriga symboler

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Likström
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Bandsåg
  SB 4-A22
  Generation:
  01
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för sågning

Personsäkerhet
 • Håll händerna borta från sågbladet och området omkring det. Håll i extrahandtaget eller motorkåpan med den andra handen. Om du håller sågen med båda händerna kan de inte skadas vid sågningen.
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
 • Dra åt skärdjups- och sågvinkelinställningen innan du börjar såga. Om du ändrar sågens inställningar under sågarbetet kan sågklingan klämmas fast och ett kast uppstå.
 • Anpassa skärdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en hel tandlängd av sågbladets tänder får synas under arbetsstycket.
 • Använd alltid ett anslag eller en rak kantföring vid sågning på längden. Detta leder till en bättre sågprecision och minskar risken för att sågbladet kör fast.
 • Håll inte händerna under arbetsstycket. Skyddskåpan kan inte skydda dig mot sågen under arbetsstycket.
 • Håll aldrig fast arbetsstycket som ska sågas med handen eller stödd på ena benet. Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag.
 • Håll alltid verktyget stadigt med båda händerna i de avsedda handtagen och placera dina armar i en position som hjälper dig att stå emot bakslagskrafterna.
 • Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Håll sågbladet sidledes och se till att aldrig hålla det i linje med kroppen. Vid ett kast kan sågen hoppa bakåt!
 • Om sågbladet fastnar eller om du avbryter arbetet ska du koppla från sågen och hålla kvar sågen stilla tills sågbladet har stannat helt. Försök aldrig att dra ut sågen ur arbetsstycket eller att dra den bakåt så länge bladet roterar och kan göra ett kast.
 • Om du vill starta en såg igen som är instucken i ett arbetsstycke centrerar du klingan i sågspåret och kontrollerar att tänderna inte har fastnat i arbetsstycket.
 • Var extra försiktig vid sågning i befintliga väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. Sågbladet kan fastna i dolda föremål och ett kast kan uppstå.
Elsäkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
 • Håll verktyget i de isolerade greppytorna medan du arbetar, eftersom det kan finnas risk att insatsverktyget stöter på en dold elledning. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Använd alltid sågblad i de angivna storlekarna och med passande axelhål.
 • Använd inte slöa eller skadade sågblad. Dessa orsakar ökad friktion, klämning eller kast hos sågbladet.
 • Använd aldrig skadade eller felaktiga distansbrickor eller mellanskruvar för sågbladet.
 • Observera tillverkarens anvisningar om hantering och förvaring av sågblad.

Säkerhetsanvisningar för bandsågar

 • Håll i elverktygets isolerade greppytor när du utför arbeten där insatsverktyget riskerar att stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Batteri
 2. Tillkopplingsspärr för strömbrytaren
 3. Strömbrytare
 4. Handtag (isolerad gripyta)
 5. Styrskena
 6. Bandsågsblad
 7. Rotationsriktningspil på höljet
 8. Spak för spänning av bandsågsblad
 9. Sidohandtag (isolerad gripyta)
 10. Batteriets frigöringsknapp
 11. Batteriets laddningsindikering
 12. Rulle för bandsågsblad
 13. Sågbladsstyrning
 14. Tätningsring

Produktöversikt

Image alternative
 1. Sågbladskåpa
 1. Fästskruvar till sågbladskåpa

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en batteridriven bandsåg. Den är avsedd för kapning av metallmaterial och plast.

Produkten är avsedd för tvåhandsfattning.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast batteriladdare som har godkänts av Hilti . Mer information hittar du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Möjlig felanvändning

 • Såga inte i tegel, betong, lättbetong, natursten eller kakel.
 • Använd inte produkten för kapning av ledningar som fortfarande kan innehålla vätska.
 • Såga inte i okända material.

Indikering för litiumjonbatteriet

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget signaleras via batteriets indikeringar. Tryck på en av litiumjonbatteriets låsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
1 lysdiod blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Batteriet är överhettat eller helt urladdat.
Fyra lysdioder blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Verktyget är överlastat eller överhettat.
Det går inte att få reda på laddningsstatus när på/av-knappen är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att på/av-knappen har släppts upp. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets indikeringsdioder börjar blinka.

Leveransinnehåll

Bruksanvisning för bandsåg.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Bandsåg


SB 4-A22
Märkspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur
−17 ℃ … 60 ℃
Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
4,3 kg
Tomgångsvarvtal
167 m/min
max. skärdjup
63,5 mm
Bandsågsblad (Längd x bredd x tjocklek)
733 mm x 12,7 mm x 0,5 mm eller 733 mm x 12,4 mm x 0,35 mm
Drifttemperatur
−10 ℃ … 50 ℃
Förvaringstemperatur (utan batteri)
−30 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden uppmätta enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer. Exempel på åtgärder: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden

SB 4-A22
Ljudeffektnivå (LWA)
84 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
73 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

SB 4-A22
Vibrationsemissionsvärde vid kapning i metall (ah,CM)
1,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsvärde vid kapning i trä (ah, CW)
1,3 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Elfara Fara på grund av kortslutning.
 • Försäkra dig om att såväl batteripolerna som kontakterna på sågen är rena och fria från skräp innan du sätter i batteriet.
VARNING
Risk för personskada Risk för att batteriet faller ur verktyget.
 • Ett batteri som faller ner kan skada dig och andra. Kontrollera att batteriet sitter stadigt i bandsågen.
Image alternative
 • Skjut in batteriet i produkten bakåt tills du hör att det hakar fast med ett dubbelklick.

Ta ut batteriet

Image alternative
 1. Tryck in båda upplåsningsknapparna och håll dem intryckta.
 2. Dra ut batteriet framåt ur produkten.

Säkerhetsbeteende

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
  Image alternative
 • Tryck in båda upplåsningsknapparna och håll dem intryckta.
 • Dra ut batteriet framåt ur produkten.

Sätta i/byta bandsågsblad

VARNING
Risk för skador Bandsågsblad som inte passar eller som är felaktigt isatta kan skada sågen.
 • Använd bara bandsågsblad som är lämpliga för den aktuella sågen.
VARNING
Risk för personskada genom beröring av bandsågsbladet.
 • Använd skyddshandskar när du sätter i bandsågsbladet.
Image alternative
 1. Lossa de två skruvarna till bandsågsbladskåpan och ta bort kåpan.
 2. Skruva ur sidohandtaget moturs ur bandsågens hölje.
 3. Vrid spaken 180° i rotationsriktning tills det tar stopp.
  Sidohandtaget måste vara demonterat för att det ska gå att röra spaken.
 4. För in bandsågsbladet i först den ena och sedan den andra sågbladsstyrningen. Baksidan av sågbladet ska komma i kontakt med fästet i nederdelen av sågbladsstyrningen.
 5. Lägg på bandsågsbladet i tur och ordning runt de både rullarna.
 6. Vrid spaken 180° i rotationsriktning tills det tar stopp.
 7. Kontrollera att bandsågsbladet ligger rätt runt båda rullarna.
 8. Sätt dit bandsågsbladskåpan igen.
  • Var noga med att kåpan hamnar rätt.
 9. Skruva fast sidohandtaget medurs i bandsågens hölje.
 10. Kontrollera att bandsågsbladet sitter rätt genom att kort sätta på och sedan slå av bandsågen flera gånger.

Montera sidohandtaget

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Förlorad kontroll över bandsågen.
 • Använd endast produkten med sidohandtaget monterat. Skruva fast sidohandtaget i det gängade hålet på höljet.
Image alternative
 • Montera sidohandtaget.

Byta tätningsring

Image alternative
 1. Avlägsna batteriet.
 2. Lossa de två skruvarna till bandsågsbladskåpan och ta bort kåpan.
 3. Skruva ur sidohandtaget moturs ur bandsågens hölje.
 4. Vrid spaken 180° i rotationsriktning tills det tar stopp.
  Sidohandtaget måste vara demonterat för att det ska gå att röra spaken.
 5. Ta loss bandsågsbladet.
 6. Kontrollera att styrspåren är rena och rengör dem vid behov.
 7. Ta bort tätningsringen.
 8. Spänn den nya tätningsringen på rullen för bandsågsbladet.
 9. För in tätningsringen hela vägen i styrspåren.
  • Tätningsringen sluter tätt mot styrspåren.
  • Tätningsringen sluter inte tätt mot styrspåren.
   • Rikta in tätningsringen.
 10. För in bandsågsbladet i först den ena och sedan den andra sågbladsstyrningen. Baksidan av sågbladet ska komma i kontakt med fästet i nederdelen av sågbladsstyrningen.
 11. Lägg på bandsågsbladet i tur och ordning runt de både rullarna.
 12. Vrid spaken 180° i rotationsriktning tills det tar stopp.
 13. Kontrollera att bandsågsbladet ligger rätt runt båda rullarna.
 14. Sätt dit bandsågsbladskåpan igen.
  • Var noga med att kåpan hamnar rätt.
 15. Skruva fast sidohandtaget medurs i bandsågens hölje.
 16. Kontrollera att bandsågsbladet sitter rätt genom att kort sätta på och sedan slå av bandsågen flera gånger.

Tillkoppling

 1. Tryck in tillkopplingsspärren.
 2. Tryck in strömbrytaren.
  Av säkerhetsskäl går det inte att spärra strömbrytaren, utan den måste hela tiden hållas in under sågningen.

Frånkoppling

VARNING
Risk för personskada på grund av eftergången hos sågen.
 • Lyft inte produkten från arbetsstycket förrän den har stannat fullständigt.
 • Vänta tills produkten stannat helt innan du lägger den ifrån dig.
 • Släpp strömbrytaren.

Inriktning av arbetsstycke

Image alternative
 • Rikta in arbetsstycket och bandsågen mot varandra.
  Felaktig inriktning ökar risken för kast.

Skötsel, underhåll, transport och förvaring

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring av batteridrivna verktyg

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Bandsågen är inte fullt funktionsduglig

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioderna visar inget.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Sätt in batteriet så att ett dubbelklick hörs.
batteriet är urladdat.
 • Ladda batteriet.
Tillkopplingsspärren har inte aktiverats.
 • Tryck in tillkopplingsspärren.
1 lysdiod blinkar.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
4 lysdioder blinkar.
Bandsågen har överbelastats under en kort period.
 • Släpp på/av-knappen och tryck in den igen.
Bandsågen är för varm.
 • Låt bandsågen svalna.
Verktyget blockerat
 • Kontrollera att sågbladet är korrekt monterat och att det inte är skadat.

Bandsågen är fullt funktionsduglig

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget har inte full effekt.
Strömbrytaren är inte helt intryckt.
 • Tryck in strömbrytaren helt.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r5962279.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative