Språk

VC 20 / VC 40

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:

FARA

FARA !

 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING

VARNING !

 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET !

 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

Följande symboler används i våra dokumentationer:

Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i våra bilder:

Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.
Image alternative Trådlös dataöverföring

Ytterligare symboler

Följande övriga symboler används på produkten:

Image alternative Använd inte lyftkran för transport

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:

Image alternative Varning för het yta
Image alternative Använd inte lyftkran för transport

Särskilda dekaler på produkten

På UL-dammasugare
Image alternative

VARNING: Apparaten innehåller hälsovådligt damm. Tömning och underhåll samt borttagning av dammbehållaren får endast utföras av sakkunniga personer som bär lämplig personlig skyddsutrustning. Slå inte på apparaten förrän hela filtersystemet är installerat.

På UM- och UME-dammsugare
Image alternative

VARNING: Apparaten innehåller hälsovådligt damm. Tömning och underhåll samt borttagning av dammbehållaren får endast utföras av sakkunniga personer som bär lämplig personlig skyddsutrustning. Slå inte på den förrän hela filtersystemet har installerats och volymströmkontrollens funktion har kontrollerats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.

Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.

 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Våt- och torrdammsugare
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Generation
  02
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.

Den tekniska dokumentationen finns sparad här:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Förutom säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas strikt.

 • Läs igenom alla anvisningar! Om anvisningarna inte följs kan det leda till stötar, brand eller svåra skador.
 • Innan du använder enheten i kombination med ett elverktyg ska du läsa bruksanvisningen för elverktyget och följa alla anvisningar.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Använd rätt enhet. Använd inte enheten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att enheten är i gott skick.
 • Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med enhetens hantering, de faror som är förenade med materialet samt hur det uppsugna materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte enheten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Enheten får endast användas av personer som vet hur den ska användas och som har fått lära sig att använda den på ett säkert sätt och känner till vilka risker det finns med att använda den. Enheten är inte avsett för barn.
 • Förvara laddaren på en säker plats när den inte används. Enheter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.

Personsäkerhet

 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte dammsugaren om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Användaren och personer som befinner sig i närheten när enheten används och underhålls måste bära lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, säkerhetsskor och ett lätt andningsskydd.
 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert. Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.
 • När du använder elektriska apparater med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Användning av en dammsugare kan minska risken för faror orsakade av damm.

Omsorgsfull hantering och användning av produkten

 • Lämna aldrig produkten utan uppsikt.
 • Avaktivera inte filterrensningen vid uppsugning av farligt damm, i synnerhet inte när elverktyg som genererar damm används.
 • Skydda apparaten mot frost.
 • Rengör begränsningsanordningen för vattennivå regelbundet med en borste enligt anvisningarna och kontrollera den beträffande tecken på skador.
 • Var försiktig så att du inte klämmer dig och så att kabeln inte skadas när du sätter dit dammsugarens sughuvud. Risk för person- och materiella skador.
 • Kontrollera apparaten och tillbehör med avseende på eventuella skador. Före fortsatt användning måste skyddsanordningar eller lätt skadade delar noggrant kontrolleras så att de fungerar problemfritt och ändamålsenligt. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade. Alla delar måste vara monterade på rätt sätt och uppfylla alla krav för att apparaten ska fungera felfritt.
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera apparaten och se till att inget annat än originalreservdelar används. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.
 • Dra alltid ut kontakten ur uttaget när apparaten inte används (vid arbetspauser), före skötsel och underhåll eller innan tillbehörsdelar eller filter byts. Denna skyddsåtgärd förhindrar att apparaten råkar startas av misstag.
 • Dra aldrig dammsugaren i kabeln när du flyttar den. Kör inte över nätkabeln med dammsugaren.
 • Flytta inte apparaten med en kran.
På UM- och UME-dammsugare dessutom
 • Tillslut slangfästet med locket vid transport och när apparaten inte används.

Elektrisk säkerhet

 • Enhetens stickpropp måste passa i vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade apparater. Originalstickproppar och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Stick in stickproppen i ett passande jordat uttag som är säkert installerat och anpassat till de lokala förhållandena. Om du inte är säker på att uttaget är jordat ska du låta en utbildad yrkeselektriker kontrollera det.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i en elektrisk apparat ökar risken för elstötar.
 • Kontrollera att kabeln inte ligger i en vattenpöl eller liknande.
 • Kontrollera regelbundet enhetens anslutningskabel och låt en Hilti -serviceverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.
 • Om nätkabel eller förlängningskabel skulle skadas under arbetet så ta inte i dem. Dra ut stickproppen ur uttaget. Skadade nätkablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Nätanslutningsledningen får endast bytas ut mot den typ som har specificerats i bruksanvisningen.
 • Använd inte kabeln på ett felaktigt sätt och inte för att bära eller hänga upp apparaten eller för att dra ut elkontakten ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med en elektrisk apparat utomhus ska du endast använda förlängningskablar som också är avsedda för utomhusbruk. Användning av en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elstötar.
 • Vid strömavbrott ska enheten slås av och elkontakten dras ur.
 • Enhetens eluttag ska endast användas för de ändamål som anges i bruksanvisningen.
 • Använd inte apparaten om den är smutsig eller blöt. Fukt eller damm som fastnar på apparatens yta, framför allt damm av ledande material, kan under vissa förhållanden leda till elstötar. Låt därför Hilti -service kontrollera nedsmutsade enheter med jämna mellanrum, framför allt om du ofta arbetar med ledande material.

Arbetsplats

 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoskador på grund av för mycket damm.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elektriska apparater genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
 • Var särskilt uppmärksam när du arbetar i trappor.

Suggods

 • Hälsovådligt, brännbart eller explosivt damm får inte sugas upp (magnesium-aluminiumdamm osv.). Material som är varmare än 60°C (140°F) får inte sugas upp (t.ex. glödande cigaretter, het aska).
 • Brännbara, explosiva och aggressiva vätskor får inte sugas upp (kyl- och smörjmedel, bensin, lösningsmedel, syror (pH < 5), lut (pH > 12,5) osv.).
 • Slå omedelbart av apparaten om skum eller vätska tränger ut.
 • Vid uppsugning av varmt material upp till max. 60°C (140°F) ska skyddshandskar användas.
 • Vid arbete med mineraliskt borrslam ska du bära skyddskläder och undvika hudkontakt (pH > 9, frätande).
 • Undvik kontakt med basiska eller sura vätskor. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om du får vätska i ögonen bör du skölja ögonen med rikligt med vatten och dessutom kontakta läkare.
På UL-dammsugare dessutom
 • Apparaten i dammklass L är lämplig för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden > 1 mg/m³. Beroende på hur farligt det damm som ska sugas upp är måste apparaten förses med lämpliga filter.
På UM- och UME-dammsugare dessutom
 • Apparaten i dammklass M är lämplig för uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden ≧ 0,1 mg/m³. Beroende på hur farligt det damm som ska sugas upp är måste apparaten förses med lämpliga filter.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Eluttag
 2. Automatisk filterrensning
 3. Knapp ”Filterrensning På/Av” (endast UL och UME)
 4. Statusindikering ”Automatisk filterrensning”
 5. Strömbrytare
 6. Slangfäste
 7. Smutsbehållare
 8. Handtag
 9. Låsklämma
 10. Sughuvud
 11. Handtag
 12. Kabelkrok
 13. Låsklämma för filterkåpa

Avsedd användning

Produkterna som beskrivs här är universaldammsugare för industriellt bruk. De kan användas för såväl torr- som våtdammsugning.

Människor och djur får inte dammsugas med produkten. Användning under vatten är inte tillåten.

VARNING

Hälsorisk! U-dammsugare är inte avsedda för att suga upp hälsovådligt damm.

 • Använd inte de här modellerna för att suga upp hälsovådligt damm.
 • Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med produktens hantering, de faror som är förenade med materialet samt hur materialet avfallshanteras på ett säkert sätt.
 • Använd inte produkten för stationär kontinuerlig drift i automatiska eller halvautomatiska anläggningar.
 • För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .
 • För att förhindra elektrostatiska effekter bör du använda en antistatisk dammsugarslang.
 • Sug inte upp några föremål som kan leda till att du skadar dig på dammsugarpåsen (t.ex. spetsigt eller vasst suggods).
 • Använd inte produkten som ersättning för ledare.

Denna produkt är lämplig för yrkesmässig användning inom följande områden:

 • Uppsugning av stora mängder damm med Hilti diamantslipar, kapmaskiner, borrhammare och torrborrkronor.
 • Uppsugning av mineraliskt borrslam med Hilti diamantborrkronor resp. Hilti diamantsågar och flytande suggods upp till en temperatur < 60 °C (140 °F).
 • Uppsugning av olja och flytande medier upp till en temperatur < 60 °C (140 °F).
 • Våt- och torrengöring av vägg- och golvytor
På UL-dammsugare dessutom

Uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden > 1 mg/m³ (dammklass L).

På UM- och UME-dammsugare dessutom

Uppsugning av torrt, icke brännbart damm, vätskor, träspån och farligt damm med exponeringsgränsvärden ≧ 0,1 mg/m³ (dammklass M).

På UL- och UME-dammsugare dessutom

När stoftavskiljare används är det nödvändigt att ha tillräcklig luftomsättning L i rummet om frånluften går tillbaka in i rummet. Följ nationella bestämmelser.

Möjlig felanvändning

 • Industridammsugaren får inte användas liggande.
 • Industridammsugaren får inte användas för uppsugning av explosiva ämnen, glödande, brinnande eller brännbara material eller aggressivt damm (t.ex. magnesium‑aluminiumdamm) (undantag: träspån).
 • Industridammsugaren får inte användas för uppsugning av brännbara vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, kyl‑ och smörjmedel osv.).
 • Hälsovådliga material (som asbest) får inte bearbetas.

Leveransinnehåll

Våt- och torrdammsugare inklusive filterelement, sugslang med vridkoppling (på dammsugaren) och snäppanslutning, dammsugarpåse av plast PE VC 20/40, bruksanvisning.

Akustisk varningssignal

UM- och UME-dammsugare är utrustade med en akustisk varningssignal (ljudsignal). Den ljuder av säkerhetsskäl när lufthastigheten i sugslangen är lägre än 20 m/s.

För att den akustiska varningssignalen ska lösa ut korrekt måste diametern för den dammsugarslang som används ställas in på slangdiameterinställningen.

Automatisk filterrensning

Enheten är försedd med automatisk filterrensning som syftar till att i största möjliga mån hålla filterelementet fritt från damm.

Du kan koppla från filterrensningen genom att trycka på knappen ”Automatisk filterrensning TILL/FRÅN”, och koppla in den igen genom att trycka en gång till.

Status
Betydelse
Lysdioden lyser.
 • Filterrensningen är aktiverad.
Lysdioden lyser inte.
 • Filterrensningen är avaktiverad.

Filterrensningen aktiveras automatiskt varje gång dammsugaren startas.

Filterelementet rengörs automatiskt med hjälp av en luftstöt (pulserande ljud).

Vid systemapplikationer (särskilt vid slipning, kapning och skärning) eller vid uppsugning av större mängder damm måste filterrensningen vara aktiverad för att en kontinuerligt hög sugeffekt ska vara möjlig.

Filterrensningen fungerar endast när en dammsugarslang är ansluten.

Bruksanvisningar

Tillbehör och hur de används
Tillbehör
Användningstyp
Dammsugarpåse, plast PE VC 20 (203854)
Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
Dammsugarpåse, plast PE VC 40 (203852)
Mineraliska tillämpningar, vått och torrt
Dammsugarpåse, papper VC 20 (203858)
Trätillämpningar
Dammsugarpåse, papper VC 40 (203856)
Trätillämpningar
Filter VC 20/40 torrt (2121386)
Torrt
Filter VC 20/40 universellt (2121387)
Universellt, vått och torrt
Filter VC 20/40 prestanda (2121388)
Intensiva tillämpningar, vått och torrt
Dammsugarslang 27 X 3,5 m AS
Vått och torrt
Dammsugarslang 36 mm
Övervägande vått, inga dammtillämpningar
Dammsugarslang 36 X 5 m AS
Vått och torrt
 • Använd alltid plast- eller papperspåse till UM- och UME-dammsugare.

Teknisk information

Våt- och torrdammsugare


VC 20
VC 40
Mått (L x B x H i mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Vikt enligt EPTA-procedure 01
13,0 kg
14,7 kg
Behållarens volym
21 ℓ
36 ℓ
Effektiv dammkapacitet
23 kg
40 kg
Fyllvolym, vatten
13,5 ℓ
25 ℓ
Drifttemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatisk filterrensning var
15 s
15 s
Skyddstyp
I
I
Skyddsklass
IP X4
IP X4
Frekvens
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Märkspänning

Om apparaten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av apparatens märkspänning.

·/·
100
Volt [V]
110
Volt [V]
110
Volt [V]
200
Volt [V]
Märkeffekt
1200
Watt [W]
1100
Watt [W]
1100
Watt [W]
950
Watt [W]
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag för elverktyg (om sådant finns)
·/·
1600
Watt [W]
·/·
·/·
Nätanslutning (typ)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3/12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220–240
Volt [V]
220–240 (CH)
Volt [V]
220–240 (GB)
Volt [V]
220–240 (NZ)
Volt [V]
Märkeffekt
1200
Watt [W]
1200
Watt [W]
1200
Watt [W]
1200
Watt [W]
Anslutningseffekt via inbyggt eluttag för elverktyg (om sådant finns)
2400
Watt [W]
1100
Watt [W]
1800
Watt [W]
1200
Watt [W]
Nätanslutning (typ)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximal volymström och maximalt vakuum


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maximal volymström (luft)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximal volymström (luft)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximalt vakuum
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maximal volymström (luft)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximal volymström (luft)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximalt vakuum
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Buller- och vibrationsinformation, uppmätt enligt EN 60335

Följande uppgifter gäller för alla industridammsugare VC 20 och VC 40.

Ljudtrycksnivå (LpA)
73 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsvärde
< 2,5 m/s²

Användning av förlängningskabel

VARNING

Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.

 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
 • Använd endast för användningsområdet godkända förlängningskablar med tillräckligt stor ledningsarea. Annars finns risk för nedsatt kapacitet och överhettning i kabeln.
 • Kontrollera regelbundet att förlängningskabeln inte är skadad.
 • Byt ut skadade förlängningskablar.
 • Vid arbete utomhus, använd endast en förlängningskabel som är godkänd och märkt för detta ändamål.
Rekommenderad minsta area och största kabellängd vid 120V nätspänning
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Kabelarea
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Kabelarea
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kabellängd
25 m
30 m
50 m
100 m
Kabellängd
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Före start

FARA

Elrelaterade risk. Om dammsugaren inte är ansluten korrekt finns det risk för dödsfall eller allvarliga personskador.

 • Dammsugaren får endast anslutas till en korrekt jordad strömkälla.
FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.

 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

Första start

Dammsugarpåse av plast: Uppsugning av ofarligt damm

Dammsugarpåse av plast för mineraliskt damm eller dammsugarpåse av papper för träspån:

> Klass M för uppsugning av damm med exponeringsgränsvärden på ≥ 0,1 mg/m3

> Klass L eller M för uppsugning av damm med exponeringsgränsvärden på ≥ 1 mg/m3

 1. Öppna de båda låsklämmorna.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 3. Ta ut tillbehören från smutsbehållaren och förpackningen.
 4. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.
 5. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
 6. Anslut dammsugarslangen till apparaten.

Sätta i dammsugarpåsen av papper för uppsugning av träspån

Spetsiga föremål kan tränga igenom dammsugarpåsen.

Kontrollera att inga föremål har trängt igenom dammsugarpåsen.

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de båda låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 4. Sätt i den nya dammsugarpåsen av papper i adaptern och sätt fast denna på smutsbehållaren.
 5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren.
 6. Stäng de båda låsklämmorna.
 7. Kontrollera noggrant att sughuvudet är riktigt monterat och låst.
 8. Anslut dammsugarslangen till apparaten.

Sätta i plastdammsugarpåse

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna de båda låsklämmorna.
 3. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren.
 4. Fäst en ny dammsugarpåse av plast i smutsbehållaren (anvisning finns på påsen).
 5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Användning

VARNING

Risk för personskada. Om filtreringssystemet skadas kan hälsovådligt damm komma ut.

 • I nödfall (t.ex. trasigt filter) ska du slå av dammsugaren, dra ut elkontakten ur uttaget och låta fackpersonal kontrollera dammsugaren innan du fortsätter att använda den.
FARA

Risk för personskada. När det gäller L-klass-dammsugare och M-klass-dammsugare innehåller enheten hälsovådligt damm.

 • Tömnings- och underhållsarbeten, inklusive bortforsling av dammuppsamlingsbehållaren, får endast utföras av fackpersonal. Bär erforderlig skyddsutrustning.
 • Innan du avlägsnar dammsugaren från ett område med farligt material ska du suga rent den utvändigt, torka av den eller förpacka den tätt. Eftersom alla maskindelar måste betraktas som förorenade när de kommer från det farliga området ska du vidta lämpliga åtgärder för att undvika dammspridning.
 • Använd aldrig dammsugaren utan komplett filtreringssystem.
FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada på grund av okontrollerade rörelser! Om hjulbromsarna inte ligger an kan dammsugaren okontrollerat komma i rörelse.

 • Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.

Ställa in slangdiameter på UM- och UME-dammsugare

 1. Anpassa dammsugarslangens diameter för uppsugning av torrt, icke brännbart damm med exponeringsgränsvärden och träspånor med hjälp av läget på omkopplaren för slangdiameterinställningen.
 2. Ställ om till den minsta slangdiametern när du använder dammsugaren med ett Hilti rörborrsystem.

Drift utan användning av enhetens eluttag

 1. Kontrollera innan du sätter i elkontakten att enhetens omkopplare står på ”OFF”.
 2. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
 3. Vrid verktygets strömbrytare till läge ”ON”.

Drift med användning av enhetens eluttag

Enhetens eluttag är endast avsett för direkt anslutning av elverktyg till dammsugaren.

Läs noggrant bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifterna för de elverktyg som ansluts till eluttaget.

 1. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
 2. Kontrollera att maximal effektförbrukning för elverktyget som ska anslutas ligger under tillåten maximal effekt för enhetens eluttag, se kapitel ”Teknisk information” och uppgifterna på eluttaget.
 3. Kontrollera att elverktyget är avslaget innan du sätter i dess elkontakt.
 4. Sätt i elverktygets elkontakt i enhetens eluttag.
 5. Sätt i dammsugarens elkontakt i vägguttaget.
 6. Vrid enhetens omkopplare till läget ”Auto”.
 7. Koppla in elverktyget.
  När elverktyget slås av fortsätter dammsugaren att gå en kort stund så att det damm som finns i dammsugarslangen sugs upp helt.

Uppsugning av torrt damm

Innan du påbörjar uppsugningen av torrt damm, särskilt mineraliskt damm, ska du alltid se till att rätt dammsugarpåse har lagts i behållaren. Påsarna gör det lätt att ta bort det uppsugna materialet och håller behållaren ren.

FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada. Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.

 • Använd aldrig dammsugaren utan filterelement.
 • Se till att filterelementet är torrt och att rätt dammsugarpåse har lagts i.

Uppsugning av vätskor

FÖRSIKTIGHET

Risk för personskada. Om ett filterelement inte används kan farligt suggods komma ut.

 • Använd aldrig dammsugaren utan filterelement.
 1. Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren.
 2. Använd om det är möjligt ett separat filterelement för vått användningsområde.
  Vi rekommenderar Hilti -filtret VC 20/40 universal (2121387).
 3. Öppna de båda låsklämmorna när du har sugit upp vätskor.
 4. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag så att filterelementet kan torka.
 5. Töm smutsbehållaren och rengör den med en vattenslang. Rengör elektroderna med en borste och filterelementet genom att stryka av det för hand när det har torkat.
 6. Låt smutsbehållaren torka.

Efter dammsugning

 1. Koppla från elverktyget.
 2. Vrid verktygets omkopplare till läge ”OFF”.
 3. Dra ut dammsugarens elkontakt ur uttaget.
 4. Rulla upp anslutningskablarna och häng upp dem på kabelkroken.
 5. Töm behållaren och rengör verktyget genom att torka av det med en fuktig trasa.
 6. Rulla ihop slangen.
 7. Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

Tömma smutsbehållaren när den innehåller torrt damm

 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
  • På UM- och UME-dammsugare
   • Ta bort dammsugarpåsen från smutsbehållaren.
  • På U- och UL-dammasugare
   • Ta ut dammsugarpåsen ur smutsbehållaren eller ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den.
 3. Sätt sedan dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Tömma smutsbehållaren utan dammsugarpåse (gäller vätskor)

 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 3. Ta tag i handtagen och luta smutsbehållaren för att tömma den.
 4. Rengör smutsbehållarens kant med en trasa.
 5. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Skötsel och underhåll

Skötsel

VARNING

Elrelaterade risker. Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador.

 • Låt alltid en behörig elektriker utföra eventuella reparationer av de elektriska delarna.
 • Håll apparaten ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inga silikonhaltiga skyddsmedel.
 • Använd aldrig dammsugaren om ventilationsspringorna är tilltäppta! Rengör springorna försiktigt med en torr borste. Förhindra att partiklar tränger in i apparaten.
 • Rengör regelbundet apparaten utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd inte högtryckstvätt, ångtryckstvätt eller rinnande vatten vid rengöringen, eftersom det kan äventyra apparatens elsäkerhet.
På UL-, UM- och UME-dammsugare

Vid underhåll och rengöring måste maskinen behandlas så att inga faror för underhållspersonal och övrig personal uppstår.

 • Använd fläktventilation.
 • Använd skyddskläder.
 • Rengör underhållsområdet så att inget farligt material sprids ut i omgivningen.
 • Innan du avlägsnar apparaten från ett område med farligt material ska du suga rent den utvändigt, torka av den eller förpacka den tätt. Undvik att sprida ut skadligt damm som har fastnat på dammsugaren.
 • Vid underhålls- och reparationsarbeten ska alla förorenade delar som inte har kunnat rengöras tillräckligt förpackas i täta påsar och sedan avfallshanteras enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Minst en gång om året ska du låta Hilti -service eller en utbildad person utföra en dammteknisk kontroll beträffande t.ex. skador på filtret, dammsugarens lufttäthet och kontrollenheternas funktion.

Automatisk filterrensning

Knacka inte filterelementet mot hårda föremål och använd inte hårda eller spetsiga föremål när du rengör det. Om du gör det minskar filterelementets livslängd.

Filterelementet får inte rengöras med tryckluft eftersom detta riskerar att skada filtret.

Filterelementet är en slitagedel.

 • Filterelementet ska bytas ut senast var sjätte månad.
 • Vid intensiv användning ska filterelementet bytas ut oftare.

Byta filterelement

Image alternative
 1. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 2. Öppna låsklämmorna till filterkåpan.
 3. Öppna filterkåpan.
 4. Ta försiktigt bort filterelementet med handtagen som finns på fästet.
 5. Rengör tätningsytan med en trasa.
 6. Sätt in det nya filterelementet.
 7. Stäng filterkåpan genom att fälla lockstoppet framåt.
 8. Stäng låsklämmorna till filterkåpan.

Kontrollera fyllnadsnivåavkännaren

Image alternative
 1. Använd hjulbromsarna så att dammsugaren står säkert.
 2. Dra ut stickkontakten ur uttaget.
 3. Öppna de båda låsklämmorna.
 4. Lyft av sughuvudet från smutsbehållaren och ställ det på ett plant underlag.
 1. Kontrollera om avstängningskontakterna är smutsiga och rengör dem vid behov med en borste.
 2. Kontrollera om tätningen vid sughuvudet är smutsig och rengör den vid behov med en trasa.
 3. Sätt dit sughuvudet på smutsbehållaren och stäng de båda låsklämmorna.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

 1. Kontrollera efter skötsel- och underhållsarbeten att dammsugaren har satts ihop korrekt och fungerar som den ska.
 2. Genomför ett funktionstest.

Transport och förvaring

Transport

Bär inte apparaten när den är fylld.

Apparaten får inte hängas i en kran.

 • Ta vid behov bort stabiliseringsaggregatet eller lösa verktyg från hållaren.
 • Töm apparaten innan den ska bäras till ett annat ställe.
 • Luta inte apparaten och transportera den inte liggande om du har sugit upp vätskor.
 • Vid transport ska du sätta ihop de båda slangändarna med hjälp av konadaptern.
På UM- och UME-dammsugare
FARA

Risk för personskada. Farligt suggods kan komma ut vid slangfästet.

 • På M-klass-dammsugare ska slangfästet tillslutas med locket vid transport och när dammsugaren inte används.

Förvaring

 • Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme där ingen obehörig person kan komma åt den.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Tabell över störningar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
På UM- och UME-dammsugare akustisk varningssignal (minskad sugeffekt)
Dammsugarpåsen är full.
 • Byt dammsugarpåsen.
Filterelementet är kraftigt nedsmutsat.
 • Om den automatiska filterrensningen är avaktiverad ska du aktivera den och låta dammsugaren gå i 30 sekunder.
Elverktygets dammsugarslang eller dammsugarkåpa är igensatt.
 • Rengör dammsugarslangen och dammsugarkåpan.
Slangdiameterinställningen i fel position.
 • Ställ in slangdiametern.
 • Välj slangdiametern 15 mm vid applikationer med rörborr.
Dammet blåses ut ur verktyget.
Filterelementet är inte korrekt monterat.
 • Montera filterelementet på nytt.
Filterelementet är skadat.
 • Montera ett nytt filterelement.
Enheten startar och stannar utan anledning, eller det sker en statisk urladdning genom användaren.
Elektrostatisk avledning är inte säkerställd, enheten är ansluten till ett ojordat uttag.
 • Anslut enheten till ett jordat uttag, använd en antistatisk dammsugarslang.
Verktyget fungerar inte eller stängs av direkt efter start.
Vattenfrånkoppling har lösts ut.
 • Rengör sonderna och området runt dem med en borste.
Motorn går inte längre.
Eluttagets säkring har löst ut.
 • Koppla in säkringen.
 • Sök efter orsaken till överströmmen om säkringen löser ut igen.
Smutsbehållaren är full.
 • Slå av enheten och töm smutsbehållaren.
Motorns värmesäkring har utlösts.
 • Slå av enheten och låt den svalna i cirka fem minuter.
 • Om motorn inte startar ska du ta enheten till Hilti -kundtjänst.
Motorns värmesäkring löses ut och stänger vid upprepade tillfällen av motorn.
 • Rengör springorna försiktigt med en torr borste.
Motorn fungerar inte i automatisk drift.
Anslutet verktyg är defekt eller ej riktigt isatt.
 • Kontrollera det anslutna verktyget beträffande funktion eller sätt i elkontakten ordentligt.
Den automatiska filterrensningen fungerar inte.
Ingen dammsugarslang är ansluten.
 • Anslut dammsugarslangen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.

Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elverktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Image alternative
 • Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna!
Borrslam

Av miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling.

 • Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.

Vi rekommenderar följande förbehandling:

 • Samla borrslammet (t.ex. med en våtdammsugare).
 • Låt borrslammet rinna av och lämna det fasta avfallet till en deponi för byggavfall (flockningsmedel kan påskynda avskiljningsprocessen).
 • Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.
Borrdamm
 • Avfallshantera ansamlat borrdamm enligt gällande nationella lagar och föreskrifter.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative