Språk

TE 3000-AVR

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Symboler på produkten

Symboler på produkten

Följande symboler kan användas på produkten:
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Använd inte lyftkran för transport
Image alternative Trådlös dataöverföring

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Mejselhammare
  TE 3000‑AVR
  Generation
  03
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för hammare

Säkerhetsanvisningar för alla arbeten
 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Använd de extrahandtag som levereras tillsammans med verktyget. Tappar du kontrollen över verktyget kan det leda till skador.
 • Håll i verktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa dolda elkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Produkten får inte byggas om eller ändras.
 • Vid genombrottsarbeten, tänk på att säkra området på motstående sida. Annars finns det risk för att det material som lossnar ramlar ner eller skjuter iväg och skadar människor i närheten.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Håll alltid produkten i handtagen med båda händerna. Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Använd bara Hilti -mejslar med TE-H-fäste med den här produkten.
 • Byt endast mejsel när verktyget är horisontellt, aldrig när det är vertikalt.
 • Stick in mejseln i chucken tills den hakar fast med ett hörbart klick och den gula varningsringen inte längre syns.
 • Kontrollera att mejseln har snäppt fast ordentligt. VARNING! Om mejseln inte sitter fast ordentligt kan farliga situationer uppstå.
 • Starta bara produkten i arbetsläge. Produkten får aldrig startas i transportläge.
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
 • Verktyget är inte avsett att användas av barn, personer med funktionshinder eller outbildade personer.
 • Använd inte verktyget när barn finns i närheten.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
 • Använd om möjligt dammutsugning med en lämplig dammsugare. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
Elektrisk säkerhet
 • Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
 • Kontrollera regelbundet produktens anslutningskabel och låt en behörig tekniker byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Låt Hilti -service regelbundet kontrollera elverktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
 • Stäng av elverktyget och dra ut elkontakten vid strömavbrott. Detta förhindrar att verktyget kopplas på av misstag när strömmen kommer tillbaka.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Handtag med strömbrytare
 2. Serviceindikator
 3. Bärhandtag
 4. Handtag
 5. Kontaktdon nätkabel
 6. Nätkabel med kodat kontaktdon
 7. Ventilationsspringor
 8. Chuck

Översikt transportvagn

Image alternative
 1. Grepp
 2. Laddningssäkring
 3. Positionslås
 4. Hållare för förbrukningsmaterial (mejsel)
 5. Hjul
 6. Hjulspärr (skiva, sprint)
 7. Maskindorn
 8. Bärhandtag

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är en handhållen mejselhammare med en 28 mm sexkantschuck. Den är avsedd för mejslingsarbeten i betong, tegel och asfalt. Den kan även användas för stampning och schaktning.

 • Använd bara verktyget anslutet till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på verktygets typskylt.

Möjlig felanvändning

Den här produkten är inte avsedd för bearbetning av hälsovådliga material.
Den här produkten är inte avsedd att användas i fuktiga miljöer..

Serviceindikator

På mejselhammaren finns en serviceindikator med ljussignal.
Status
Betydelse
Serviceindikatorn lyser rött.
 • Drifttiden för service har uppnåtts. Lämna in produkten till Hilti -service.
 • Skador på produkten. Lämna in produkten till Hilti -service.
Serviceindikatorn blinkar rött.
 • Tillfälligt fel. Vänta 10 sekunder, tills lampan slutar blinka.
 • Om den inte slutar blinka efter 10 sekunder, dra ut elkontakten och vänta två minuter.
 • Lämna in produkten till Hilti -service om den inte slutar blinka.
Indikatorn driftklar blinkar grönt.
 • Överhettningsskydd.
 • Låt produkten svalna.
Indikatorn driftklar lyser grönt.
Produkten är klar att användas.
Se till att lämna in produkten till Hilti -service i tid. På så sätt vet du att produkten alltid är driftklar.

Active Vibration Reduction

Produkten är utrustad med ett Active Vibration Reduction (AVR)-system som märkbart minskar vibrationerna.

Leveransinnehåll

Mejselhammare, bruksanvisning och fett.
Transportvagnen erbjuds som tillbehör.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Märkspänning, märkström, frekvens och/eller märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på verktygets typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

TE 3000‑AVR
Vikt enligt EPTA Procedure 01
27,1 kg
Enkelslagsenergi enligt EPTA Procedure
85 J
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−20 ℃ … 55 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60745

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullerinformation
Ljudeffektnivå (LWA)
106 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
95 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Vibrationsinformation
Mejsling (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Användning av förlängningskabel

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut kabeln ur uttaget.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad.
 • Använd endast för användningsområdet godkända förlängningskablar med tillräckligt stor ledningsarea. Annars finns risk för nedsatt verktygskapacitet och överhettning i kabeln.
 • Kontrollera regelbundet att förlängningskabeln inte är skadad.
 • Byt ut skadade förlängningskablar.
 • Vid arbete utomhus, använd endast en förlängningskabel som är godkänd och märkt för detta ändamål.
Rekommenderade minsta tvärsnitt och maximala kabellängder finns i slutet av denna dokumentation i form av en QR-kod.

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Insatsverktyg

Använd bara Hilti -mejslar med TE-H -fäste med den här produkten.
Andra mejslar kan inte låsas korrekt och den gula varningsringen på chuckhylsan syns fortfarande. Den visar att insatsverktyget inte är lämpligt för denna mejselhammare.
Image alternative
 • Kontrollera alltid att den gula varningsringen inte längre syns på chuckhylsan innan du börjar arbeta.

Byta insatsverktyg

Kontrollera alltid verktyget innan du börjar använda det så att det inte är skadat eller ojämnt slitet. Byt ut det vid behov.
Image alternative
 1. Fetta in insticksänden på insatsverktyget en aning.
 2. Stick in mejseln med TE-H -fästet så långt i chucken tills den haka fast med ett hörbart klick och den gula varningsringen inte längre syns.
 3. Dra i mejseln för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.
  Använd endast originalfett från Hilti . Användning av olämpligt fett kan orsaka skador på produkten.

Ansluta nätkabel med stickkontakt

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av läckström vid smutsiga kontakter.
 • Se till att endast ansluta den löstagbara kontakten till elverktyget i rent, torrt och spänningslöst tillstånd.
 1. För in den kodade avtagbara nätkabeln så långt det går i verktyget tills du hör att spärren hakar i.
 2. Stick in kabeln i uttaget.
  Hilti rekommenderar att du alltid lämnar nätkabeln med stickkontakt i verktyget. Nätkabeln med stickkontakt bör endast dras ur vid kabelbrott eller skador.

Användning

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om nät- eller förlängningskabeln skadas under arbetet, dra genast ut verktyget och kabeln från eluttaget. Ta inte på det ställe där kabeln är skadad!
 • Kontrollera regelbundet alla anslutningskablar. Byt ut defekta förlängningskablar. Lämna in verktyget på en godkänd verkstad för byte av nätkabel.
Vi rekommenderar att du använder en jordfelsbrytare (RCD) med högst 30 mA utlösningsström.

Starta mejselhammaren

Image alternative
 1. Tryck ner handtaget och strömbrytaren tillsammans.
  • Mejselhammaren startar.
 2. Håll strömbrytaren nedtryckt under hela arbetet.
  • Dessutom kan du styra enhetens prestanda genom att trycka ner handtaget.
  Vid pauser som är längre än en minut går enheten tillbaka till startinställningarna. För att starta om måste handtaget och strömbrytaren tryckas ner igen.

Mejsling

Mejseln kan låsas fast i 6 olika lägen (i steg om 60°). Därigenom kan man alltid hitta en optimal arbetsställning vid arbete med flat- eller formmejsel.
Image alternative
 1. Stick in elkontakten i uttaget.
 2. Påbörja mejslingen cirka 80–100 mm (3¹⁄₈"–4") från kanten.
 3. Tryck in strömbrytaren på handtaget hela vägen.
 4. Påbörja mejslingen i en vinkel på 90° mot betongytan och rikta spetsen mot kanten. Ändra sedan vinkeln mot 70° till 80° och bryt loss materialet.
  • Vid armeringsjärn, för alltid mejseln mot kanten på materialet, inte mot armeringsjärnet.
  Arbeten vid låga temperaturer:
  Maskinen kräver en viss drifttemperatur för att slagverket ska starta. För att uppnå denna kan du sätta an verktyget mot underlaget och låta det gå på tomgång. Upprepa tills slagmekanismen startas.

Ta ur insatsverktyg

VARNING
Risk för personskada Verktyget blir varmt när det används och kan ha vassa kanter.
 • Använd skyddshandskar vid verktygsbyte.
Image alternative
 1. Dra ut elkontakten ur uttaget.
 2. Dra tillbaka chuckhylsan så långt det går.
 3. Ta ur insatsverktyget.
 4. Image alternative OBS! Ställ inte det heta verktyget på lättantändligt material.

Dra ut nätkabel ur elverktyg

 1. Dra ut elkontakten ur uttaget.
 2. Tryck ner låsningsknappen och dra ut den kodade, avtagbara nätkabeln.
 3. Dra ut nätkabeln ur verktyget.
  Hilti rekommenderar att du alltid lämnar nätkabeln med stickkontakt i verktyget. Nätkabeln med stickkontakt bör endast dras ur vid kabelbrott eller skador.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring

Transport
 • Transportera aldrig produkten med ikopplat verktyg.
 • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
 • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
 • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Transport med transportvagn

VARNING
Risk för personskada på grund av hög vikt Mejselhammaren är tung.
 • Använd alltid transportvagnen om du har möjlighet. Om du inte har tillgång till någon transportvagn, se till alltid till att ni är två som bär mejlselhammaren.
Placera inte transportvagnen på lutande ytor.
Se till att transportvagnen står stabilt.
Se till att transportsträckan är säker.
 1. Placera mejselhammaren på maskinfästet på transportvagnen.
 2. Lås fast mejselhammaren med låsbygeln innan den transporteras.
 3. För in mejseln i hållaren för förbrukningsmaterial tills du känner att den hamnar på plats.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Mejselhammaren startar inte.
Elektroniken initieras (i ca 4 sekunder efter det att kontakten anslutits)
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Strömförsörjningen är bruten
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Den elektroniska startspärren efter strömavbrott har aktiverats
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Generatorn i viloläge
 • Belasta generatorn med en andra förbrukare (t.ex. en bygglampa). Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Nätkabel med stickkontakt är inte riktigt ansluten
 • Anslut nätkabeln med stickkontakt på rätt sätt.
Serviceindikatorn lyser rött.
Skador på verktyget eller drifttiden för service har uppnåtts
 • Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
Serviceindikatorn blinkar rött.
Tillfälligt fel
 • Vänta 10 sekunder, tills lampan slutar blinka.
 • Om den inte slutar blinka efter 10 sekunder, dra ut elkontakten och vänta två minuter.
 • Lämna in produkten till Hilti -service om den inte slutar blinka.
Strömförsörjningen har för hög spänning
 • Byt uttag. Kontrollera elnätet.
Indikatorn driftklar blinkar grönt.
Överhettningsskydd
 • Låt produkten svalna.
 • Rengör ventilationsspringorna. Tomgångsdrift är fortfarande möjlig.
Inget slag.
Verktyget är för kallt
 • Lägg mejselhammaren på underlaget och låt den gå på tomgång. Upprepa detta om så krävs, tills slagmekanismen kommer igång.
Mejselhammarens slagfrekvens är kraftigt reducerad.
Tomslag (mejseln slår inte mot hårt underlag)
 • Släpp strömbrytaren och starta om verktyget, eller:
 • Tryck ner handtaget helt samtidigt som du håller ner strömbrytaren.
Mejlselhammaren startar inte eller kopplas från vid drift.
Förlängningskabeln är för lång och/eller har för liten area
 • Använd en förlängningskabel med tillåten längd och med tillräcklig area.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Image alternative
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r11668382.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.