Språk

POA 116

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Läs bruksanvisningen.

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Radiobrygga
  POA 116
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Allmänna säkerhetsåtgärder

 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. . Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Håll arbetsområdet rent och fritt från föremål och var försiktig med den nätkabel som går genom arbetsområdet. Om man inte är uppmärksam på var nätkabeln ligger finns det risk för att man snubblar och skadar sig eller att stativ med mätutrustning faller omkull och skadas.
Säkerhet batterier
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om!
 • Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
 • Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
 • Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och produkter som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
 • Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.

Underhåll, transport och förvaring

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.

 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.

 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.

Verktygets skötsel Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.

 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.

 • Se till att ingen fukt tränger in.

Skötsel av litiumjonbatterier Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.

 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.

 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.

Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Underhåll

Förvaring och torkning

 • Förvara inte produkten i vått tillstånd. Låt den torka innan du packar in den för förvaring.
 • Observera de temperaturgränsvärden för förvaring eller transport av utrustningen som anges i den tekniska informationen.
 • Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.

Transport

Vid transport av produkten ska batterierna isoleras eller tas ut ur produkten.
 • Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada. Risker med felaktig avfallshantering.
 • Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan följande hända: Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser. Om batterier skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön. Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Enligt EU:s direktiv som avser uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Elektriska enheter får inte kastas i hushållssoporna!

FCC-anmärkning/IC-anmärkning

FÖRSIKTIGHET Produkten har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för digitala enheter av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i bostadsmiljö. Produkter av den här typen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. De kan därför orsaka störningar i radiokommunikation om de inte installeras och används enligt anvisningarna.
Det finns dock inga garantier för att störningar inte kan uppkomma ändå i vissa installationer. Om produkten skapar störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att produkten stängs av och sätts på igen, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:
 • Rikta in mottagningsantennen igen eller flytta på den.
 • Öka avståndet mellan produkt och mottagare.
 • Anslut produkten till ett uttag från en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta produkten i drift.
Den här produkten motsvarar kraven i paragraf 15 i FCC-reglerna och i RSS 210 i IC.
Användning av produkten är beroende av följande villkor:
 • Produkten får inte orsaka skadliga störningar.
 • Produkten måste ta emot alla störningar som sänds till den, inklusive sådana som kan orsaka oönskade funktioner.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative