Språk

RT 6–A22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Likström
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Nitpistol, batteridriven
  RT 6–A22
  Generation:
  01
  Serienummer:

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Grundläggande säkerhetsanvisningar

Förutom säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas strikt.
Personsäkerhet
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Använd en laddare som passar för ändamålet. Använd inte verktyget till arbeten som det inte är avsett för. Följ anvisningarna och se till att verktyget är fullt funktionsdugligt.
 • Verktyget är endast avsett för blindnitar (pop-nitar).
 • Var uppmärksam, ha kontroll över det du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte verktyget om du är okoncentrerad.
 • Undvik risker för personskada genom att endast använda originaltillbehör och reservdelar från Hilti eller av motsvarande kvalitet.
 • Använd endast fästelement som är avsedda och godkända för verktyget.
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
 • Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person.
 • Håll inte verktyget mot din hand eller mot någon annan del av kroppen (eller någon del av någon annans kropp).
 • Elementen ska endast fästas på underlagsmaterial av metall. Försök inte att fästa elementen på andra grundmaterial.
 • Tryck inte på avtryckaren innan verktyget har kontakt med och ligger an helt och hållet mot underlaget.
 • Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning, för att på så vis förhindra att fästelementet slinter mot underlagsmaterialet.
 • Lägg aldrig till ett extra element med en andra infästning, eftersom det kan leda till att elementen går sönder.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Lämna aldrig ett laddat verktyg utan uppsikt.
 • Ta alltid bort blindniten före rengörings-, service- och underhållsarbeten.
 • Lämna aldrig verktyget utan uppsikt.
 • Verktyg som inte används ska förvaras urladdade (blindnitarna ska tas ur) på ett torrt och tillslutet ställe som inte är åtkomligt för barn.
 • Demontera inte ett upphettat verktyg, eller använd skyddshandskar om du är tvungen att demontera det.
 • Använd inte verktyget om någon del är skadad eller om manöverdelarna inte fungerar ordentligt. Låt Hilti Service reparera verktyget.
 • Slå inte av eller på strömbrytaren om en blindnit sitter i verktyget.
 • Titta inte direkt in i verktygets LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer. Risk för bländning.
Säkerhet på arbetsplatsen
 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk.
 • Använd skor med halkfria sulor.
 • Under användning ska såväl användaren som personer i närheten bära lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm, hörselskydd och skyddshandskar.
 • När verktyget inte används ska blindnitarna och verktyget förvaras innanför lås och bom och alltid oåtkomligt för barn.
 • Barn och obehöriga får inte vistas i arbetsområdet.
 • Undvik att stå i en onaturlig arbetsställning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Innan du sätter i ett element måste du kontrollera att ingen befinner sig på andra sidan av plåten som ska fästas.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte verktyget där det finns risk för brand eller explosioner.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Munstycke
 2. Stålhylsa
 3. Bussningshus
 4. Bussning
 5. Tryckbussning
 6. Tryckfjäder
 7. Adapterstycke
 8. Uppsamlingsbehållare
 9. Laddningsstatus och felindikering för batteriet
 10. Spärrar för batteri med extrafunktion för aktivering av laddningsindikering
 11. Batteri
 12. Belysning/överbelastningslampa
 13. Omkopplare

Leveransinnehåll

Nitpistol, fyra munstycken, nyckel, avtagbar uppsamlingsbehållare, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en handhållen batteridriven nitpistol.

 • Använd endast Hilti litiumjonbatterier från B22-serien till den här produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Indikering för litiumjonbatteriet

Litiumjonbatteriets laddningsstatus och störningar i verktyget signaleras via batteriets indikeringar. Tryck på en av litiumjonbatteriets låsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
1 lysdiod blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Batteriet är överhettat eller helt urladdat.
4 lysdioder blinkar, verktyget är inte färdigt att användas.
Verktyget är överlastat eller överhettat.
Det går inte att få reda på laddningsstatus när strömbrytaren är intryckt och i upp till fem sekunder efter det att strömbrytaren har släppts upp.
Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om lysdioderna för batteriindikering börjar blinka.

Överlastskydd

Vid överbelastning stängs verktyget automatiskt av och överbelastningslampan blinkar under 10 s.
Under den tiden kan verktyget inte användas. Överbelastning orsakas vanligen av att restprodukter fastnar i matningsmekanismen, som då måste rengöras. Följ anvisningarna för hur restprodukter ska avlägsnas, i kapitlet ”Skötsel och underhåll”. När blockeringen har tagits bort bör verktyget gå att använda igen.

Teknisk information


RT 6-A22
Märkspänning
21,6 V
Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
2,7 kg
Slaglängd
25 mm

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation

RT 6-A22
Ljudeffektnivå LWA
98,9 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå KWA
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå LpA
85,9 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå KpA
3 dB(A)
Vibrationsinformation

RT 6-A22
Vibrationsvärde ah,D
0,94 m/s²
Osäkerhet för ovanstående vibrationsvärden K
0,033 m/s²

Tilldelning av munstycken för de blindnitar som ska användas

Munstycksbeteckning
Blindnitsdiameter för alla kommersiella material
RTN 2,4
2,4 mm
RTN 3,2
3,2 mm
RTN 4,0
4,0 mm
RTN 4,8
4,8 mm
5,0 mm (endast blindnitar av aluminium)

Förberedelser för arbete

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ur batteri

 1. Tryck in batteriets spärrar.
 2. Ta ut batteriet ur verktyget.

Byte av munstycke

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Du kan skadas av en blindnit.
 • Kontrollera att det inte finns någon blindnit i infästningsverktyget.
 1. Tryck in strömbrytaren och håll den intryckt.
 2. Öppna munstycket med lämplig ringnyckel (nyckelvidd 12) och skruva av det helt och hållet.
 3. Skruva på det nya munstycket.
 4. Dra åt munstycket med en lämplig ringnyckel.

Arbeta

Infästning av blindnit

 1. Montera ett munstycke som passar den blindnitdiameter som ska användas.
 2. För in blindniten i munstycket.
 3. Sätt produkten jämnt mot arbetsstycket.
  Infästning kan endast göras i förborrade arbetsstycken.
 4. Tryck en gång på omkopplaren för att fästa blindniten.
 5. Luta produkten bakåt så att den avdragna nithylsan hamnar i uppsamlingsbehållaren.

Töm uppsamlingsbehållaren

 1. Skruva av uppsamlingsbehållaren moturs.
 2. Töm uppsamlingsbehållaren.
 3. Skruva på uppsamlingsbehållaren igen på produkten.

Skötsel och underhåll av produkten

Borttagning av metalliska restprodukter

 1. Ta en lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24) och lossa stålhylsan.
 2. Skruva av stålhylsan helt och hållet.
 3. Knacka ur stålhylsan ordentligt.
 4. Skruva av munstycket och rengör stålhylsan med en trasa tills alla metallrester har avlägsnats.
 5. Skruva på munstycket igen.
 6. Öppna bussningshuset med lämplig ringnyckel (nyckelvidd 17) och skruva av det helt och hållet.
 7. Ta ur den tredelade bussningen.
 8. Knacka ur bussningshuset ordentligt.
 9. Rengör bussningshuset och bussningen med en trasa som har fuktats med rostskydd tills alla metallrester har avlägsnats.
  Om bussningarna är slitna ska de bytas ut.
 10. Ta nu bort tryckbussningen och tryckfjädern.
 11. Rengör tryckbussningen och tryckfjädern med en trasa.
 12. Rengör adapterstycket med en trasa.
 13. Använd en 15 mm-nyckel för att se till att kopplingsaxeln sitter fast ordentligt.
 14. Sätt sedan tillbaka alla delar i omvänd ordning.
  Smörj in tryckbussningen och bussningshuset på utsidan med Hilti -fett.
  Spruta en droppe olja i bussningshuset.
 15. Dra åt stålhylsan med lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24).

Avlägsnande av metallbitar från bussningshuset

 1. Ta en lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24) och lossa stålhylsan.
 2. Skruva av stålhylsan helt och hållet.
 3. Knacka ur stålhylsan ordentligt.
 4. Öppna bussningshuset med lämplig ringnyckel (nyckelvidd 17) och skruva av det helt och hållet.
 5. Knacka ur bussningshuset ordentligt.
  • Då åker den tredelade bussningen och metallbitarna ur.
 6. Sätt sedan tillbaka alla delar i omvänd ordning.
  Spruta en droppe olja i bussningshuset.
 7. Dra åt stålhylsan med lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24).

Kontroll av att bussningshuset sitter rätt

 1. Ta en lämplig skiftnyckel och lossa stålhylsan.
 2. Skruva av stålhylsan helt och hållet.
 3. Kontrollera att bussningshuset sitter rätt.
 4. Skruva vid behov på bussningshuset igen helt och hållet på adapterstycket.
 5. Skruva på stålhylsan igen.
 6. Dra åt stålhylsan med lämplig skiftnyckel.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Nitpistolen är inte fullt funktionsduglig

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioderna visar inget.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Tryck in batteriet tills du hör ett ”klick”.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
1 lysdiod blinkar.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet få rekommenderad arbetstemperatur.
4 lysdioder blinkar.
Produkten är tillfälligt överbelastad.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen.
Överhettningsskydd.
 • Låt produkten svalna och rengör ventilationsspringan.
Överbelastningslampan blinkar i tio sekunder.
Överbelastningsskydd.
 • Ta bort metallrester .
Blindniten fäste inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Chuckbacken är smutsig eller försliten.
 • Rengör chuckbacken resp. byt ut den.
Bussningshuset är felaktigt påskruvat.
 • Skruva på bussningshuset på rätt sätt .
Tryckfjädern är försvagad eller defekt.
 • Byt ut tryckfjädern .
Inget nitavfall.
Fel munstycke används.
 • Byt munstycke .
Munstycket är utslitet.
 • Byt munstycke .
En nithylsa har kilats fast i chuckbacken.
 • Ta bort resterna av nithylsan från bussningshuset .
Stålhylsan är smutsig.
 • Rengör stålhylsan .
Uppsamlingsbehållaren är full.
 • Töm uppsamlingsbehållaren .

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r9615527.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.